Views
2 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

VP 2005:0104

VP 2005:0104 Produktionsteknik &Fordonstelematik. Förslag till FoUprogram05 VINNOVA´s views on the EuropeanCommission´s proposal for theSeventh Framework Programmeon Research & TechnologicalDevelopment 2007 - 2013. PositionpaperVP 2004:01 Nationell strategi för transportrelateradFUDVINNOVA RapportVR 2006:01 Det förbisedda jämställdhetsdirektivet.Text- och genusanalys av treutlysningstexter från VINNOVA02 VINNOVAs FoU-verksamhetur ett jämställdhetsperspektiv.Yrkesverksamma disputeradekvinnor och män i VINNOVAsverksamhetsområde03 ASCI: Improving the AgriculturalSupply Chain - Case Studies inUppsala Region. Finns endast som PDF04 Framtidens e-förvaltning. Scenarier201605 Elderly Healthcare, Collaborationand ICT - enabling the Benefits of anenabling Technology. Finns endast somPDF06 Framtida handel - utveckling inome-handel med dagligvaror07 Tillväxt stavas med tre T08 Vad hände sen?09 Optimal System of Subsidization forLocal Public Transport. Finns endastsom PDF10 The Development of Growth orientedhigh Technology Firms in Sweden.Finns endast som PDFVR 2005:01 Effektivt arbete i processindustrinHur man gör. Från strategi tillgenomförande02 Teori och metod för val av indikatorerför inkubatorer. Finns endast som PDF03 Informations- ochkommunikationsteknik i USA. Enöversiktsstudie om satsningar ochtrender inom politik, forskning ochnäringsliv.04 Information and CommunicationsTechnology in Japan. A generaloverview on the current Japaneseinitiatives and trends in the area ofICT.05 Information and CommunicationsTechnology in China. A generaloverview of the current Chineseinitiatives and trends in the area ofICT.06 Hälsa & lärande. Frågor för hälso- ochsjukvårdssystemet07 Samhandling för innovationsleddtillväxt08 Tekniköverföring från landbaseradefordon till mindre fartyg - fas 1. Finnsendast som PDF09 Nya emissionskrav för dieselmotorer- en katalysator för svensk industri?Finns endast som PDF10 Samarbete mellan KTH och kringliggandeindustriforskningsinstitut- nuläge och utvecklingsmöjligheter11 ICT-based Home Healthcare. Finnsendast som PDF12 Kompetensutveckling i små ochmedelstora företag - SMF. Enkvalitativ studie av konferensdeltagaresutsagor13 The KTH Entrepreneurial FacultyProject14 OLD@HOME Technical Supportfor Mobile Close Care. Final Report.Finns endast som PDF15 Värdeskapande innovationsmiljöerVR 2004:01 Nya material och produkter frånförnyelsebara råvaror. En framtidsbildoch vägen dit. För kortversion se VR2004:0202 Nya material och produkter från förnyelsebararåvaror. Kortversion av VR2004:01.03 Evaluation of the NUTEK-VINNOVA programme in ComplexTechnical Systems 1997-2001.Utvärdering av ett FoU-program iKomplexa Tekniska System 1997-200104 Förnuft och känsla - en narrativ studieom äldre kvinnors bilkörning. Finnsendast som PDF05 Equipment for Rational Securing ofCargo on Railway Wagons. Utrustningför rationell säkring av last på järnvägsvagnar(jvgRASLA). Finns endastsom PDF06 Innovationspolitik för ITS. En studieav aktörsnätverk kring IntelligentaTransportSystem. Finns endast somPDF07 Svensk forskning - rik på upplevelser.Finns endast som PDF08 Fånga Vinden! - en klokbok för tillväxt09 Utvärdering av det NationellaFlygtekniska Forskningsprogrammet10 Forskning och Innovation iSmåföretag. SBIR - Small BusinessInnovation Research. Ett amerikansktprogram för behovsmotiverad forskningutförd av mindre företag11 Arbetsgivarringar i Sverige - förekomst,funktion och nytta12 Evaluation of the Öresund contractsfor cross-border R&D cooperationbetween Denmark and Sweden13 Det öppna svenska innovationssystemet- en tillgång för Sverige?

Produktion & layout: VINNOVAs KommunikationsavdelningOktober 2006

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Free download - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova
Bygger verktyg för ett bättre liv Bygger verktyg för ett bättre ... - Vinnova
Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan ...
Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid ... - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige