Views
3 years ago

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

Befolkningsförändringaroch potentiellt arbetskraftsutbud50© Foto: Stefan Ek / MIRA

kapitel 4Demografin och välfärdssystemeni framtidenOla NygrenHur ska Sverige klara vård och omsorg av en åldrande befolkning utan att höja skatterna? Sverigeställs precis som de flesta länder i västvärlden inför faktum inom ungefär tjugo år: Allt fler blir äldresamtidigt som befolkningen i övriga åldrar är i stort sett oförändrad. Svaret på frågan, och Ola Nygrensutgångspunkt, är att svenskarna måste arbeta mer än idag i genomsnitt. Ola Nygren diskuterarlösningarna och tittar på hur till exempel sjukskrivningar, utbildningstid och förtidspensioneringar påverkarden totala tid vi svenskar arbetar. Han konstaterar också att det finns en outnyttjad arbetskraftspotentiali regioner med låg efterfrågan på arbetskraft och efterlyser en större geografisk rörlighet.Det nationella perspektivetSverige står liksom de flesta OECD-länder inför enbetydande förändring av åldersstrukturen om ungefärtjugo år. Förändringen består av ett successivtväxande antal äldre i kombination med en i stort settoförändrad befolkning i övriga åldrar.Under de senaste decennierna har den yrkesverksammatiden i de traditionellt arbetande åldrarnablivit allt kortare dels på grund av ett tidigareutträde ur arbetskraften, dels genom ett senare inträdepå grund av en genomsnittligt längre tid i utbildningsväsendet.Det är bland annat mot dennabakgrund som pensionssystemet reformerades förett antal år sedan. Det är mot samma bakgrund manidag funderar över hur välfärdssystemen ska finansierasi framtiden.Det faktum att antalet förtidspensionärer ökatkraftigt under de senaste åren utgör också en grundför oro åtminstone tillfälligt. I mitten av 2005 varcirka 550 000 personer förtidspensionerade (eller,med ny terminologi, erhöll sjuk- och aktivitetsersättning),vilket motsvarar tio procent av befolkningeni yrkesaktiv ålder.Samtidigt är det viktigt att betona att andelen arbetandeav befolkningen i yrkesverksamma åldrar iSverige är mycket hög i ett internationellt perspektiv.Detta gäller i synnerhet kvinnor och befolkningeni högre åldrar. Men detta betyder också att potentialenatt öka arbetsvolymen är mindre i Sverige än ide flesta övriga europeiska länder.Utredningar tyder på att utan förändringar av finansieringsmodellernaför transfereringssystem och/eller offentliga verksamheter kommer kommunalskatternaatt behöva höjas med inemot tio procentenheterpå 20–30 års sikt (Svenska kommunförbundet2002). De alternativa lösningar som diskuterasavser i första hand möjligheterna lyfta över de tungatransfereringarna till arbetsmarknadens parter. Privatainslag som delfinansierar systemen har ocksånämnts. När det gäller de huvudsakligen kommunaltfinansierade verksamheterna har idéer om höjdaegenavgifter förts fram.51

En arbetsmarknad för alla - Migro
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2007 - Statistiska ...
Migrering som öppnar nya möjligheter - Göteborg
Arbetsmarknad Västra Götaland
VÄGAR TILL ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV - Region Dalarna
DS (pdf 3 750 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Vem är vållande? - Folksam
Äldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - Västerås stad
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 - Brottsförebyggande ...
DS (pdf 5 110 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Välfärdsredovisning 2010 - Östersunds kommun
Unga byter jobb – äldre stannar kvar (pdf) - Statistiska centralbyrån
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
NBER-rapporten II. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt ... - SNS
Högskoleenhetens årsredovisning 2004 (pdf) - Internationella ...
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Vård & vetenskap nr 3 2010 - Örebro läns landsting
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
Du stora nya värld - Utbildning - Göteborgs universitet
Infektionskliniken i Borås – värd för årets vårmöte ... - Infektion.net
Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Nya mått på välfärd - Miljöpartiet de gröna
Tidskriften Svensk idrottsforskning nr 1-2013 Tema: GIH 200 år
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Migrationsverkets årsredovisning 2007