Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

De tre viktigaste

De tre viktigaste faktorerna som influerar värdeskapande i en serviceorganisationär genomförandet av servicen, resurser och val av domän. Centralt ien serviceorganisation finner man affärskonceptet eftersom det är härinformationen som behövs för både försäljning och kundinteraktion återfinns(Alvesson, 1998). Det som är svårast för ett företag att förändra ärkunskapsbasen och detta utgör därmed den viktigaste resursen (Löwendahlm fl., 2001). Eftersom det även är den resursen som är svårast att imitera ärdet också en viktig faktor för att skapa hållbara konkurrensfördelar (Wiklundoch Shepherd, 2003). Då denna typ av resurser är svåra att patentera såman inget egentligt skydd. Däremot är vissa typer av kunskaper svårare förkonkurrenterna att förstå och imitera. Detta gäller när kunskapen är specifik,komplex och inte artikulerad (Armistead och Clark, 2003). I serviceindustrinförändras även det som anses vara den viktigaste kunskapen mycketfort. Därför måste kunskapsbasen uppdateras kontinuerligt (Tether och Metcalfe,2004). I samband med detta kan det ibland uppstå problem eftersommycket ny kunskap uppnås i nära samarbete med kunden. Enligt Evangelista(1999) kan det då vara svårt att fastställa vem som har rättigheter till vad,speciellt med tanke på att mycket är ogripbart och informationsbaserat.Stora delar av kunskapsbasen förvaras i de anställda. Detta mänskliga kapitalkan ökas på två sätt, antingen tränar man de anställda man har eller ocksåanställer man personer med rätt kompetens (Skaggs och Youndt, 2004). Deanställda är alltså en form av experter inom sitt respektive område. Detta göratt en traditionell hierarkisk organisation blir mindre lämplig. Anledningentill detta är att det är personen med störst expertis inom sitt område som tenderaratt få störst auktoritet oavsett personens formella status i organisationen.Målet är att ge de anställda tillräckligt mycket frihet för att behålla kreativitetenoch samtidigt behålla tillräckligt mycket kontroll för att säkerställaproduktiviteten.Man vill även uppvisa en tydlig bild gentemot marknaden och balansera dennyss nämnda expert makten (Löwendahl och Revang, 2004). Det man därförsträvar efter att påverka är de anställdas värderingar. Genom att säkerställaatt organisationens värderingar delas av alla skapas ett ramverk inom vilketde anställda sedan kan agera relativt fritt (Kärreman och Alvesson, 2004).Servicegenomförandet är beroende av både den anställdes kunskaper ochpersonliga egenskaper för att vara vällyckat. Enligt Maister (2001) härstammarmycket av det personliga som den anställde kan tillägga i genomförandetfrån attityder som den anställde har ärvt av organisationen. Ävenklimatet i organisationen är en faktor för lösandet av kundernas problem.Om klimatet är bra ger det inte bara bättre förutsättningar för lösningarnautan även mer indirekt genom att man är mer innovativa när det gäller nyaprocedurer och handlingssätt inom organisationen. Om organisationen innehållerinteraktion, är trygg att yttra sig i, är orienterad mot sina uppgifter och20

ger ett tydligt stöd till sina medlemmar underlättas detta (Anderson ochWest, 1998).Domänval handlar om vilka projekt och klienter som organisationen väljeratt arbeta med. Det strategiska syftet med detta är att utöka organisationenskunskapsbas. Avgörande för detta är hur organisationen positionerar sig påolika marknader. Med marknad menas i detta fall både marknaden för kunder,marknaden för anställda och marknader för övriga resurser. På marknadenför kunder gäller det, som tidigare diskuterats, att finna kunder som kange både en finansiell vinst och även kunskaper eller rykte som kan göra attorganisationen sedan blir ännu bättre positionerad. Organisationens rykteoch kunder påverkar också organisationens position på marknaden föranställda eftersom de med störst expertis föredrar att arbeta i organisationermed hög prestige och intressanta kunder. Även de ägnar sig åt en form avdomänval då deras nuvarande anställningar och kunskaper påverkar derasframtida karriär (Löwendahl och Revang, 2004).Här återkommer också problematiken med att anställda med hög expertis ärbättre på att attrahera både kunder och resurser samtidigt som dessa har enstörre makt gentemot organisationen eftersom organisationen önskar attbehålla dem. Organisationens position på de olika marknaderna är alltsåberoende av dess olika positioner på övriga marknader. Det är med andraord ett kraftigt inslag av stigavhängighet (Löwendahl m fl., 2001). Dettabetyder att, som även tidigare nämnts, om man får en bra kund så leder oftadet till att man kan få fler bra kunder. På samma sätt leder bra anställda tillfler bra anställda och till exempel en ökad kunskapsbas och fler externaresurser vilket attraherar kunder och så vidare.2.2 Resursbaserad teoriEntreprenöriella företag antas besitta eller ha tillgång till resurser, vilkapåverkar förmågan att bedriva verksamheten (Penrose, 1959, Covin ochSlevin, 1991, Grant, 1991). Att utveckla innovation och omvandla densammatill tillväxt kräver olika former av resurser: humana, individuella,fysiska och organisatoriska (Green och Brown, 1997). Brist på resurserantas sätta restriktioner på företagets förmåga att utveckla sin verksamhet,d v s entreprenöriell förmåga (Kirchhoff, 1994). Externa källor för kunskapsöverföringkan ses som en resurstillgång, där nätverk anses vara avbetydelse för att lägga till resurser som inte är tillgängliga inom företaget (set ex Westhead och Storey, 1994, Johannisson och Lindmark, 1996, Mönsted,1996).Resursbaserad teori kommer att användas för att argumentera för att resurserär komplementära till teknologiska kompetenser och kan ge en komparativfördel (Barney 1991, 1992, Reed och DeFillippi, 1990). Ett företags21

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
En analys av ungas hälsa och utsatthet - Ungdomsstyrelsen