Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

också möjlighet, i

också möjlighet, i synnerhet för inkubatorer med lägre krav vid antagningen,att prioritera företag med högre potential när det gäller tid ochresurser.6.8 Kapacitet och omsättningshastighetÄr ett bra mått som indikerar dynamiken inom inkubatorn.Kapaciteten är beroende på antalet affärscoacher i inkubatorn. Oftast räknarman med att affärscoachen ska kunna ägna cirka en dag per vecka åt varjeföretag. Eftersom de flesta inkubatorerna som intervjuades inte äger lokalernade sitter i har de inga krav på sig att fylla dem. Tiden som företagetspenderar i inkubatorn kan till viss grad variera. I vissa fall är det en förutbestämdtid som de är medvetna om redan från start. Motsatsen innebär attman har satt upp mål för vad inkubatorföretaget ska ha uppnått under sin tidi inkubatorn och när de har gjort det, eller inser att de aldrig kommer attgöra det, så flyttar de ut. Om inkubatorn istället använder sig av milstolparblir inkubatorföretaget beviljad en kortare period som sedan kan förlängasmed motsvarande tid vid milstolpemötena om alla krav är infriade eller omdet finns goda skäl till varför de inte är det. Flera av de intervjuade inkubatorernasåg just utfasningsperioden som ett område där de önskar att utvecklaprocesserna ytterligare. Både för att få tydligare gränser för när det ärdags att flytta men även för att det ska bli mer strukturerat så att de kan fåbättre kontakt med sina alumniföretag.72

6.9 Uppsummering av intervjuerHuvudpunkterna i detta kapitlet kan summeras i följande tabell:Tabell 6.1 Summering av intervjuerIndikatorDealflowTeam BuildingKompetensutvecklingKapitalNätverkSynergieffekterMotivationKapacitet och omsättningshastighetSammanfattningRekrytering från akademi, forskningsinstitut och näringslivet.Olika behov beroende på ursprung. Storlek pådealflow varierar. Mindre dealflow ger mer flexibla intagningskriterier.Rekrytering av kompletta projekt, idéer ochpersoner. Inkubatorn försöker positionera sig för att attraherarätt mängd och rätt sort av inkubatorföretag.Alla inkubatorföretag har en coach. Coacherna på eninkubator har kompletterande åldrar och erfarenheter.Coachen tillför kompetens och resurser enligt företagensbehov.Gemensamma kurser för grundläggande kompetenserkompletterat med företagsindividuella seminarier. Iblandges kurser i samarbete med partnerföretag och företagspark.Aktiviteter anordnas för att utgöra mötesplatser förspontan interaktion mellan företagen i inkubatorn för attskapa innovativ miljö.Viktigt med kundfinansiering. Vanligaste finansieringen ärbidrag, stipendier och annan såddfinansiering. Inkubatornhjälper till med ansökningar och etablering av regionaltsåddfinansieringssystem. Förmedlar även kontakt medriskkapitalister och affärsänglar. Vill gärna struktureradessa kontakter. Egna holdingbolag eller fonder för attfördela tidig finansiering till företagen på egen hand.Partnerföretag inom revision, juridik och patentbyråer.Kontrakt kan innehålla gratis eller rabatterade tjänsteroch även annan sponsring. Kan ibland ha lokaliserat filiali anslutning till inkubatorn. Fast kontaktperson på partnerföretaget.Även personer i nätverket för tillförsel avkompetens, ofta del av inkubatorföretagens styrelse ellerpaneler vid viktiga möten.Samarbete mellan likartade företag som kan marknadsförasig under samlat begrepp för ett mer komplett kunderbjudande.Även mellan teknikbaserade företag ochtjänsteföretag genom köp av tjänster inom inkubatorn.Försöker säkerställa motivation vid antagning. Möjligt attredistribuera, och även flytta ut, personer och idéer underinkubatorprocessen om mål ej uppnås.Kapacitet beroende på antal affärscoacher. Omsättningberoende på typ av kontrakt. Försök till ökad struktur avutflyttningsfas.73

SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Läs hela numret - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Free download - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Free download - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Snabbare Cash - Effektiv kontanthantering är en ... - Vinnova
Äldres behov skapar ny tillväxt - Vinnova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
SMART LEDNING - Drivkrafter och förutsättningar för ... - Vinnova