Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

2.4 Teoretiska

2.4 Teoretiska dimensioner i innevarande studieIndustriell förnyelse kan baseras på innovationer eller imitationer. Distinktionenär enligt Rosenberg (1976) långt ifrån given och "imitative R&D"kan utvecklas från små förbättringar av produkter och processer. Granstrandoch Sigurdson (1985) understryker kapitalmarknadens inverkan på entreprenörskap.Det industriella entreprenörskapet i exempelvis Japan blev stimuleratgenom billig utlåning från bankerna till större företag. I jämförelsemed USA, har tillgången på riskvilligt kapital i Japan traditionellt sett varitknapp. Teknologisk förändring i form av innovationer och imitationerinträffar via FoU internt i företaget, extern FoU via investeringar i produktionoch marknadsföring (Lindelöf och Löfsten, 1999).Socio-politiska attityder och kulturella faktorer inkluderar sådana faktorersom Schumpeter behandlar för att försöka förklara utvecklingen av entreprenörskap,d v s växande fientlighet i samhället mot kapitalism. Utterbackoch Reitberger (1982) har vid studier av svensk industri pekat på de störreföretagens betydelse för nystartande av företag genom skolning i entreprenörskap,FoU-samarbeten m m. En anställd kan starta ett eget företag ochflytta verksamheten till en självständig entreprenör, om hans möjligheter därär större. Industristruktur och den institutionella ramen utgörs av företagsstorlek,spridning av FoU och universitet. Sambandet mellan FoU och innovationsgradoch entreprenörskapets mönster är vanligen påverkad av distributionenav FoU, samt vilken diversifieringsgrad företagen uppvisar (Nelson1959). Andra faktorer som påverkar, kan exempelvis vara regeringspoliciesoch marknadsförutsättningar (Lindelöf och Löfsten, 1999).Schumpeter (1934, 1939, 1951, 1976) fokuserar intresset på entreprenören,vilken tog risker och lanserade nya affärsmöjligheter. Kapitalet behövs iolika faser i ett innovationsförlopp, vilket bl a förkortar svängningarna ikonjunkturen. Allteftersom tekniken mognar, tunnas antalet företag ut påmarknaden, vilket medför att entreprenörerna förlorar sitt spelrum och attkapitalismen av egen kraft "socialiseras". I Schumpeters första modell startasinnovationer mer fristående från företag och marknad. Det innebär attdet huvudsakligen var fråga om att entreprenörerna drev händelseutvecklingen.Grundtanken i modellen är att investeringskrävande uppfinningargör sitt inträde på marknaden och leder till följdinvesteringar. En slags "låsning"till existerande innovationer uppstår och leder till en reducering avnya uppfinningar (Lindelöf och Löfsten, 1999).I Schumpeter II startar istället utvecklingen i olika närstående organisationertill företagen och i Schumpeter II finns även en s k "feedback-loop", somutgår från företagens bruk av en ny teknologi tillbaka till FoU-fasen. Centralti Schumpeters resonemang är entreprenörskapet. Schmookler (1966,1972) anser istället att marknadsefterfrågan är drivkraften. De "låsningar"26

som Schumpeter beskriver, bör kanske istället leda till ändrade konsumtionsmönster,vilket får stora konsekvenser för förhållanden på marknaden.Galbraiths (1967) modell liknar i grunden Schumpeter II och innebär attindustriverksamhet, vilka investerar stort i FoU, även har störst grad av tekniskutveckling. Dylika företag tenderar även att hamna i oligopolistiskabranscher. Galbraith inkluderar antalet företag, företagsstorlek samt företagensspridning på marknader och understryker att FoU även kan startas imyndigheter eller universitet.Phillips (1979) anser att Schumpeters och Galbraiths modeller är ofullständiga,eftersom det inte finns några empiriska belägg för att snabba tekniskaförändringar beror på att FoU institutionaliseras. Phillips framhäver attman skall beakta både utbuds- och efterfrågefaktorer. Det är centralt attunderstryka att modellerna ovan har tillkommit under olika tidsskeden ochatt modellerna även är baserade på olika empiriska underlag. För en överblickav tekniska förändringar och ekonomisk tillväxt/prestation, så seexempelvis Arthur (1988, 1989), Coombs et al (1987), Cyert och Mowery(1988), David (1975), Dosi et al (1988), Freeman (1974, 1987), Mansfield(1968), Mowery och Rosenberg (1989), Rosenberg (1983), Nelson ochWinter (1974) och Stoneman (1983).Teorin operationaliseras i de undersökningsdimensioner som beskrivs iovanstående avsnitt (Se nedan). Det finns fyra teoretiska övergripandedimensioner för entreprenörskap, innovation/diffusion resurser, risk ochstrategi (enligt vilken enkäten är strukturerad efter). I dessa fyra övergripandeentreprenöriella dimensioner antas inkubatorer ha effekter på småteknikbaserade företags tillväxt och lönsamhet. Varje dimension har ettantal variabler som påverkar företagens entreprenörskap. Entreprenörskapintegrerar således variablerna och effekterna av dessa ges som tillväxt ochlönsamhet. Dimensionerna är:1 Resurser: Bakgrund, nätverk och kapital/finansiering2 Innovation och diffusion/marknad3 Risk/riskuppfattning4 StrategiVariablerna i mätinstrumentet (enkäterna) kan härledas till den teoretiskaundersökningsmodellen. Relationen mellan teoretisk undersökningsmodelloch variabler summeras på följande sätt (Lindelöf och Löfsten, 2005):Resurser:För att operationalisera resurser används variabler i likhet med följande studier:Cooper (1984), Davidsson (1989), Delmar (1996), Ferguson (1999),Mian (1997), Miller (1987), Wiklund (1998) och Nutek (1996:17).27

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova