Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

är klara att lämna

är klara att lämna inkubatorn. Vi kan därmed ha två olika nivåer i vår fortsattaanalys (Lindelöf och Löfsten, 2005):• Företagsnivå, allokering av företagets resurser på bästa möjliga sätt,d v s allokeringseffektivitet• Systemnivå, d v s inkubatornivå, för bästa möjliga stöd till småföretageni inkubatorn, d v s systemeffektivitet3.2 Syfte och förväntat forskningsresultatForskningsområdet är mångidimensionellt och kan studeras utifrån ett antalolika perspektiv, t ex regionala effekter, industri, policy, företagen, uppbyggnadenav understödsmekanismer etc (Lindelöf och Löfsten, 2005).Forskningen kommer att koncentreras mot företagen inom inkubatorer föratt utveckla indikatorer i form av exogena produktivitets- och effektivitetsindikatorer,d v s systemeffekter. Resultaten förväntas därmed ge effekter påpolicy och uppbyggnaden av understödsmekanismer för nya småföretag.Teoretiska dimensioner på entreprenörskap kommer att integreras i enmodell och utifrån modellen utgår uppbyggandet av metodiken för longitudinellastudier om inkubatorer. Inkubatorer antas, direkt eller indirekt, habetydelse för skapande av och utvecklande av teknologi- och marknadsbaseradeinnovationer. Innovationerna har betydelse för skapande och utvecklandeav nya industristrukturer och deras tillväxtpotential anses som viktig iden ekonomiska utvecklingen (Lindelöf och Löfsten, 2005).Entreprenörskap är nyckeln till ekonomisk utveckling, skapande av välfärdoch ökningen av antalet anställda i en ekonomi. Entreprenörskap är ocksånära förknippad med att förstå och förklara varför små företag växeroch/eller är lönsamma. Entreprenörskap är också att kombinera resurser föratt ta vara på nya möjligheter som får ett genomslag på marknaden. I dettaligger implicit att för att förstå entreprenörskap så måste dimensioner somresurser, innovation/diffusion, risk, strategi analyseras (Covin och Slevin,1991, Wiklund, 1998, Lindelöf, 2002), vilket ligger i linje med innevarandestudies metodik och teoriuppbyggnad. Forskningen kommer att koncentrerasmot företagen (företagsnivå) inom inkubatorer och mot inkubatorer(systemnivå).Syftet med studien är att studera och utveckla indikatordimensioner förinkubatorer. För att uppnå syftet skall de effekter som inkubatorer har påsmåföretags entreprenörskap analyseras, d v s hur inkubatorerna påverkarett företags möjligheter att utnyttja sin potential för tillväxt och lönsamhet.Målet är att på inkubatornivå identifiera de indikatorer som säkerställerstyrning och uppföljning av inkubatorerna.De resultat som förväntas av innevarande studie är således att utveckla enmetodik för hur entreprenöriella miljöer bör studeras och ge praktisk vägledningtill organisationer som VINNOVA, Innovationsbron, Almi och34

andra organisationer som stödjer ny-/småföretagande. Genom att integreraperspektiven samt relatera dessa till en tidsdimension förväntas vi genom attkonkretisera en mängd förklaringsvariabler om småföretags entreprenörskaptill ett antal perspektiv skapas ett ramverk som kan användas för empiriskastudier. Genom ett sådant ramverk går det empiriskt att hantera hur ochinkubatorer har effekter på olika variabler för nya teknikbaseradesmåföretag och entreprenörskap, och att göra uppföljningsstudier om hurstabila inkubatorer är som entreprenöriell miljö.35

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Analys av korruption och korruptionsbekämpning - Sulf
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre - Vinnova