Säkerhetsdatablad (MSDS) (340 KB - pdf) - Jula

jula.se

Säkerhetsdatablad (MSDS) (340 KB - pdf) - Jula

MICRO Kopparpasta Sida 2 av 35. BrandbekämpningsåtgärderLämpliga släckmedelOlämpliga brandsläckningsmedelPersonlig skyddsutrustningAndra upplysningar6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläppPersonliga skyddsåtgärderMiljöskyddsåtgärderMetoder för rengöringAndra anvisningarSkum, pulver eller koldioxid (CO2).Direkt vattenstråle. Använd vattendimma ENBART för att kyla nerbehållare som är utsatta för brand.Vid större brand används självförsörjande andningsutrustning och heltäckandeskyddskläder.Ej brandfarligt men brännbar. Vid brand bildas irriteranderökgaser. Undvik inandning av rökgaser. Använd andningsskydd närämnet är utsatt för brand.Spill av produkten medför halkrisk. Använd lämpligskyddutrustning enligt punkt 8.Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller omgivande miljö.Torka, skrapa eller sug upp produkten med inert material och placera det ien avfallsbehållare.Spill och oavsiktliga utsläpp i större mängd skall rapporterastill Rädningstjänsten och kommunens Miljökontor.7. Hantering och lagringHanteringLagringUndvik långvarig eller upprepad hudkontakt.Byt genast nedsmutsade kläder.Förvaras vid temperatur under 50°C i originalförpackningen.Förpackningen skall förvaras väl tillsluten och torrt.8. Begränsning av exponeringen/personligt skyddHygieniska gränsvärdenÄmne Identifiering Värde Norm årHögraffinerad mineralolja CAS-nr.: 64742-62-7 NGV: 5 mg/m3KTV: 10 mg/m3ExponeringskontrollHandskyddÖgonskyddHudskydd (av annat än händerna)Använd skyddshandskar av typen nitrilgummi, PVC ellerneopren vid långvarig eller upprepad kontakt.Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas.Vid hantering av kemiska produkter skall alltid exponerad tillämparimlig personlig hygien såsom att tvätta exponerad hud med tvåloch vatten samt använda lämpliga skyddskläder vid risk för långvarigeller upprepad hudkontakt.9. Fysikaliska och kemiska egenskaperFysisk formPastaLuktKarakteristiskFärgRödbrunLöslighet i vattenOlösligRelativ densitetVärde: 1,2 kg/literSmältpunkt/smältpunktsintervall Värde: ~ 200 °CFlampunkt Värde: > 200 °CTermisk tändtemperatur Värde: > 200 °CTestmetod: PMCC10. Stabilitet och reaktivitet


MICRO Kopparpasta Sida 3 av 3Förhållanden som skall undvikasMaterial som skall undvikasFarliga sönderdelningsprodukterStabilitetVärme.Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.Vid förbränning kan giftiga gaser bildas beroende på förbränningsbetingelserna.Förbränning kan bl. a genirera rök, koldioxid och kolmonoxid.Normalt stabil11. Toxikologisk informationÖvriga upplysningar om hälsofaraAllmäntVid normal hantering finns inga kända symptomer för denna produkt.HudkontaktÖgonkontakt12. Ekologisk informationÖvriga miljöupplysningarEkotoxicitetRörlighetKommentarerÄven om tillfällig hudexponering ej orsakar omedelbar irritation,kan upprepad och långvarig kontakt verka uttorkande på hudenoch eventuellt ge rodnad, hudsprikor och eksem (dermatitis).Kan orsaka irritation/sveda.Ingående basolja är inte giftigt för vattenorganismer.Ej flyktig. Produkten absorberas dåligt genom marken.Ej lätt biologiskt nedbrytbar.13. AvfallshanteringSpecificera lämpliga metoder föravfallshanteringProduktrester, spill mm klassificeras som farligt avfall. Avyttring, transport,lagring och hantering av avfallet skall ske i enlighet med Avfallsförordningen2001:1063. Avfall från produkten får inte tillåtas förorena mark eller vatten,eller släppas ut i miljön. Förslag på avfallskod för förpackning: 15 01 02Plastförpackningar, 15 01 04 Metallförpackningar. Förpackningarinnehållandeproduktrester och som ej är dropptorra skall hanteras som farligtavfall och avyttras väl tillslutna. Förslag på avfallskod 15 01 10 Förpackningarsom innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall.14. TransportinformationFarligt gods ADRStatus: NejFarligt gods RIDStatus: NejFarligt gods IMDGStatus: NejFarligt gods ICAO/IATAStatus: NejAnnan relevant information.Ej klassificerad som farligt gods.15. Gällande föreskrifterAndra anmärkningar16. Annan informationLeverantörens anmärkningarAnsvarig för säkerhetsdatabladBedöms som ej märkningspliktig enligt gällande EU-lagstiftning.Uppgifterna i detta varuinformations-/säkerhetsdatabladbygger till stora del på information från tillverkaren.Informationen är baserad på våra nuvarande kunskaper och ärendast avsedd att användas för att beskriva produktensegenskaper med avseende på hälsa, säkerhet och miljö.Informationen skall inte betraktas som en specifikation ellersom en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.STARTA AB

More magazines by this user
Similar magazines