Årsredovisning 2010 - CMS Office

files.cmsoffice.se

Årsredovisning 2010 - CMS Office

VD har ordetIntervju med Fredric Käll, VD för Vivida Assistans ABSju frågor om framtidenfortsätter att växa. Hur ser dupå det?I likhet med tidigare år fortsätter Vivida att växamed en stabil tillväxt kring 30 procent. 20107Vividablev något bättre än budget men vi är ocksåbättre rustade att ta hand om en tillväxtökningän vi varit tidigare. Det glädjer mig att vi kanfortsätta växa i den takt vi planerat. Tillväxtengör det möjligt för oss att bygga vidare på vårorganisation och utveckla fler tjänster. Under2010 har vi bland annat lanserat en ny tjänstför våra kunder, nämligen vårt assistansboende.Slutet av 2010 innebar även spännandetid eftersom vi då började få ett hum om hurtillståndsmekanismerna skulle kunna tänkasfungera.Vad innebär tillståndskravet förVivida?Socialstyrelsen har varit väldigt tydlig med attden inte vet var ribban för tillstånd kommer attligga. Myndigheten har för avsikt att bestämmakraven för branschen utifrån de ansökningarsom skickats in. Ur det perspektivet är detomöjligt att sia om hur tillståndet kommer attpåverka Vivida som företag och branschen omhelhet. Klart är dock att tillståndsplikten kommerleda till förändring. En del som är bra, endel som är mindre bra.Hur tror du att branschen kommeratt påverkas?Det positiva är att en myndighet får till uppgiftatt granska kvalitén på den assistans som vi utför.Vem som helst kan inte längre bara startaett assistansbolag utan några som helst kunskaperoch ansvara för svårt sjuka människorsliv. Det negativa är att det finns en betydanderisk att tillsynen av branschen bygger på enteoretisk modell som inte överinstämmer medverkligheten. Man köper in en tjänst i syfte attskapa en bra ansökan, men avser sedan att utföraassistansen på ett annat sätt. Här utgörtillsynen av tillståndet en avgörande punkt. Ommyndigheten inte utövar kontinuerlig tillsynfinns det risk att tillståndet endast blir ett slagi luften. En annan risk är att tillståndsadministrationenblir så omfattande att flertalet av desmå företagen helt enkelt väljer att lägga nersin verksamhet. Ett sådant scenario vore olyckligteftersom det mest positiva med genomförandetav assistansreformen är att det äktakundvalet har skapat en mångfald och idérikdombland utförarna, i synnerhet de små, somhar berikat branschen. Det är också viktigt attkänna till att Socialstyrelsens uppdrag är attutöva tillsyn över kvalitén inte av hur bolagetsköter sig som företag.Fredric Käll, VD Vivida AssistansDet förekommer en ganska hätskdebatt om fusk i branschen. Vadinnebär det?Förenklat pågår diskussioner om två typer avfusk. Den första är ren kriminalitet där utförareni maskopi med den ”funktionsnedsatte”lurar till sig assistans och assistansersättningsom de delar på. Vi minns kanske den s.k.kaninmannen som blev ertappat dansandepå Lisebergs dansbana iförd en kaninkostym.Detta trots att han ”skulle vara” svårt handikappadoch rullstolsburen. Dessa bedrägeriermot kommuner och Försäkringskassan harsatts i system av vissa aktörer som insett attde lätt kan tjäna stora pengar på assistans genomatt personer utan svensk medicinsk bakgrundlurar till sig intyg och sedan assistans.Den andra delen handlar om timfusk d.v.s.att bolaget eller kommunen fakturerarFörsäkringskassan assistanstimmar som intehar utförts. Som exempel kan nämnas attden assistansberättigade efter utredning avkassan beviljas 80 timmar per vecka i assistans.Assistansbolaget utför endast 40 timmar menfakturerar 80 timmar och stoppar resten i egenficka. Min personliga uppfattning är att dettaär mycket allvarligare än de rena bedrägeriernaeftersom timfusket drabbar en person sombehöver hjälp, medan bedrägerierna ”endast”drabbar skattebetalarna.Det finns även en tredje typ av fusk som ärett resultat av dålig eller obefintlig efterlevnadav det befintliga regelverket. Det handlar omatt samordnare använder assistansersättningenpå ett felaktigt sätt. Antingen som ett brottmot skattelagstiftningen, t.ex. genom att betalaut skattefria reseersättningar till anhörigaeller tillåter att den assistansberättigade fårspara pengar på s.k. klientmedelskonton fastdetta uttryckligen är förbjudet. Den typen avfusk gör det svårt att konkurrera på lika villkor.Det blir så att säga en konkurrensnackdel attfölja regelverket.Det problemet kommer sig av att de rättsvårdandemyndigheterna inte har efterlevt deregler som träffar branschen under många år.Eftersom konkurrensen är knivskarp och rörlighetenhos kunderna stor, vänder de sig till denassistanssamordnare som ger dem bäst villkor.Jag är medveten om att jag får kunderna attframstå som ohederliga, men så är generelltinte fallet. Problemet bottnar i att förutomobefintlig efterlevnad av regelverket saknas allform av information till de assistansberättigadeom vad ersättningen får användas till. Närsedan två samordnare uppger olika uppgifter.Den ena att det är förbjudet att bekosta anhörigasresor utomlands, den andra att det ärokej och ingen information om vad som gällerfinns (om man inte är jurist och vet hur man skasöka) är valet lätt i synnerhet som det förekommiten hätsk debatt i tidningarna att assistanssamordnarnaroffar åt sig skattemedel.Fuskdebatten har dock ett större djup. Somom inte ovan angivna problem är tillräckligaverkar det som lagstiftaren och ansvariga myndigheterstår handfallna inför hur fusket ska angripas.Det kallas till möte där hela branschendras över en kam och där branschen ombedesta tag i sina problem osv. Jag får uppfattningenatt myndigheterna tycker att frågan är obekvämeller åtminstone besvärande och det bäs-4 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


VD har ordetta vore om den bara försvann, eller åtminstoneatt någon annan kan lösa problemet.Under flera år, men i synnerhet sistatiden, har det förekommit debatt omvinster inom privat vård och omsorg.Vad är din uppfattning om dendebatten?Min uppfattning är att den debatten består avtvå dimensioner. Å ena sidan huruvida privatvård och omsorg överhuvudtaget ska få gåmed vinst och å andra sidan frågan om hur denvinsten används.Min bedömning av det politiska läget är attdet från alliansens sida inte finns ett problemmed vinster inom vård och omsorg. Inom socialdemokratinär det dock mer svårtytt. Signalerjag fått verkar tyda på att så länge det inte bliren negativ debatt om vinster så är vinster inteheller en fråga för partiet. På vänsterflankenfinns dock en åsikt om att de privata bolagensom bedriver skattefinansierad verksamhetmed samma eller bättre kvalitet som det allmännaoch genererar överskott borde kunnage mer vård och omsorg för överskottet i ställetför att använda vinsterna till annat. Utan att gesig in i en ideologisk diskussion kan jag dockkonstatera att frågan om vinster inom skattefinansieradvård och omsorg för tillfället inte ären aktuell fråga.Uppräkningen av schablonbeloppethar varit lägre under de senaste tvååren, hur ser du på det?Signaler har kommit från politiskt håll att detycker att branschen historiskt sätt har blivitöverkompenserade och att en justering över tidenmåste ske. Så må vara fallet men om manbetänker att den absoluta majoriteten av de bolagsom verkar i dag har bildats de senaste årenfrågar man sig vem som har överkompenseratsoch varför de nybildade bolagen skall belastasmed en kompensering? Ett annat problem meduppräkningen är att den beräkningsmodell somFörsäkringskassan använder sig av är väldigttrubbig och bygger på en antagen schablon därassistentens lönekostnad bedöms utgöra 87procent av ersättningen och övriga kostnader13 procent. Denna schablon saknar förankringi verkligheten och bygger enligt min uppfattningpå ett antagande från Försäkringskassanssida. Kostnadsfördelningen varierar beroendepå storlek på bolag, på assistansupplägget,d.v.s. vad som ingår i anordnarens uppläggoch geografi. Eftersom det svårligen går attminska den administrativa kostnaden, denkommer snarare att öka i och med tillståndsfrågan,utan att sänka kvalitén på assistansen,återstår endast assistenternas löner att regleraverksamhetens bärighet med. En minskning avuppräkningen av schablonbeloppet kommerlångsiktigt att leda till att assistansbranschenkommer att ha svårt att rekrytera assistenteroch därför kommer kvalitén att urvattnas. Detär min uppfattning att uppräkningen av schablonbeloppetmåste följa kostnadsutvecklingeni samhället. Vill lagstiftaren komma åt ”övervinster”bör den reglera utförandekraven, d.v.s.skapa ett minimum för utförandet av assistansen.Då kommer man åt de aktörer som driveren budgetassistans för att generera så mycketvinst som möjligt utan att begränsa de aktörersom utför en kvalitativ assistans.Branschen har den senaste tidengenomgått en förändring vad gällerägandestrukturer. Vad är din åsiktom det?De senaste åren har en våg av uppköp och fusionerägt rum. Så mycket att det är svårt attfå ett grepp om hur många aktörer det finns påmarknaden och vem som äger vem. Klart är attbranschen domineras av tre aktörer. Humana,Frösunda LSS och Olivia. Dessa aktörer har i allväsentlighet dammsugit marknaden på medelstorabolag vilket innebär att det i dag endastfinns ett fåtal privatägda kvar. En sådanutveckling i kombination med att tillståndsfråganantagligen kommer att sätta stopp elleråtminstone starkt begränsa bildandet av nyaassistansbolag, gör att mångfalden urvattnas.Likväl har ingen part en dominerande ställning.Den största aktören har endast 5 procent avmarknaden.Hur ser du på framtiden förbranschen?Min personliga uppfattning är att branschen ärpå väg in i en ny fas. Vi går mot en mer regleradoch därmed professionell, men kanske mindrepersonlig utförd assistans. Stordrift i stället fördet lilla. Jag tror också att vi framtiden kommeratt se en ökad detaljreglering av branschenmed en större likriktning i syfte att kontrollerakostnaderna. Denna utveckling befarar jagkommer ske på bekostnad av närheten och detindividuella som dominerar i branschen i dag.Hur kommer Vivida att klara sig?Det är min uppfattning att Vivida står väl rustatför att kunna hantera en sådan utveckling ochatt vi med vår modell kan få en konkurrensfördelav att vi kan bibehålla det personliga ochindividuella när andra går från det. Jag hoppasatt de närmaste åren ska visa att min bedömningär rätt och att Vivida kan fortsätta att gekvalitativ god assistans till alla de som valt osssom samordnare.Vi som arbetar på Vivida ser fram mot 2011med spänning och hoppas att vi får möjlighetatt visa upp för fler det vi är duktiga på, nämligenatt bedriva personlig assistans. Jag villockså tacka alla medarbetare för det gångnaåret och hoppas att ni som jag kan känna enstolthet i det vi gör.Fredric KällVD Vivida AssistansÅrsredovisning 2010 Vivida Assistans • 5


Affärsidé, mål och strategierAffärsidé, mål och strategierAffärsidéVivida Assistans affärsidé är att erbjuda individuellterhöll för andra året i rad högsta kreditvärdig-anpassad assistans till funktionsnedsatta het av Sveriges ledande kreditupplysningsföre-barn, ungdomar och vuxna i hela landet. tag UC. Under 2010 erhöll Vivida även en såkallad R-licens för sitt etikarbete. R-licensenVisionvisar att bolaget arbetar i enighet med sinaVivida Assistans ska vara Sveriges ledande företagkärnvärden.inom samordning av personlig assistans. Under 2010 har Vivida genomfört allt flerutbildningstillfällen och utbildningsorganisationenVärderingarhar utvecklats. Under året har Vivida blandVivida Assistans är byggt utifrån en stark etisk annat presenterat ett nytt utbildningsprogramplattform baserat på ett antal kärnvärden. för personliga assistenter och kompletterat utbudetav utbildningar.Dessa kärnvärden genomsyrar hela verksamhetenoch ligger till grund för alla beslut i företaget.Vivida Assistans kärnvärden är:Successivt har Vivida breddat sitt erbjudandeoch sin service till kunder och medarbetare.• OmtankeUnder 2010 har Vivida bland annat invigt en ny• Ansvarboendeform - assistansboende - för personer• Kompetensmed personlig assistans.• FörtroendeTillväxten har hanterats på ett effektivt sätt,viktiga rekryteringar har gjorts och företagetOperativa målhar fortsatt utveckla styr- och ledningssystemenoch har därigenom också kunnat höja bo-Vividas långsiktiga mål är att vara Sveriges ledandesamordnare av personlig assistans. lagets rörelsemarginal.På kort sikt är Vivida Assistans mål att:• öka kompetens och kunskap iorganisationen• bredda erbjudandet för Vividas kunder ochmedarbetare• hantera tillväxttakten genom en effektivorganisationFinansiella målTillväxtVivida har inga procentuella tillväxtmål. För2011 är målet att försäljningen ska fortsättaöka jämfört med föregående års försäljning.LönsamhetVividas mål är att verksamheten under räkenskapsåret2011 ska nå en förbättrad lönsamhetpå helårsbasis jämfört med 2010.Måluppfyllelse 2010Vivida har under 2010 ökat omsättningen med38,1 procent, från 102,7 mkr till 141,9 mkr samtvisat ett positivt resultat. RörelsemarginalenStrategierVivida Assistans strategi för att öka kvaliteteni den service som företaget erbjuder sina kunderhandlar om kompetensutveckling, trygghetoch omsorg. Detta ska främst uppnås genomytterligare satsningar på utbildning i egen regi.Vivida Assistans ska använda underleverantöreller partners när bolaget saknar egna resursereller kompetens. Vivida ska också bredda verksamhetendär det finns naturliga synergier.FramtidsutsikterVivida Assistans fortsätter att växa under 2011.Tillväxten sker främst genom nya kunder somkommer tack vare rekommendationer frånbefintliga kunder. Vivida växer även genomen breddning av företagets erbjudande ochservice till befintliga kunder. Det gäller exempelvisutveckling av den nya boendeformenAssistansboende. Detta gör Vivida till en änmer attraktiv uppdragsgivare och arbetsgivare.Vivida Assistans ser flera intressanta affärsmöjligheterunder 2011. Kan dessa möjligheterökade från 2,6 procent till 4,0 procent. tillvaratas på ett effektivt sätt kan goda förutsättningarskapas för en fortsatt positiv utveck-Resultat efter skatt uppgick till 3,9 mkr. Underåret utsågs Vivida för andra året i rad till ett ling under kommande räkenskapsår.Gasellföretag av Dagens Industri och bolaget6 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Vividas värdegrundVividas värdegrundVividas arbete med socialt ansvarstagande, människosyn, arbetsförhållanden,miljöarbete tar sin utgångspunkt i företagets värdegrund samt i FN:s GlobalCompact.Vividas kärnvärden är omtanke, ansvar,kompetens och förtroende.Kärnvärdena är den moraliska och etiskavärdegrund som företaget vilar på och ska genomsyrahela organisationen i alla dess delar,på alla nivåer i stort och smått. I praktikeninnebär det att ett beslut som inte överensstämmermed något av kärnvärdena inte skagenomföras. I stället ska ett alternativ sökassom överensstämmer med dem.UppförandekodVividas företagskultur präglas av öppenhet ochbolaget strävar alltid efter att agera ärligt ochi överensstämmelse med omvärldens krav ochförväntningar. Öppenhet är en förutsättning föratt bygga förtroende. Kunder, medarbetare ochbeslutsfattare måste kunna lita på att Vividasom assistanssamordnare använder resursernapå ett riktigt sätt och inte missbrukar kundernasförtroende eller allmänna medel.Hög grad av empati, saklighet och öppenhetutgör viktiga hörnstenar i Vividas arbete ochäven för utveckling av bolagets konkurrensförmåga.Handlingssätt och etik hör ihop. Somföretag och arbetsgivare har Vivida ett stortansvar och detta ansvar delas av alla inomorganisationen.Vivida har utvecklat ett antal policy somsamtliga medarbetare ska följa. Det innefattarbland annat etikpolicy, arbetsmiljöpolicy, miljöpolicy,personalpolicy och investeringspolicy.Våren 2009 fattade Vividas styrelse beslut omatt låta uppföra en uppförandekod, eller Codeof Conduct som det också kallas, som sammanfattarde gemensamma regler, värderingaroch policy som alla medarbetare ska kunna ocharbeta efter. Detta är ett ständigt pågåendearbete.FN:s Global CompactVivida Assistans stödjer FN:s Global Compact,tio principer för företags agerande gällandemänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöpraxisoch antikorruption.Global Compacts principer stämmer välöverens med Vividas värderingar som redanfinns i vår etikpolicy och vår miljöpolicy. I arbetetmed implementeringen av FN:s GlobalGompact skall Vivida upprätta en rapport sombeskriver hur vi arbetar med dessa frågor samtvilka åtgärder som har vidtagits.Genom att engagera sig i sociala frågor ochansluta sig till FN:s Global Compact har Vividaförbundit sig att i all sin verksamhet skyddaoch stödja mänskliga rättigheter och motverkakorruption, diskriminering och alla former avtvångsarbete.R-företagSedan 2008 är Vivida Assistans anslutet tillR-företagen, en organisation för etiskt företagande.Det innebär att vi verkar för ett etisktförhållningssätt i allt vad vi företar oss, vare sigvi ägnar oss åt affärer eller annan verksamhet,med en målsättning att tillfredsställa viktigabehov hos våra kunder/uppdragsgivare ochandra intressenter. Under 2010 erhöll Vivida enR-licens, ett intyg på att bolaget arbetar i enighetmed sina kärnvärden.Omtanke Ansvar Kompetens FörtroendeÅrsredovisning 2010 Vivida Assistans • 7


Förvaltningsberättelse: MarknadsbeskrivningSamman fattningFörvaltningsberättelseStyrelsen för Vivida Assistans AB, organisationsnummer 556666-3265, med sätei Örebro avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningenkommer att fastställas på årsstämman den 22 maj 2011.Verksamhetsåret 2010 har varitett positivt år med bra tillväxt,god lönsamhet och ett fortsattarbete av att successivt breddaVividas erbjudande. 2011 förväntasinnebära en fortsatt god tillväxtoch ytterligare breddningav företagets erbjudande.MarknadsbeskrivningPersonlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande funktionshinder. Personlig assistansär en av tio insatser som kan beviljas enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS).Genom reformen 1994 fick personer medfunktionsnedsättning möjligheten att självavälja hur deras assistans ska skötas. Idag kande välja mellan att låta kommunen sköta assistanssamordningeneller att själva vara arbetsgivare.Den assistansberättigade har ävenmöjlighet att anlita en privat utförare eller ettkooperativ.Höga kostnader för det allmännaAssistansersättningen har haft en kraftigkostnadsutveckling sedan den infördes 1994.Kostnaderna har ökat från 3,3 miljarder kronortill drygt 22 miljarder kronor 2009, där statenstod för 18 miljarder kronor och kommunernaför 4 miljarder kronor. En anledning till attkostnaderna har ökat är att antalet personersom får assistansersättning har ökat. EnligtFörsäkringskassan ökade antalet personer sombeviljats assistansersättning med knappt 160procent mellan år 1994 och 2010, från ca 6200 personer till ca 15 800 personer.Den stora ökningen beror på ett flertalolika faktorer, den främsta orsaken är att alltfler personer får en diagnos och som då ocksåfår rätt till personlig assistans, dessa personerhar tidigare haft andra typer av insatser somdå belastat någon annan budget. Ytterligareen orsak till den kraftiga ökningen är attäven personer med funktionsnedsättningar iSverige lever allt längre. År 2009 var närmre40 procent av samtliga personer som beviljatsassistansersättning 50 år eller äldre. Enligt LSSkommitténsbedömning är den enskilt störstaorsaken till kostnadsutvecklingen rätten att fåbehålla personlig assistans efter 65 år.Över tid har även beslutens storlek ökat ochidag omfattar ett genomsnittligt beslut 110timmar per vecka.Idag finns uppskattningsvis ca 18 000 personeri Sverige som har rätt till personlig assistansoch ytterligare ca 60 000 personer som har rätttill en eller flera insatser enligt LSS från kommunerna.Sammanlagt uppgick det totala antaletLSS-insatser till drygt 111 000.Kommunerna inte längre störstMarknaden för personlig assistans är bred ochmångfacetterad med stor konkurrens. Fortsatthar Sveriges kommuner en stor del av marknadenmen de är inte längre den största aktörenpå marknaden. Under 2010 fanns ca 54procent av samtliga personer som beviljatsassistansersättning hos privata assistansbolag.Kommunernas andel av marknaden har successivtsjunkit för att utgöra ca 36 procent under2010, en minskning från 56 procent 2008.Resterande marknadsandelar delas mellan kooperativoch enskilda personer som själva valtatt driva sin assistans.365455Marknadsandelar branschpersonlig assistans, %Privata bolag, 54 %Kommuner, 36 %Kooperativ, 5 %Egen regi, 5 %De privata vårdgivarna utgör den absolutstörsta aktören och är också den grupp påmarknaden som växer, främst genom att successivtta marknadsandelar från kommunerna.De senaste 10 åren har kommunernas tidigaredominans snabbt minskat och kommer troligenatt fortsätta att minska till fördel för privatavårdgivare.Unik möjlighet till självbestämmandeBranschen karaktäriseras av ett för vårdenunikt synsätt. Vårdtagaren har ett självbestämmandei vem den önskar som vårdgivare.Självbestämmandet sker utan det normala förfarandetmed upphandlingar och utan inflytandeoch ekonomisk styrning från kommunerna.Ersättningen för utförandet fastställs årligenav regeringen i form av ett schablonbelopp.Eftersom branschen före 2008 i stort sett saknatregler om hur ersättningen ska användasoch att det fortfarande inte krävs någon formav tillstånd för att bedriva verksamhet är samordningav personlig assistans en mycket konkurrensutsattbransch.Ökad tillsynKonkurrensen har skapat en rik flora av assistansbolagi alla storlekar med olika syn på vadsom är god assistans. Med tiden har detta resulterati ett stort urval av vårdgivare för denenskilde att välja mellan. Naturligtvis har frihetenockså inneburit att branschen dragit till sigoseriösa aktörer som inte konkurrerar på likavillkor.Med anledning av detta och den uppmärksamhetdetta har skapat i media har statsmaktenreagerat och genom lagstiftning bestämthur ersättningen får användas. Syftet medlagstiftningen är att försäkra sig om att ersättningenanvänds till att köpa assistans och attingen del får betalas ut till den funktionsnedsattei form av så kallade ”trivselpengar”.Sedan den 1 januari 2011 är branschentillståndspliktig vilket innebär att alla sombedriver samordning av personlig assistansmåste ha tillstånd från Socialstyrelsen för attfå bedriva verksamhet. Detta medför även attSocialstyrelsens har tillsyn över all verksamhetenligt LSS.8 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Förvaltningsberättelse: MarknadsbeskrivningBeskrivning av Vividas större konkurrenterAssistansiaAssistansia är Sveriges största assistanssamordnareoch har vuxit snabbt genom offensivmarknadsföring och ett flertal köp av assistansbolag.Under 2010 omsatte Assistansia 1400 miljoner kronor med en vinst på 123 miljonerkronor. Assistansia är aktiva när det gällerkommunala upphandlingar och driver idagassistans på entreprenad. Assistansia har funnitsmed sedan år 2000 och bolaget har såltsi flera omgångar, senast år 2008 då det brittiskariskkapitalbolaget Argan Capital blev huvudägare.Assistansia ingår i Humana Groupdär även assistansbolagen Amanda Assistans,Din Assistans, My Life Personlig Assistans ochBlåvingen Assistans ingår. Gruppens huvudkontorligger i Solna.FrösundaFrösunda är Sveriges näst största assistanssamordnaremed flera lokalkontor på olikaplatser i Sverige. Under 2010 såldes Frösundaav det danska riskkapitalbolaget Polaris Equitytill det brittiska riskkapitalbolaget HG Capital.Frösunda har vuxit genom ett flertal förvärvoch äger idag även assistansbolagen Argolis,Avinira Center, Marks Assistans, NordlandiaCare, Personal Care och Vitanova. Frösundaär aktiva när det gäller kommunala upphandlingaroch driver idag verksamheter på entreprenad.Gruppen driver även verksamhet inomboenden, daglig verksamhet, äldreomsorg ochcoachning. Frösunda har verkat i 20 år och huvudkontoretligger i Solna.Team OliviaTeam Olivia är en företagsgrupp som har singrund i företaget Olivia Assistans. De har, liksomFrösunda, små lokala kontor runt om i landetoch erbjuder sin verksamhet utifrån dessa.Under 2009 har Team Olivia vuxit snabbt genomett flertal förvärv. Team Olivias huvudägareär riskkapitalbolaget Procuritas. TeamOlivia bedriver även verksamhet inom äldreboende,städning, hemtjänst med mera. I TeamOlivia ingår även bolagen Assistansbolaget,Nordströms Assistans samt Inre Kraft i Boden.Gruppen har huvudkontor i Solna.JAGJAG är egentligen ett kooperativ (ideell föreningutan vinstintressen) som bildat ett bolag.1994 bildades kooperativet JAG. Under 2009omsatte JAG 695 miljoner kronor och gjordeen vinst på 19 miljoner.OmsorgshusetOmsorgshuset i Stockholm startades år 2000och finns idag representerat i Stockholm,Linköping, Norrköping och Visby. Omsorgshusettillhandahåller hemtjänst för äldre och personligassistans för funktionshindrade.Svensk AssistansSvensk Assistans finns representerat iStockholm, Linköping, Norrköping ochKatrineholm. Grundare och huvudägare ärAnastasia Georgiadou. Hon syns ofta i debatteroch är engagerad i organisationen SvensktNäringsliv. Svensk Assistans har sitt huvudkontori Solna. Gruppen bedriver även verksamhetinom städning och hemtjänst. I gruppen ingåräven assistansbolagen Amelia Assistans ochAdena Assistans.Årsredovisning 2010 Vivida Assistans • 9


Förvaltningsberättelse: MarknadsbeskrivningSärnmarks AssistansSärnmarks Assistans finns i Stockholm ochVisby med huvudkontor i Solna. Grundare ochhuvudägare är Mikael Särnmark. De har ävendotterbolag som arbetar med hemtjänst.Marcus AssistansMarcus Assistans grundades 2001 och finnsidag i hela Sverige med huvudkontor i Örebro.Grundare och huvudägare är bröderna SabriErdinc och Binyami Erdinc. De har även dotterbolagsom arbetar med hemtjänst.Passal AssistansPassal Assistans har sitt säte i Göteborg, menhar även ett kontor i Kristinehamn. Bolagetgrundades 2001. Grundare och huvudägare ärKerstin Leufvén, Lotta Macherelle och HelenaSjölander. Bolaget bedriver även verksamhetinom daglig verksamhet.AssistanslotsenAssistanslotsen har sitt huvudkontor och störstaupptagningsområde i Jämtland och norradelen av Sverige. Dessutom har företaget kontorbåde i Västmanland och i Blekinge. De haräven ett dotterbolag som bland annat arbetarmed försäljning av kläder och utbildning.Omtanken DalarnaOmtanken Dalarna är ett ganska anonymt bolagmed säte i Ludvika. Bolaget har även ettkontor i Borlänge. Bolaget har bedrivit personligassistans sedan 1994. Grundare och huvudägareär Anne Bohman.Tabell över Vivida och Vividas större konkurrenterBolag, siffror för 2009 Omsättning, mkr Resultat, mkr Marginal % Soliditet %1. Humana Group(inkl. Assistansia, Amanda, Din Assistans,My Life & Blåvingen Assistans). 12. Frösunda Gruppen(inkl. Frösunda LSS, Argolis, Marks,Personal Care, Norlandia & Vitanova)3. Team Olivia(inkl. Olivia Assistans, Olivia Vård & Omsorg,Nordströms, Assistansbolaget och Inre Kraft)1 756 150,0 8,5 36,51 716 144,0 6,7 19,1741 40,7 5,5 45,34. Brukarkollektivet JAG 695 19,1 2,7 11,25. Omsorgshuset i Stockholm 180 7,5 4,1 47,66. Svensk Assistans(inkl. Adena Assistans)151 18,5 12,1 14,67. Särnmarks 143 8,3 5,8 32,98. Marcus Assistans 134 26,5 19,7 6,99. Passal 121 3,7 3,0 20,010. Assistanslotsen 104 4,7 4,5 -8,511. Vivida Assistans 102 2,7 2,7 29,112. Omtanken Dalarna 101 2,3 2,3 10,71. Vår uppskattning då Humana Group hade ett bokslut 2008 som omfattade 18 månader.Källa: UC Branschrapport personlig assistans 2010:210 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Förvaltningsberättelse: VerksamhetVerksamhetVivida Assistans AB är ett privat vårdföretag som specialiserat sig på att i huvudsakutföra beslut om personlig assistans för funktionsnedsatta barn, ungdomaroch vuxna i hela Sverige.Bolagets verksamhet omfattar samordning avpersonliga assistenter till personer med nedsattförmåga. I bolagets verksamhet ingår även attbedriva juridisk rådgivning, i första hand tillfunktionsnedsatta, deras familjer och anhöriga.Vivida Assistans erbjuder sedan 2009 även bostädertill funktionsnedsatta personer som hareller kan få personlig assistans.Vivida Assistans AB har bedrivit verksamhetsedan hösten 2004 med en kontinuerlig tillväxtfrån 21 miljoner kronor i omsättning och 51helårsanställda under det första verksamhetsårettill en omsättning på 142 miljoner kronoroch 260 helårsanställda vid utgången av 2010.Vividas erbjudandeVivida Assistans grundades ur ett engagemangoch en vilja att öka branschens professionalitetsamt ett missnöje mot det fokus som lades påbranschens mer oseriösa aktörer.Målsättningen med att starta Vivida varatt skapa en assistanssamordnare som kanerbjuda den funktionsnedsatte en kvalitativassistans med hög delaktighet och full insyn.Utgångspunkten är att driva bolaget i enlighetmed en stark etisk värdegrund.Grunden för en kvalitativ assistans är resultatetav en balans mellan företaget, assistentenoch den funktionsnedsatte. Vivida satsar därförmycket på assistenterna. Detta görs bland annatgenom satsning på kompetensutveckling,god arbetsmiljö men även genom att erbjudaen av marknadens högsta löner. Tillgänglighetsamt en hög och jämn servicenivå är även deten viktig del för en fungerande assistans.Från företagets sida har det bestämts enstandard för servicenivå som alla kunder ochassistenter ska garanterat få del av. Den är satttill minst två personalmöten per år och minsttvå kundmöten per år. Medarbetarsamtal skahållas minst vartannat, helst varje år, med allafast anställda assistenter. Slutligen ska en genomförandeplanför varje kunds assistans upprättasoch kontinuerligt följas upp.Vivida har uppdrag över hela landet med koncentrationtill Mälardals-regionen.Fler än tre uppdragEtt eller ett par uppdragÅrsredovisning 2010 Vivida Assistans • 11


Förvaltningsberättelse: KompetsensutvecklingKompetensutvecklingBakgrund till satsningen på kompetensutveckling för assistenter hos VividaKompetensutveckling är en viktig del i att skapatrygghet i yrket som personlig assistent ochatt höja status i yrket. Med rätt utbildning i sittarbete blir man tryggare i bemötandet och omvårdnadenav kunden. Det ger också kundenen ökad trygghet att ha personal som är utbildadoch det ger företaget en kvalitetssäkringi assistansens genomförande. Utbildningarnager tillfällen till erfarenhetsutbyte. Anhörigasom jobbar som personliga assistenter bjudsin till utbildningarna. På så sätt kan anhörigaoch utomstående assistenter delge varandrasina erfarenheter och kunskaper utifrån sinarespektive roller.Utbildningsverksamheten har pågått sedan2007 och ett stort antal assistenter har tagitdel i företagets kompetensutvecklingsprogram.Under 2009 genomfördes en större förändringav Vividas utbildningsorganisation, vilket blandannat innebar att antalet utbildningstillfällenvar färre än tidigare år. Vivida beslutade ocksåatt inte fortsätta med valideringsutbildningeneftersom den kan erbjudas via kommunerna.Successivt ökar efterfrågan på Vividas tjänsteroch bolaget satsar därför ytterligare resurserpå kompetensutveckling.Vivida satsar på utbildningVividas utbildningar vänder sig i första handtill personliga assistenter och är uppdeladei flera steg, en introduktionsdel och därefteren grundutbildning som omfattar all personal.Vivida erbjuder även fortsättningsutbildningar.Syftet med utbildningarna är att höja kompetensenhos de personliga assistenterna så attde ska känna sig trygga i sin yrkesroll som personligaassistenter, men också för att de ska trivasmed sitt arbete. Utbildningar är viktiga föratt kunna erbjuda medarbetarna en möjlighetatt träffa andra i liknande situationer och få nyaperspektiv på sitt yrke. Kompetensutveckling ärockså viktigt för att kunna ge den funktionsnedsatteen god omvårdnad.Att ha ett samlat program för kompetensutvecklingmedför att Vivida kan ge alla assistenteren gemensam grund att stå på. Dels isamarbetet mellan assistenter, men också isamarbetet mellan assistenter, kunder, anhörigaoch personal på kontoret.Utbildningsorganisationen 2010I januari 2010 anställdes en ny utbildningssamordnarepå Vivida Assistans. Utbildningsorganisationenförändrades och gjordes omså att utbildningarna är uppdelade i stegenintroduktionsutbildning, grundutbildning ochfortsättningsutbildning samt behovsanpassadeutbildningar.Introduktionsutbildningens målsättningär att assistenten ska få en introduktion påarbetsplatsen och att få lära känna kunden.Introduktionsutbildningen innehåller delsbredvidgång med en erfaren assistent ochdels en genomgång av arbetsplatshäftet sominnehåller viktig information om assistentensanställning.Grundutbildningen omfattar en heldagsutbildningdär assistenterna får träffa andraassistenter som är anställda hos Vivida. Attfå möjlighet att dela erfarenhet med kollegorär en viktig del av grundutbildningen.Grundutbildningens målsättning är att deltagarnaska få information om yrket personligassistent och om professionellt förhållningssätt,att få kunskap om anhöriga, och krisreaktioneroch hur man kan bemöta människor i de olikafaserna i kris samt kort om LSS och LASS ochsekretess.För att kunna vidareutvecklas i sitt yrke sompersonlig assistent när man har några års erfarenhetav yrket ska fortsättningsutbildningfinnas. Under 2010 var fortsättningsutbildningarnapå planeringsstadiet.Flera utbildningar anpassas efter kundensoch assistenternas behov. Exempel på dessaså kallade behovsanpassade utbildningar kanvara utbildningar eller föreläsningar om funktionsnedsättningar,bemötande eller utbildningarriktade till vissa åldersgrupper.Vividas utbildningskonsulterVivida anställde under 2010 två nya utbildningskonsuler,en sjukgymnast som ergonomirådgivareoch en barnsjuksköterska som ärhuvudinstruktör för hjärtlungräddning (HLR)och Livräddande första hjälpen för barn. Det ärovanligt att barn drabbas av hjärtstopp. Barnkan däremot drabbas av andra allvarliga skadoroch tillbud. Därför beslutade Vivida att geassistententer som jobbar hos barnkunder utbildningenLivräddande första hjälpen för barn.I slutet av 2010 skrev Vivida ett avtal meden psykolog som kan utbilda och handleda iassistentgrupperna.Vivida satsar på bostäder för personermed funktionsnedsättningUnder 2007 inledde Vivida ett boendeprojekt.Det är en ny typ av boende som är anpassat förpersoner med funktionsnedsättning och somhar eller kan få personlig assistans. Konceptetär utvecklat tillsammans med föräldrar och anhöriga.Själva idén är enkel och bygger på gemenskapoch trygghet, både för de boende ochför Vividas medarbetare.Idag är de flesta funktionsnedsatta hänvisadetill en bostad i ett kommunalt gruppboende.Nackdelen är att den funktionsnedsatte då intehar rätt till personlig assistans och den frihetsom det innebär. Vill den funktionsnedsattebehålla sin personliga assistans är de hänvisadetill en egen bostad. Många föräldrar tillfunktionsnedsatta barn vill inte heller att derasbarn och assistenter ska bli isolerade i en egenlägenhet. De vill hitta en långsiktig lösning försina barn.Inflyttning i Sveriges första privataassistansboendeUnder våren 2010 kunde de första hyresgästernaflytta in i Vividas första assistansboendebeläget i Norra Bro, Örebro. Boendet färdigställdesunder sensommaren och den 16 septemberhölls invigning av boendet. De boendefick då i en gemensamhandling klippa bandetoch officiellt inviga boendet.Sedan Vivida presenterat konceptet harbolaget fått många nya förfrågningar och föri dagsläget diskussioner med ett flertal kommunerom att etablera assistansboenden påfler platser. Vivida bedömer att efterfrågan pådenna typ av bostäder kommer att öka underde kommande åren och kommer därför att fortsättaatt investera i uppförandet av fler boendenför personer med funktionsnedsättning.12 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Förvaltningsberättelse: OrganisationOrganisationOrganisationsschema för Vivida AssistansArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareArbetsledareAssistansavdelningLöneavdelningMarknadsavdelningPersonalansvarigaPersonalansvarigaLönehandläggareKundmottagarePersonalansvarigaPersonalansvarigaLönehandläggareVividanytt/webbPersonalansvarigaPersonalansvarigaLönehandläggareBoendesamordnarePersonalansvarigaPersonalansvarigaLönechefProjektutvecklarePersonalassistentGruppchefVDPersonalavdelningUtbildningsavdelningEkonomiavdelningRättsavdelningKontorsstödPersonalchefUtb.samordnareEkonomichefJuristReceptionistUtb.konsult x 5EkonomihandläggareJuristMedarbetareEfterfrågan på Vividas tjänster fortsätter attväxa och förväntas ha samma tillväxttakt under2011 som företaget haft sedan starten. Vividahade vid årsskiftet drygt 650 medarbetare somframför allt arbetar som personliga assistenter.För att kunna bibehålla den höga kvalitetsom Vivida står för ökade bemanningen påkontoret under 2010 med fem personer, varavtvå personalansvariga, en lönehandläggareen utbildningskonsulent samt en utbildningssamordnare.Fyra medarbetare har slutat ochen har varit föräldraledig. Under 2011 kommerytterligare åtta till nio personer att anställas tillkontoret.FriskvårdEn förutsättning för Vividas utveckling är attmedarbetarna mår bra. Regelbunden friskvårdger medarbetarna bättre möjligheter att mötade fysiska, psykiska och sociala krav som ställsi såväl arbetslivet som på fritiden. Vividas målsättningför friskvårdsarbetet är att ha friskamedarbetare, god trivsel, bra arbetsmiljö ochhög kvalitet i verksamheten.Vivida har utarbetat en friskvårdspolicy somerbjuder en friskvårdspeng till samtliga medarbetaresom har arbetat enligt schema i minsttre månader och har för avsikt att fortsätta arbetaenligt schema.Tack vare ett målmedvetet arbetsmiljöarbete,friskvård, riktade handledningsinsatser och utbildningsinsatser,bland annat i lyftteknik, kanVivida hålla låga ohälsotal. Under 2010 varsjukfrånvaron 3,31 procent.Årsredovisning 2010 Vivida Assistans • 13


Förvaltningsberättelse: OrganisationMedarbetarstatistik 2010Under året (Föregående år)Medelantal helårsanställda: 260 personer (215)Totalt antal anställda den 31 december: 655 personer (610)Könsfördelning:antal anställda kvinnor: 72,5 procent (72)antal anställda män: 27,5 procent (28)Medelålder: 39 år (37)Medarbetarnas genomsnittliga branscherfarenhet: 8 år (8)Personalkostnader: 128,9 miljoner kronor (90,5)Genomsnittslön (exkl. semester och ob-kostnad): 121 kronor per timma (116)Sjukfrånvaro: 3,31 procent (3,00)Kostnader för extern utbildning: 452 tkr (295)Antal interna utbildningstillfällen: 332 (75)Antal anställda vid årets slut, totalt70060050040030020010002005 2006 2007 2008 2009 2010Total sjukfrånvaro i procent4,03,53,02,52,01,51,00,50,02005 2006 2007 2008 2009 201014 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Förvaltningsberättelse: ArbetsmiljöarbeteArbetsmiljöarbeteVividas huvudverksamhet är att samordna assistansför funktionsnedsatta barn, ungdomaroch vuxna i hela Sverige. Vivida tillhandahållerpersonliga assistenter till människor som pågrund av en eller flera funktionsnedsättningarinte klarar sig på egen hand. Därför är det viktigtatt Vivida alltid har assistenternas hälsai fokus. Assistenter som trivs och känner sigtrygga på sin arbetsplats utför ett bra arbetevilket kommer Vividas kunder till godo.Vividas riktlinjer i allt arbete med assistenternaska baseras på bolagets kärnvärdenOMTANKE, ANSVAR, KOMPETENS ochFÖRTROENDE. Kärnvärdena är den moraliskaoch etiska grund som företaget vilar på och skagenomsyra organisationen på alla nivåer, bådei stort och smått. Ett beslut som inte överensstämmermed företagets kärnvärden ska integenomföras. I stället ska ett alternativ sökas.Vivida har tre utgångspunkter förverksamheten:• Lön• Arbetsmiljö• KompetensutvecklingMed lön avses att alla assistenter ska erbjudasen så hög lön som resurserna tillåter.Assistententerna uppnår på så sätt en trygghetsom möjliggör en kontinuitet för denfunktionsnedsatte.Med arbetsmiljön avses både den fysiskaoch psykiska arbetssituationen som assistentenvistas i. Vividas mål är att skapa en så bratrivsel som möjligt för assistenterna. Detta ärviktigt eftersom assistentens arbete i de flestafall handlar om ensamarbete.Med kompetensutveckling avses att Vividaska ge alla assistenter de verktyg de behöverför att klara av och känna sig trygga i sin arbetsroll.Det innebär också att assistenternaska känna att Vivida som arbetsgivare bryr sigom dem, men också att bolaget strävar efteratt göra deras arbetssituation säker exempelvisgenom utbildning i lyftteknik, första hjälpeneller handhavande av teknisk och medicinskutrustning.Mål med arbetsmiljöarbetetMålet med Vividas arbetsmiljöarbete är attverksamheten ska bedrivas på ett så säkert ocheffektivt sätt som möjligt. Skador och ohälsa pågrund av arbetet ska förhindras. Målsättningenär att sjukskrivningstalen fortsatt ska varalåga. Dessutom ska arbetsmotivation, trivseloch samverkan främjas. Medarbetarnas delaktigheti sitt arbete ska vara stort. För att verksamhetenska fungera väl måste arbetsgivarenoch arbetstagaren arbeta tillsammans medarbetsmiljöfrågorna.Det är viktigt att komma ihåg att kravenpå god arbetsmiljö kan komma i konflikt medmedarbetares och kunders krav på service ocheffektivitet. Det är därför viktigt att Vivida skaparen förståelse om vad god arbetsmiljö innebär.Utan denna förståelse kan det vara svårtatt få arbetstagaren och kunden att accepteraen god arbetsmiljö som en nödvändighet.Systematiskt arbetsmiljöarbeteSystematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebäratt arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats integrerasi de dagliga rutinerna. På så sätt beaktasarbetsmiljön och blir en naturlig del av den daligaverksamheten. Genom SAM föreligger ettverktyg för Vivida att styra verksamheten såatt personalen får en bra arbetsmiljö, både fysisktoch psykiskt. Arbetsmiljöverkets föreskriftAFS 2001:1 preciserar hur man ska arbeta medSAM.Vivida ska:• Ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver måloch medel för arbetsmiljöarbetet• Göra en fördelning avarbetsmiljöuppgifterna• Fortlöpande undersöka riskerna och bristernai verksamheten• Göra riskbedömningar• Omedelbart åtgärda upptäckta risker iarbetsmiljön• Ta fram handlingsplaner för långsiktigaåtgärder som ska genomföras senareDet är viktigt att poängtera att arbetsmiljöarbetetinte är en engångsföreteelse utan en kontinuerligprocess som hela tiden måste beaktasoch förankras hos alla parter med anknytningtill Vivida. Vivida måste därför, förutom att förankraarbetet, också uppmuntra och belönaett gott arbetsmiljötänkande hos företagetsmedarbetare.DokumentationI det systematiska arbetsmiljöarbetet är detmycket viktigt att Vividas medarbetare kontinuerligtdokumenterar det arbetsmiljöarbetesom utförs. Anledningarna är många, men denkanske viktigaste är att dokumentationen ären förutsättning för en jämn kvalitet, för attmöjliggöra uppföljningar och för att identifieratrender. Dokumentationen är också avgörandeför att kunna ge en helhetsbild och därigenomfå ett underlag på hur arbetsmiljöarbetet kanförbättras.Årsredovisning 2010 Vivida Assistans • 15


Förvaltningsberättelse: Miljö och hållbar utvecklingMiljö och hållbar utvecklingVivida strävar efter att verksamheten ska ge så liten negativ miljöpåverkan sommöjligt. Den tyngsta miljöpåverkande posten är personalens resor och Vivida försökerpå flera olika sätt minska de negativa effekterna av resandet. Vivida arbetaraktivt med att minimera sina miljöeffekter och i det arbetet upprättar bolagetårligen en miljöplan som kontinuerligt uppdateras och utvärderas.Transporter viktigastSom leverantör av personlig assistans är persontransporterden enskilt viktigaste miljöfrågansom också har störst klimatpåverkan. Resortill och från arbetet innebär en hel del resandemed både bil och tåg men också med kollektivtrafik.Vivida försöker, på olika sätt, att minskatransporternas omfattning och påverka medarbetarnasval av transportsätt. För att minskaresandet uppmuntras organisationen att väljatelefonmöten då det är möjligt.Medarbetarna uppmuntras också att väljatåg eller buss framför flyg, och vid val av tjänstebilvälja miljöklassat fordon.Energianvändning ochkretsloppstänkandeFörutom att minska transporternas miljöeffekterarbetar Vivida med att höja medarbetarnasmiljömedvetenhet och att låta miljöaspektengenomsyra arbetet.I övrigt har Vividas verksamhet låg miljöpåverkan,huvudsakligen hänförlig till förbrukningav kontorsmaterial och utrangering avdatorer. Av bolagets leverantörer av kontorsmaterialoch datorer krävs att miljökraven TCO95 och TCO 99 efterlevs samt att materialet äråtervinningsbart.MiljöhänsynFöretagets miljöpåverkan sker framför allt genomförbrukning av icke-förnyelsebar energi.Vivida strävar efter att minimera sin miljöpåverkan,både i luften och på marken, och attoptimera sin resurshushållning genom blandannat minskade utsläpp och reducera förbrukningav energi.Vividas målsättning är att skapa ansvarsfulloch hållbar tillväxt, och att samtidigt minskabelastningen på miljön.MiljöpolicyVivida har utarbetat en miljöpolicy som omfattarprioriteringar och förbättringar i verksamhetenrelaterat till miljölagstiftning ochmiljöutredning.Exempel pååtgärder för att minska företagetsmiljöpåverkan:• Energisparåtgärder, som till exempel släckning av belysning efterkontorstid• Miljövänlig hantering av gammal IT-utrustning. Då det är möjligt avyttras utrustningenför återanvändning och i annat fall går utrustningen till återvinning• Uppmana medarbetarna att undvika pappersutskrifter så långt det är möjligt• Källsortering av papper och övrigt avfall• Inköp av produkter, förbrukningsvaror och tjänster som leverupp till ställda miljökrav16 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Förvaltningsberättelse: Försäljning och resultatFörsäljning och resultat2010 är bolagets sjätte verksamhetsår. Under året tecknades avtal med 18 (37)nya kunder, 12 (7) avtal upphörde under året. Det totala antalet kunder uppgickvid årsskiftet till 120 (115). Under året utförde Vivida Assistans 506 430 (430 728)assistanstimmar.Bolagets sammanlagda intäkter uppgick förräkenskapsperioden till 141,9 (102,7) mkr, enintäktsökning med 38,1 (29,1) procent jämförtmed föregående år. Rörelseresultatet uppgicktill 5 699 (2 650) tkr, en ökning med 115procent jämfört med 2009. Rörelseresultatetmotsvarar en rörelsemarginal om 4,0 (2,6)procent.Finansnettot uppgick till 1 328 (1 354 ) tkr.Resultatet efter finansnetto uppgår till 7 027 (4004) tkr, vilket innebär en vinstmarginal föreskatt på 3,8 (3,9) procent.Finansiell ställningVid årets utgång uppgick bolagets likvidamedel till 10,8 (16,8) mkr. Utöver likvida medelfanns vid årsskiftet kundfordringar på 1 558(475) tkr, övriga fordringar på 1 343 (1 548)tkr, förutbetalda kostnader och upplupna intäkterpå 982 (1 082) tkr.Bolagets räntebärande skulder uppgick till0 (0) kronor. Balansomslutningen uppgick perden 31 december till 29,6 (25,1) mkr. Soliditetenuppgick till 30,6 (21,2) procent och eget kapitaluppgick till 15,09 (51,06) kronor per aktie.Under 2010 har Vivida genomfört en fondemissiondär antalet aktier ökades till 520 000.InvesteringspolicyVividas styrelse har antagit en investeringspolicyför bolagets finansiella placeringar. Policynföljer kriterierna enligt FNs Global Compactsom tar fasta på företags agerande med avseendepå mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,miljöfrågor och korruption. Företag som brytermot dessa kriterier svartlistas och uteslutsomedelbart som placeringsalternativ.Vividas investeringspolicy ska kännetecknasav försiktighet och måttfullhet. Den samladeportföljrisken ska regelbundet utvärderas ochen riskbedömning ska göras av varje enskildplacering. Investeringar kan göras i svenskaaktier, fondandelar samt andra aktierelateradeinstrument, så kallade strukturerade produkter(exempelvis Aktieindexobligationer). Bolagetsinvesteringspolicy medger också investeringari skuldebrev och lån, obligationer, penningmarknadsinstrumentsamt fastigheter. Vid investeringarinom fastighetssektorn omfattarde tillåtna investeringarna bland annat mark,fastigheter och annan fast egendom.Vivida ska alltid ha en likviditet som vid varjetillfälle motsvarar utbetalning av en (1) månadslönför hela företaget inklusive sociala omkostnader.Särskilt beaktande av högre kostnadervid semesterperioden och december-lönen skagöras. Resterande medel kan komma att placerasi enlighet med denna investeringspolicy.Årsredovisning 2010 Vivida Assistans • 17


Förvaltningsberättelse: ÄgarförhållandenÄgarförhållandenVivida Assistans är ett privatägt aktiebolag med säte i Örebro. Vivida ägs av V7Förvaltning AB, org.nr. 556778-8947 med säte i Örebro, som i sin tur ägs av personerverksamma i bolaget.Aktiekapitalet i Vivida Assistans uppgick perden 31 december 2010 till 520 000 kronor fördelatpå 520 000 aktier, var och en med ettkvotvärde av 1 krona. Alla aktier medför enröst och lika rätt till andel till bolagets tillgångaroch vinst.Invigning av assistansboende, 16 september 2010.18 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Årsredovisning 2010Vivida Assistans AB556666-3265, Räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31Byggplatsen, Vividas assistansboende våren 2010.InnehållFörslag till vinstdisposition.................................................................. 20Resultaträkning...................................................................................21Balansräkning......................................................................................22Kassaflödesanalys ..............................................................................24Redovisningsprinciper och noter..........................................................25Revisionsberättelse............................................................................. 29Bolagsstyrning.................................................................................... 30Styrelsen.............................................................................................32Revisor................................................................................................32Ledningsgrupp.....................................................................................33Årsredovisning 2010 Vivida Assistans • 19


Förvaltningsberättelse: Förslag till vinstdispositionFörslag till vinstdispositionTill årsstämmans förfogande står följande fria medel:ÖverkursfondLämnade koncernbidragBalanserad vinstÅrets nettoresultatSumma190 000 kr-368 500 kr3 560 510 kr3 944 056 kr7 326 066 krStyrelsen föreslår att det fria kapitalet disponeras enligt följande:Att utdelas till aktieägarna 1 820 000 krAtt balanseras i ny räkningSumma5 506 066 kr7 326 066 krFörslag till beslut om vinstutdelningStyrelsen föreslår att utdelning lämnas med1 820 000 kronor vilket motsvarar en utdelningom 3,50 kronor per aktie. Styrelsen föreslårstämman att bemyndiga styrelsen att beslutaom betalningsdag.Styrelsen anser att förslaget är förenligtmed försiktighetsregeln i 17 kap 3§ aktiebolagslagen.Styrelsen anser att den föreslagnavinstutdelningen är försvarlig med hänsyn tillde krav som verksamhetens art, omfattningoch risker ställer på storleken av det egna kapitaletsamt bolagets konsolideringsbehov, likviditetoch ställning i övrigt.Resultatet av företagets verksamhet i övrigtoch ställning vid räkenskapsårets utgång, framgårav efterföljande resultat- och balansräkningmed tillhörande tilläggsupplysningar.20 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Räkningar: ResultaträkningRäkningarResultaträkningNot 2010 2009Rörelsens intäkterNettoomsättning 1 141 748 610 102 726 886Övriga rörelseintäkter 131 626 43 079141 880 236 102 769 965Rörelsens kostnaderÖvriga externa kostnader 1,3 -7 150 462 -9 526 321Personalkostnader 4 -128 931 232 -90 470 228Avskrivningar -99 250 -123 149-136 180 944 -100 119 698Rörelseresultat 5 699 292 2 650 267Resultat från finansiella posterFinansiella intäkter 5 1 398 435 1 364 277Finansiella kostnader 6 -70 250 -10 319Finansnetto 1 328 185 1 353 958Resultat efter finansiella poster 7 7 027 477 4 004 225Avsättning till periodiseringsfond -1 650 000 0Resultat före skatt 5 377 477 4 004 225Skatt på årets resultat 8 -1 433 421 -829 857Årets resultat 3 944 056 3 174 368Årsredovisning 2010 Vivida Assistans • 21


Räkningar: BalansräkningBalansräkningTillgångarNot 2010-12-31 2009-12-31AnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarByggnader och mark 9 0 65 058Inventarier, verktyg och installationer 10 135 784 215 539Finansiella anläggningstillgångarAndelar i koncernföretag 11 500 000 100 000Fordringar hos koncernföretag 12 10 000 000 0Summa anläggningstillgångar 10 635 784 380 597OmsättningstillgångarKortfristiga fordringarKundfordringar 1 558 128 475 700Fordringar hos koncernföretag 13 4 264 078 4 859 432Övriga fordringar 1 343 031 1 548 920Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 981 872 1 082 802Likvida medel 15 10 841 052 16 755 662Summa omsättningstillgångar 18 988 161 24 722 516Summa tillgångar 29 623 945 25 103 11322 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Räkningar: BalansräkningBalansräkningEget kapital och skulderNot 2010-12-31 2009-12-31Eget kapital 16Bundet eget kapitalAktiekapital 520 000 104 000Fritt eget kapitalÖverkursfond 190 000 190 000Lämnade koncernbidrag -368 500 0Balanserat resultat 3 560 510 1 842 142Årets resultat 3 944 056 3 174 3687 326 066 5 206 510Summa eget kapital 7 846 066 5 310 510Obeskattade reserver 17 1 650 000 0Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 584 620 640 360Aktuella skatteskulder 950 041 1 645 865Övriga skulder 18 2 180 950 1 863 155Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 16 412 268 15 643 22320 127 879 19 792 603Summa eget kapital och skulder 29 623 945 25 103 113Poster inom linjenStällda säkerheter Inga IngaAnsvarsförbindelser 20 6 625 000 0Årsredovisning 2010 Vivida Assistans • 23


Räkningar: KassaflödesanalysKassaflödesanalysNot 2010 2009Kassaflöde från den löpande verksamhetenRörelseresultat 5 699 292 2 650 267Avskrivningar 99 250 123 149Övriga ej likviditetspåverkande poster 65 058 81 681Erhållen ränta 224 944 20 866Erlagd ränta -70 250 -10 319Betald skatt -1 997 745 -241 377Kassaflöde från den löpande verksamhetenföre förändringar av rörelsekapital 4 020 549 2 624 267Förändring av kortfristiga fordringar -680 255 -4 911 206Förändring av kortfristiga skulder 1 031 100 5 642 613Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 350 845 731 407Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 371 394 3 355 674Investeringar i anläggningstillgångar -19 495 -52 559Investering koncernföretag -400 000 0Realisationsvinster, erhållna utdelningar samt ränteintäkter 1 173 491 1 343 411Andra långfristiga fordringar -10 000 000 0Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 246 004 1 290 852Återbetalning av aktieägartillskott 0 -560 000Utdelning till bolagets aktieägare -1 040 000 -91 798Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 040 000 -651 798Periodens kassaflöde -5 914 610 3 994 728Likvida medel vid årets början 16 755 662 12 760 934Likvida medel vid årets slut 10 841 052 16 755 66224 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Redovisningsprinciper och NoterRedovisningsprinciper och NoterNot 1 – Redovisnings-och värderingsprinciperÅrsredovisningen är upprättad i enlighet medÅrsredovisningslagen och tillämpade redovisningsprinciperföljer Bokföringsnämndensallmänna råd. Om inte annat framgår är redovisningsprincipernaoförändrade i jämförelsemed föregående år.Vivida Assistans AB är ett helägt dotterföretagtill V7 Förvaltning AB, org.nr. 556778-8947, med säte i Örebro, där koncernredovisningupprättas. Enligt Årsredovisningslagen7 kap 2 § behöver inte moderbolag som ärdotterbolag upprätta koncernredovisning.Som en konsekvens av den lagändringsom trädde i kraft den 1 juli 2008 kan VividaAssistans inte längre redovisa förbrukadassistansersättning som en skuld. Detta harmedfört att bolaget tvingats ta upp dessamedel som en intäkt i resultaträkningen. Dettainnebär en resultatförbättring som har kommitatt beskattats med 26,3 procent.Periodisering av inkomster och utgifter harskett enligt god redovisningssed.Tillgångar, avsättningar och skulder värderastill anskaffningsvärden om inget annatanges nedan.För året har ingen koncernintern försäljningförekommit. Koncerninterna inköp står för 2,8procent av företagets totala inköp.IntäkterBolagets nettoomsättning utgörs så gottsom uteslutande av försäljning av tjänster.Intäkterna redovisas i den period dit de ärhänförliga.LeasingavtalTecknade leasingavtal avseende hyrdamaskiner och inventarier är av karaktärenoperationell leasing.InkomstskattRedovisade inkomstskatter innefattar skattsom ska betalas eller erhållas avseendeaktuellt år, justeringar avseende tidigare årsaktuella skatt samt förändringar i uppskjutenskatt.NedskrivningarBolagets redovisade tillgångar bedöms vidvarje balansdag för att avgöra om det finnsindikation på nedskrivningsbehov.NedskrivningNär det finns en indikation på att en tillgångminskat i värde görs en bedömning av tillgångensredovisade värde.I de fall en tillgångs redovisade värde överstigerdess beräknade återvinningsvärde skrivstillgången omedelbart ner till återvinningsvärdevid bestående värdenedgång.Återföring av nedskrivningEn nedskrivning av en tillgång reverseras omdet föreligger en indikation på att nedskrivningsbehovetinte längre föreligger och attdet har skett en förändring i de antagandensom låg till grund för beräkningen avåtervinningsvärdet.Materiella anläggningstillgångarSamtliga materiella anläggningstillgångarredovisas till anskaffningsvärde minskatmed avskrivningar. Utgifter för reparationeroch underhåll redovisas som kostnader.Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungligaanskaffningsvärden och beräknadlivslängd. Inventarierna skrivs av på fem årfrån anskaffningstillfället.AvskrivningarAnläggningstillgångar skrivs av enligt planöver den förväntade nyttjandeperioden medhänsyn till väsentligt restvärde. Följandeavskrivningsprocent tillämpas:Materiella anläggningstillgångar:Inventarier 20%FordringarFordringar redovisas efter individuell prövningtill de belopp varmed de beräknas inflyta.Övriga tillgångar och skulder har tagits upp tillnominella värden.Kortfristiga placeringarKortfristiga placeringar redovisas till det lägstavärdet av anskaffningsvärde eller marknadsvärdepå balansdagen. Värdering görs enligtportföljprincipen (FAR SRS rekommendationRedR 5 Redovisning av aktier och andelar).Utländsk valutaTillgångar och skulder i utländsk valuta räknasom till svenska kronor på balansdagen.DefinitionerKassa och bank utgörs av kassamedel samtdisponibla tillgodohavanden hos bank ellermotsvarande institut.Kortfristiga placeringar utgörs av andramedel än kassa och bank, främst aktier, fonder,obligationer och certifikat.Likvida medel utgörs av Kassa och banksamt Kortfristiga placeringar.KassaflödeVid upprättandet av kassaflödesanalys harvägledning hämtats från Redovisningsrådetsrekommendation RR 7.Kassaflödesanalys har upprättats enligtindirekt metod. Det redovisade kassaflödetomfattar endast transaktioner som medför inellerutbetalningar.Not 2– Finansiell riskhanteringVivida har inga väsentliga kreditrisker.Försäljning av tjänster sker till kunder genomuppdragsavtal där betalning för ersättning avproducerade assistanstimmar betalas av statengenom Försäkringskassan eller av svenskakommuner. Kreditrisken inom Vivida finns sågott som uteslutande i kundfordringar.Vivida har historiskt haft mycket lågakundförluster och Vivida kontrollerar riskenför kundförluster genom fastlagda rutiner avkundernas ekonomi.Försiktighet i hanteringen av likviditetsriskinnebär att inneha tillräckliga likvida medeloch säljbara värdepapper. Vivida placerar delikvida medlen på bank eller i marknadsnoteradevärdepapper.Not 3– Övriga externa kostnaderErsättning till revisorerMed revisionsuppdrag avses revisors arbeteför den lagstadgade revisionen och medrevisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster.Övriga tjänster är sådant sominte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamheteller skatterådgivning.Mazars SET Revisionsbyrå AB 2010 2009Revisionsuppdrag 180 801 166 269Skatterådgivning 20 000 10 000Övriga tjänster 61 000 60 000Summa 261 801 236 269Leasingavtal (operationella)2010 2009Årets betalda leasingavgifter 459 922 436 164Årets hyreskostnad 537 064 403 153Summa 996 986 839 317Övriga kostnader2010 2009Kundförluster 35 854 66 034Skadestånd 0 350 000Övrigt 5 855 821 8 034 701Summa 5 891 675 8 450 735Not 4 – Anställdaoch personalkostnaderStyrelsen 2010 2009Kvinnor 2 2Män 3 4Summa 5 6Ledning 2010 2009Kvinnor 3 3Män 2 2Summa 5 5Medeltal antal anställda 2010 2009Kvinnor 189 155Män 71 60Summa 260 215Löner, ersättningar och sociala kostnader 2010 2009Löner & andra ersättningar till styrelse 1 676 850 1 698 162Löner & andra ersättningar till övr anställda 96 345 879 65 842 762Bonus till administrativ personal 453 402 345 000Pensionskostnader styrelse 182 087 169 480Pensionskostnader till övriga anställda 3 368 614 2 524 671Sociala kostnader 25 129 821 19 177 069Övriga personalkostnader 1 774 579 713 084Summa 128 931 232 90 470 228Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmansbeslut. Något särskilt arvode utgår ej förkommittéarbete.Under 2010 utgick arvode till styrelsenmed 70 (46,7) tkr. Ersättning till verkställandedirektören och andra ledande befattningshavareutgörs av lön, förmåner och pension.Under 2010 bestod företagsledningen av fempersoner. Dessa erhöll en sammanlagd ersättningom 2 552 (2 248) tkr, varav verkställandedirektörens lön, pension och förmån uppgicktill 731 (627) tkr. Förmånen uppgick till 75(68) tkr och avser tjänstebil, vilket innehasav två av de ledande befattningshavarna.Pensionsåldern för verkställande direktörenär 65 år och för andra ledande befattningshavare65 år. 2010 års kostnad för verkställandedirektörens pensionsförsäkring uppgick till83 (49) tkr. Verkställande direktören har enömsesidig uppsägningstid på 3 månader.Lön utgår under uppsägningstiden. Övrigaledande befattningshavare har sedvanligaanställningsavtal och inga avtal om avgångsvederlagfinns.Årsredovisning 2010 Vivida Assistans • 25


Redovisningsprinciper och NoterSjukfrånvaroSjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagdaordinarie arbetstiden för varje grupp.2010 2009Total sjukfrånvaro 3,31 3,00varav kvinnor 3,67 3,60varav män 2,36 1,00Ålder -29 4,29 4,70Ålder 30-49 3,00 2,90Ålder 50- 2,85 1,50varav långtidssjukfrånvaro 28,72 14,50Not 5 – Finansiella intäkter2010 2009Ränteintäkter från bankkonto 7 159 0Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 432 462 234 295Ränteintäkter från kortfristiga fordringar 133 618 31 713Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar 741 029 189 868Ränteintäkter från moderföretag 84 167 0Återföring av nedskrivning av kortfristiga placeringar 0 908 401Summa 1 398 435 1 364 277Not 6 – Finansiella kostnader2010 2009Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag 0 -6 000Skattekonto -3 929 -4 319Räntekostnader till kreditinstitut -66 321 0Summa -70 250 -10 319Not 7 – Resultat efter finansiella posterÅterföring av tidigare nedskrivning av värdet på kortfristiga placeringar 0 (908 401) kronor.Not 8 – Skatt på årets resultat2010 2009Årets skatt -1 301 921 -829 857Skatt på årets koncernbidrag -131 500 0Summa -1 433 421 -829 857Not 9 – Byggnader och mark2010 2009Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 65 058 103 586InköpByggnader 0 52 558Mark 0 0Försäljningar/utrangeringar -65 058 -91 086Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 65 058Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0Årets avskrivningar 0 0Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0Utgående redovisat värde 0 65 058Not 10 – Inventarier, verktyg och installationer2010 2009Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 614 027 620 897Inköp 19 495 0Försäljningar/utrangeringar 0 -6 870Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 633 522 614 027Ingående ackumulerade avskrivningar -398 488 -281 178Försäljningar/utrangeringar 0 5 839Årets avskrivningar -99 250 -123 149Utgående ackumulerade avskrivningar -497 738 -398 488Utgående redovisat restvärde 135 784 215 539Not 11 – Andelar i koncernföretag2010 2009Ingående anskaffningsvärde 100 000 100 000Pågående nyemission* 400 000 10 000Inköp 0 100 000Försäljning 0 -110 000Utgående ackumuleratanskaffningsvärde500 000 100 000Antal Bokfört BokförtBolag Org nr Säte aktier värde 2010 värde 2009Vivida Assistansboende AB 556774-0724 Örebro 5 000 500 000 100 000*Fordringsbelopp kvittas mot aktier i koncernföretag. Före nyemissionen i VividaAssistansboende AB var antalet aktier 1 000 st. Nyemissionen registrerades 2011-02-01Information om koncernbolag Vivida Assistansboende AB2010 2009Totalt eget kapital 642 021 58 711Resultat efter skatt -185 190 -41 289Not 12 – Fordringar hos koncernföretag2010 2009Vid årets början 0 0Förändring 10 000 000 0Vid årets slut 10 000 000 0Summa 10 000 000 0Not 13 – Fordringar hos koncernföretag (kortfristiga)2010 2009Vid årets början 4 859 432 0Förändring -595 354 4 859 432Vid årets slut 4 264 078 4 859 432Summa 4 264 078 4 859 432Not 14 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter2010 2009Förutbetaldahyror 141 151 133 138försäkringskostnader 54 724 74 577kostnader för IT 115 386 271 883personalkostnader 57 621 75 681övrigt 138 431 107 439Upplupna intäkter 474 559 420 084Summa 981 872 1 082 802Not 15 – Likvida medel2010 2009Kortfristiga placeringar 2 950 546 9 877 791Kassa och bank 7 890 506 6 877 871Summa 10 841 052 16 755 662Not 16 – Förändring i eget kapitalBalanseratresultatÖvrigttillskjutetkapitalSumma egetkapitalAktiekapitalIngående balans1 januari 2009 104 000 2 493 940 190 000 2 787 940Återbetalning villkorataktieägartillskott - -560 000 - -560 000Kontant utdelning - -91 798 - -91 798Årets resultat 2009 - 3 174 368 - 3 174 368Utgående balans31 december 2009 104 000 5 016 510 190 000 5 310 510Fondemission 416 000 -416 000 - -Kontant utdelning - -1 040 000 - -1 040 000Lämnade koncernbidrag - -500 000 - -500 000Skatt på koncernbidrag - 131 500 - 131 500Årets resultat 2010 - 3 944 056 - 3 944 056Utgående balans31 december 2010 520 000 7 136 066 190 000 7 846 066I Vivida Assistans AB finns 520 000 aktier.26 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Redovisningsprinciper och NoterNot 17 – Obeskattade reserver2010 2009Periodiseringsfond tax 2011 1 650 000 0Summa 1 650 000 0Not 18 – Övriga skulder2010 2009Avdragen källskatt 1 951 773 1 635 887Övrigt 229 177 227 268Summa 2 180 950 1 863 155Not 19 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2010 2009Upplupna semesterlöner 3 989 551 3 787 972Upplupna löner 9 136 015 8 209 845Upplupen löneskatt 635 492 717 332Sociala avgifter 2 022 090 1 738 987Beräknat revisionsarvode 100 000 100 000Övrigt 529 120 1 089 087Summa 16 412 268 15 643 223Not 20 – Ansvarsförbindelser2010 2009Generell borgen för Vivida Assistansboende AB 5 625 000 0Kapitaltäckningsgaranti utställd för1 000 000 0Vivida Assistansboende ABSumma 6 625 000 0Årsredovisning 2010 Vivida Assistans • 27


Styrelsen försäkrar att, så vitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssedför aktiebolag, lämnade uppgifter stämmer överens med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse ärutelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen.Örebro den 22 maj 2011Patrik AnshelmstyrelseordförandeFredric KällVerkställande direktörCatarina LindströmÅsa JohanssonNils StattinMin revisionsberättelse har lämnats den 22 maj 2011.Patrik ZettergrenAuktoriserad revisor28 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Redovisningsprinciper och NoterRevisionsberättelseTill årsstämman i Vivida Assistans AB, org. nr. 556666-3265Jag har granskat årsredovisningenoch bokföringen samt styrelsensoch verkställande direktörens förvaltningi Vivida Assistans AB för år2009. Det är styrelsen och verkställandedirektören som har ansvaretför räkenskapshandlingarna ochförvaltningen och för att årsredovisningslagentillämpas vid upprättandetav årsredovisningen. Mittansvar är att uttala mig om årsredovisningenoch förvaltningen pågrundval av min revision.Revisionen har utförts i enlighetmed god revisionssed i Sverige.Det innebär att jag planerat ochgenomfört revisionen för att medhög men inte absolut säkerhet försäkramig om att årsredovisningeninte innehåller väsentliga felaktigheter.En revision innefattar attgranska ett urval av underlagenför belopp och annan information iräkenskapshandlingarna. I en revisioningår också att pröva redovisningsprincipernaoch styrelsens ochverkställande direktörens tillämpningav dem samt att bedöma debetydelsefulla uppskattningar somstyrelsen och verkställande direktörengjort när den upprättat årsredovisningensamt att utvärderaden samlade informationen i årsredovisningen.Som underlag för mittuttalande om ansvarsfrihet har jaggranskat väsentliga beslut, åtgärderoch förhållanden i bolaget föratt kunna bedöma om någon styrelseledamoteller verkställande direktörenär ersättningsskyldig motbolaget. Jag har även granskat omnågon styrelseledamot eller verkställandedirektören på annat sätthar handlat i strid med aktiebolagslagen,årsredovisningslagen ellerbolagsordningen. Jag anser attmin revision ger mig rimlig grundför mina uttalanden nedan.Årsredovisningen har upprättatsi enlighet med årsredovisningslagenoch ger en rättvisande bild avbolagets resultat och ställning i enlighetmed god redovisningssed iSverige. Förvaltningsberättelsen ärförenlig med årsredovisningens övrigadelar.Jag tillstyrker att årsstämmanfastställer resultaträkningen ochbalansräkningen för bolaget, disponerarvinsten i bolaget enligtförslaget i förvaltningsberättelsenoch beviljar styrelsens ledamöteroch den verkställande direktörenansvarsfrihet för räkenskapsåret.Stockholm den 22 maj 2011Patrik ZettergrenAuktoriserad revisorMazars SET Revisionsbyrå ABÅrsredovisning 2010 Vivida Assistans • 29


BolagsstyrningBolagsstyrningBolagsstyrning i Vivida Assistans utgår frånden svenska aktiebolagslagen, svensk kod förbolagsstyrning och Vivida Assistans uppförandekodsamt andra relevanta regler och rekommendationerför aktiemarknadsbolag.Vividas styrelse och ledning arbetar med enaktiv styrning.Vivida är inte skyldigt att tillämpa ”Svenskkod för bolagsstyrning”. Bolagets styrelse hartrots detta beslutat att i all väsentlighet följakoden. Styrelsens bedömning är att bolaget vällever upp till kraven och att koden tillsvidareinte föranleder några väsentliga förändringar.BolagsordningFör den fullständiga bolagsordningen se Vividashemsida www.vivida-assistans.seBolagsstämmaEnligt aktiebolagslagen är årsstämman företagetshögsta beslutande organ. Vid årsstämmanutövar aktieägarna sin rösträtt. På stämmani Vivida Assistans motsvarar en aktie en röst.Samtliga aktieägare som är registrerade i aktiebokenper avstämningsdagen och som anmältdeltagande i tid har rätt att delta i stämmanoch rösta för det totala innehavet av aktier.Årsstämma 2010Vivida Assistans AB höll sin årsstämma iKatrineholm tisdag den 24 maj 2010.Stämmans beslut överensstämmer med deförslag styrelsen lade fram i kallelsen.Följande beslut fattades vid årsstämman.Samtliga beslut var enhälliga.• Patrik Anshelm, Åsa Johansson, FredricKäll, Catarina Lindström och Nils Statinomvaldes för tiden intill nästa stämma.Hans Wennberg valde att avböja omval.Patrik Anshelm utsågs av stämmantill ordförande.• Stämman beslutade att utdelning 2010skulle utgå med 10,00 kronor per aktie,vilket totalt uppgick till 1 040 000kronor.• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsenatt för tiden intill nästa årsstämma,vid ett eller flera tillfällen, fattabeslut om ökning av Vivida Assistansaktiekapital.• Stämman beslutade att utse PatrikAnshelm, Åsa Johansson och FredricKäll till ledamöter i valberedningen.• Stämman beslutade att utse PatrikAnshelm och Nils Stattin till ledamöter iersättningsutskottet.Styrelsen och dess arbeteSammansättningHuvudägaren strävar efter att de av stämmanvalda styrelseledamöterna ska representerakunskap och kompetens som är relevant förVivida Assistans verksamhet. Närmare uppgifterom styrelseledamöterna återfinns på sidan44.Styrelsens arbetsordningStyrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisationoch ledning av bolaget. Styrelsenska fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiskasituation. Styrelsens ordförande skaleda styrelsens arbete och bevaka att styrelsenfullgör de uppgifter som aktiebolagslagen ochbolagsordningen föreskriver. Vid det konstituerandestyrelsemötet fastställer styrelsen årligenen arbetsordning med instruktioner avseendearbetsfördelning mellan styrelse och verkställandedirektören, samt instruktioner för ekonomiskrapportering. Styrelsen kallas till minstfyra ordinarie sammanträden utöver konstitueradesammanträde. Sammanträdena koordinerasi den mån det är möjligt till tidpunkternaför ekonomisk rapportering och bolagsstämma.Utöver ordinarie sammanträden, kallas styrelsentill ytterligare sammanträden när situationenså kräver. Vid styrelsesammanträdet därårsbokslutet presenteras deltar revisorerna föratt meddela iakttagelserna vid revisionen.Redogörelse för styrelsearbetet 2010Utöver konstituerande sammanträde har styrelsenunder verksamhetsåret 2010 hållit sexprotokollförda sammanträden. Sekreterarehar varit Katarina Petterson. Styrelsen harbehandlat de fasta punkter som förelåg vidrespektive styrelsemöte, såsom affärsläget,resultat och ställning, delårsrapporter och årsbokslut.Därutöver har frågor rörande strategi,utveckling, kärnvärden och målsättningar behandlats.Vid ett av sammanträdena, utöverboksluts-sammanträdet, har revisorn medverkatför att meddela sin löpande granskning avverksamheten. Styrelsen arrangerar årligen enstrategihelg där även ledning och ägare deltar.På mötet presenterar ledningen verksamhetenoch mötet för sedan öppna diskussioner ombolagets mål, visioner och strategier. Utöver30 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Bolagsstyrningstyrelsesammanträden, samlades styrelsen iseptember i samband med bolagets årligenåterkommande kick-off.Styrelsen har även utformat en VDinstruktionsom antogs på styrelsens möte inovember 2010.UtskottErsättningsutskottVividas ersättningsutskott arbetar med principerför lönesättning och övriga anställningsvillkorför Vividas VD och ledande befattningshavare.Ersättningsutskottet arbetar för att gebästa möjliga förutsättningar för att förmånsfrågorfår en allsidig och väl genomtänkt behandling.Ersättningsutskottet har sammanträtten gång under 2010 och består av PatrikAnshelm och Nils Stattin.RevisionsutskottStyrelsen har inte tillsatt ett särskilt revisionsutskottutan dessa frågor behandlas av styrelseni sin helhet.Arvodering av styrelsenDet totala arvodet till styrelsens ledamötervalda av bolagsstämman beslutas av bolagsstämmanoch uppgår för år 2010 till 70 000kronor. Till styrelsens ordförande utgår ingetarvode och till var och en av de ledamöter somej erhåller annan ersättning från bolaget utgickunder året ett arvode om 30 000 kronor. Ingenersättning utgår för arbete i utskott.Styrelsens närvaro och ersättningNärvaro Innehav Ersättning 1 Oberoende 2Patrik Anshelm 6/6 0 0Åsa Johansson 6/6 0 30 000 Oberoende 3Fredric Käll 6/6 0 0Catarina Lindström 2/6 0 10 000 Oberoende 3Nils Stattin 6/6 0 30 000 Oberoende 31) Beloppet avser styrelseledamotens ersättning. 2) Enligt definition i ”Svensk kod för bolagsstyrning”. 3) Ledamoten är attanse som oberoende till både bolaget och dess ledning samt till större aktieägare i bolaget.Verkställande direktörenVerkställande direktören leder verksamheteninom de ramar som styrelsen lagt fast. Hantar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlaginför styrelsemöten, är föredragandesamt avger motiverade förslag till beslut.Verkställande direktören leder bolagetsarbete och fattar beslut i samråd med övrigaledande befattningshavare. Övriga ledande befattningshavarebestår av ekonomichef, gruppchefför personalansvariga, lönechef samtmarknadschef.RevisorerRevisorer utses enligt aktiebolagslagen av stämmanvart fjärde år. Revisor Patrik Zettergren pårevisionsbyrån Mazars SET Revisionsbyrå ABär vald som revisor fram till årsstämman 2012.Styrelsen får under året presentationer av bolagetsrevisor som granskat att bolagets internaoch externa redovisning uppfyller kraven somställs enligt aktiebolagslagen.Styrelsens rapport om intern kontrollStyrning och internkontroll följer koncernensgemensamma rapporteringsstruktur, finanspolicyoch övriga policy upprättade av bolagetsstyrelse. Revisorerna granskar de interna rapporteringsrutinernavarje år i samband medden årliga revisionen. Revisorernas granskningav internkontroll och risk presenteras i en rapportsom föredras i styrelsen.Årsredovisning 2010 Vivida Assistans • 31


StyrelsenPatrik Anshelm, född 1967Ordförande i styrelsen sedan 2005Marknadschef Vivida Assistans ABÖvriga uppdrag: LedamotHygienshoppen Svenska AB,Vivida Assistansboende AB, V7Förvaltning AB samt Örebro FUBÅsa Johansson, född 1943Ledamot i styrelsen sedan 2007VD ÅJAB KompetensÖvriga uppdrag: OrdförandeKIF Örebro, ledamotSparbanksstiftelsen NyaFredric Käll, född 1966Ledamot i styrelsen sedan 2004VD Vivida Assistans ABÖvriga uppdrag: OrdförandeBransch personlig assistans inomVårdföretagarna, ledamot VividaAssistansboende AB samtV7 Förvaltning ABCatarina Lindström, född 1964Ledamot i styrelsen sedan 2005Personlig assistentVivida Assistans ABÖvriga uppdrag: Ordförande förRiksförbundet för leversjukaNils Stattin, född 1958Ledamot i styrelsen sedan 2005Personaldirektör DeLavalInternational ABÖvriga uppdrag: -RevisorPatrik Zettergren, född 1959Auktoriserad revisor Mazars SET revisionsbyråAB, StockholmVald sedan 200832 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


LedningsgruppFredric Käll, född 1966Verkställande direktörJur. kand.Anställd sedan: 2004Patrik Anshelm, född 1967MarknadschefCivilekonomAnställd sedan: 2007Carin Karlsson, född 1975EkonomichefCivilekonomAnställd sedan: 2005Katarina Pettersson, född 1970LönechefEkonomAnställd sedan: 2005Anna-Karin Wallgren, född 1977Gruppchef personalansvarigaPersonalvetareAnställd sedan: 2006Årsredovisning 2010 Vivida Assistans • 33


DefinitionerFinansiella definitionerRörelsemarginalRörelseresultat i procent av omsättningen.SkuldsättningsgradRäntebärande skulder dividerat med eget kapital.SoliditetEget kapital i procent av balansomslutningen.TillväxtÖkning i nettoomsättning i relation till föregående års nettoomsättning.VinstmarginalResultat före skatt i procent av omsättningen.34 • Årsredovisning 2010 Vivida Assistans


Vivida Assistans AB, årsredovisning 2010: Text och produktion: Vivida Assistans, Foto: Rasmus Hammarlund, Form och sättning: Albert Svensson, Inforum Media i Örebro ABÅrsredovisning 2010 Vivida Assistans • 35


Vivida Assistans i korthetVivida Assistans är ett privat alternativ för människormed stora och bestående funktionsnedsättningar.Vi erbjuder individuellt anpassadpersonlig assistans till funktionsnedsatta barn,ungdomar och vuxna i hela landet.Vivida strävar efter att vara Sveriges mestseriösa samordnare av personlig assistans. Hososs får du öppenhet och insyn och det vi lovardet håller vi. Med delaktighet från den funktionsnedsatteoch en gedigen personalomsorgskapar vi en seriös assistanssamordning.Vivida fokuserar på kundvärde och investerarbland annat genom dotterbolagetVivida Assistansboende pengar i utvecklingav bostäder anpassade för personer medfunktionsnedsättning.Vi har kollektivavtal och är medlem iVårdföretagarna.Vivida Assistans ABBox 1814701 18 Örebro019-555 43 00Besöksadress: Skomaskinsg 6www.vivida-assistans.se

More magazines by this user
Similar magazines