Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

inkubatorn möter

inkubatorn möter behovet. Måtten kompletteras med andra former av kapital,som t ex bankråd och olika typer av investeringar.Nätverk: Indikatorerna utvecklas dels mot teknologiska nätverk som indikerarav förmågan till produkt/tjänsteutveckling samt patent, dels nätverk förmarknadsinnovation som indikeras av export, vertikal och horisontell integrationoch imageeffekter.Synergieffekter: Om det förekommer samarbete mellan företag med avseendepå produktion, forskning och utveckling, administration och marknadsföring/försäljning.Motivation: Hur väl är företagen motiverade för utvecklingoch tillväxt? Om företagen inte är motiverade så kommer troligtvis inteinkubatorn skapa några effekter.Kapacitet och omsättningshastighet: Måttet indikerar ”dynamiken” inominkubatorn. Avkastning: Skatteintäkter visar om samhället får tillbaka depengar som investeras i verksamheten, vilket går att mäta på företagsnivåsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter ochmoms. Det är svårare att mätta de externa effekterna (indirekt) av verksamheten.Hur och om denna eventuella relation gäller för inkubatorföretagen ärsvårt att säga och kräver komplicerade regionala matrisberäkningar.Tabell 5.1 nedan illustrerar gruppering, indikator och mätetal.Tabell 5.1 NIPs ursprungliga indikatorer (2003-2004)Gruppering Indikator MätetalDeal-flow Deal-flow Antal företag/idéer% antagna företag/idéerAntal entreprenörer% antagna entreprenörerTeam Building Grundarteam Hitta kompletterande kompetensertill grundarteamenTillväxtTillväxt i företagen inominkubatornAntal anställdaOmsättningEkonomiskt resultatKompetensutvecklingMentorskap från externamentorerAntal timmarKompetensutvecklingLedningsutveckling i inkubatornAntal timmarKompetensutveckling Utbildningar Antal utbildningar50

Gruppering Indikator MätetalKapitalAttraherat riskkapital i företagenRegionalt (kr)Nationellt (kr)Internationellt (kr)Kapital Såddkapital Tillgängligt och investeratsåddkapital i sådd- ochmatchningsfonderNätverkNoder i aktivt nätverk förutvecklingAntalNamnKapacitet och omsättningshastighetFöretag i inkubatornAntal företag idagNya företag senaste sexmånadernaLämnade företag senastesex månadernaAntal företag som lämnatp g a bristande förmågaInvesteringOffentligt investerat riskkapitalOffentligt riskkapital somsatsats i inkubatorföretagenAvkastning Skatteintäkter Skatteintäkter från inkubatorföretagenAvkastning Offentlig ROI Intäkter i förhållande tillsatsade offentliga medelIndividuella indikatorerIndividuellt anpassade mätetal för respektive inkubatorI kommande analys skall såväl statistiska metoder, såväl beskrivande somförklarande, användas såsom DEA (Data Envelopment Analysis) samt fallstudier.Fokus på prestationsmätningar i företag har ökat i och med attmetoder som Bechmarking och Balanced Scorecard skapat intresse frånnäringsliv och universitet. DEA har just som främsta målsättning att sättabenchmarks. Ett viktigt moment i DEA är valet av variabler för att beskrivade undersökta företagen, vilket innebär att de utvalda variablerna aggregerastill enbart några få utvalda variabler, som indikatorer för inkubatorer. Vidmätning av effektivitet är en förutsättning att forskaren finner jämförbaraobjekt och att objekten jämförs mot en viss front eller norm. I vårt fall kaninkubatorerna vara jämförbara objekt. Ju större skillnaden är mellan inkubatorerna,desto mindre blir möjligheten att jämföra dem ur effektivitetssynvinkel.Problem med aggregeringsnivå och hur man skall hitta jämförbara51

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Läs hela numret - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Free download - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Ladda ner gratis - Vinnova
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova