Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010och formen består i övrigt av räta vinklar (se bild 35). Efter tillverkning pulverlackeras kroken för att minskarisk för nötning på stängerna med korrosion som följd. Kroken är 55 mm lång, 30 mm bred och 3 mm tjock.För att medge enkel och intuitiv upphängning samt skonsam kontakt mot stängerna formgavs även en krok iinfärgad acetalplast som ska tillverkas genom formsprutning. Kroken snäpps fast på stången underifrån ochska tåla en maximal vikt på 3 kg (enligt kravspecifikation, se bilaga XV). Fästet mot stången är 10 mm brettoch kroken är 55 mm lång (se bild 36).6.7.11. HängningsförfarandeFör optimal torkning hängs en standarduppsättning av tio uppsättningar ytterkläder och ett mindre antalinnerkläder enligt nedanstående principskiss. Ställningen har också utrymme för sex par stövlar/skor.Bild 38 Stötdämpande gummilistBild 37 Ställning med 10 overaller6.7.12. DetaljerSlutprodukten innehåller även ett antal mindre komponenter, vilka inte har genomgått någon omfattandeidégenereringing utan till stor del har tillgängliga lösningar valts. Detaljerna är dock av stor vikt för enkvalitetslösning.Hjul och bromsarFör att möjliggöra rotation av sidoramen vid hopfällning krävs att de större främre hjulen kan frigöras ochpå så vis följa rotationen. Till detta ändamål kan med fördel någon av Hjulex hjulmodeller väljas exempelvismodell RSP 67 Rostfritt. För att kunna stabilisera vagnens position förses vagnens mindre hjul med bromsar.Hjulen är konstruerade för att klara en belastning på 50kg (Hjulex AB).64 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

LjudbildFör att få en mer kvalitativ känsla av torkskåp och ställning har arbete utförts för att förbättra ljudbilden.Detta görs genom att mellan skåp och dörr placera en gummilist som dämpar det metalliska ljud som annarsuppstår vid stängning. En viktig del har även varit att ta bort dagens stängningsmekanism, som sker viamagneter. Genom att stängningen sker stegvis med gångjärn minskas ljudet ytterligare.För att minska det ljud som uppkommer av rörelse i skåpet då det öppnas och stängs samt vid ut ochintagning av vagn kommer skåpet att monteras i vägg, troligen med hjälp av skruv.Ställningen har kompletterats med stötdämpande cirkulära ändlister som fästs på sidoramens stabiliserandepinnar för att minimera oljud vid rotering av stängerna (se bild 38).6.8. FärgvalVid val av färger till ställningen har såväl Knycers varumärke som användningssituationen och miljönbeaktats. Valet föll på en ljusgrå bas med gröna eller blå accenter, båda för att återknyta till såväl TorkaSmart som till frihet och flexibilitet som var ledord under utformningen (se Expression board i avsnitt 5.5).Färgskalan har dessutom styrts åt det naturliga hållet för att uttrycka att produkten är miljövänlig.Förslagen har vardera två kulörer, en ljusare som ska markera var hängarna ska placeras i skåpet, samt enlite mörkare som ska färgsätta hängare och tillbehör. Med de tydliga markeringarna för hängarnas placeringär avsikten att skapa en intuitiv användning genom att de två färgerna kopplas ihop. Förhoppningen är attdetta också ska medföra att plaggen hängs med en bra och jämn fördelning i skåpet. Hängare i dörr samtsko/vanthängare får samma färg som markeringarna på ställningen, detta för att använda färgerna på ettkonsekvent vis, samt för att ge ställningen och insidan på skåpet lekfulla inslag. Ändstoppen på ställningenspinnar kommer att färgsättas med en kulör så nära ställningens som möjligt.Valet av en ljus och en mörkare färg baseras på att hängare och ställning är gjorda i olika material, med olikaytegenskaper. Färgerna kommer troligen att upplevas olika även vid färgsättning med samma färg, för att fåett mer kvalitativt intryck samt för att särskilja färgerna har vi därmed valt färger med samma kulörthet menmed skillnad i svärta (se bild 39).Skåpet och dörren har samma färg för att tydliggöra enhetskänslan mellan dessa. Detta skapar ett intressantuttryck av både estetiska skäl och för att skilja sig tydligt från standardutbudet av torkskåp. Till färgsättningenhar en kollektion av sju färger valts ut. Kunden har då valfrihet och de olika färgerna kan attrahera olikaanvändare. Dörrarna hålls enfärgade för att få ett rent uttryck i en annars lätt kaotisk miljö, samt för attåterknyta till Knycers kvalitetskänsla. Några av kulörerna är subtila medan andra är utstickande, gemensamtför alla är dock att de passar ihop med färgerna som valts till ställningen. Dörrarnas insida kommer att hasamma ljusgråa ton som skåpets insida. Dagens skåp är tillverkat i en stålprodukt från Metalcolour, dettakommer fortfarande vara möjligt med de framtagna färgerna då Metalcolour kan tillverka målat stål medvalfria färger ur NCS- eller Ral-systemet (Metalcolour Sverige AB).PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 65

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Rapport egen regi - Enköping
Byggforskningsrådets skriftutgivning 1986 - Lunds Tekniska Högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola