Views
3 years ago

Täckrot PluggPlusEtt Obehandlad Obehandlad Merit Forest ... - SLU

Täckrot PluggPlusEtt Obehandlad Obehandlad Merit Forest ... - SLU

Skyddens

Skyddens status100.080.060.0%40.020.00.0starkt påverkadenågot påverkadeintakt

Överlevnad efter 1 år100806040Levande plantor %200

Pedagogisk skicklighet och pedagogiska meriter - Högskoleverket
Åtgärder mot snytbaggen (2006, se nedan) - SLU
Winter C 2012 Tunnlar och växthus lyfter odlingen Viola 2, 33 ... - SLU
Merit Forest - Bayer CropScience Professional Business
Fältförsök med snytbaggeskyddade plantor 2010 - SLU
Markberedningsmetoders effekt på snytbaggeskador - SLU
Preliminära resultat av storskaligt försök med mekaniska ... - SLU
Sveriges lantbruksuniversitet Asa försökspark Preliminära ... - SLU
och täckrotsplantor - Epsilon - SLU
utlandsstudier – en merit för livet - Sahlgrenska akademin ...
Fältförsök med snytbaggeskyddade plantor 2010 – resultat ... - SLU
Skogsskötselåtgärder mot snytbagge - SLU
Erik Kristensen Överlevnad, tillväxt och skador i planteringar ... - SLU
Goda resultat för Bugstop och Conniflex i praktiska ... - SLU
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete - SLU
Femtio års utveckling av försöken med sådd och plantering på ... - SLU
Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och ... - SLU