Views
3 years ago

Täckrot PluggPlusEtt Obehandlad Obehandlad Merit Forest ... - SLU

Täckrot PluggPlusEtt Obehandlad Obehandlad Merit Forest ... - SLU

Försöket är utlagt

Försöket är utlagt på tre lokaler i Kronoberg med 50 plantor / behandling per lokal d.v.s. totalt 150 plantor/ behandling.Försöksledet med Bugstop täckrot finns dock endast på två lokaler, totalt 100 plantor.Fig 1. Snytbaggeskador efter 1 år. Andelen snytbaggeskador i markberedning var lågt efter ett år. Drygt 4 % av deobehandlade täckrotsplantorna var döda till följd av snytbaggesskador. Den obehandlade pluggen hade ingen avgång, mendrygt 6 % var svårt skadade. Den obehandlade tallen hade också låg avgång, 2 %. Alla övriga behandlingar hade en godskyddseffekt mot snytbaggeskador i markberedning.Fig 2. Andelen snytbaggeangripna plantor efter 1 år. PluggPlusEtt- plantorna var i något större utsträckning angripna avsnytbagge jämfört med täckrot gran och tall. Av PluggPlusEtt plantorna var knappt 35% av de obehandlade plantornaangripna mot 20 % för den obehandlade täckroten. Av PluggPlusEtt –plantorna var 22 % av Merit Forest-plantorna och 14 %av Bugstop plantorna angripna av snytbagge. På täckrot var 18 resp 15 % av plantorna med skydden Multipro och MeritForest angripna av snytbagge. Övriga behandlingar på täckrot låg på 7-8%. Tallplantorna var också angripna av snytbaggemen andelen skadade plantor var lägre, 13 % för den obehandlade kontrollen..Fig 3. Okända skador år 1. Andelen okända skador var generellt högre för PluggPlusEtt-planotrna, vilket kanske kanförklaras med att de hade en lång tids förvaring i kylrum innan plantering, vilket påverkar plantornas vitalitet negativt. Tallplantornabehandlade med Merit Forest hade annars en stor andel död av okänd anledning. Vi har i tidigare studier sett attnågon form av behandling kan påverka plantorna negativt, och det kan vara en möjlig förklaring även här, men osäkerhetenär stor.Fig 4. Skyddens status efter 1 år. Många av skydden var intakta. Några snäppskydd hade knäppts upp och Bugstopplantornahade i vissa fall sprickor i beläggningen. Multipro på PluggPlusEtt hade öppnats något i toppen.Fig 5. Överlevnaden efter 1 år. Överlevnaden för de flesta behandlingarna var god i markberedning efter 1 år. I de försöksleddär en del avgångar fanns, svarade okända skador för de flesta avgångarna.

Snytbaggeskador efter 1 år201816Snytbaggeskador %14121086420svårt skadaddöd

Merit Forest - Bayer CropScience Professional Business
Fältförsök med snytbaggeskyddade plantor 2010 - SLU
Preliminära resultat av storskaligt försök med mekaniska ... - SLU
Markberedningsmetoders effekt på snytbaggeskador - SLU
Sveriges lantbruksuniversitet Asa försökspark Preliminära ... - SLU
och täckrotsplantor - Epsilon - SLU
Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige juni 2009 - SLU
Fältförsök med snytbaggeskyddade plantor 2010 – resultat ... - SLU
Skyddseffekt mot snytbaggeskador för permetrin, cypermetrin ... - SLU
Mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador, anlagt 2008 – slutrapport
Skogsskötselåtgärder mot snytbagge - SLU
Goda resultat för Bugstop och Conniflex i praktiska ... - SLU
Erik Kristensen Överlevnad, tillväxt och skador i planteringar ... - SLU
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete - SLU
Femtio års utveckling av försöken med sådd och plantering på ... - SLU
Skyddseffekt mot snytbaggeskador för cypermetrin ... - SLU
Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och ... - SLU
testning av mekaniska plantskydd mot snytbagge anlagt v - SLU
testning av mekaniska plantskydd mot snytbagge anlagt v - SLU