Views
3 years ago

Täckrot PluggPlusEtt Obehandlad Obehandlad Merit Forest ... - SLU

Täckrot PluggPlusEtt Obehandlad Obehandlad Merit Forest ... - SLU

Skyddens

Skyddens status100.080.060.0%40.020.00.0starkt påverkadenågot påverkadeintakt

Överlevnad efter 1 år100806040Levande plantor %200

Rekordhöga priser på virke - SCA Forest Products AB
Åtgärder mot snytbaggen (2006, se nedan) - SLU
Merit Forest - Bayer CropScience Professional Business
Fältförsök med snytbaggeskyddade plantor 2010 - SLU
Markberedningsmetoders effekt på snytbaggeskador - SLU
Preliminära resultat av storskaligt försök med mekaniska ... - SLU
Sveriges lantbruksuniversitet Asa försökspark Preliminära ... - SLU
och täckrotsplantor - Epsilon - SLU
Fältförsök med snytbaggeskyddade plantor 2010 – resultat ... - SLU
Skogsskötselåtgärder mot snytbagge - SLU
Övervakning av snytbaggeskador i södra Sverige 2007 - SLU
uppdrag åt Sveaskog förvaltning AB, verksamhet - SLU
Goda resultat för Bugstop och Conniflex i praktiska ... - SLU
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete - SLU
Femtio års utveckling av försöken med sådd och plantering på ... - SLU
Skyddseffekt mot snytbaggeskador för cypermetrin ... - SLU
Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och ... - SLU
Erik Kristensen Överlevnad, tillväxt och skador i planteringar ... - SLU