Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010Marika Olsson agerar företagskontakt.5.2 ProjektdokumentProjektets alla dokument delas via en arbetsgrupp i google. Dessutom placeras de ien projektpärm som finns tillgänglig på arbetsplatsen.6 Leverans och överlämning vid projektslut6.1 Leverans till kundSkisser och bilder. Ej konstruktionsskisser.6.2 Åtgärder för kvalitetssäkring av leveransenFortlöpande kontakt med såväl handledare och företag. Kontinuerlig uppföljning avtidsplan.6.3 Överlämning till intern mottagare- till vilka och hur?Rapport lämnas in till handledare och examinator via e-post.7 Tidplanering7.1 TidplanerSe Gantt-schema7.2 MilstolparAvstämning mot företaget 16 februari 2010. Delredovisning 2 mars respektive 5mars 2010 då koncept ska vara framtagna. Rapportinlämning och slutredovisning 19maj respektive 24 maj.8 Resursplanering8.1 Personella resurserSamtliga medlemmar i projektgruppen avsätter 25 timmar per vecka och projektetpågår i totalt 15 veckor.8.2 Övriga resurserHandledning med Jonas Andersson, Alexandra Rånge och studenter från IDEmastern.Gruppmedlemmarna kommer genomgå en svetskurs och kommer ha tillgång tillmodelleringsverkstad samt datorer med 3D-modelleringsprogram.PROJEKTBESKRIVNING 4(5)90 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

Projektgruppen har kontakt med en förskola som kan besökas på önskad tid.8.3 EkonomiResor och andra utlägg betalas av institutionen.9 Begränsningar och kritiska moment- Brist på information om produkttypen.- Hållbarhetsanalysen kan möjligtvis begränsas av att alla produktens komponenterej kan delas ner i alla sina respektive material, utan behandlas som en enhet. Detkan även vara svårt att fullständigt kartlägga alla material och deras behandlingar.- Testpersonerna begränsas till anställda på förskolan där produkten placeras.Ytterligare intervjupersoner är anställda på andra förskolor i Göteborgsområdet.Testmiljön återspeglar dock den riktiga användningsmiljön så bra som möjligt.- Begränsning görs till produkter som finns på svensk marknad.- Användningsstudierna begränsas av att de utförs på specifika förskolor.10 Risker och möjligheter10.1 Riskanalys med åtgärderSe SWOT-analys.10.2 Möjlighetsanalys med åtgärderSe SWOT-analys.11 ÖvrigtPROJEKTBESKRIVNING 5(5)PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 91

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
Chalmers Årsredovisning 1998 - Chalmers tekniska högskola