Views
3 years ago

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

studien

studien bekräftas delvis av studier jag tidigare citeratinom Arbetsmarknadsverket och erfarenheter somgjorts inom projektet ”Partnerskap för jämställdhet”i Gävleborgs län.Dagens ungdomar upplever sig som jämställda.Både vuxna och ungdomar anser att jämställdhetråder bland unga. Ofta förmedlas bilden av att ungdomsgenerationenär den jämställda generationensom har accepterat jämställdhetsdiskursen mer änvuxna. Enligt Ericsson (1999) förekommer det imedierna en bild av att den postmoderna människankommer att lösa upp könsrollerna medan den gamlagenerationen lever kvar i gamla värderingar. Mendetta reflekterar mer en förhoppning än hur verklighetenser ut. Flickor och pojkar väljer fortfarandeolika utbildningar och yrken, vilket konserverar denkönssegregerade arbetsmarknaden med skilda arbetsvillkoroch olika lön.Könsfördelning i utbildningsvalSer vi närmare på den svenska statistiken över hurunga väljer utbildning stärks uppfattningen att detär långt kvar till en jämställd och könsutjämnadarbetsmarknad.SOU 2004:43 kommer fram till att könssegregeringenminskat genom att kvinnornas andel inom denhögre utbildningen ökat. Men ser man närmare på deyrkesinriktade utbildningsval ungdomar gör i gymnasieskolanser det inte särskilt ljust ut. Att könssegregeringenminskat beror främst på en ökad kvinnoandelinom många mansdominerade yrken som kräverhögre utbildning. Inom ”mansyrken” som kräverkortare utbildningar är könsmönstret däremot i stortsett oförändrat. Detta gäller också ”kvinnoyrkena”,men till skillnad från kvinnorna är pojkarna ochmännen ointresserade av alla typer av sådana kvinnoyrken,oavsett utbildningsnivå. Utredningen påpekarockså en obalans: klassificeringen av yrken som mestinnehas av män är detaljerad, vilket återspeglas i antaletyrkeslinjer på gymnasiet. Yrkeslinjer riktade tillpojkar är fler än de som är riktade till flickor. Jonsson(SOU 2004:43, bilaga 6) menar att eftersom gymnasieskolanerbjuder fler yrkesinriktade linjer till pojkarhar pojkar när de väljer yrke och högskola i högregrad än flickor fått yrkesutbildning redan innan degår vidare till högskoleutbildning.Jonsson kommer fram till att könssegregeringenökar på gymnasieskolan, även om det inte är mycket.Han visar också att utbildningsnivån mellan kvinnoroch män inte är könssegregerad, men att utbildningensinriktning fortfarande är klart könssegregerad.Det har skett en utjämning inom flera utbildningarmedan könsuppdelningen snarare ökat inom andra.Inom naturvetenskaplig utbildning har det skett enkönsutjämning och inom vårdutbildning har könsuppdelningenökat.Av samtliga elever på gymnasieskolan hösten2003 var 51 procent pojkar och 49 procent flickor.Naturvetenskapsprogrammet, media-, hotell- ochrestaurang-, specialutformade och individuella programmetvar de enda linjer där könsfördelningen varrelativt jämn (enligt 60/40-principen). På de nationellaprogrammen varierade andelen kvinnor från 87procent på omvårdnadsprogrammet till 2 procent påel- och energiprogrammet (Skolverket 2004). 2Högskolevalet är inte lika könssegregerat somgymnasievalet. Antalet studerande på högskolor ochuniversitet har ökat fram till läsåret 2003/2004. Inomhögre utbildning dominerar kvinnor – andelen kvinnorvar närmare 58 procent. År 2004 hade hälftenav alla 25-åriga kvinnor påbörjat högskoleutbildningmen bara 38 procent av alla 25-åriga män. Viktigtatt ta i beaktande här är att många fler unga män änunga kvinnor redan har en yrkesutbildning och därförkanske inte känner sig motiverade att söka högskoleutbildning.Jonsson anser att när vi bedömer könsfördelningeninom en speciell studieinriktning bör vi ta hänsyntill att andelen kvinnor som är högskolestuderandeär större än andelen män.Tabell 9.7 visar att könssegregeringen fortfarandeär stor. Inom området teknik var andelen kvinnor 31procent läsåret 2003/2004. Andelen kvinnor ökademed två procentenheter från 2002/2003. Ser vi påvissa områden inom teknik är andelen kvinnor betydligtmindre än detta och andelen kvinnor inomhögskoleingenjörsprogrammet minskade. Inom områdetvård och omsorg är andelen kvinnor 87 procent– både män och kvinnor blev fler inom områdetmen ökningen var större för kvinnorna. Denminst könssegregerade inriktningen inom vård ochomsorg är sjukgymnast, med 22 procent män. Inomdatateknik var andelen högskolenybörjare som var108

Tabell 9.7. Studenter efter ämnesområde 2003/2004 och jämförelse med 2002/2003.Ämnesområde Totalt Andel i procent Förändring i procentKvinnor Män Kvinnor MänHumaniora/teologi 107 000 63 37 4 3därav svenska/nordiska språk 20 200 71 29engelska 16 800 60 40filosofi 5 165 42 58Juridik/samhällsvetenskap 214 000 63 37 1 0därav företagsekonomi 50 900 50 50juridik 33 900 59 41psykologi 18 300 74 26informatik, data- ochsystemvetenskap23 800 33 67nationalekonomi 18 126 46 26Naturvetenskap 86 000 44 56 2 0Fysik 17 700 30 70Teknik 76 200 31 69 0 2därav datatekniska ämnen 21 500 21 79elektroteknik 16 700 17 83civilingenjörsprogrammet 29 300 26 74högskoleingenjörsprogrammet 16 100 25 75Medicin/odontologi 29 600 76 24 11 10därav biomedicin/medicinskvetenskap11 379 80 20preklinisk medicin 1 247 58 42Vård/omsorg 38 100 87 13 4 9därav omvårdnad 29 752 88 12sjukgymnast 2 444 78 22sjuksköterskeprogrammet 17 000 86 14Konstnärligt område 15 700 57 43 –6 2därav idrott och friskvård 2 747 49 51konst 4 164 58 42Övriga områden 7 500 53 47 3 –1Totalt 397 700 60 40 3 3Källa: UF 20 SM0501 Högskoleverket och SCB 2005.109

En arbetsmarknad för alla - Migro
Arbetsmarknad Västra Götaland
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2007 - Statistiska ...
Migrering som öppnar nya möjligheter - Göteborg
VÄGAR TILL ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV - Region Dalarna
DS (pdf 3 750 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Äldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - Västerås stad
Vem är vållande? - Folksam
NBER-rapporten II. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt ... - SNS
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 - Brottsförebyggande ...
Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Välfärdsredovisning 2010 - Östersunds kommun
DS (pdf 5 110 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Unga byter jobb – äldre stannar kvar (pdf) - Statistiska centralbyrån
Migrationsverkets årsredovisning 2007
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
Du stora nya värld - Utbildning - Göteborgs universitet
Infektionskliniken i Borås – värd för årets vårmöte ... - Infektion.net
ÖKAD SPÅRTRAFIK UTVECKLAR SVERIGE - IVA
Högskoleenhetens årsredovisning 2004 (pdf) - Internationella ...
Vård & vetenskap nr 3 2010 - Örebro läns landsting
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
Nya mått på välfärd - Miljöpartiet de gröna