Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

förändringens tjänst.

förändringens tjänst. En övergripande målsättning, vilken givetvis ingår iden övergripande forskningsstrategin, är här i innevarande studie attvägleda.I innevarande studie tas ingen hänsyn till tidsfaktorn vid insamlingen avempiriska data. En av fallstudiens främsta fördelar är att forskaren kan studerahistoriska skeenden (Kjellén och Söderman, 1980). Det är möjligt attbeskriva strukturer vid enskilda tillfällen och processer över tiden . I innevarandestudie beaktas inte tidsfaktorn på grund av att det endast är den nuvarandeplaneringen och därtill knutna problem som bedöms som intressanta.För att studien skall få en klar praktisk koppling och även ge ett praktisktbidrag är det av stor betydelse att industrin representeras via en referensgrupp.Vid val av såväl de sex inkubatorerna, som vid genomgång av enkätensinnehåll, har företrädare från VINNOVA deltagit i diskussionerna. Enpositiv följd av dylika representanter är att forskaren kommer i kontakt medde intervjupersoner som besitter viss information och har träffat respondenternavid tidigare informationsmöten.Intersubjektivitet kan i Glaser och Strauss (1967) termer uppnås om derekonstruktioner av verkligheten som bedöms som riktiga av de som intervjuats,samt att övriga läsare uppfattar studien som trovärdig. Inter-subjektivitetenbör riktas mot de data som analysen bygger på, snarare än på det sättsom studien genomförts på. Genom att ge respondenterna möjlighet att studerafallbeskrivningen bör intersubjektiviteten vara ganska hög. Svårare ärdet naturligtvis att relatera andras bedömningar av de data som samlats intill studiens trovärdighet. I det sistnämnda sammanhanget måste dock givetvisinsamlingsarbetets förfaringssätt bedömas snarare än data i sig, då enutomstående inte har någon större möjlighet att värdera materialet än från enrenodlad metodaspekt.Glaser och Strauss (1967) hävdar att en, om så om möjligt, noggrann redovisningav ett empiriskt material skall göras. De empiriska studierna hargenomgående en ganska hög detaljrikedom, såväl intervjuer som enkät, vilketkan göra att reliabiliteten, d v s att man mäter det som avses att mäta,ibland blir lidande. I sammanhanget blir således kravet på en noggrannredovisning och därmed hög detaljrikedom ställd mot kravet på reliabilitet.Om fallen vid ytterligare en genomgång ger samma resultat kan man sägaatt undersökningsmetoden har en hög reliabilitet.48

5 Indikatordimensioner – företagsnivå5.1 NIPs indikatordimensionerDen initiala anlysen består av företagsdata från 16 inkubatorer och131 inkubatorföretag. Vi har i detta skede valt ut variabler, baserade på tidigarestudier, där svaren signifikant skiljer sig mellan nya teknikbaseradeföretag inom en teknik- och forskningspark och utanför en teknik- ochforskningspark. Dessa variabler har visat sig ha en stor effekt på tillväxt. Vigör här en snabb överblick av resultaten och diskuterar dessa kortfattatunder respektive indikatorkategori. Indikatorkategorierna finns ävenbeskrivna i en VINNOVA-rapport 12 . I innevarande kapitel presenteras deolika övergripande indikatorkategorierna på företagsnivå tillsammans meddata från enkäterna. Dimensionen Motivation diskuteras kortfattat i inledningeni detta kapitel och dimensionen Kapacitet- och omsättningshastighetanalyseras i kapitel 6.Den satsning som VINNOVA genomförs inom det inkubatotprogrammetadresserar frågor som erfarenhetsspridning och samverkan och är att utifrånett systemperspektiv utnyttja möjligheter och identifiera hinder för utvecklingenav det svenska inkubatorsystemet. NIP har tidigare utvecklat indikatoreroch dimensionerna presenteras nedan (Lindelöf och Löfsten, 2004):Deal-flow indikerar någon form av dynamik relaterat till bra idéer/expansionav inkubatorn, vilket i sin tur visar på en form av kvalitet. Måttet kompletterasmed hur och vilka som granskar idéerna, d v s kvaliteten på granskningen.Team-building indikerar någon form av management-support tillföretagen. Måttet kompletteras eventuellt med indikatorer om tillgång tillstyrelse, styrelse-pooler finns och konsulter.Tillväxt bör ändras till företagsekonomisk prestation. Omsättning ochanställda mäts som tillväxt över en period. Ekonomiskt resultat relaterar tillvinst. Kompetensutveckling har en koppling till de lärandeprocessor somuppstår mellan företagen, d v s ”learning and joint knowledge creation”.Fenomenet har inte obetydliga effekter för företagens förmåga, d v s företegenlär av varandra. Kapital: Risk- och såddkapital utgör en liten del av alltkapital som är tillgängligt för företagen inom inkubatorn. Måttet/måtten börockså indikera hur väl företagens kapitalbehov är tillfredsställt och hur väl12 Se Lindelöf, P. och Löfsten, H., 2005, Teori och metoder för val av indikatorer förinkubatorer. (VINNOVA Rapport VR 2005:02, 72 sidor).49

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Ladda ner gratis - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Analys av korruption och korruptionsbekämpning - Sulf
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Läs hela numret - Vinnova