Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Tabell 5.5 visar

Tabell 5.5 visar betydelsen av olika samarbetsformer mellan företagen ochuniversitet/högskola. Empirin ger uttryck för att småföretag inom teknikochforskningsparker samarbetar i högre utsträckning med universitet/högskolaän småföretag lokaliserade utanför. 67 % för småföretageninom teknik- och forskningsparker mot 51 % för småföretag lokaliseradeutanför. För NIP-företagen var andelen 66 %. Indikatorerna utvecklas delsmot teknologiska nätverk som indikerar förmågan till produkt/tjänsteutvecklingsamt patent, dels nätverk för marknadsinnovation som indikerasav export, vertikal och horisontell integration och imageeffekter. Det ärganska låga siffror för samarbete om ”innovation” med universitet/högskola,även om många företag har en viss samverkan med universitetsvärlden.Några andra resultat:• 27 % av företagen ansåg att inkubatorn har hjälpt till med att skaffa deförsta kunderna• Medelvärdet för inkubators betydelse för sina första kunder är 2,33 på enskala 1-5• Medelvärdet för inkubators betydelse för export är 1,22 på en skala 1-5,men då exporterar inte alla företagNär det gäller affärsnätverken är tidigare signifikanta variabler kontaktermed revisorer, banker, konsulter, advokater och VD inom andra inkubatorföretag.På en skala på 1-5 så ligger dock medelvärdena, liksom tidigare,ganska lågt, runt 2. Korrelationssamband fanns även mellan Export - Övrigavärlden och om lokaliseringen i inkubatorn haft någon betydelse för attexportera, mellan Export – Övriga Europa och om lokaliseringen i inkubatornhaft någon betydelse för att exportera, mellan Export – Övriga världenoch om lokaliseringen i inkubatorn haft någon betydelse för att exporterasamt mellan Export – Norden utom Sverige och om lokaliseringen iinkubatorn haft någon betydelse för att exportera.5.6 Synergieffekter/samarbeteIndikatordimensionen går under indikatorn Synergieffekter, d v s om detförekommer samarbete mellan företag med avseende på produktion, forskningoch utveckling, administration och marknadsföring/försäljning. Medelvärdetfor samarbete om marknadsföring är 1,33 på en skala 1-5. Datanvisar (4 utvalda variabler sedan tidigare, d v s av betydelse) att samarbetemellan företag inom inkubatorn om produktion är rätt låg (1,62, finns ej iTabellen nedan), samarbete mellan företag inom inkubatorn om administrationär låg (1,70), gemensamma FoU-projekt är låg (1,32) och samarbetemellan andra företag inom inkubatorn om FoU också är låg (1,18). Medelvärdenaär låga, liksom tidigare studier, dock var dessa ändå signifikant60

skilda mot företag utanför teknik- och forskningsparker. Samarbetet mellanföretagen är alltså ganska lågt, men de informella kontaktytorna inom inkubatorernatorde däremot vara högre.Tabell 5.6 Innovation och diffusion – samarbetep-värde Std SkalamI stdI mT mK mT mKVariablerSamarbete om produktion 1.55 1.04 1.25 2.37 0.00 0.76 1.64 1-5Samarbete om administration 1.70 1.27 1.23 1.50 0.03 0.81 1.22 1-5Samarbete om marknadsföring 1.33 .83 1.22 1.81 0.00 0.72 1.04 1-5Samarbete om FoU 1.18 .74 1.30 1.76 0.00 0.81 1.21 1-5därm = Medelvärde för variabler med avseende på grupperna I, T och KI = NIP-inkubatorernaT = Småföretag inom teknik- och forskningsparkerK = Småföretag inom kontrollgruppenTabell 5.6 visar således att småföretag lokaliserade utanför teknik- ochforskningsparker i högre utsträckning samarbetar vad gäller produktion,administration, marknadsföring och FoU. Tidigare forskning, Sahlin-Andersson (1990), Quintas m fl (1992) och Johannisson och Lindmark(1996) visar också på att nätverksbyggandet mellan företagen inom teknikochforskningsparker var mindre än förväntat. Förklaringen till avsaknadenav kontakter var att företag lokaliserade sig i teknik- och forskningsparkerpå grund av redan existerande relationer och följaktligen inte för att formeranya (Sahlin-Andersson ibid.).5.7 KommentarerVi kan dra slutsatsen att inkubatorerna påverkar företagen positivt på flerasätt. Det finns även flera områden där inkubatorerna kan öka insatserna,exempelvis med att hjälpa till med export. Det finns klara samband mellaneffekter av extern kapitalanskaffning och lokalisering i en inkubator. Sambandfinns även mellan extern kapitalanskaffning i form av externa ägare(riskkapitalister) och lokalisering i en inkubator. När det gäller de inkuberadeföretagens exportmöjligheter finns även samband mellan deras förmågaatt exportera och lokaliseringen i en inkubator. Våra tidigare studier haräven visat dessa samband och att inkubatorföretag exporterar betydligt merän motsvarande företag utanför en inkubator. Våra tidigare studier visar att61

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Svensk innovationskraft - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Läs hela numret - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova