Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 20106.6.10. KrokarEfter genomförda användarstudier och tester på Torka Smart (se avsnitt 6.1.4.) kunde slutsatsen dras attupphängning av en overall bäst sker i nacköglan/luvan. För att förenkla denna upphängning togs därförkrokar fram. Ursprungligen utformades en dubbelkrok (se bild 18) men en enkelkrok medger en merintuitiv upphängning som uppfyller målet om att separera kläderna. För att göra det möjligt att enkelt flyttaom krokarna utformas dessa med en typ av snäppfunktion. Krokarna är symmetriskt formade för att minskarisken att de vrider sig runt stången vid belastning.Tanken är att alla hängare ska ha ett gemensamt formspråk genom val av liknande former och material.Ställningens stänger förses med färgsatta fält med annan ytstruktur för att tydliggöra placering av krokarnaså att optimal torkeffekt uppnås. Krokarna är tänkta att tillverkas i formsprutad plast, och då troligen infärgadacetalplast med tanke på den belastning de kommer utsättas för. Formsprutningens höga kostnader göratt tillverkningsmetoden lönar sig först vid stor produktion, vilket gör att plastkroken främst är framtagenför framtiden. Ett alternativ i metall tas därför också fram. Ett material som kan fungera väl är återvunnetgjutaluminium , vilket också stämmer överens med Knycers miljöprofil.En krok som ska användas i torkskåpets fuktiga miljö måste ha vissa egenskaper för att hålla. Kroken måstetåla fukt utan att rosta eller på annat vis försvagas. Kroken får inte repa eller förstöra stängerna så att dessariskerar att korrodera. Den ska även tåla elastisk deformation vid på- och avtagning från stängerna ochsamtidigt vara tillräckligt styv för att inte påverkas av den maximala tyngd på 3 kg som plaggen maximaltorsakar (se bilaga XV).I slutkonceptet som helhet innefattas 12 st. krokar. Med hjälp av färgmarkeringar placeras dessa ut påutspridda och förbestämda ställen i ställningen, vilket gör att användaren inte riskerar att hänga ytterplaggför tätt.6.6.11. HängningsförfarandeUnder arbetet har gruppen utarbetat tankar om en optimal placering av 10 uppsättningar ytterplagg,ett antal innerplagg och sex par skor för att tillgodose förskolornas behov. Placeringen av kläderna harutarbetats utifrån informationen som inhämtats från besökta förskolor. Den nedersta nivån är främst tänktatt utgöra plats för stövelhängare med tanke på att separera de ofta smutsiga skorna från plaggen som torkashögre upp. Högre upp hängs overaller, längsgående i sina öglor, på krokar placerade omlott med tillräckligtavstånd mellan för att möjliggöra för luft att passera. I det bredare skåpet hängs längre plagg som overallerockså på ställningens yttersidor. Övriga plagg, främst innerkläder, kan därefter placeras dubbelvikt på destänger som återstår. Vantar, mössor och halsdukar placeras på hängare i dörren samt på extra vanthängaresom kan hakas fast längst upp på ställningens sidoram. Utöver detta kan även mindre plagg fästas i den fördetta speciellt avsedda konhängaren. Denna lösning möjliggör, precis som övriga lösningar för tvådeladeplagg och skor, parvis torkning vilket är ett uttalat behov på förskolan enligt genomförd användarstudie.Det är viktigt att alla lösningar utformas med grund i intuitiv användning, inte minst för att guida användarentill rätt upphängningsförfarande. Detta kan beskrivas dels genom hängarnas och stängernas utformning delsmed hjälp av färgkodning som kopplar hängarna till avsedd placering på ställningen.6.7. SlutkonceptSlutkonceptet består av flera olika delar som tillsammans bildar en helhet. Resultatet presenteraskomponentvis genom beskrivning av utformning med övergripande mått, funktion, material ochtillverkning (se bild 19 för slutkoncept). I bilaga XXI finns bilder på komponenterna med mått.56 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

Bild 19 Helhetsbild slutkoncept6.7.1. SkåpSkåpet består av två olika varianter med olika bredd. Ett skåp med standardbredd 600 mm samt ett bredarealternativ med bredden 1000 mm. Skåpen har i övrigt samma dimensioner och tillverkas med sammametoder som Torka Smart. I stället för Dobel-plåt används målad plåt från Metalcolour (MetalcolourSverige AB).Måtten är som följer; höjd 1935 mm, djup (exklusive dörr) 580 mm, bredd 600 respektive 1000 mm (sebild 20 och 21).Skåpen är tänkta att fungera i kombination med samma typ av ställning. Dock kommer ställningarnasutförande skiljas åt genom att ställningen anpassad till ett bredare skåp förses med fler moduler och hängaresom gör det möjligt att hänga kläder på såväl ställningens insida som utsida.Ventilationshålen är placerade i skåpets fläns som sticker ut i ovankant för att sluta tätt mot dörrarna dådessa stängs. Hålen är sex till antalet och har en diameter på 15 mm.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 57