Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Innovation och

Innovation och diffusion:För att operationalisera teknologiinnovation används variabler i likhet medföljande studier: Ferguson (1999), Mian (1997), Miller (1983), Rooper(1997), Wiklund (1998), Nutek (1996:17).För att operationalisera marknadsinnovation används variabler i likhet medföljande studier: Davidsson (1989), Delmar (1996), Ferguson (1999), Wiklund(1998), Miller (1987).Risk:För att operationalisera risk används variabler i likhet med följande studier:Delmar (1996), Miller (1983), Miller (1987) och Nutek (1996:17).Strategi:För att operationalisera strategi används variabler i likhet med följande studier:Davidsson (1989), Miller (1987), Miller och Friesen (1978) (1982),Russo (1997), Zahra (1991).Entreprenöriell miljö - Lokaliseringseffekter:Variabler som berör entreprenöriell miljö (lokalisering) utgörs av lokaliserings-och kontrollvariabler. Kontrollvariablerna kommer att testas motvariabler ur de andra grupperingarna explicit mot hypoteser om inkubatorernasförväntade effekter. Variablerna har hämtats från Ferguson (1999)och utvecklats i innevarande studie.Resurserna utgör alltså här grunden för ett företags verksamhet, d v s skaparmöjligheter eller sätter upp restriktioner för vad företaget kan hantera. Strateginär intermediär mellan de givna förutsättningar som resurser ger ochhur väl företaget lyckas i den externa omgivningen (marknaden). Strateginger uttryck för hur företaget förväntas eller faktiskt agerar, vilket skiljer sigfrån motivation när detta relaterar till individnivå och svarar på frågan varförindivider agerar på ett visst sätt. I småföretag är individnivån av betydelseför hur företaget agerar när managern/ägaren ofta är samma personoch därmed är det samma person som sätter företagets agenda. I småföretagsforskningär risk, strategi och motivation intimt integrerade när man ismåföretag utgår ifrån individnivå (Lindelöf och Löfsten, 2005).Innovations- och diffusionsdimensionen är integrerad i de andra dimensionernaberoende på att innovation dels utgörs av hur företaget agerar (strategi,risk och motivation), dels som en resursbas i företaget. De teoretiskakonstruktionerna, vilka skall användas i modellkonstruktonen, baseras påtidigare forskning om småföretags tillväxt/lönsamhet och inkubatorer/-teknik- och forskningsparker. Den teknologiska förändringen är vanligen ettdirekt resultat av ett företags FoU-verksamhet. Solow (1957) menar attbegreppet skall innehålla samtlig förändring inom produktionen.28

Technological change skall spegla förändringar inom en given teknologioch skall utgöras av förbättringar, såsom innovationer, effektivitetsförbättringar,exempelvis i form av ökade verkningsgrader. Phillips (1971)understryker att marknadens struktur påverkas av den teknologiskaförändringen.Technological diffusion avser den process där teknologiska former tas upp isamhällsekonomin och skall betraktas både med köpar- och säljarperspektiv,där spridningen baseras på marknadens villkor. Spridningen kan gå till påolika sätt och kan ske på både mikro- och makronivå (Metcalfe 1988 ochFreeman m fl, 1982). Begreppet technological substitution innebär att gammalkunskap om teknologier byts mot ny kunskap och utbytet av teknologierkan antingen ske revolutionärt eller evolutionärt. Technological transitionanvänds för att beskriva hur övergången sker från en teknik till en annanteknik, vilket kan ske på olika nivåer, exempelvis på individ- eller gruppnivå,där patent är ett exempel. Genom en snäv tolkning av begreppet teknologi,t ex i form av produktionssystem, är det ganska enkelt att studeraorganisationsformer och tekniska lösningar och samband däremellan. Produktions-och processteknologier är exempel på FoU-verksamhet som företagi allmänhet bedriver. Adoptionen är här den enklaste formen av innovation,d v s företaget köper en ny produktionsprocess eller en ny produkt.Utvecklingen av produktteknologin betraktas härmed som en insats, vilkenskall ge upphov till produktdifferentiering (Lindelöf och Löfsten, 1999).2.5 KommentarerTidigare studier har visat att teknik- och forskningsparker och inkubatorerhar funktioner för resursförmedling/koordination och att det finns skillnadermellan olika teknik- och forskningsparker eller inkubatorer i hur man organiserarsina inkubatoraktiviteter. Det finns också skillnader mellan inkubatorer/teknik-och forskningsparker lokaliserade vid de större universiteten ochde som är lokaliserade vid de mindre högskolorna. Vissa av de små högskolornahar inte utvecklat sina inkubatorverksamheter fullt ut, vilket kanskesnarare beror på bristande resurser än ambition. Förhållandet skullekunna visa på att det inte är den organiserade inkubatorverksamheten som ärav betydelse, utan bakomliggande variabler såsom nätverksbyggande ochförmågan att kunna etablera kontakter. Vissa menar att det är imageeffektersom har betydelse för teknik- och forskningsparkernas och inkubatorernasföretagande, d v s lokaliseringen ger legitimitetsfördelar, vilket i sin tur gerfördelar till att skapa nya affärer för små företag (Lindelöf och Löfsten,1999).29

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova