Views
3 years ago

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

FörordArbetslivsinstitutet fick 2004 i uppdrag av regeringenatt fortlöpande redovisa ”trender och utvecklinginom arbetslivet”. Uppdraget gällde inte bara lägeti Sverige, det gällde också att göra jämförelser medandra länder. Vi har valt att fullgöra detta uppdraggenom att med hjälp av statistiska indikatorer undersökahur Sverige står sig, dels i jämförelse med EUgenomsnittetoch de mål som satts upp gemensamtinom den så kallade Lissabonstrategin, dels genomatt se utvecklingen över tid. Sveriges särart belysesoch skillnader mellan män och kvinnor, samt ungaliksom äldres utveckling. Vi har valt tidsperiodenfrån 1990 och framåt eftersom den både innehålleren djup kris och en successiv återhämtning. Årsbokenstitel, ”Vägar till en öppnare arbetsmarknad”,markerar nödvändigheten att fördjupa diskussionenkring vissa utvalda frågor inom arbetslivet som haravgörande betydelse för den framtida välfärden.Ett övergripande problem i Sverige är att arbetskrafteni relation till befolkningen minskar vilketleder till att allt färre människor måste försörja alltfler. Parallellt med detta finns ett växande utanförskapi svenskt arbetsliv. Stora grupper människor fårallt svårare att komma in i eller tillbaka till arbetsliveti den utsträckning de önskar, när de en gång harlämnat det. Långtidssjukskrivningar, ofrivilligt deltidsarbete,senare inträde i arbetslivet, otrygga anställningari kombination med att kraven för mångaenklare arbeten har ökat, gör att återinträdet blirsvårt för många.Sverige hör till ett av de länder som ligger högstvad gäller arbetskraftsdeltagande vid en europeiskjämförelse, men då man ser till faktiskt arbetadetimmar ligger vi inte lika bra till. Det är ett resultatav stor frånvaro på grund av föräldraledighet, deltidsarbeteoch hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron hardessutom tenderat att bli alltmer långvarig samtidigtsom antalet med mer permanenta ersättningsformer,som sjuk- och aktivitetsersättning är stort.Ökningen är mest markant vid psykiska diagnoser.De sydligare länderna i Europa är dock mer drabbadeav arbetsskador och dödsfall i arbetet än vadsom är fallet i Sverige.För att trygga en fortsatt välfärd behövs nya vägarså att antalet arbetade timmar ökar och arbetsmarknadenblir tillgänglig för alla. Det förutsätter attarbetsmiljön kan utvecklas positivt och att jobbengår att kombinera med ett liv utanför arbetet. Meddenna bok kommer inga patentlösningar eller enheltäckande bild, men däremot en fingervisning motett antal områden där insatser kan behövas de närmasteåren.• Det sociala ansvaret för arbetslöshet måste delasav fler än idag. Företag och fack måste deltamer aktivt i att höja sysselsättningen för dem somidag står utanför. Arbetslöshetsförsäkringen ochpensionssystemet ska inte kunna användas för attundgå ansvaret för personer som sagts upp av arbetsbristeller andra orsaker. Omställningsavtalenvisar en väg för ett bredare socialt ansvar, medfler aktörer och bredare finansiering. Kanske ärstatliga subventioner av omställningsinsatsernaen rimlig modell som kan spridas även till dem

En arbetsmarknad för alla - Migro
Arbetsmarknad Västra Götaland
VÄGAR TILL ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV - Region Dalarna
Äldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - Västerås stad
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
NBER-rapporten II. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt ... - SNS
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2007 - Statistiska ...
Migrering som öppnar nya möjligheter - Göteborg
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 - Brottsförebyggande ...
Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Välfärdsredovisning 2010 - Östersunds kommun
Unga byter jobb – äldre stannar kvar (pdf) - Statistiska centralbyrån
Migrationsverkets årsredovisning 2007
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
Infektionskliniken i Borås – värd för årets vårmöte ... - Infektion.net
Du stora nya värld - Utbildning - Göteborgs universitet
ÖKAD SPÅRTRAFIK UTVECKLAR SVERIGE - IVA
DS (pdf 3 750 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Vem är vållande? - Folksam
DS (pdf 5 110 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Högskoleenhetens årsredovisning 2004 (pdf) - Internationella ...
Vård & vetenskap nr 3 2010 - Örebro läns landsting
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
Nya mått på välfärd - Miljöpartiet de gröna