Views
2 years ago

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

sion av

sion av projektanställningar och deras effekter på hälsa, seAronsson (2004).6. Våra intervjuer inom hälsovårdssektorn visar en annanbild. I de vårdorganisationer vi studerat användes projektfrämst för internt utvecklingsarbete och omfattademindre än fem procent av det totala antalet årsarbetstimmar.Detta förklarades främst av vårdens krav på ständigberedskap.7. Project Management Institute (PMI) i USA driver utbildningari projektledning som av många praktiker anses vara”best practice” och sålunda blivit en norm för hur effektivprojektledning ska bedrivas inom företag.8. För ytterligare diskussion av företag, så kallade samverkanspionjärereller omställare, som organiserar ett nätverkav andra organisationer för att i projektform leverera etterbjudande till sin kund se, Ramirez och Wallin (2000).9. För en längre diskussion om olika anställnings- respektiveorganisationsformer se Söderlund och Bredin (2005).10. I vissa amerikanskt präglade konsultföretag används begreppet”to be at the beach” (underförstått: ”och drickerdrinkar”) för att beskriva den tid man inte arbetar i kundinriktadeprojekt. Detta ger en känsla av vad arbetskulturenhyllar i dessa miljöer.11. Det finns redan idag webbplatser, till exempelwww.guru.com, där man via internet kan anlita specialistertill specifika projekt inom givna kompetensområden utifrånpersonernas individuella egenskaper och erfarenheter.ReferenserAronsson G (2004) ”Hälsa och utvecklingsmöjligheter i tidsbegränsadeanställningar” s 215–235 i Gustavsson RÅ &Lundberg I (red) Arbetsliv och Hälsa 2004. Arbetslivsinstitutet,Stockholm.Beck U (1992) The Risk Society: Towards a New Modernity.Sage, London.Bell D (1976) The Coming of Post-Industrial Society: A Venturein Social Forecasting. Basic Colophon, New York.Blomberg J (1998) Myter om projekt. Nerenius & Santérusförlag, Stockholm.Castells M (1996) The Rise of the Network Society. Blackwell,Malden, MA.D Fillippi RJ (2002) ”Information Technology and OrganizationalModels for Project Collaboration in the New Economy”Human Resource Planning, 25/4, s 7–18.Ekstedt E (1988) Humankapital i brytningstid, kunskapsuppbyggnadoch förnyelse i företag. Allmänna Förlaget, Stockholm.Ekstedt E, Lundin RA, Söderholm A & Wirdenius H (1999)Neo-industrial Organising: Renewal by Action and KnowledgeFormation in a Project-intensive Economy. Routledge,London.Engwall M (1995) Jakten på det effektiva projektet. Doktorsavhandling.Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm.Engwall M (2003) ”No Project is an Island: Linking Projectsto History and Context” Research Policy, 32, s 789–808.Grabher G (2004) ”Temporary Architectures of Learning:Knowledge Governance in Project Ecologies” OrganizationStudies, 25(9), s 1491–1514.Hobday M (1998) ”Product Complexity, Innovation and IndustrialOrganisation” Research Policy, 26, s 689–710.Hobday M (2000) ”The Project-based Organisation: An IdealForm for Managing Complex Products and Systems?” ResearchPolicy, 29, s 871–893.Inglehart R (1990) Cultural Shift in Advanced Industrial Society.Princeton University Press, Princeton.Jessen SA (1994) ”The Use of the Project Approach in Norway:An Investigation Into the Diffusion and Adoption of the ProjectConcept in a Small, Modern, Welfare Oriented Society”i Lundin RA & Packendorff J (red) Temporary Organizationsand Project Management. Proceedings from the IRNOP Conference,Handelshögskolan vid Umeå universitet.Lindkvist L (2004) ”Governing Project-based Firms: PromotingMarket-like Processes within Hierarchies” Journal ofManagement and Governance, 8, s 3–25.Lundin RA & Söderholm A (1995) A Theory of the TemporaryOrganization” Scandinavian Journal of Management,11, s 437–455.March J (1995) ”The Future, Disposable Organizations andthe Rigidities of Imagination” Organization, 2(3–4), s 427–440.Martinsson I (kommande) ”Knowledge Transfers betweenProjects” Ekonomihögskolan, Stockholms universitet.Midler C (1995) ”’Projectification’ of the Firm: The RenaultCase” Scandinavian Journal of Management, 11, s 363–375.Normann R (2001) Reframing Business – When the Map Changesthe Landscape. Wiley & Sons Inc, London.Packendorff J (2002) ”The Temporary Society and its Enemies:Projects from an Individual Perspective” i Sahlin-Andersson K & Söderholm A (red) Beyond Project Management:New Perspectives on the Temporary-PermanentDilemma. Liber & Copenhagen Business School Press,Malmö.Pettersson KH (2004) Det exploderande företaget – om företagoch politik i 2000-talets samhälle. SNS förlag, Stockholm.98

Piore M & Sabel CF (1984) The Second Industrial Divide: Possibilitiesfor Prosperity. Basic Books, New York.Putnam RD (1992) Making Democracy Work: Civic Traditions inModern Italy. Princeton University Press, Princeton.Ramirez R & Wallin J (2000) Prime Movers: Define Your Businessor Have Someone Define it Against You. Wiley, Chichester.Sahlin-Andersson K (1992) ”The Social Construction of Projects:A Case Study of Organizing an Extraordinary BuildingProject – The Stockholm Globe Arena” ScandinavianHousing and Planning Research, 9, s 65–78.Scott RW (1966) ”Professionals in Bureaucracies – Areas ofConflict” i Vollmer HM & Mills DL (red) Professionalization.Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.Singelman J (1978) From Agriculture to Services. Sage, London.Sundin E (2003) ”Små företag – lösning på vad och för vem?”s 253–270 i von Otter (red) Ute och inne i svenskt arbetsliv.Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidensarbete. Arbetsliv i omvandling 2003:8, Arbetslivsinstitutet,Stockholm.Svensson R (1996) Svenska företags projektverksamhet i utlandet.Rapport från Näringslivets internationella råd, Industriensutredningsinstitut, Stockholm.Sydow J, Lindkvist L & DeFillippi R (2004) ”Project-basedOrganizations, Embeddedness and Repositories of Knowledge”Organization Studies, Editorial, 25(9), s 1475–1489.Söderlund J (2005) Projektledning och projektkompetens – perspektivpå konkurrenskraft. Liber, Malmö.Söderlund J & Bredin K (2005) Perspektiv på HRM – nya organisationsformer,nya utmaningar. Liber, Malmö.Teigland R (2003) Knowledge Networking: Structure and Performancein Networks of Practice. Doktorsavhandling, Instituteof International Business, Ekonomihögskolan, Stockholm.Touraine A (1971) The Post-Industrial Society. Random House,New York.Ullström J (2002) Det svenska nyföretagandet 1986–1997 – förändringari företagsstrukturen och sysselsättningseffekter. Vinnova,Stockholm.Whittington R, Pettigrew A, Peck S, Fenton E & ConyonM (1999) ”Change and Complementarities in the NewCompetitive Landscape: A European Panel Study, 1992–1996” Organization Science, 10(5), s 583–600.Wikman A (2004) ”Indikatorer på förändrade arbetsförutsättningar”s 37–74 i Gustavsson RÅ & Lundberg I (red) Arbetslivoch Hälsa 2004. Arbetslivsinstitutet, Stockholm.Zika-Viktorsson A, Nordqvist S & Hovmark S (1998) Psykosocialarbetsmiljö, ledning och effektivitet i projektgrupper.Rapport nr 99, Psykologiska institutionen, Stockholmsuniversitet.Zuboff S & Maxmin J (2002) The Support Economy. Why Corporationsare Failing Individuals and the Next Episode of Capitalism.Allen Lane, London.99

En arbetsmarknad för alla - Migro
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2007 - Statistiska ...
Migrering som öppnar nya möjligheter - Göteborg
Arbetsmarknad Västra Götaland
DS (pdf 3 750 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
VÄGAR TILL ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV - Region Dalarna
Vem är vållande? - Folksam
DS (pdf 5 110 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Äldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - Västerås stad
NBER-rapporten II. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt ... - SNS
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 - Brottsförebyggande ...
Högskoleenhetens årsredovisning 2004 (pdf) - Internationella ...
Vård & vetenskap nr 3 2010 - Örebro läns landsting
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Välfärdsredovisning 2010 - Östersunds kommun
Nya mått på välfärd - Miljöpartiet de gröna
Tidskriften Svensk idrottsforskning nr 1-2013 Tema: GIH 200 år
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Unga byter jobb – äldre stannar kvar (pdf) - Statistiska centralbyrån
Migrationsverkets årsredovisning 2007
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
Du stora nya värld - Utbildning - Göteborgs universitet
Infektionskliniken i Borås – värd för årets vårmöte ... - Infektion.net