Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

dagliga aktiviteterna

dagliga aktiviteterna alltför mycket. De var därför ofta förlagda till kvällstideller tidigt på morgonen.I tillägg till kurserna anordnar även många av de intervjuade inkubatorernainformationsmöten, gemensamma frukostar och sociala aktiviteter. Måletmed detta är att erbjuda mötesplatser för spontan interaktion mellan inkubatorföretagen.På detta vis vill man skapa en intern miljö i inkubatorn somska främja innovation. Andra aktiviteter med samma mål är till exempel attskriva nyhetsbrev och att gruppera företagens kontor tätt tillsammans. Förstärkandeaktiviteter kan till exempel vara team-building aktiviteter ochuppmuntran till inkubatorföretagen om att fira sina framgångar gemensamt.Man hade även funnit andra mer informella medel för att uppnå detta. Ettsådant exempel är att erbjuda inkubatorföretagen för lite av någon resurs.Om man bara har en kaffebryggare och denna är centralt placerad så kommerdet att bli kö vid den. På samma sätt kan brist på information om depraktiska rutinerna i inkubatorn tvinga nya företag att söka upp sådana somsuttit där längre. Den mest avancerade formen av att säkerställa en innovativmiljö innebär ett mer proaktivt och medvetet förhållningssätt till kulturen iinkubatorn. Till exempel så kan personer från lyckade före detta inkubatorföretagdå användas som kulturbärare genom att inbjudas till sociala aktiviteter.6.4 KapitalRisk- och såddkapital utgör en liten del av allt kapital som är tillgängligt förföretagen inom inkubatorn. Mått (-en) bör också indikera hur väl företagenskapitalbehov är tillfredsställt och hur väl inkubatorn möter behovet. Måttenkompletteras med andra former av kapital, som t ex bank och andra typerav investeringar.Eftersom målet är att inkubatorföretagen ska bli kundfinansierade så tidigtsom möjligt försöker man att involvera potentiella kunder även i utvecklingsprocessenför att produkten ska bli kundanpassad. Kapitalbehov, kapitalmöjligheteroch utvecklingstid är beroende på vad det är för produkt ochindustri. Bidrag, stipendier och andra typer av ”mjuk” finansiering är huvudkällanför finansiering för inkubatorföretagen. När det gäller stipendiernaoch bidragen som kan sökas både lokalt och nationellt är det inkubatornsuppgift att vara uppdaterad på vilka möjligheter som finns för företagenoch vilka ansökningsdatum som gäller. Regionalt har också i vissa fallinkubatorn spelat en aktiv roll i utvecklandet av ett system för såddfinansiering.Vilka övriga aktörer som deltagit i den processen varierar en del beroendepå region, men det är framför allt olika innovationsfrämjande stiftelser,såsom länsstyrelsen och liknande. Speciellt utanför de större städerna kanäven de lokala bankerna vara starkt involverade.68

Det är också möjligt att uppsöka riskkapitalister och affärsänglar, även ominte alla idéer passar för det. Sådan finansiering kräver också att idén är mermogen än vad många av idéerna som hamnar i en inkubator är, i synnerhet ibörjan. Förmedlingen av kontakt går då genom inkubatorn. Kontakten medriskkapitalisterna går åt båda håll, som att inkubatorn kan vända sig medföretag de tycker är mogna för riskfinansiering till dem så kan även riskkapitalisternaförmedla omogna idéer med god potential till inkubatorn. Dettaär därför, som tidigare nämnts, en viktig kontakt för inkubatorn och dereglerar därför noggrant denna kommunikation. I tillägg till att repetera presentationermed sina inkubatorföretag kan även inkubatorn anordna dagsprogramför potentiella riskkapitalister och affärsänglar på inkubatorn. Defår då korta presentationer om inkubatorn och dess bolag och kan sedan diskuteravidare med de bolag de tycker verkar vara mest intressanta.I jakt på potentiella affärsänglar vänder man sig både till personer som ärgenerella affärsänglar, men även mer specifika personer som tidigare studenterpå det tillhörande universitetet eller andra personer med band tillregionen eller den aktuella industrin. För att göra dessa kontakter mer personoberoendenämndes det även vid en del av intervjuerna att det pågickförsök till att formalisera denna del av det externa nätverket. Detta skulle dåge större möjligheter att samordna olika aktiviteter för att upprätthålla relationen.På så vis skulle det också bli lättare för dessa aktörer att kunna bidraäven med andra resurser än kapital. Ett problem i detta sammanhang vardock att en del affärsänglar av olika anledningar föredrar att vara anonymaoch därmed inte har intresse av att delta i dylika nätverk. Dessa gör hellreindividuella besök till inkubatorn med jämna mellanrum. För att göra inkubatorernamer självständiga i förhållande till kapitalbehov pågick det påflera håll projekt med mål att skapa investeringsfonder och holding bolag.Pengar till dessa kom från samma källor som tidigare nämnts; stiftelser,lokala banker och privata investorer. Tanken är då att pengarna ska kunnafördelas enligt ansökningar från inkubatorföretagen av inkubatorn själv.Inkubatorföretagen kan då använda dessa medel i de första faserna avutvecklingen. När de sedan ska söka ytterligare finansiering externt har deett mer moget företag och är därmed mer attraktiva.6.5 NätverkIndikatorerna utvecklas dels mot teknologiska nätverk som indikerar avförmågan till produkt/tjänsteutveckling samt patent, dels nätverk för marknadsinnovationsom indikeras av export, vertikal och horisontell integrationoch imageeffekter.69

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Läs hela numret - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
NRA Flyg 2010 - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR - Hela elmarknaden i ... - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
2007:08 Metod för riskinventering/analys i det ... - Avfall Sverige
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
En analys av ungas hälsa och utsatthet - Ungdomsstyrelsen