Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Förslag på metodik:•

Förslag på metodik:• Alternativa metoder• Skapande av en så kallad ”kontrapunkt” för jämförande studier avproduktivitet och effektivitet• Hur undviker vi olika former av situationsberoende felkällor som kommerpåverka den information som skapas?• Hur hanterar vi felkällor i analysen?• Hur ofta görs mätningar av indikatorerna, vad är relevanta tidsperioder?• Hur ”benchmarkas” verksamheten och hur återför vi informationen tillolika berörda parter?• Hur genomförs förändringar utifrån den information som genereras?Vi får då en bättre överblick om olika metoders styrkor och eventuellasvagheter och man får indikationer om hur säker analysen och resultaten är.Vi kan även, genom att integrera tidigare kunskaper om hur inkubatorerfungerar och vilka effekter dessa förväntas ge, öka den interna effektivitetenför projektet, d v s mäter vi och utvärderar vi relevanta mått? Mätprocedurenär här avgörande, d v s analys, utvärdering, feedback och genomförandeav förändringar.Forskningsområdet är flerdimensionellt och kan studeras utifrån ett antalperspektiv, t ex regionala effekter, industri, policy, företagen etc (Lindelöfoch Löfsten, 2005). Forskningen kommer att koncentreras mot företageninom inkubatorer för att utveckla indikatorer samt produktivitets- och effektivitetsmått.Resultaten förväntas ge effekter på policy och uppbyggnadenav understödsmekanismer för nya småföretag. De resultat som förväntas avstudien är att utveckla en metodik för hur entreprenöriella miljöer bör studerasoch ge praktisk vägledning till organisationer som VINNOVA, Innovationsbron,Almi och andra organisationer som stödjer ny-/småföretagande iSverige.1.5 Jämförelser av inkubatorverksamheterDEA (Data Envelopment Analysis), har som främsta målsättning att sättabenchmarks. Ett viktigt moment i DEA är valet av variabler för att beskrivade undersökta företagen/inkubatorerna. Vid mätning av effektivitet är enförutsättning att forskaren finner jämförbara objekt och att objekten jämförsmot en viss front eller norm. I vårt fall kan inkubatorerna vara jämförbaraobjekt. Ju större skillnaden är mellan inkubatorerna, desto mindre blir möjlighetenatt jämföra dem ur effektivitetssynvinkel. Problem med aggregeringsnivåoch hur man skall hitta jämförbara undersökningsobjekt är emellertidganska generella vad gäller effektivitetsjämförelser.Viktiga frågor vid benchmarking är exempelvis om det finns andra inkubatorereller verksamheter som systemet kan lära sig av. DEA förutsätter först16

att avgöra vilka prestationer som skall mätas. Utgångspunkten för prestations-eller effektivitetsmätning är allmänt en input-outputmodell där manförsöker mäta skillnaden i input och output. Ett traditionellt sätt att analyseraeffektivitet och exempelvis kvalitet är just benchmarking. Metoden går,liksom DEA även om klara skillnader föreligger, ut på att jämföra ”sitt eget”företag eller verksamhet med andra företag eller verksamheter i såväl ”sinegen” bransch som andra branscher, vilket syftar till att förbättra funktioner.Processer inom det egna företaget och är ett alternativt sätt att genomföraförändringsarbete. Metoden går i allt väsentligt ut på att förbättra företagetsolika processer och nå minst samma nivå som det ”bästa” företaget. Benchmarkingär inte någon engångsaktivitet utan är en ständigt pågående förbättringsprocessoch för att sätta upp nya mål för förbättring krävs kontinuerligjämförelse av olika mätetal. Benchmarking bör fokuseras på de företag,funktioner och processer som representerar de ”bäst fungerande”. Att manvid benchmarking även väljer jämförelseföretag i andra branscher medförden fördelen att det blir lättare att erhålla information från ett företag sominte är en direkt konkurrent och det är heller inte säkert att konkurrenterna ärbra.En av drivkrafterna bakom benchmarking är förenklingen av kompliceradearbetsflöden genom att jämförelsen med snarlika processer lättare kan sevad som behöver förenklas. En annan fördel är att kvalitetsfunktioner integrerasdirekt in i affärsprocesserna. Även vissa abstrakta målsättningar kanomvandlas till verksamhetsnära operativa mål för företagets anställda.Genom att jämföra företaget med andra företag, kan vissa svåruppnådda målerhålla ökad trovärdighet genom att hänvisa till andra företag som redanuppnått målen.Camp (1993) delar in benchmarking-processen i tio steg. Processen grundarsig på fem huvudfaser, vilket i sin tur indelas i tio steg. När problemställningarnaväl är fastställda skall andra företag sökas upp varvid en jämförelsekan ske. Det finns i grunden fyra olika sätt att genomföra en benchmarkinganalys:• Benchmarking mot interna verksamheter kan bli aktuell inom störrekoncerner där de olika bolagen har likvärdiga funktioner.• Benchmarking mot direkta produktkonkurrenter. Vanligen är företagmed liknande produkter de som är mest lika i fråga om tillverkningsprocessero s v. En besvärlig fråga är in sammanhanget informationsutbytet.• Funktionsbenchmarking är en form av benchmarking mot de bästaexterna verksamheterna. Man söker här likartade funktioner i industriledandeföretag men även företag i andra industrigrenar.• Allmän benchmarking liknar i mycket funktionsbenchmarking där exempelvisbeprövad teknik i andra branscher kan appliceras och förbättraden egna funktionen.17

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Free download - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova