Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Den sista aspekten

Den sista aspekten av mätproblem är olika tillväxtmönster i populationen,där juridiska konstellationer samt olika bokföringsmässiga aspekter kanskapa felkällor i de data som erhålls. Vad gäller de juridiska konstellationernaär det av vikt att mätningen sker på koncernnivå. Om olika delar avföretagsgruppen aggregeras undviker man problemet med ett portföljförfarande,där olika tillväxtmönster döljs i delarna (Wiklund, 1998, Delmar m fl.2002).Varje mätmetod är behäftad med felkällor, vilket gör att utformningen avundersökningen är av vikt för att eliminera felkällor. En variabel som intehar en påverkan av felkällor anses besitta en hög reliabilitet (Lekvall ochWahlbin, 1987). Bristande reliabilitet påverkas av olika faktorer, t ex egenskaperhos respondenten. Reliabilitet hos den beroende variabeln i studienantas också påverkas av ett antal identifierade möjliga felkällor som har attgöra med själva modellutformningen. Följande möjliga felkällors påverkanav de oberoende variablerna analyseras i innevarande studie:• Bransch• Ålder• Region• Startvärden för beroende variabler4.4 InkubatorpopulationInkubatorrelaterade organisationer är relativt nya företeelser. De förstagrundades i början på 80-talet. Efterhand har ett antal nya inkubatorstrukturertillkommit. I nationella inkubatorprogrammet, NIP, fanns det vid tidpunktenför enkätutskicket (5e april, 2005) 18 inkubatorer i NIP, totalt ca35 inkubatorer i Sverige. Dessa inkubatorer har via ett ansökningsförfarandehos VINNOVA valts ut för att ingå i NIP och är anonymiserade i rapporten.Inkubatorerna stöttas såväl finansiellt som med rådgivning av företrädarefrån VINNOVA. Två inkubatorer är dock inte med i vår studie 5 . Dessa16 inkubatororganisationer har således identifierats av VINNOVA genomansökningar till NIP-programmet. Ursprungligen gick enkäten ut tilll ca300 företag. Därefter togs två inkubatorer bort, vilka inte passade in i studienav olika anledningar, varvid 189 företag återstod. 131 svarade av dessa189 företag svarade, d v s en svarsfrekvens på ca 69 %. Inkubatorerna somingår i NIP-programmet är numrerade enligt Tabell 4.1:5 En inkubator är inte längre med i NIP och den andra inkubatorn har en delvis annorlundauppbyggnad. Dessa båda inkubatorer deltar därmed inte i studien.40

Tabell 4.1 Antal företag som svaratInkubatorAntal företag somsvarat på enkäten1 82 183 104 105 66 37 108 99 810 811 612 713 814 415 716 9Summa 131För att identifiera populationen och undvika ramfel kontrollerades företagenutifrån följande kontrollparametrar:• Ingen verksamhet• Felaktig verksamhet• Konkurs• Fusionerade• Uppköpta• Utanför ramen för småföretagUtifrån den identifierade populationen fördelade sig företagen med avseendepå bransch 6 enligt följande Tabell 4.2:6För branschidentifiering och klassificering användes SNI-koder, sekundärdatainformation(årsredovisningar, hemsidor).41

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Läs hela numret - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova