Views
3 years ago

Rapport - Teknisk Design

Rapport - Teknisk Design

CHALMERS TEKNISKA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, Teknisk Design, Kandidatarbete, PPUX03, 2010III.SWOT-analys(Strengths, weakness, opportunities, threats)STARKA SIDORDynamisk grupp.Nära samarbete med företaget.Tillgång till tidigare skrivet material.Kompetent och driftig grupp.Tillgång till material och svetskurs.God kontakt med kundsegmentet.SVAGHETERFörsta gången gruppen samarbetar med ett företag.Gruppmedlemmarna täcker ej upp alla kunskapsområden, det vill säga yttre kompetens måste tastill hjälp.Gruppen har begränsad tid till förfogande.Gruppen består enbart av studenter från TD.MÖJLIGHETERDet stora antalet personer i gruppen ger möjlighet till att många nya koncept uppkommer.Projektgruppen har stor möjlighet att påverka produktens utformning.Kommuner har krav på sig att använda miljövänligare alternativ, vilket gynnar marknaden förprodukten.Gruppen har möjlighet att samarbeta med personer inom andra kompetensområden.RISKER/HOTTestprodukten kan ej komma till Göteborg.Frånvaro på grund av sjukdom eller dylikt.Moment blir ej klara i tid.Svetskurs kan ej genomföras.Tidsbrist.Ej tillräckligt stort antal testpersonerFör att bibehålla och förbättra våra styrkor ska vi fortsätta det nära samarbetet med företaget. Dessutom skavi genom regelbundna möten hålla samtliga gruppmedlemmar uppdaterade om projektets framfart och på92 Maria Arvidsson, Sophie Kanerva, Nadja Lejon, Karin Ljungberg, Marika Olsson, Maria Widing

så vis behålla motivation. Gruppdynamiken ska förbättras genom att gruppmedlemmarna turas om att varaprojektledare. På så vis får alla överblick över projektets fortlöpande och alla får öka sina färdigheter i attleda och organisera en grupp.Tillgången på det tidigare skrivna materialet kan både ses som positivt och negativt, dels kan det sessom bakgrund till dagens projekt, men det kan även göra att man tänker i samma banor som föregåendeprojektgrupp. Arbetet kommer att användas för att finna relevant information samt för att inte göra samma”misstag” som tidigare kan ha begåtts.För att minimera eller eliminera gruppens och projektets svagheter kommer företagskontakten vara godgenom hela projektet. Svagheten av att detta projekt är vårt första företagsprojekt motverkas av att vi harnära kontakt med företaget och har en öppen dialog om det önskade slutresultatet.De kunskapsområden som gruppen saknar kommer att motverkas genom att ta hjälp av externa aktivainom respektive område. Därigenom skapar vi kontakter med andra kunskapsområden samtidigt som vi fårmöjlighet att lära oss och bredda vår kompetensFör att ta tillvara på våra möjligheter kommer vi att använda oss av brainstorming för att få fram mångaolika konceptförslag. Dessutom kommer vi aktivt arbeta med att förbättra produkten mot den avseddamålgruppen för att uppfylla företagets krav och på så sätt göra produktförslag som kommer till användning.Vi ska även utnyttja kompetens som finns i vår närhet för att nå ett bättre slutresultatFör att förebygga de ovan nämnda riskerna ska vi ha kontinuerlig kontakt med kommun och företag föratt ha överblick över om/hur/när produkten kommer upp till Göteborg. Det är svårt att undvika frånvaropå grund av sjukdom, men om möjligt kan frånvarande person arbeta hemifrån. Frånvarotid ska i störstamöjliga mån tas igen så nära frånvarotillfället som möjligt.För att undvika att moment drar ut på tiden krävs det att gruppmedlemmarna har en god bild över projektetstidsplanering, om något moment skulle dra ut på tiden är det behövligt att påbörja ett senare moment för attinte gå miste om värdefull tid.Om det skulle framkomma att svetskursen ej kan genomföras måste eventuellt projektmålet omformulerasså produktrepresentationen sker på annat vis. Antalet testpersoner blir relativt få till antal men dessarepresenterar målgruppen. Vi kan förhoppningsvis få tag på ytterligare testpersoner om så krävs.PRODUKTUTVECKLING AV KLÄDVÅRDSKÅP -med förskolemiljön i fokus 93

Teknisk Kommunikation - Design
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Rapport 2012 01.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Blicken i fokus - Chalmers tekniska högskola
Skriftlig rapport - Kungliga Tekniska högskolan
Situerad Design för Alla - Certec - Lunds Tekniska Högskola
gemensam rapport del 1.pdf - Blekinge Tekniska Högskola
Läs den tekniska rapporten till statistiken
Fångad av tekniken - Chalmers tekniska högskola
pdf-format - Chalmers tekniska högskola
CM_3_12 - Chalmers tekniska högskola
Årsrapport 2009 - Chalmers tekniska högskola
26 Ostindiefararen - Chalmers tekniska högskola
Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik - Skolverket
Rapport TRITA-TEC-RR 11-001 (pdf 1,7 MB) - Kungliga Tekniska ...
Complete Thesis as PDF - Chalmers tekniska högskola
Ladda ner rapporten - Tillväxtanalys
christian azar ger råd åt makthavare - Chalmers tekniska högskola
Inmatning av biogas på naturgasnätet – Tekniska och ... - SGC
Rapporten om Handbolls-VM finns att ladda ner här - Visita
En rapport från konserten och fler bilder finns i Katrineholms Tidning ...
pdf-format - Chalmers tekniska högskola