Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Tabell 4.2 Företagen

Tabell 4.2 Företagen inom inkubatorerna uppdelade på branschVerksamhetProcentuell andel avpopulationenFöretag som har svaratIT/Data 35.10 41.90Medicin/Hälsa 16.80 17.70Elektronik 6.90 5.60Mekanik 9.90 10.50Teknisk konsult 18.30 14.00Övrigt 13.00 10.30Summa 100.00 100.00Utifrån den identifierade populationen fördelade sig företagen med avseendepå ålder enligt följande tabell:Tabell 4.3 Ålder och åldersintervall(one missing in data, d v s delar av enkäten otillräckligt ifylld) 7 .Åldersintervall (år)Frekvens (antal)0.5 – 2.5 793.0 – 4.5 375.0 – 6.5 67.0 – 8.5 49.0 - 4PopulationSvarMedelvärde 3.59 8 2.76Standardavvikelse 2.40 1.93Median 3.0 2.0Företagen är mycket unga, de allra flesta, 60,7 %, är under tre år, vilketinnebär att det inte går att göra tillförlitliga tillväxtberäkningar i form avomsättning och antal anställda. Enligt åldersstrukturen på populationen sågår det inte heller att konstruera en kontrollpopulation när det finns begränsadeutgångsvärden (exempelvis ålder) för att konstruera en sådan population.Metoden kommer då att innefatta en kvasi-experimentell situation därinkubatorns effekter härleds via kontrollvariablerna.7 Det finns 131 företag som har svarat, men att det för några observationer, d v s ett företagså är den tillbakaskickade enkäten ofullständigt i fylld avseende vissa varibler. Huvuddelenär dock godtagbart ifylld, varvid vi behåller även denna observation.8 Medeltalet anställda är alltså 3,59 personer.42

4.5 Empiriinsamling - metod för kvalitativa data 9Från ett kvantitativt perspektiv ger fallstudier ofta upphov till svårlösta problembåde gällande validering av resultat och generalisering av de slutsatsersom kan dras. Här tillmäts fallstudierna ett värde för att ta fram en hypoteseller illustrera en tes. Intervjuerna skall bl a ge svar på om de centrala problemställningarnaär relevanta. I analysen är strävan att erhålla en generellnivå på begreppsapparat på bransch- och företagsnivå, för att kunna identifieraorsaker och förklaringar till de empiriska resultaten samt även utvecklandeav mer generella metoder och nyckeltal. Miles och Huberman (1984)konstaterar att en analys av kvalitativa data innebär en redukton av data,uppställningar av data och att göra slutsatser av dessa data. En datareduktionsker kontinuerligt genom hela studien genom att förenklingar, fokuseringaroch transformeringar av materialet görs.Utgångspunkten för insamlingen var att analysera den grupp av inkubatorersom ingår i nationella inkubatorprogrammet, NIP, som ett case. Detta är ienlighet med Easton och Harrison’s (2004) rekommendationer om att det ärfördelaktigt att utgå från ett case när ett område är omfattande och komplextför att sedan kunna göra en mer riktig uppdelning när fältet är mer känt.Komplexiteten kommer i detta fall av att det kan vara svårt att avgränsa vadsom är internt respektive externt i en inkubator (Halinen och Törnroos,2002). Den smalaste definitionen vore att säga att man enbart inkluderar dencentrala administrationen. Ett steg längre ut vore att även inkludera de nuvarandeföretagen som befinner sig inne i inkubatorn. Med ett ännu vidareperspektiv skulle man även kunna räkna med till exempel partnerföretag.Resonemanget ovan styrde valet av intervjupersoner. Cheferna för derespektive inkubatorerna sågs som experter på sin inkubator. Ofta är det enganska ny organisation där grundaren är den som varit där längst och somdessutom har mest anknytning till aktiviteterna. Självklart hade det ävenvarit intressant att intervjua till exempel affärscoacher som finns med olikagrader av formella band till de olika inkubatorerna. Men detta ansågs varatillräckligt för att uppnå den grad av kunskap som var syftet med denna initialastudie. Vilka inkubatochefer som skulle intervjuas avgjordes i samspråkmed VINNOVA. Vikt lades vid representativitet och därmed variation,vilket betydde att det var önskvärt att inkubatorerna skulle ha varierandeålder, typ av region och ursprung. Detta är ju ganska kvantitativa kriterieregentligen, men det gav också en bra anledning att besöka och därmedbekanta sig med fler delar av inkubatorsystemet.9 Se bilaga 2 för intervjumall.43

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Free download - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Analys av korruption och korruptionsbekämpning - Sulf
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova