PELLETS - Biovärme Sverige AB

biovarmesverige.se
  • No tags were found...

PELLETS - Biovärme Sverige AB

PelletsCompact ETAPelletsCompactETA PCNya generationens pelletspannaDär Teknik möter Design20kW, 25kW och 32kWPELLETSPassion för perfektionismPerfektion aus Leidenschaft. 1www.biovarmesverige.se


PCPelletsCompact ETA PC 20, 25 och 32kWETA PC ”Hög effekt, liten i storlek”Den nya kompakta pelletspannan har en designsom passar i varje hus och kräver minimalt medplats. Pelletspannans baksida kan ställas direktmot väggen.ETA PC kan enkelt installeras inne ibostadshuset vilket gör den till det idealiskavalet när ditt värmesystem ska moderniseras.Det gamla pannrummet kan på så sätt bli ett nyttrum.Pelletsförrådet behöver inte ta stor plats och kanplaceras upp till 20m från pannan.Komplett kontrollmed ETA touchMed en touchskärm på 5,7 (14,5 cm) har du fullkontroll av ditt värmesystem.Med bilder, och enkla ikoner ändrar du enkeltinställningarna i menyn.För“varmare“eller “kallare“ krävs bara några enklaberöringar.Som exempel finns denna ikon i varje värmekrets.Styr din ETA PC från dinmobil eller datorOm du har anslutit pannan till Internet och har en”smartphone“, kan du se pannansdisplay i din mobiltelefon.Om du undrar - Har jag ställt insemesterläge? Går du enkelt in påpannans display via din telefon för attsäkerställa dina inställningar.Ett kallt hus vid hemkomst från vintersemesternär på så vis ett minneblott.Telefonen fungerar som en fjärrkontrollför hela värmesystemet ochfungerar utmärkt till IPAD, iPhone,android telefoner eller en dator.Som krav behöver du ett aktiveratnätverk som är kopplat till pelletspannan.För att kunna övervaka pannanbehöver du operativsystem Android,IOS (Apple) eller vanlig internetanslutning från din dator.Via datorn är ETAtouch tillgängligmed webbläsare, HTML 5, MozillaFirefox, Safari, Google Chrome ellerInternet Explorer 9.Genom att gå in på ikonen och skriva in tiden mellanman åker iväg och kommer hem, så gårpelletspannan automatiskt in i semesterläge ochsänker inomhustemperaturen.Lagom till ni kommer hem har pannan värmt upphuset igen.huset igen.Perfektion aus Leidenschaft. 2


Förbränningsteknik som äroberoende av inneluftETA PC är en snygg och stilren pelletspannamed en robust konstruktion.Ljudnivån från ETA PC kan jämföras med ettventilationssystem för ett normalthushåll. ETA PC kan placeras inne i bostadshuset utan att den stör.Pannan är liten, kompakt och kanenkelt placeras i ett hobbyrum, tvättstugaeller nere i källaren.När det gäller förbränningsteknik så ärETA PC utrustad med en förbränningsluftsanslutning så endast “uteluft“ kan användastill förbränningen.Bygger du ett nytt energisnålt hus eller villuppdatera ditt gamla värmesystem så ärETA PC den optimala pannan förgrönare uppvärmning.Allt är inbyggt - i ETA PCETA PC har alltid en hög verkningsgradoch låga emissioner därför attpelletspannan är utrustad med automatisksotning, uraskning, tändningoch lambda-styrning.Som standard styrs även laddning avackumulatortank, vv-beredare,2st värmekretsar och en solanläggning.Styrsystemet kan på så sättkontrollera hela ditt värmesystem.När solen lyser ger dina solpanelervärme och ETA PC prioriterar solenergininnan panna startar för att produceravärme.Ger inte solen nog med energi startarpannan automatiskt och producerarmiljövänlig värme dygnet runt, året om!Utan tillskottsvärme från el eller olja.En ren panna använderbränslet på ett effektivare sätt.ETA PC är utrustad med automatisk rengöring avkonvektionstuberna och rostret. Två askskruvar i bottenav pannan transporterar askan till asklådan.Askanlådan töms normalt ca 4-5ggr/år.Asklådan är lättåtkomlig bakom frontpanelen.Perfektion aus Leidenschaft. 3


ETA - behaglig värme med pelletsEn Eld ger Värme!ETA PC är ett självklart val när du vill ha varmthus året om. Du behöver inte oroa dig för högaelräkningar när vintern är som kallast.Pellets är ett billigt och miljövänligt träbränsle somger värme även när det som mest behövs.En modern pellets panna från ETA är lika enkelatt sköta som en olje-, gas- panna ellervärmepump fast den är helt miljövänlig!Skillnaden är bränslet.Från år till år försämrar vi vår miljö genom attvärma våra hus med el från pannor ochvärmepumpar.Genom att använda skogens och solens energibidrar vi till ett klimatsmart liv!När vi förbränner trä på ett effektivt sätt ger vitillbaks den näring som behövs för att skogen skafortsätta växa och må bra.På så sätt skapar vi ett hållbart samhälle.Enkel styrning av solanläggning =Högre avkastning.Under vinterhalvåret når aldrig ensolfångare en temperatur av 60-70°som behövs för att värma upp varmvattenoch värme till värmesystemet.Då är pelletspannan optimal för attproducera värme till husets värmesystemoch varmvatten för duschoch bad.800L-1000L ackumulatortank äroptimalt för enfamiljshus med enETA PC.Förvärmningsslinga i botten ochen tappvattenslinga i toppen avackumulatortanken ger maximaltmed varmvatten till bad, duscharoch diskning. Man behöver intebekymra sig för att varmvattnetska ta slut.Värmekrets golvvärmeVärmekrets radiatorerVarför enAckumulatortank?Även om ETA PC fungerar utanackumulatortank så är det mycketfördelaktigt att kunna lagraenergin i en ackumulatortank.Ackumulatortanken tar uppenergin som pannan producerar.Extra viktigt är det på höst/vår näråtgången på värme är liten ellerpå sommaren när endastvarmvatten förbrukas.Ackumulatortankens funktion äratt undvika många start/stopp.Användning av en ackumulatortankleder till bättre förbränning eftersombrinntiderna för pelletspannanblir längre och effektivare.Perfektion aus Leidenschaft. 4


Varmvatten för dusch och bad.Varmvatten kan tillverkas i tappvatten slingor,varmvattenberedare eller tappvattenväxlare.Det viktigaste är att hålla varmvattnet varmareän 55-60 grader för att skydda sigmot bakterietillväxt i tappvattnet.Med ETA PC är det inget problemoch du slipper använda el somtillskott för att kunna ta ettlångt och varmt bad.Fullständig kontroll.För att spara energi krävs godisolering och ett kontrollerat värmesystem.Båda sakerna är integrerade i ETA PC.Pelletspannan kontrollerar laddningen avackumulatortank, värmekretsar och solanläggningför att optimera värmesystemet perfekt.Med ETA touch är det enkelt att ändra och sepelletspannans status.Med fingertoppen gör man enkla beröringarpå touch screenens ikoner och texter.Här kan man se hela värmesystemets status.Vilken temperatur har ackumulatortanken?Vad är rökgastemperaturen? Ger solfångarenvärme?En ackumulatortank eller vv-beredare bör stånära husets stora förbrukare av dusch/badvattenför att undvika värmeförluster.Perfektion aus Leidenschaft. 5


Teknisk information.Patenterat roster som alltid är rent!När 25 - 45kg pellets harförbrännts rengör sig rostretautomatiskt genom att roteraett helt varv. Aska och slagg avlägsnasvia en rengöringskamunder rostret och faller ner i enaskskruv som matar askan tillasklådan.Även under förbränningen rörsig rostret med små rörelser för att jämna ut eldenoch avlägsna aska ner i skruven.1100% bakbrandsäker.ETA är kända för att ha marknadens driftsäkrastetransportsystem, det gäller ävenETA PC.Bakbrandssäkerheten är prioriterad ochcellslussen är robust för att bibehålla säkerhetengenom hela pannans livslängd.2Pellets faller ner i den översta skruven, vidarein i cellslussen och ner i stokerskruvensom ger förbränningen rätt mängd pellets föratt brinna optimalt i både hög och låg last.3Sugande rökgasfläkt som är LjudlösTyst och varvtalsstyrd rökgasfläktsom endast förbrukar 57 watt.Den höga driftsäkerheten beror på attrökgasfläkten alltid skapar undertrycki pannan.Över 15 Pa krävs en draglucka.12Vakuum turbin för pellets transportPelletsförrådet kan placeras upp till 20m frånETA PC. Pellets sugs automatiskt via 2st DN 50slangar till den inbyggda pellets silon.Integrerad Pellets silo60kg rymmer den inbyggda silon vilket minskarden automatiska påfyllningen till ca 1-2ggr/dag.Med tidsinställningar undviks påfyllning undernatten.345Automatisk tändningLjudlöst tändelement.Rostfri brännkammareFörbättrar förbränningen vid låg last.LuftanslutningLuftanslutningen används för nya energihusmed kontrollerad ventilation.Perfektion aus Leidenschaft. 6


Lambdasond är ett måste vid optimalförbränning!För en ren förbränning och hög verkningsgradär ETA PC utrustad med en Lambdasond.Den optimerar förbränningen under hög och låglast oberoende av pellets kvalité.468Ett komplett styrsystem för heladitt värmesystem.Förbränningskontroll, pellets transport,ackumulatortanks laddning, väderstyrdavärmekretsar och solpanels styrningär integrerad i ETA PC som standard.Aktiv övervakning via PC, internet ellerSmartphone är också integrerad somstandard.75Inbyggd lågenergipump och shunt förladdning av ackumulatortankMed en inbyggd shunt är ETA PC förbereddför flytande drift. Naturligtvis är deninbyggda pumpen varvtalsstyrd.(endast 15 - 35 W max)Ackumulatortanken laddas ekonomiskt ibåde hög och låg last.67Automatisk rengöringKonvektionsdelen rengörs automatisktav turbulatorerna i de stående tuberna.Automatisk uraskningAskan komprimeras inne i asklådan.Volymen på asklådan är 24 liter ochbehöver endast tömmas 4-5ggr/år.89All säkerhetsutrustning ärintegrerad som standardSäkerhetsventil, lågnivå vakt och en avluftareär standard och redan monteradi pannan. Pannans vattenvolym ärdimensionerad för bränslemängden såingen termisk nödkylningsventil behövs.RökgastemperaturKontrolleras kontinuerligt för pålitlig ochsäker drift.Perfektion aus Leidenschaft. 7


Förrådssystem och lagring av pelletsVakuumsystem tillåter ett långtavstånd mellan panna och förråd.Alla förrådslösningar från ETA tillåter en flexibelplacering av pelletsförrådet och ETA PC.Pellets transporteras via två flexibla slangar (DN50) till pelletspannans inbyggda silo.Avståndet kan vara upp till 20 m mellan förråd ochpanna, en höjdskillnad på två våningar är ingetproblem för den inbyggda vakuumturbinen.Den inbyggda silon rymmer 60kg vilket minskarpåfyllningen till max 2ggr/dag.Med tidsinställningar undviks påfyllning undernatten.Bredd på förrådet i meterVolym på pelletsförråd i kvadratmeter40°-lutande väggarHöjd på förrådet i meter2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,62,10 2,50 2,90 3,30 3,70 4,10 4,50 4,90 5,302,32 2,80 3,28 3,76 4,24 4,72 5,20 5,68 6,162,47 3,03 3,59 4,15 4,71 5,27 5,83 6,39 6,953,20 3,84 4,48 5,12 5,76 6,40 7,04 7,684,73 5,45 6,17 6,89 7,61 8,336,52 7,32 8,12 8,92Tvärsnittsarea x längd (skruv axel) = lagringsvolymLagringskapacitet x 0,650 ton / m³ = ton pellets i lagerFörråd med bottenskruvVi har optimalt kombinerat fördelarna hos två systemför vår standardlösning: Driftsäker matning ochtotal tömning.Skruven i botten av förrådet transporterar fram pelletstill vakuumslangen. Pannans turbin suger pelletsgenom slangen till pannans silo.Valfriheten på skruvlängd är från 0,5 - 5mFörråd med pneumatisk matningFör lagringsutrymmen där det är svårt att monterain en transportskruv erbjuder ETA ett praktisktmatningssystem med upp till tre sugsonder.Med en automatisk omkopplingsenhet sätts sondernasamman till ett system.Sonderna förbinds till omkopplings enheten medflexibla slangar vilket leder till enkel montering.Lagring i tankar (utomhus)Om det inte finns plats för lagringsutrymme inomhusfinns möjligheten med en underjordisk tank utomhus.På marknaden finns underjordiska pelletstankar medvakuumtransport som är kompatibla med vårtsugsystem.Perfektion aus Leidenschaft. 8


Lagring i ETAboxFördelar: enkel montering och dammtät. Går till ochmed att ställa upp utomhus om den skyddas motregn och UV-strålning.Vår pelletssilo “ETAbox” kan höjdjusteras i steg på100 mm (höjd: 1,8 – 2,5 m) och finns i 3 storlekar:Bottenyta:1,7 x 1,7 m2,1 x 2,1 m2,5 x 2,5 m.ETAbox tillåter optimalt utnyttjande av ytaYttermått Höjd VolymETAbox 17 1,7 x 1,7 m 1,8 till 2,5 m 2,0 till 3,2 tETAbox 21 2,1 x 2,1 m 1,8 till 2,5 m 2,8 till 4,7 ti 100 mm-steghöj-och sänkbartETAbox 17/29 1,7 x 2,9 m 1,9 till 2,5 m 3,3 till 5,2 tETAbox 21/29 2,1 x 2,9 m 1,9 till 2,5 m 4,0 till 6,4 tETAbox 25 2,5 x 2,5 m 1,8 till 2,5 m 3,9 till 6,7 tETAbox 29 2,9 x 2,9 m 1,9 till 2,5 m 5,5 till 8,8 tVärmevärde och densitet av pelletsVärmevärde Pellets = 4,9 kWh / kgDensitet Pellets = 650 kg / m³Formel för nödvändig info om pelletsSom en tumregel när man bestämmer volym ellervikt på pellets är talet 2 och 3 delat med vad maxlastenpå pelletspannan kan ge i effekt.Här kommer ett exempel på 24kW som max-last24 kW / 3 = 8 Ton pellets/år24 kW / 2 = 12 Kubikmeter pellets/årFrån dagens bränsleförbrukningHär är ett exempel på ett hus med 24 kW i maxlast3.920 l olja x 2,04 = 8.000 kg Pellets4.120 m³ gas x 1,94 = 8.000 kg Pellets4.870 kg kol x 1,64 = 8.000 kg PelletsPerfektion aus Leidenschaft. 9


METAtouch - Reglerar hela värmesystemetSom standard i ETAtouch kontrollerashela husets värmesystem:2 st väderreglerade värmekretsar,ackumulatortank och ett solsystem.Inbyggt finns även LANanslutningför fjärrstyrning vianätverk eller en smartphone.Grundläggande reglering avvärmesystemet.MMη Effektregleringen kontrollerasav den varvtalsstyrda rökgasfläktenvia status från temperaturernai pannan, ackumulatortankenoch rökgaserna.η Förbränningskontroll via lambdasond.η Kontinuerlig övervakning.ETA PC övervakar lambdasonden,rökgastemperaturen, panntemperaturen,returtemperaturen,effektregleringen, lägesåterföringav roster, nivåvakt, bränsle nivåi förråd, vattentryck och skruvensel-konsumtion. Vid ett ev. felindikerar pannan felet och anvisningartill åtgärd beskriv i pannansdisplay.η Automatisk tändning.η Varvtalsstyrd laddpump förladdning av ackumulatortank.η Retur kontroll via shuntmotoroch returgivare.AussenTemp.MRaumtemperaturη 2st väderreglerade värmekretsar2x0,5² med: vecko/semester program,utbyggbart med rumsgivareTWHToch fjärrkontroll.T Vorl. 1η Laddning av ackumulatortankPumpe1och vv-beredare med inställningarMischer1Mav temperaturer och tider. 4x1²η VVC-pump med tids program.VVC förkortar spoltiden innanvarmvatten når tappstället.MRaumtemperaturη Enkel installation av solpanelermed cirkulationspump kopplattill pannans integrerade solstyrning.η Styrning med start/stopp fören backup panna.η Fria portar i kretskortet förkonfiguration av tex. extra vvberedare.3x1²2x0,5²3x1²Ex på standard reglering2x0,5²TWWη LAN-Anslutning för övervakningfrån internet. 2x0,5²TWZT Boilerη USB-Anslutning.T Vorl. 2Pumpe23x1²Boilerpumpe BoilerTillval för utökad4x1²kontroll.η Två extra värmekretsar.Mischer2Mη Externa värmestyrningarmed konstant framledningstemperatur.η Dubbla solsystem.η Kulvertstyrning förladdning av ackumulatortankinkl styrning av en värmekrets.TWMMEx på standard reglerngPerfektion aus Leidenschaft. 10


PelletsCompact ETA PC 20, 25 och 32 kWTeknisk Data PelletsCompact ETA PCEffekt område kW 6,0 - 20,0 7,3 - 25,0 7,3 - 32,0Verkningsgrad låg-/maxlast * % 91,8 / 94,8 92,2 / 95,2 92,2 / 94,5Mått pelletspanna B x T x H mm 1.110 x 750 x 1.297Vikt kg 347Vattenvolym (Panna) lt 54Tryckfall ΔT=7°C 3,1 mWS 0,86 2,8 mWS 1,08 1,8 mWS 1,38Tryckfall vid ΔT = 20 °C Över shuntmotor Pa / mWS 530 / 0,053 840 / 0,084 1340 / 0,134Pellets silo volym60 kg (294 kWh)Max läng mellan pelletsförråd-pelletspanna m 20Asklåda (volym) lt 24Rökgasflöde låg-/maxlast g/s 4,7 / 12,1 5,5 / 14,5 5,5 / 18,7CO 2- halt i torra rökgaser låg-/maxlast % 10 / 13 10,5 / 13,5 10,5 / 13,5Rökgastemperatur låg-/maxlast * °C 90 / 130 95 / 135 95 / 140Skortensdrag1 Pa vid låglast / 3 Pa vid maxlast erfodrasvid 15 Pa erfodras dragluckaEmissioner Kolmonoxid (CO) låg-/maxlast *mg/MJ 16 / 514 / 514 / 5mg/m³ 25 / 721 / 721 / 7Emissioner stoft låg-/maxlast *Oförbränt Kolväte (CxHy) låg-/maxlast *mg/MJmg/m³mg/MJmg/m³8 / 613 / 10


ETA PU 7 -15kW( 7, 11 och 15 kW)ETA PC 20 - 32 kW( 20, 25 och 32 kW)ETA PE-K Pelletspanna 35 - 90 kW(35, 50, 70 och 90 kW)ETA #pc pelletsCompact 2011-03 PelletsCompact ETA PCETA SH Vedpanna20 - 60 kW(20, 30, 40, 50 och 60 kW)ETA SH-P vedpanna20 - 30 kWMed ETA TWIN Pelletsbrännare 15 - 25 kWETA HACK Flispanna 20 - 130 kW(20, 25, 35, 50, 70, 90 och 130 kW)ETA HACK Flispanna 200 kWETA Ackumulatortank SP och SPS(825, 1.000, 1.100, 1.650 och 2.200 Liter)ETA Ackumulatortank SP och SPSMed tappvatten eller solväxlare.Biovärme Sverige ABBjörkforsv. 2995272 Sangiswww.biovarmesverige.seSäljare NordSimon 070 395 78 37Säljare SydJohan 070 395 71 95info@biorvarmesverige.sesimon@biovarmesverige.sePerfektion aus Leidenschaft. 12johan@biovarmesverige.seBiovärme Sverige ABinfo@biovarmesverige.sewww.biovarmesverige.sewww.eta.co.at

More magazines by this user
Similar magazines