Views
3 years ago

Döderhults Församlingsblad Nr 4, 2013 - Minkyrka.se

Döderhults Församlingsblad Nr 4, 2013 - Minkyrka.se

P Å L E D A N D E P L A

P Å L E D A N D E P L A T SKyrkligt engagemang och”bortglömt val” …De församlingsbor som läser församlingsbladet har märkt att jaguttryckt min stora glädje över alla, som på ett eller annat sättstöder vår församling med sina insatser – både de som engagerarsig ideellt i någon av våra verksamheter och alla som genom medlemskapi vår församling ger förutsättningarna för ett gott arbete.Tillsammans bygger vi kyrkan och tillsammans är vi kyrkan i Döderhultsförsamling.Ministranterna (unga gudstjänstmedarbetare)är en sådan grupp –som engagerar sig”frivilligt söndagefter söndag igudstjänsterna iDöderhults kyrka.I detta nummerav församlingsbladetkan man läsaom deras resa till pilgrimsortenWalsingham i England i april.En annan händelse, som fårutrymme i detta nummer, är kyrkovaletden 15 september i år –det val som brukar kallas detbortglömda valet. I tidigare församlingsbladi år och i detta nummerhar några av de nuvarandeförtroendevalda i intervjuer presenterathur de tänker om sittengagemang. Förra valet röstadeendast 11, 8 % av de röstberättigade.Det finns säkert flera skältill det låga deltagandet.Somliga”sägeratt de inte är engageradeoch därförinte ska lägga sig ikyrkans angelägenheter.Andra menaratt kyrka och politikinte hör ihop ochväljer att markerasitt missnöje med attinte rösta; ytterligareandra har överEn annan händelse,som får utrymme i dettanummer, är kyrkovalet den15 september i år.huvud taget inte reflekterat på attdet är kyrkoval osv.Vad människorVad människor görmed sin rösträtt är naturligtvisderas ensak, men omman väljer att inte utnyttjaden, så gäller som i allademokratiska sammanhang,att då kan man heller inteklaga på hur det hela sköts.gör med sin rösträttär naturligtvis derasensak, men om manväljer att inte utnyttjaden, så gäller som ialla demokratiskasamman-”hang, att då kan manheller inte klaga på hurdet hela sköts.Svenska kyrkan haren organisation som äruppbyggd på demokratiskgrund och vad man än tyckerom kyrkovalet, så är det meningenatt folk ska kunna vara med ochta ansvar för församlingens liv –och det är bra!I Döderhults församling har vien mycket god förtroendemannakår,som våra församlingsbor röstadefram i förravalet. Det ärmänniskor sommed nästan ingenersättning ger avsin tid för attDöderhults församlingska leva.De tar stora ochviktiga beslut –alltid med kyrkansbästa förögonen. Och2många av dem träffar regelbundetsina väljare i våra gudstjänster. Jagär medveten om att det inte serut så på alla håll i Svenska kyrkan,men i vår församling är det en delav verkligheten.Att engagera sig för sin församlingkan se ut på olika sättberoende på vem man är ochvilka förutsättningarman har. Attrösta den 15september ärett konkretsätt att göradet – och för det krävs det bar alitet av din tid – och att du ärminst 16 år och är tillhörigSvenska kyrkan.Att engagera sig för sinförsamling kan se ut på olikasätt ...Er tillgivneAnders ByströmKyrkoherdeOmslagsfoto:Foto: LN

Foto: LNProsten välkomnarstans besökareDe flesta döderhults- ochoskarshamnsbor harsäkert lagt märke till denstora skulpturgruppen, enreplik av Döderhultarnsskulpturgrupp ”Bröllopet”,som välkomnar våra besökarei rondellen vid centruminfarten.Alldeles oaktat diskussionenom lämpligheten att göra enreplik i maxistorlek av endöderhultargrupp, är detnaturligtvis riktigt att bygdensfrämste konstnär finns representeradvid infarten till stan.Vigselförrättaren, prostenJonas Arbman, är dessutomsärskilt lämplig att hälsa vårabesökare välkomna. När hanUnga pilgrimer från Döderhulti Walsinghamdog 1919 hade han varitdöderhultsbornas och oskarshamnarnaspräst i hela femtioår – först som sjukhuspräst,sedan som komminister (medsärskilt ansvar för den nyastadens centrala del), däreftersom kyrkoherde i Döderhult-Oskarshamns pastorat, och desista åren som kontraktsprost.Men hans företrädare, prostenoch teologie doktorn JonasCarlstedt var kyrkoherde iDöderhult hela femtiotre år!Prosten Leif, med ”bara”knappt trettio tjänsteår somvår herde, kommer först påtredje plats i fråga om tjänstetidi församlingens prästlängd…Till den engelska pilgrimsortenWalsingham har tidigaremånga av våra församlingsboroch medarbetare rest – ifjol var det kyrkokörens tur.Och i år reste våra ministranter(unga gudstjänst-medarbetare)dit.begränsad till en plats eller ort,utan den finns levande i helavärlden.ABFör många av det första besöket,för några det andra och för någontill och med det tredje besöket. Vifick vara med om fantastiska upplevelser.Samtal om uppdraget somministrant i Döderhult och omden kristna tron blandades medhärliga gudstjänster och långsammapromenader i den lilla byn.Resan var ett litet sätt för församlingenatt säga tack till våraministranter, som söndag efter söndagtjänstgör i Döderhults kyrka.Samtidigt ger en sådan resa en förståelseav att kyrkan inte ärBiskop Lindsay Urwin, föreståndare iWalsingham, undervisar barn och vuxnai ”The Holy House”.Altaret i ”The Holy House”i Walsingham.3

Döderhults Församlingsblad Nr3, 2013 - Minkyrka.se
Döderhults församlingsblad nummer 5 2010 - Minkyrka.se
Döderhults Församlingsblad Nr1, 2013 - Minkyrka.se
Församlingsblad nr 4 2011 - Barkåkra församling
2012 nummer 4 - Minkyrka.se
2011 nummer 4 - Minkyrka.se
Döderhuklts församlingsblad nr 1 2012 - Minkyrka.se
2011 nummer 4 - Minkyrka.se
2013 nummer 2 - Minkyrka.se
2013 nummer 3 - Minkyrka.se
2013 nummer 2 - Minkyrka.se
2010 nummer 4 - Minkyrka.se
2011 nummer 4 - Minkyrka.se
2013 nummer 2 - Minkyrka.se
2012 nummer 3 - Minkyrka.se
Döderhults Församlingsblad Nr1, 2013 - Minkyrka
2010 nummer 2 - Minkyrka.se
2013 nummer 1 - Minkyrka.se
Nr 4/2011 - Sveriges Kyrkosångsförbund
SVERDnytt nr 4 2013
Läs intervju i Österhaninge församlingsblad nr 3 sid 10
Hille församlingsblad Nr 2-3 2010 – Årgång 75 Fastan – Påsk
Korsordet Nr 4 - 2017
MiG Aktuellt nr 4
SVAvet nr 4 2013 Tema