prislistan

arkisto.fi

prislistan

ARKIVVERKETPRISLISTA1.1.2009 1 (6)OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONERUTREDNINGAR I OFFICIELLT SYFTE1. INTYGeurovid användning av en eller två handlingar beträffande en arkivbildare .......19,00/sidavid användning av fler än två handlingar beträffande en arkivbildare .........22,00/sidavid användning av flera arkivbildares handlingar ........................................28,00/sida2. STYRKT KOPIA, FRAMSTÄLLD GENOM KOPIERINGförsta sidan .................................................................................................14,00för varje påföljande sida ................................................................................2,503. STYRKT KOPIA, UTDRAG ELLER TRANSUMT SOM SKRIVS UT PÅ NYTTPer sida .......................................................................................................25,00(I fråga om påföljande sidor räknas minst 10 rader som ny sida.)För andra än finsk- och svenskspråkiga handlingar debiteras dubbel avgift.4. SLÄKTUTREDNING UR HANDLINGAR BETRÄFFANDE FÖRSAMLINGAR SOM VERKARELLER HAR VERKAT INOM FINLANDuppgifter gällande en person, makan/maken, föräldrarna och barnen ........13,00samt för varje generation utöver dem ...........................................................7,00enskild uppgift som gäller en person .............................................................7,00BESLUT SOM GES PÅ BASIS AV PERSONUPPGIFTSLAGEN .............140,00ANMÄRKNINGARPriserna baserar sig på undervisningsministeriets förordning per 14.12.2007.När en utredning sänds per post eller telefax till en kund i hemlandet uppbärs inte post-,expeditions- eller bankserviceavgifter. Postens tilläggsavgifter såsom postförskott debiteraskunden.


ARKIVVERKETPRISLISTA1.1.2009 2 (6)OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONERFJÄRRLÅNExpeditionsavgifteuroMikrofilmrullar- 1 – 3 rullar 10,00- 4 - 5 rullar 14,00Mikrokort1–500 kort 12,00Handlingar(band, mappar, akter)- sänds max. 30 kg per gång,ett parti uppdelas i max 15 kg:spaket, vilka faktureras som olikapaket.- post- och bokningsavgifter uppbärsenligt Itellas prislista.- hanteringsavgift 10,00FraktförsändelserHanteringsavgift 10,00Transportföretaget debiterar fraktavgiftenMinimidebitering för fjärrlån till utlandet 12,00 euro.Faktureningen av kunder sköts inom arkivverkets interna verksamhet av den enhet (beställare)som mottar lönet, men beträffande utomsföende kunder sköts faktureningen av den enhet somskickar lönet.ANMÄRKNINGARPriserna baserar sig på undervisningsministeriets förordning per 14.12.2007.Leveranstiden för fjärrlån är 1 månad med undantag i fall av kö. Mikrofilmlånen sänds påförmånligaste sätt, i praktiken sänds rullfilmer som maxibrev (tjocklek minst 30 mm) eller somvanliga paket. Mikrokorten sänds som brev, maxibrev eller paket. Till utlandet kan kunden beställahögst 4 rullar eller 300 kort per gång.


ARKIVVERKET PRISLISTA 3(6)1.1.2009PRESTATIONER SOM GES PÅ BASIS AV OFFENTLIGHETSLAGENPapperskopia kopierad direkt av handlingutskriftsstorlek A4–A3euro/exkl. skatt euro/inkl. skattA4 (sv)............................................................................................ 0,49..................0,60A3 (sv)............................................................................................ 0,98..................1,20Minimiavgift vid försändelse per post.............................................. 6,15..................7,50___________________________________________________________________________ANMÄRKNINGARPriserna baserar sig på undervisningsministeriets förordning per 14.12.2007.Leveranstiden för arbeten enligt denna prislista är 2 veckor. Stora beställningar enligtöverenskommelse.Postens tilläggsavgifter såsom postförskott debiteras kunden.För försändelser till utlandet uppbärs förutom kopieringsavgift även post- och bankserviceavgifter.


ARKIVVERKETPRISLISTAFÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONERKOPIERINGSSERVICEPAPPERSKOPIOR1.1.2009 4 (6)1. Papperskopia kopierad direkt av handlingutskriftsstorlek A4–A0euro/exkl. skatt euro/inkl. skattA4 (färg)..........................................................................................2,75................. 3,35A3 (färg)..........................................................................................5,49...................6,70A2 (sv) ............................................................................................7,71...................9,40A1 (sv) ............................................................................................8,77..................10,70A0 (sv) ............................................................................................9,84..................12,00Minimiavgift vid försändelse per post ............................................6,15 ............... 7,50Vid försändelse av kartkopia per post uppbärs kostnader för posttillbehör.2. Papperskopia av en inbunden handling, karta, ritning eller fotografi genom digitaliseringutskriftsstorlek A4–A3 (brukskopia)A4/sv (kopieringspapper)................................................................2,21...................2,70A4/färg (kopieringspapper) .............................................................2,75...................3,35A3/sv (kopieringspapper)................................................................2,95...................3,60A3/färg (kopieringspapper) .............................................................5,49...................6,70Minimiavgift vid försändelse per post .............................................6,15...................7,503. Papperskopia av karta, ritning eller fotografi genom digitalisering,utskriftsstorlek A4–A3 (hög kvalitet)A4/sv (kopieringspapper)................................................................7,13................. 8,70A4/färg (kopieringspapper) .............................................................8,20.................10,00A3/sv (kopieringspapper)................................................................9,34.................11,40A3/färg (kopieringspapper) ...........................................................10,45.................12,75Vid försändelse per post uppbärs kostnader för förpackningstillbehör.4. Bläckstråleutskrifter genom digitalisering, utskriftsstorlek A4-A3 (hög kvalitet)A4/färg (matt)................................................................................11,48.................14,00A4/färg (glansig) ...........................................................................12,09.................14,75A3/färg (matt)................................................................................13,77.................16,80A3/färg (glansig) ...........................................................................15,94.................19,45Vid försändelse per post uppbärs förpackningskostnader.5. Papperskopia av mikrofilm, utskriftsstorlek A4-A3 (brukskopia)A4 ...................................................................................................0,70.................0,85A3 ...................................................................................................1,39.................1,70A4 som självbetjäning.....................................................................0,37.................0,45Minimiavgift vid försändelse per post ............................................6,15.................7,506. Papperskopia av internetmaterial A4-A3 (brukskopia)A4/sv...............................................................................................0,49.................0,60A3/sv...............................................................................................0,98.................1,20A4/färg ............................................................................................2,75.................3,35A3/färg ............................................................................................5,49.................6,70Minimiavgift vid försändelse per post .............................................6,15.................7,50


ARKIVVERKET PRISLISTA 5(6)1.1.2009DIGITALA KOPIOR7. Digitalisering på skiva (CD-R, DVD)Hög kvalitet (skanner)Från dokument .............................................................................. 9,84.................12,00Brukskopia (digikamera eller annan apparat)Från dokument .............................................................................. 2,21.................2,70Digitaliseringen från mikrofilm till skiva.............................................29,51/h............36,00/h-minimdebitering (motsvarar 15 min. arbetstid).................................7,38................9,00Överföring av internetmaterial, hög kvalitet......................................14,75..............18,00Skiva (CD eller DVD) ................................................................. ....1,64..................2,00Vid postning eller överföring per e-post debiteras minst...................6,15................7,50Större mängder avtalas separat.8. Bildbehandling i samband med digitalisering(enligt kundens beställning)- bildbehandling.............................................................................29,51/h..........36,00/h- minimidebitering (motsvarar 15 min. arbetstid)............................ 7,38............. 9,00MIKROFILMSKOPIOR9. Mikrofilmnegativ35 mm, per exponering ................................................................. 0,57............. 0,70Mikrokort (A6), per exponering ...................................................... 0,57............. 0,70Dock minst .................................................................................... 6,15............. 7,5010. Mikrofilmkopia35 mm, av 30,5 meters rulle ..................................................….. 49,18........... 60,00Diazofilmkopia, A6-format.............................................................. 1,64............. 2,00Minimiavgift vid försändelse per post ............................................ 6,15............. 7,50ÖVRIG SERVICE11. Kopior som ges som uppdrag till utomståendeExpeditionsavgifter till arkivet:- vid beställning av en kopia från originalhandling.........................21,31/h............26,00/h- vid beställning av en kopia från negativ....................................... 6,15............. 7,50ANMÄRKNINGARPriserna för kopieringstjänsten baserar sig på undervisningsministeriets förordning per14.12.2007.Leveranstiden för arbeten enligt denna prislista är 2 veckor. Stora beställningar enligtöverenskommelse.Postens tilläggsavgifter såsom postförskott debiteras kunden.För försändelser till utlandet uppbärs förutom kopieringsavgift även post- och bankserviceavgifter.


ARKIVVERKETPRISLISTA1.1.2009 6 (6)FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONERPriserna har angetts exklusive samt inklusive skatt (moms 22 %).UTREDNINGAROm inte annan betalningsgrund stadgats, debiteras 45,08 / 55,00 euro/timme för avgiftsbelagda skriftligautredningar.Minimidebitering är 22,54 / 27,50 euro.UTBILDNINGSSERVICEPriserna anges i Arkivverkets utbildningsprogram som publiceras årligen på Arkivverkets webbsidor. Övrigutbildning till avtalsenliga priser.KONSULTTJÄNSTERNormal konsultering 61,48 / 75,00 euro/timme. Krävande konsultering 91,80 / 112,00 euro/timme. Kostnaderför resor och logi, samt övriga kostnader och dagtraktamente debiteras separat. För konsultering ingås alltidett avtal.AVGIFTSBELAGT ORDNANDE28,69 / 35,00 euro/timme. Materialkostnader debiteras separat.KONSERVERINGSTJÄNSTERFast timdebitering 35,25 / 43,00 euro/timme samt materialkostnader, minimidebitering 0,5 timme.ANVÄNDNING AV LOKALITETERArkivutrymmen:Debiteras enligt ytans (m 2 ) gängse värde med tillägg av 10 %, samt fastighetsskötselkostnader för den hyrdaytan (el och städning). Som grund för hyran kan även hyllmeter användas, varpå kostnaderna beräknadeenligt ytan divideras med antalet hyllmeter på ytan.Föreläsningssal, möteslokaler eller kafé:I Riksarkivet 245,90 / 300,00 euro/dag.- halv dag 122,95 / 150,00 euroI landsarkiven 98,36 / 120,00 euro/dag.- minimidebitering 50,00 / 61,00 euroBrobergets serveringar ochtransport 50,00 / 61,00 euro.VISNINGAR FÖR GRUPPERFast timdebitering 46,72 / 57,00 euro/timme.- efter kl. 17:00 57,37 / 70,00 euro/timme.- lördagar 74,05 / 94,00 euro/timme.Förevisningar i anslutning till kurser och informationsmöten kan ske kostnadsfritt.PUBLIKATIONERPriserna anges i en separat förteckning över arkivverkets publikationer till salu.För publikationer som sänds per post debiteras postavgift.SÖKNING I DATABASER OCH DATABASUTSKRIFTERTimdebitering 45,08 / 55,00 euro. Minimidebitering 11,27 / 13,75 euro (motsvarar 15 minuters arbetstid).Sökningar i arkivdatabasen eller digitalarkivet inom ramen för forskartjänster är avgiftsfria, men för utskrifterdebiteras 0,41 / 0,50 euro per st. om antalet utskrifter överstiger 10 st. För utskrifter ur digitalarkivet uppbärsalltid avgift.ANVÄNDNING AV MATERIAL I FORSKARSALARNA SOM FÖRVARAS MOT AVGIFTFor material som förvaras i samma fastighet debiteras 11,00 euro per leverans.ANMÄRKNINGARPriserna baserar sig på undervisningsministeriets förordning per 14.12.2007.Postens tilläggsavgifter såsom postförskott debiteras kunden.För avgiftsbelagda utredningar som skickas till utlandet uppbärs härutöver postavgifter och bankserviceavgift.

More magazines by this user
Similar magazines