Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

undersökningsobjekt är

undersökningsobjekt är emellertid ganska generella vad gäller effektivitetsjämförelser.Viktiga frågor vid benchmarking är exempelvis om det finns andra inkubatorereller verksamheter som systemet kan lära sig av. DEA förutsätter attförst avgöra vilka prestationer som skall mätas, d v s hela studien hänger påvilka variabler som skall mätas. Utgångspunkten för prestations- ellereffektivitetsmätning är allmänt en input – outputmodell, där man försökermäta skillnaden i input eller output eller båda. Insamlad ekonomisk informationhar traditionellt främst handlat om kostnadssidan. DEA är intressantur kontrasten av att många organisationer, banker, sjukhus eller inkubatorerutför ungefär samma slags arbete och metoden tillåter olika typer av variabler.Resultaten av en DEA-analys gör det även möjligt att rangordna olikainkubatorer och DEA kan visa om systemen verkar under stigande ellerfallande skalavkastning och olika typer av effektivitet. Man kan därför draslutsatsen att DEA ganska väl harmonierar med andra typer av modernakoncept.I nedanstående analys jämför vi även de 131 inkuberade teknikbaseradesmåföretagen under 2005 med 273 (från året 1999) liknande småföretag i10 teknik- och forskningsparker. Metodiken i tidigare studier utgick ifrån attdet går att identifiera två undersökningsgrupper, småföretag inom teknikochforskningsparker och småföretag lokaliserade utanför, d v s en kontrollgrupp.Hypotesen som testades var H 0 : m1 = m2 (Hair m fl., 1995), d v s detföreligger ingen skillnad i medelvärde mellan två oberoende urval och analysenutfördes på 5 procents signifikansnivå. Vi jämför resultaten från destudierna med resultaten från nationella inkubatorprogrammet, NIPs teknikbaseradesmåföretag. Databasen, bestående av 273 nya teknikbaserade småföretag,från 1999, uppvisar likheter med NIPs teknikbaserade småföretag.Företagen inom parkerna är dock äldre och något större. Vi väljer ut ettantal variabler, inom indikatordimensionerna, som skiljde grupperna inomoch utanför teknik- och forskningsparker åt och var avgörande för prestation(tillväxt). Vid analys av tillväxt och lönsamhet så var det en signifikantskillnad mellan innanför och utanför teknik- och forskningsparkerna, tillfördel för företagen inom parkerna.5.2 Deal flow/teknologisk innovationDeal-flow, som är en indikator-dimension, indikerar alltså en form avdynamik relaterad till goda idéer/expansion av inkubatorn, vilket i sin turskall ge någon form av kvalitet. Måttet kompletteras med hur och vilka somgranskar idéerna, d v s kvaliteten på granskningen. Ett av teknik- och forskningsparkernasoch inkubatorernas syften antas vara som intermediärer förteknikspridning, där lokaliserade företag bibehåller och/eller skapar nya52

kontakter med närliggande FoU-enheter på universitet och högskolor (se tex, Westhead och Storey, 1995, Westhead, 1997, Monck m fl, 1988). Kontakternaantas leda till ett ökat FoU-samarbete och antas i sin tur leda till enkontinuerlig diffusion av teknologi mellan lokaliserade företag och den akademiskamiljön. Tabell 5.2 nedan visar variablerna och deras medelvärden.Tabell 5.2 Innovation och diffusion – teknologisk innovation och organisationsförändringp-värde Std SkalamI stdI mT mK mT mKVariablerGrad av förändring av produkterna/tjänsterna de senaste 12 månadernaTidsintervall mellan introduktion avnya produkter/tjänster (månader)Grad av organisationsförändring desenaste 12 månaderna2.64 1.41 2.59 1.99 0.00 1.51 0.80 1-57.33 5.91 12.23 14.93 0.03 9.57 8.50 mån.2.16 1.56 1.80 1.44 0.02 1.69 1.67 1-5därm = Medelvärde för variabler med avseende på grupperna I, T och KI = NIP-inkubatorernaT = Småföretag inom teknik- och forskningsparker (data insamlad 1999).K = Småföretag inom kontrollgruppen.För att fånga dimensionen ställdes ett antal frågor relaterade till om denfaktiska innovationshastigheten och graden av förändring av produkter ochtjänster. Första variabeln relaterar till om grupperna kunde särskiljas medavseende på om företaget hade ändrat sina produkter och tjänster de senastetolv månaderna. Resultaten visar att grupperna inte kunde särskiljas. Detvisar sig ändå att ändringsintervallet är kortare för småföretag inom teknikochforskningsparker än för småföretag lokaliserade utanför. Vad somskilde grupperna åt var graden av förändring, där småföretag inom teknikochforskningsparker och inkubatorer har en högre grad av förändring avsina produkter och tjänster än småföretag lokaliserade utanför.Den största skillnaden mellan grupperna är inte att förändring sker, utangraden av förändring, där förändringen av produkter och tjänster ser ut attvara radikalare för småföretag inom teknik- och forskningsparker än försmåföretag lokaliserade utanför. Samma tendens verkar gälla för företageninom NIP-företagen. Korrelationssamband finns även mellan en aktör inominkubatorn som medverkat till att dessa organisationsförändringar, samband53

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova