Views
2 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer antas enligt Lindelöf och Löfsten (2005) skapa en miljö somfrämjar tillväxt och lönsamhet (entreprenöriell miljö). Systemen har rollensom inkubatorer, vilka förväntas att understödja småföretag. Miljön skapasav en ”kunskapsinfrastruktur” som genererar externaliteter, vilka utvecklastill "public goods". I miljöerna finns även andra aktörer som bidrar till positivaeffekter, t ex banker, riskkapitalbolag och olika former av expertis.Inom miljön förväntas stordrifts- och samordningsfördelar uppträda, vilketförväntas påverka kostnaderna och reducera risken. Antagandet görs utifrånWilliamson (1975) och Teece (1986). I miljöerna skapas förutsättningar förformella och informella kontakter mellan leverantörer, kunder, forskningoch utveckling och expertis. Nätverksbyggande är en del enligt Westheadsoch Storeys m fl (1995) resultat, vilket kan påverka i positiv riktning. Företagenkan genom att vara lokaliserade i inkubatormiljö erhålla trovärdighetoch kan på så sätt utveckla affärsverksamheten. Naffziger m fl (1994) menaratt exempelvis teknik- och forskningsparkens främsta företräden är atthjälpa till med rådgivning och planeringsaktiviteter.1.2 Begreppet inkubator och inkubatorns funktionerInkubatorer är som begrepp något vagt, särskilt avseende begreppets relationtill nyföretagande. Begreppet inkubatorsystem är ett uttryck som ärhämtat från naturvetenskapen, vilket på senare tid har börjat att användas iekonomisk och teknologisk litteratur. Webster´s dictionary beskriver inkubatornsnaturvetenskapliga definition som följande:In•cu•ba•tor; 3."an apparatus in which media inoculated with microorganismsare cultivated at a constant temperature favourable to the growth ofthese microorganisms" (Webster´s s. 772)Begreppet syftar till att beskriva olika former av institutionellt beteende,vilka syftar till att under ordnade former skapa förutsättningar för mindreföretag (existerande och potentiella) att utveckla sin marknads- och teknologiskakapacitet och existerande företag/organisationer sina entreprenöriella/innovativaverksamheter. Den institutionella ramen kan resultera i attavyttring sker av delar från företagets/organisationens teknologiska ochkompetensmässiga struktur. Resultatet blir då ett system som primärt kommeratt understödja, avdela resurser och hjälpa till att utveckla företagsamhet,men inte att initialt skapa en vinst för verksamheten.Mian (1994) beskriver inkubatorsystem som en externt understödjandeenhet, vilken bör innehålla funktioner för management, marknadsföring,kapitalförsörjning, samt driftstöd (”operations”). Inkubatorsystem förutsättstillhandahålla, hjälpa till eller samordna resurser (Steffens 1992), vilketresulterar i förväntade gynnsamma förhållanden för nya företag att utvecklasin affärsverksamhet. Inkubatorsystem, som en understödjande enhet för9

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
VINNOVA-nytt
Läs hela numret - Vinnova
VINNOVA-nytt #5.2012
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Free download - Vinnova
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
En analys av ungas hälsa och utsatthet - Ungdomsstyrelsen
Inbjudan och program - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Göteborgsandan in i biomedicin Göteborgsandan in i ... - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Analys av korruption och korruptionsbekämpning - Sulf