Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 20106.9. EkodesignVid framtagning av det nya torkskåpet har målet varit att skapa en så miljövänlig produkt som möjligt.Den sedan tidigare grundligt utförda LCA-analysen av Torka Smart har fungerat som underlag förvidareutveckling av material och tillverkningsmetoder och vid framtagning av designchecklistan. Nedanlistas de miljövänliga aspekter som den nya produkten uppfyller.Produkten kommer på samma sätt som Torka Smart att tillverkas i Sverige, vilket är en fördel förmiljön då dagens marknad för Knycer håller sig inom Sveriges gränser. Projektgruppen har ävenlyckats få större delen av tillverkningen att ske med samma metoder som tidigare vilket har lett tillatt tillverkarna inte kommer behöva köpa in nya verktyg.Genom att den nya ställningen är hopfällbar kommer en effektivare distribution vara möjligt då flerställningar kan lastas på en mindre yta än tidigare.Vid framtagning av det nya torkskåpet och tillhörande ställning har vikt lagts vid att utforma skåpettill en långsiktig och kvalitativ produkt för att ge skåpet en så lång livslängd som möjligt.För att förmedla den bakomliggande miljötekniska fördel som Torka Smart har gentemot andratorkskåp på marknaden, har den nya produkten med hjälp av god design fått ett uttryck som speglarmiljövänlighet.Produktens flexibilitet vad gäller extraställningar och modulsystem ger ett mervärde för brukarensom efter behov kan köpa till eller byta ut delar. Detta ger produkten en längre livslängd då stommeni ställningen kan behållas och istället uppgraderas med nya moduler.En av krokmodellerna är tänkt att tillverkas i återvunnet gjutaluminium. Detta är betydligt mermiljövänligt än primäraluminium då det krävs 95 procent mindre energi för att tillverka ett kilogramaluminiumlegering av återvunnet aluminium jämfört med att tillverka primäraluminium från bauxit.Då ställningen lätt går att rulla ut för torkning utomhus uppmuntras brukaren att torka utanförbrukning av el.Slutkonceptet bygger på få material som är lätta att separera vilket underlättar vid resthantering.6.10. Uppfyllande av kravspecifikation.De flesta av kraven från kravspecifikationen har kunnat verifieras och konstateras uppfyllda, det gällerspeciellt de viktigaste kraven vilka bland annat utgörs av att ”tillåta torkmöjligheter för tio uppsättningarkläder” och ”erbjuda gruppering av sammanhörande textilier” (se bild 40 för skåp i förskolemiljö). Verifieringhar främst skett genom utvärdering mot slutkoncept utifrån givna rekommendationer och standarder ochmed beräkningar. Mer tekniska krav så som att ”hålla i minst 10 år” eller ”tåla luftströmning på 15 m/s” harvarit mer problematiska att utvärdera då det inte funnits tillgång till en fullskalig modell. Utvärdering avkravspecifikation finns i bilaga XV och diskussion angående de ej uppfyllda kraven återfinns i avsnitt 7.4.3.68 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

Bild 40 Slutkonceptet i förskolemiljöPRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 69