Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning, 2010

rabbalshedekraft.se

Arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning, 2010

om flyttstråk bör införskaffas. Avstånd till eventuellahäckningsplatser för berguv och pilgrimsfalki området hanteras inte i denna rapportmed hänsyn till sekretessen kring dessa arterutan bör samrådas direkt med länsstyrelsen.Ingen kunskap om förekomst av fladdermöss iområdet finns. Då det finns miljöer i anslutningtill vindområdet, främst Gullbringa naturreservat,som bedöms intressanta för fladdermösskan det inte uteslutas att fladdermusfaunankan påverkas av en vindkraftsetablering. En inventeringav fladdermöss kan vara lämplig föratt bättre kunna göra en bedömning.6

More magazines by this user
Similar magazines