Views
2 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 201070 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

7. DISKUSSIONI detta kapitel diskuteras uppdrag, avgränsningar, metoder och genomförande samt projektets resultat.7.1. UppdragDetta projekt syftade till att vidareutveckla klädvårdsskåpet Torka Smart utifrån den uppdragsbeskrivningsom tagits fram och som beskrivs i objektmålet (se avsnitt 1.3.1). Uppdragsbeskrivningen har utgjort encentral del av projektet inte minst med tanke på att verifiera att arbetet utvecklas i rätt riktning. Gruppenhar strävat efter att fokusera arbetet till dessa mål och försökt undvika utsvävningar utanför givnaramar. De projektförslag som täcker områden utanför uppgiftsbeskrivningen har istället placerats somrekommendationer i kapitel 8. Denna strategi har enligt gruppen fungerat väl och bidragit till att syfte ochmål kunnat uppfyllas.Resultatet från projektet kommer utifrån studier av och anpassning till förskolan. Olika användare harolika behov och skilda sätt att interagera med en produkt. Vi tror att produkten kommer att fungera väl i enförskolemiljö och i en hemmiljö med barn. I andra miljöer kommer klädvårdsskåpet att kunna passa in tillviss del, de tillbehör som framtagits specifikt till förskolan kommer eventuellt inte att kunna utnyttjas tillfullo då behoven inte är desamma. För att ytterligare besvara frågor av detta slag krävs vidare utvärderingar.Vi har i enlighet med uppdragsbeskrivningen varit noga med att behålla målgruppsfokus. För projektet hardenna avgränsning fungerat som en önskvärd ram för att tydligare strukturera upp mål och projektform. Viär dock medvetna om att resultatet är starkt anknutet till förskolan och att detta medför nackdelar då det kanminska möjligheten att snabbt nå ut till fler kundsegment. Valet av begränsning är således av stor vikt ochkan på många sätt vara avgörande för slutresultatet och produktens framgång.7.2. AvgränsningarEn avgränsning som sattes i projektets start behandlar slutproduktens prisbild. Då Knycer är ett nystartatföretag har gruppen främst sett till generella riktlinjer om vad som kan anses realiserbart vid småtillverkningsserier. Konsekvensen av detta är att kostnaden för vissa komponenter och delar riskerar blidyrare än vad de hade behövt vara om noggrannare studier gjorts kring form, material och tillverkning. Engiven prisram hade med annan utgångspunkt resulterat i ett annat genomförande och slutresultat.Då Knycer tidigare medverkat i ett kandidatarbete med fokus på miljö, har gruppen för att inte upprepatidigare arbete valt att inte fokusera lika mycket inom detta område och som nämndes tidgare i avsnitt1.4. har ingen LCA tagits fram. Gruppens mål har istället varit att koncentrera oss på de ergonomiska ochfunktionella aspekterna med ett starkt målgruppsfokus.7.3. Metoder och genomförandeProjektplaneringen ansågs viktig och mycket tid lades på denna. Arbetet lönade sig och vi kunde fokuserahelt på utvecklingsarbetet. Uppdatering av scheman och planeringsdokument fungerade också väl.Att rotera rollen som projektledare och sekreterare var ett beslut som togs gemensamt inom gruppen.Alla skulle få chans att öva sig i rollen som arbetsledare och uppdelningen av vem som skulle skriva iPRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 71

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola