Views
3 years ago

Protokoll för styrelsemötet den 17 oktober 2009 - Rekryteringsgruppen

Protokoll för styrelsemötet den 17 oktober 2009 - Rekryteringsgruppen

4.4 Övriga

4.4 Övriga rapporterStefan rapporterade om kontakterna med Valjeviken ochstyrelsen gav Stefan och Peter följande uppdrag: att iförhandlingarna med Valjeviken måste vi försäkra oss om attinga överraskande kostnadsökningar sker nu och i framtiden.Vi bör försäkra oss om en riskpremie som Valjeviken står föri samband flytt av sommarkursen. Upprätta en skrivelse mednämnda innehåll som stäms av med Ingemar innan brevetsänds. Viktigt att eventuell avbokning på Bosön görs i godtid!Per-Gunnar antydde att det borde vara ett stort intresseframför allt lokalt att marknadsföra vår närvaro i Valjevikenoch föreslog att kontakta någon dokumentärfilmare ochmarknadsföra reportaget i lokal-tv.4.5 Ekonomisk rapportStefan föredrog den ekonomiska rapporten och förklarade attsom helhet ser ekonomin bra ut för helåret. Förmodligenkommer ett litet överskott uppstå. I Samband med rapportenbeslutade styrelsen att hemsidan måste prioriteras och bli merintressant för medlemmar och andra intressenter.5. Inkomna skrivelserInga skrivelser hade inkommit.6. Budget 2010Stefan föredrog budgeten för 2010 och styrelsen konstaterade att budgetligger i linje med förväntningarna. Styrelsen tog endast ett inriktningsbeslutoch förmodas ta ett formellt beslut nästa styrelsemöte. Styrelsen önskadeatt kopplingen mellan uppsatta mål och utfallet klarare framgår i budgeten,t.ex. beträffande deltagarantalet.7. Verksamhetsplan 2010Verksamhetsplanen gicks igenom och ett formellt beslut tas i sambandmed budget nästa möte. Styrelsen utryckte sin uppskattning för arbetetmed strukturen och uppföljningen av innehållet och framställning avverksamhetsbeskrivningen8. HjultorgetStefan redogjorde för processen för Hjultorget. Försäljningen har preciskommit igång och inför mötet i december bör vi veta om hur vi står iförhållande till målsättningen av försäljningen.

9. Övriga frågorI rehab projektet uppmanar Allmänna Arvsfonden oss att utveckla vårapåståenden om brister i rehabiliteringen för ryggmärgskadade. Styrelsen gerJohn Högberg fortsatt förtroende att styrka ansökan enligt de formuleringarsom Arvsfonden önskar.Frågan om sponsring togs upp eftersom vi har fått en förfrågan från enintressent om samarbete i föreningens alla produktområden. Styrelsensuppfattning är att vi inte ska sälja ut hela föreningen till endast ensamarbetspartner.Mötet diskuterade även möjligheten att förlägga internationella läger iSverige!Äventyrslägret framtid togs upp om möjlighet att samarbeta medStockholms funktionshindrade frilufts och fiskeförening. Styrelsen gav Stefanuppdraget undersöka möjligheterna till samarbete.10. Nästa möte5 december kl14.00 prel. Kansliet. Styrelsen gav Peter F uppdraget attundersöka möjligheten att eventuellt förlägga mötet på Haga Forum11. Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse!Ingemar SallnäsordförandePeter DettmannjusterareStefan Wegebornmötessekreterare

Protokoll från styrelsemöte den 7 mars 2009 - Rekryteringsgruppen
Protokoll för styrelsemöte den 16 oktober 2010 - Rekryteringsgruppen
Protokoll från styrelsemöte 8 november - Rekryteringsgruppen
Protokoll styrelsemöte 16 februari 2008 - Rekryteringsgruppen
Protokoll för styrelsens telemöte 9 oktober 2007 - Rekryteringsgruppen
Protokoll styrelsemöte den 6 september 2008 - Rekryteringsgruppen
Protokoll från styrelsemöte den 5 september 2009
Föredragningslista för Årsmötet 2009 - Rekryteringsgruppen
Protokoll från konstituerande styrelsemötet 2011
Protokoll styrelsemöte 6, 2009-09-17 - Designfakulteten
Protokoll från styrelsemöte den 16 juni - Rekryteringsgruppen
Protokoll från styrelsemöte den 5 december 2009
PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTET I TREFF 2009-04-28 - Nybro kommun
Protokoll från styrelsemöte den 16 maj 2009 - Rekryteringsgruppen
Stadgar för RG Aktiv Rehabilitering - Rekryteringsgruppen
Sektionen för Kvalitetssäkring Protokoll fört vid styrelsemötet den 2 ...
Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 24 oktober 2006 på Hotell ...
Stockholm 110214 Till styrelsen för Rekryteringsgruppen
Protokoll från styrelsemöte för forskarskolan 2008 ... - Designfakulteten
Protokoll styrelsemöte 12, 2012-01-17 - Designfakulteten
Protokoll Styrelsemöte 3 okt 2009 i Vrigstad
Protokoll Förbundsstyrelsemöte 201-11-17
Protokoll styrelsemöte 130202 - Förbundet Svensk Bridge
Protokoll för SeKeLs styrelsemöte den 21:e januari 2011
Protokoll Styrelsemöte 2010/11:6
Protokoll från styrelsemöte den 6 december 2008
21 oktober - Stiftelsen för Strategisk Forskning
30 oktober - Stiftelsen för Strategisk Forskning
UV Syd Rapport 2009:17 - Riksantikvarieämbetet, avdelningen för ...
Protokoll styrelsemöte 2009-03-06 (pdf, 35 kB) - GIH