Views
3 years ago

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

Inkubatorer i Sverige - Analys av indikatordimensioner ... - Vinnova

yggd för att passa sitt

yggd för att passa sitt universitet och sin omgivning på bästa sätt. Förutsättningarnavarierade även en hel del beroende på region. Det finns alltsåvanligen skillnader mellan inkubatorer i hur man organiserar sina inkubatoraktiviteter.Det finns också skillnader vid inkubatorer lokaliserade vid destörre universiteten och de som är lokaliserade vid de mindre högskolorna.Vilka effekter ovanstående har på företagandet är svårt att säga. Vissa förhållandenskulle kunna indikera att det inte är den organiserade inkubatorverksamhetensom är av betydelse, utan bakomliggande variabler såsomnätverksbyggande och förmågan att kunna etablera kontakter. Förtroendeär också mycket viktigt för en god entreprenöriell miljö. Ferguson (1999)menar att det är imageeffekter som har betydelse för företagandet, d v slokaliseringen ger legitimitetsfördelar, vilket i sin tur ger fördelar till attskapa nya affärer för små företag.Validitet syftar till att undersökaren mäter det som avses att mätas, d v sexempelvis skillnaderna i tillväxt mellan teknik- och forskningsparksföretagoch företag med liknande teknologibas utanför systemen. Inkubatorföretageni vår studie är lätta att identifiera genom interna företagslistor. När detdäremot gäller teknikbas, finns det vissa svårigheter att exakt bestämmavilken teknikbas företagen har, när teknologi innefattar patent, licenser ochutbildningsnivå. Faktorerna går inte att utläsa ur de uppgifter som är tillgängligaför innevarande undersökning, vilket emellertid räcker för enexplorativ undersökning, men för att öka validiteten i den analytiska undersökningen,måste teknologistrukturen undersökas noggrant. Även omstrukturerna hos de olika inkubatorerna för att skapa nyttoeffektivitet varierarnågot, så skiljer sig inte målen, d v s tillväxt och lönsamhet (utvecklaentreprenöriell förmåga). Den formella strukturen som inkubatorer försökerbygga upp innefattar funktioner för nätverksbyggande, där kapitalförsörjning,managementfunktioner, rådgivning, nätverksbyggande, kontakter meduniversitet och högskolor och utbildning, är centrala.I de mätmodeller som presenteras nedan för att mäta inkubatorers nyttoeffektiviteti ett antal dimensioner, d v s vi utgår från NIPs uppdelning avindikatorer, aggregeras dimensionerna sedan i en övergripande analys.Information har alltså samlats in från 16 olika Inkubatorer, alla medlemmari VINNOVAs satsning nationella inkubator-programmet, NIP. 131 företaghar svarat på enkäten och vi väljer ut vissa dimensioner av enkäten, efterindikatorerna. För att på ett så objektivt vis bedöma inkubatorers nyttoeffektivitet,måste datainsamling i första hand ske från de lokaliserade teknikbaseradesmåföretagen. I figurerna nedan, inkluderande DEA, så föreliggerdet 16 inkubatorobservationer och ett medelvärde, d v s 17 punkter, mendet finns en del observationer som har samma punkt, d v s då syns bara16 punkter i figurerna. Vi vill också understryka att analyserna görs i ettfåtal, utvalda dimensioner och vid val av andra dimensioner, kan78

angordningen bli helt annorlunda. Ett större antal variabler och dimensionerbör alltså analyseras i framtiden för att få en mer rättvis och en helhetsbildöver inkubatornytta och inkubatorernas inbördes rangordning.7.3 Deal-flowDeal-flow innebär huvudsakligen rekrytering från akademi, forskningsinstitutoch näringslivet. Olika behov beroende på ursprung och storleken pådeal-flow varierar. Mindre deal-flow ger mer flexibla intagningskriterier ochrekrytering av kompletta projekt, idéer och personer. Inkubatorn försökerpositionera sig för att generera rätt mängd och ”rätt” inkubatorföretag. Enannan aspekt av möjligheterna av att kunna lokalisera sig i en teknik- ochforskningspark beskrivs av Monck et al. (1988).Monck Ibid. drar som en slutsats att det är mindre troligt att företag skullestartats om inte teknik- och forskningsparker eller inkubatorer skulle finnas.Lindelöf (2002) visar i sin studie att möjligheten att lokalisera inom en teknik-och forskningspark ökar viljan att starta företag. Resultaten visar att68,7 procent av nystartade företag, som direkt lokaliserade inom teknik- ochforskningsparken, ansåg att möjligheten att lokalisera inom en teknik- ochforskningspark hade betydelse eller mycket stor betydelse för att överhuvudtagetstarta företagen. För inkubatorföretagen var siffran 61,1 procent(skala 2-5). 24,1 procent (skala 4-5) av företagen inom teknik- och forskningsparkernaansåg att det var av mycket stor betydelse. För NIP-företagenvar siffran så hög som 32,1 procent (skala 4-5).Abernathy och Clark (1985) argumenterar för att innovationsförändringäven leder fram till organisatorisk förändring. En radikalare innovationsförändringskulle också leda fram till en högre grad av organisationsförändring.Wiklund (1998) argumenterade för att entreprenöriella företag också visadehögre grad av organisationsförändring än övriga kategorier av företag. Höggrad av organisationsförändring kan då anses vara en indikator på företagsom är tillväxtbenägna, entreprenöriella och innovativa. I Figur 7.1 har vitre inkubatorer som befinner sig på nyttoeffektivitetsfronten, d v s nr 3, 9och 8.En ”medelinkubator” har erhållits genom att medelvärden beräknats för xoch y-koordinaterna, från vilka sedan streckade linjer har dragits ut till nyttoeffektivitetsfronten.Medelinkubatorn befinner sig alltså där de två streckadelinjerna möts. Vi kan därmed säga att de inkubatorer som befinner siginom det övre högra området, d v s mellan nyttoeffektivitetsfront ochstreckade linjer, är de mest effektiva inkubatorerna i varje indikatordimension.79

Elområden i Sverige. Analys av utveckling och konsekvenserna på ...
Vinnova
SAMMANFATTNING av Sveriges deltagande i FP7 ... - Vinnova
Upptäck det innovativa Sverige - Vinnova
VINNOVA-nytt
Läs hela numret - Vinnova
Framgångsrikt miljö- arbete kräver brett engagemang - Vinnova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Svensk innovationskraft - Vinnova
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
Läs hela numret - Vinnova
Free download - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Inbjudan och program - Vinnova
innehåll #2· 2006 - Vinnova
Myt och verklighet i forskningspolitiken - Vinnova
SÃ¥ blir Sverigeattraktivare genom forskning och innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
VINNOVA-nytt #5.2012
SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova - Vironova
PÃ¥ spaning efter innovationssystem - Vinnova
Utmaningsdriven innovation - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Informationssamhället - åter till framtiden - Vinnova
Ladda ner gratis - Vinnova
Läs hela numret - Vinnova
ANALYS AV DEN AUDIOVISUELLA INDUSTRIN I STOCKHOLM ...
Visualisering och analys i 2/3 dimensioner
Analys av korruption och korruptionsbekämpning - Sulf