Views
3 years ago

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

etsmarknadens strukturomvandling, utvecklingenav nya organisationsformer och för arbetslivets ändradevillkor. Den internationella forskningen om integrationoch mångfald bjuder på viktiga perspektivsom måste få utrymme i svensk forskning.Svensk forskning om integration och mångfald iarbetslivet behöver på det hela taget utveckla ett merinternationellt perspektiv, både i valet av forskningsproblemoch när det gäller förnyande teoretiskaperspektiv. Fokus på långsiktig strukturomvandlinginom ekonomi och arbetsliv är centralt, samt sambandetmed globalisering och välfärdsstatens förändring.Svensk forskning bör kunna bidra internationelltmed både empiriskt intressant forskning ochteoretisk utveckling.Noter1. Det vill säga födda inom EU, EES samt USA, Kanada,Australien eller Nya Zeeland.2. Det bör dock bemärkas att alla uppskattningar är extremtosäkra (se vidare Johansson m fl 2005).ReferenserAndersson R & Bråmå Å (2004) ”Selective Migration in SwedishDistressed Neighbourhoods: Can Area-based Urban PoliciesCounteract Segregation Processes? ” Housing Studies, 19(4), July 2004, s 517–539.Arai M, Regnér H & Schröder L (1999) Är arbetsmarknadenöppen för alla? Bilaga 6 till Långtidsutredningen, Finansdepartementet,Stockholm.Arai M & Vilhelmsson R (2002) ”Unemployment Risk Differentialsbetween Immigrant and Native Workers in Sweden”i Vilhelmsson R (red) Wages and Unemployment of Immigrantsand Native Workers in Sweden. Avhandlingsserien, Institutetför social forskning, Stockholm.Behtoui A (2004) ”Unequal Opportunities for Young Peoplewith Immigrant Backgrounds in the Swedish Labour Market”Labour, 18 (4), s 633–660.bel Habib H (2001) ”Mångfald döljer proletariat” Dagens Nyheter,2001-02-21.Berggren K & Omarsson A (2001) Rätt man på fel plats – en studieav arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandratunder 1990 talet. Ura 2001:5, AMS, Stockholm.Bevelander P (2000) Immigrant Employment Integration and StructuralChange in Sweden. Almqvist & Wiksell, Stockholm.Ds 2000:69 Alla lika olika – mångfald i arbetslivet. Näringsdepartementet,Stockholm.Ekberg J & Gustafsson B (1995) Invandrare på arbetsmarknaden.SNS, Stockholm.Ernsjöö Rappe T & Strannegaard L (2004) Rent hus. Slaget omden svenska dammråttan. Norstedts, Stockholm.Eyrumlü R (1992) Turkar möter Sverige. Carlssons, Stockholm.Franzén E (2001) ”Socialbidrag bland invandrare: Erfarenheterfrån Sverige” Sociologisk Forskning (3–4).Hammarstedt M (2001) ”An Empirical Analysis of ImmigrantSelf-employment in Sweden” i Hammarstedt M (red)Making a Living in a New Country. Växjö University Press,Växjö.Hjarnø J (2003) Illegal Immigrants and Developments in Employmentin the Labour Markets of the EU. Ashgate, Aldershot.Hjerm M (2001) ”Företagande, vägen till fattigdom eller frälsningför invandrare?” i Rosing A, Råberg C & Sundin E(red) Marginalisering eller integration? Invandares företagandei svensk retorik och praktik. En Forskningsrapport. NUTEK,Stockholm.Hjerm M (2002) ”Sysselsättning” s 87–100 i Vogel J, Hjerm M &Johansson S-E (red) Integration till svensk välfärd? Om invandraresvälfärd på 90-talet. Statistiska centralbyrån, Stockholm.Integrationsverket (2002) Rapport integration 2002. Integrationsverket,Norrköping.Integrationsverket (2003) Rapport integration 2003. Integrationsverket,Norrköping.Integrationsverket (2005) Statistikrapport 2004 – statistisk uppföljningav Rapport integration 2003. Integrationsverket, Norrköping.Johansson R, Johansson C & Rahman T (2005) Illegally ResidentThird Country Nationals in the EU Member States: State Approachestowards Them and Their Profile and Social Situation.Report for the Swedish Migration Board, Tema Etnicitet,Linköping universitet.Jordan B (1996) A Theory of Poverty and Social Exclusion. PolityPress, Oxford.Junestav M (2004) Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning1930–2001. Avhandling, Uppsala studies in economichistory 72, Uppsala universitet.Kloosterman R (1999) ”The Institutional Context: TheoreticalExploration” s 90–106 i Rath J (red) Immigrant Businesses. TheEconomic, Political and Social Environment. Macmillan, London.Levin H & Weström A (2001) ”Finansieringssvårigheter somhinder för tillväxt. En studie av skillnader mellan företagaremed och utan invandrarbakgrund” i Rosing A, Råberg C &Sundin E (red) Marginalisering eller integration? Invandrares74

företagande i svensk retorik och praktik. En Forskningsrapport.Nutek, Stockholm.Light I & Rosenstein C (1995) Race, Ethnicity, and Entrepreneurshipin Urban America. Aldine de Gruyter, New York.Lundh C (red) (2002) Arbete? Var god dröj! Invandrare i välfärdssamhället.SNS, Stockholm.Molina I (1997) Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet.Geografiska regionstudier 32, Kulturgeografiska institutionen,Uppsala universitet.Ohlsson R (1978) Ekonomisk strukturförändring och invandring.CWK Gleerup, Liber Läromedel, Lund.Ohlsson R & Broome P (1988) Ålderschocken. SNS, Stockholm.Olofsson J (2005) Svensk yrkesutbildning. Vägval i internationellbelysning. SNS, Stockholm.Paulson S (1994) ”Långtidssjukfrånvaro och arbetsmiljö”s 169–181 i Schierup C-U & Paulson S (red) Arbetets etniskadelning. Carlssons, Stockholm.Persson G (1972) ”Invandrarna och arbetarklassen i Sverige”Zenit, 27.Pettersson T, Mårtensson K & Bardh P (2004) ”Arbetskraft tillsalu – sex månader med öppna gränser” LO, Stockholm.Porter J (1968) The Vertical Mosaic: Analysis of Social Class and Powerin Canada. University of Toronto Press, Toronto.RRV (1992) Utländsk kompetens – ett resurstillskott till arbetsmarknaden.Riksrevisionsverket, Stockholm.Rosing A, Råberg C & Sundin E (red) (2001) Marginalisering ellerintegration? Invandares företagande i svensk retorik och praktik.En Forskningsrapport. NUTEK, Stockholm.Sangregorio I L (1984) Där invandrarna bor. Statens invandrarverk,Norrköping.Schierup C-U (1985) ”The Immigrants and the Crisis” Acta Sociologica,28 (1), s 21–33.Schierup C-U (1991) ”The Duty to Work. The Theory andPractice of Swedish Refugee Policy” i Ålund A & SchierupC-U (red) Paradoxes of Multiculturalism. Essays on SwedishSociety. Avebury, Aldershot.Schierup C-U (1993) På kulturens slagmark: Mindretal og størretaltaler om Danmark. Sydjysk Universitetsforlag, Esbjerg.Schierup C-U & Paulson S (1994) Arbetets etniska delning. Studierfrån en svensk bilfabrik. Carlssons, Stockholm.Schierup C-U & Ålund A (1987) Will They Still Be Dancing? Integrationand Ethnic Transformation among Yugoslav Immigrants inScandinavia. Almqvist & Wiksell International, Stockholm.Schierup C-U, Paulson S & Ålund A (1994) ”Den interna arbetsmarknaden– etniska skiktningar och dekvalificering” s 25–80 i Schierup C-U & Paulson S (red) Arbetets etniska delning.Carlssons, Stockholm.Schierup C-U, Hansen P & Castles S (2006) Migration, Citizenshipand the European Welfare State. A European Dilemma.Oxford University Press, Oxford.Scott K (1999) The Immigrant Experience: Changing Employmentand Income Patterns in Sweden, 1970–93. Lund UniversityPress, Lund.Slavnic Z (2000) Existens och temporalitet. Om det samtida flyktingskapetskomplexitet. Avhandling, Sociologiska institutionen,Umeå universitet.Slavnic Z (2002) ”Informell ekonomi och välfärdssamhället” iRosing A, Sundin E & Råberg C (red) Marginalisering ellerintegration. Invandrares företagande i svensk retorik och praktik.En forskningsrapport. NUTEK, Stockholm.SOU 1996:55 På väg mot egenföretagande. Arbetsmarknadsdepartementet,Stockholm.SOU 1999:49 Invandrare som företagare. För lika möjligheter ochökad tillväxt. Norstedts, Stockholm.SOU 2003:92 Unga utanför. Slutbetänkande av Utredningen omunga utanför. Näringsdepartementet, Stockholm.Spalloni BC (1994) ”Akademikers arbetsvillkor” Invandrare ochminoriteter, 21 (3), s 8–11.Storstadskommittén (1997) Delade städer. Underlagsrapport frånStorstadskommittén. SOU 1997:118, Norstedts, Stockholm.Wadensjö E (1994) ”The earnings of immigrants in Sweden”uppsats presenterad på The Sixth EALE Conference inWarsaw, September 22–25.Waldinger R (1996) Still the Promised City? African-Americansand New Immigrants in Postindustrial New York. Harvard UniversityPress, Cambridge Massachusetts och London.Weiss L (1998) The Myth of the Powerless State. Governing the Economyin a Global Era. Polity Press, Oxford.Vilhelmsson R (2002) ”Ethnic Differences in the Swedish YouthLabor Market” i Vilhelmsson R (red) Wages and Unemploymentof Immigrants and natives in Sweden. Institutet för socialforskning, Stockholm.Vogel J (2002) ”Inkomst och fattigdom” s 35–56 i Vogel J,Hjerm M & Johansson S-E (red) Integration till svensk välfärd?Om invandrares välfärd på 90-talet. Statistiska centralbyrån,Stockholm.Ålund A (1985) Skyddsmurar. Etnicitet och klass in invandrarsammanhang.Liber, Stockholm.Ålund A & Lundqvist C (2004) ”Ungdomar, eget företagandeoch utbildning” projektbeskrivning, Department of EthnicStudies, Norrköping.75

En arbetsmarknad för alla - Migro
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2007 - Statistiska ...
Migrering som öppnar nya möjligheter - Göteborg
Arbetsmarknad Västra Götaland
VÄGAR TILL ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV - Region Dalarna
DS (pdf 3 750 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Vem är vållande? - Folksam
Äldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - Västerås stad
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 - Brottsförebyggande ...
DS (pdf 5 110 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
NBER-rapporten II. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt ... - SNS
Välfärdsredovisning 2010 - Östersunds kommun
Högskoleenhetens årsredovisning 2004 (pdf) - Internationella ...
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Vård & vetenskap nr 3 2010 - Örebro läns landsting
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
Du stora nya värld - Utbildning - Göteborgs universitet
Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Unga byter jobb – äldre stannar kvar (pdf) - Statistiska centralbyrån
Nya mått på välfärd - Miljöpartiet de gröna
Tidskriften Svensk idrottsforskning nr 1-2013 Tema: GIH 200 år
Infektionskliniken i Borås – värd för årets vårmöte ... - Infektion.net
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Migrationsverkets årsredovisning 2007