Transport- och Ansvars- villkor för P.EX. Bud - Posten

posten.se
  • No tags were found...

Transport- och Ansvars- villkor för P.EX. Bud - Posten

Transport- och Ansvarsvillkorför P.EX. Bud


Transport- och Ansvarsvillkor för P.EX. BudSärskilda bestämmelser1. TillämpningDessa bestämmelser gäller för bud- och transporttjänsterutförda av Posten Express P.EX. AB, nedan kallat PEX.2. Avsändare och mottagareAvsändaren skall tydligt ange sitt namn och sin adresssamt mottagarens namn och den adress till vilkenleverans skall ske. Utlämning av gods skall ske tillmottagaren eller någon som kan anses företrädamottagaren. Med adress avses besöksadress. Ominget annat avtalas sker leverans vid fordonets sida tillmarkplan eller lastkaj.3. Farligt godsFarligt gods (ADR/ADR-S) får endast sändas som s kbegränsade mängder och då endast som markbundentransport. Närmare upplysningar om farligt gods lämnasav Statens Räddningsverk.4. Kyl-/värmetransporterGods som kräver kyla eller värme, eller varor för vilkaställs krav utöver normal transporthantering, ansvararPEX för endast om särskilt avtal därom träffats.5. Förpackning av försändelsenAvsändaren ansvarar för att gods som sänds med PEX ärförpackat på ett sådant sätt att det inte kan orsaka skadapå person eller egendom. Vid flygtransport måste godsettåla de tryck- och temperaturförändringar som kanuppstå under transporten.6. Gods som inte får sändas med PEXSå kallade ”Förbjudna poster” t ex levande djur, guld,silver, ädelstenar, klockor, mynt, sedlar, telefonkort,bankkort/kreditkort och i var mans hand gällandevärdepapper får inte sändas med PEX. Restriktioner förgods som ska flygtransporteras kan också förekomma.För mer utförlig information kontakta vår kundtjänstpå telefon 020-96 96 96.7. Obeställbar försändelseEn försändelse är obeställbar om den inte kan delas uttill mottagaren. En obeställbar försändelse returnerastill avsändaren på dennes bekostnad.8. Separat försäkrad försändelseNär förlust, minskning eller skada ersätts under separattecknad försäkring ersätter PEX i enlighet med NSAB2000.29. Beräkning av ersättningens storlekErsättning för förlorad, minskad eller skadad försändelseberäknas efter det lägsta av godsets faktura- ochmarknadsvärde, vid minskning och skada dock högsttill det belopp som motsvarar värdeminskningen.För inrikes tjänster är ersättningen begränsad till SEK50 000 per sändning eller, om ersättningen därmed blirhögre, till SEK 150 per kilo av det förlorade, minskadeeller skadade godsets vikt. Försändelsen skall då vägamer än 333 kilo. Därutöver återbetalar PEX den frakt somerlagts för tjänsten, vid minskning och skada dock endasttill den del som motsvarar minskningen eller skadan. Medsändning avses en eller flera försändelser från en ochsamma avsändare till en och samma mottagare och somlämnats till PEX vid samma tillfälle. För utrikes tjänster ärersättningen begränsad enligt NSAB 2000.Om PEX medgivit reparation av skadat gods utgårersättning för styrkta reparationskostnader.Kostnader utöver den ersättning som anges i stycketovan ersätts inte.10. UtlämningsbevisPEX har rätt att använda elektronisk utrustning föratt registrera namnet på mottagande person. Denelektroniska registreringen består av initialen imottagande persons förnamn samt det fullständigaefternamnet. Registreringen skall anses gälla sombevis om att försändelsen lämnats ut till mottagaren.11. TvistEn eventuell tvist skall – i den mån den inte kan lösasgenom förhandling mellan parterna – i första handhänskjutas till medling enligt Regler för StockholmsHandelskammares Medlingsinstitut om inte någon avparterna när tvist uppkommit motsätter sig detta.Allmänna bestämmelserI övrigt gäller Nordiskt Speditörförbunds AllmännaBestämmelser 2000, NSAB 2000.Punkt 6 – med tidslöfte – är undantagen liksomförsäkringsplikten i § 27/C/3 st 1. Det åliggeruppdragsgivaren att själv teckna försäkring i sambandmed lagring av gods.Överenskommelse om dessa bestämmelser, som träder i kraft 1998-06-01, har träffats efter förhandlingar mellan Nordiskt Speditörförbund åena sidan och nedanstående organisationer å andra sidan:DANMARK, Erhvervenes Transportudvalg. NORGE, Transportbrukernes Fellesorganisasjon. FINLAND, Centralhandelskammaren, Industrins ochArbetsgivarnas Centralförbund, Handelns Centralförbund, Finlands Befraktarråd. SVERIGE, Svensk Handel, Svenska Handelskammarförbundet,Sveriges Industriförbund, ICA Aktiebolag, Kooperativa förbundet och Lantbrukarnas Riksförbund.Bestämmelserna ger i alla hänseenden uppdragsgivaren minst det skydd som följer av FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services (version 1996).INLEDANDE BESTÄMMELSERNordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser redogörför speditörens och uppdragsgivarens rättigheter och skyldigheter,däri innefattande speditörens ansvar enligt olika transporträttsligakonventioner såsom CIM, CMR, Haag-Visbyreglerna samtWarszawakonventionen.TILLÄMPLIGHETDessa bestämmelser är – i den mån inte annat uttryckligenavtalats – tillämpliga för medlemmar i riksförbund anslutna tillNordiskt Speditörförbund samt även för andra som avtalat omtillämpning av bestämmelserna.UPPDRAGET TILL SPEDITÖRENUppdraget till speditören kan innefatta att ombesörja:– transport av gods– lagring av gods– andra tjänster i anslutning till transport eller lagring av gods,såsom1) förtullning av gods,2) medverkan vid fullgörelse av uppdragsgivarensoffentligrättsliga förpliktelser,3) godshantering och märkning av gods,4) tecknande av försäkring,5) biträde med export- och importdokumentation,6) inkassering av efterkrav samt annat biträde vid betalningav godset,7) råd i transport- och distributionsfrågor.Speditören kan utföra dessa uppdrag antingen för egenräkning eller som förmedlare.A. Speditören ansvarar som transportör enligt §§ 15 – 23a) när han utför transporten med eget transportmedel(verkställande transportör) ellerb) när han genom ett uttryckligt transportlöfte eller på annatsätt åtagit sig transportöransvar (kontraherande transportör).Speditören skall anses vara kontraherande transportör:1) när han utfärdat ett transportdokument i eget namn,2) när han vid marknadsföring eller i offert angivit sittåtagande på ett sådant sätt – t ex erbjudit ett eget pris förtransporten – att det med fog kan antas att speditören tagitpå sig ansvar som transportör,3) vid godstransport på landsväg.B. Speditören ansvarar enligt §§ 24 – 26 som förmedlare utantransportöransvar vid sådana transporter som ej omfattas av A.C. Speditörens ansvar innefattar ansvar för sådana som hananlitat för uppdraget (kontraktsmedhjälpare)a) när han ansvarar som transportör enligt A.,b) när tjänsterna har utförts av honom själv med hjälp avegna anordningar eller anställda ellerc) när han åtagit sig att svara för tjänsterna för egen räkning.Oavsett hur uppdragsgivarens anspråk mot speditören ellerdennes kontraktsmedhjälpare grundas gäller dessa bestämmelseroch med samma ansvar för kontraktsmedhjälparna som förspeditören själv. Det sammanlagda ansvaret för speditören ochkontraktsmedhjälparna begränsas till vad som gäller enligtdessa bestämmelser.När speditören åtagit sig uppdrag för egen räkning gäller –förutom vad som uttryckligen avtalats – allmänt tillämpade ochgodtagna villkor i den mån som de inte innehåller avvikelserfrån dessa bestämmelser.I andra fall än de som nämnts i a) – c) ansvarar speditören somförmedlare utan ansvar för andra än egna anställda.D. För lagringsuppdrag gäller bestämmelserna i § 27.§ 1§ 2UPPDRAGSGIVAREN§ 3Med uppdragsgivaren förstås i dessa bestämmelser den som harträffat avtalet med speditören eller den som trätt i uppdrags-givarensställe. Uppdragsgivarens ansvar regleras av bestämmelserna i § 28.GENERELLA BESTÄMMELSERUPPDRAGETS UTFÖRANDE§ 4Det åligger parterna att lämna varandra de upplysningar som ärnödvändiga för uppdragets utförande. Speditören åtar sig attenligt avtal avhämta, omhänderta och låta transportera gods påett för uppdragsgivaren ändamålsenligt sätt med hjälp av allmäntbrukade transportmedel och transportvägar.Instruktioner till speditören om uppdragets omfattning skalllämnas direkt till honom. Upplysningar i faktura om att gods harsålts mot efterkrav eller värdeuppgift i försändningsinstruktionerinnebär sålunda inte uppdrag till speditören att inkasserafakturabeloppet eller att teckna försäkring.§ 5Det åvilar speditören att styrka att han inom ramen för uppdraget hartillvaratagit uppdragsgivarens intressen med omsorg.Har speditören, eller någon för vilken han svarar, vållat skada,dröjsmål eller annan förlust med uppsåt, kan han inte åberopareglerna i dessa bestämmelser, som utesluter eller begränsar hans ansvareller som ändrar bevisbördan, försåvitt inte annat framgår av § 23.§ 6Speditören är ansvarig för att godset kommer fram i skälig tid(utan tidslöfte). Vid bedömning av vad som utgör skälig tid skallhänsyn tas till de uppgifter om förväntad framkomsttid somspeditören lämnat i sin marknadsföring eller eljest i sambandmed avtalets ingående.Speditören är ansvarig för att godset kommer fram inom dentid (med tidslöfte) som:– skriftligt avtalats som särskilt tidsgaranterad transport– skriftligt lämnats som offertförutsättning som uttryckligenaccepterats av speditören– presenterats av speditören i skriftlig offert som accepteratsav uppdragsgivaren.§ 7Om speditören vid utförande av uppdrag nödgas handla utan attförst inhämta instruktioner, skall han anses göra detta föruppdragsgivarens räkning och på dennes risk.Uppstår risk för värdeminskning av omhändertaget gods ellerpå grund av godsets beskaffenhet fara för person-, egendomsellermiljöskador och anträffas inte uppdragsgivaren, eller föranstaltar haninte snarast efter anmodan om godsets bortskaffande, äger speditörenvidta nödvändiga åtgärder med godset och, om så påkallas, låta säljagodset på betryggande sätt. Gods, som är utsatt för förstöring ellerstark värdeminskning eller ger upphov till akut fara, kan speditörenefter omständigheterna utan varsel sälja för uppdragsgivarens räkning,oskadliggöra eller förstöra.Vad speditören därvid erhåller som försäljningslikvid, skallhan omgående redovisa till uppdragsgivaren efter avdrag förskäliga kostnader i samband med försäljningen.Speditören skall snarast möjligt underrätta uppdragsgivarenom vidtagna åtgärder och på anmodan dokumentera eventuellautgifter förbundna härmed samt styrka att han har iakttagittillbörlig omsorg för att begränsa omkostnader och risker.För sådana utlägg äger speditören debitera särskild utläggsavgift.3


PRESKRIPTION (Danmark, Finland och Sverige)§ 30Talan mot speditören skall – vid äventyr av talans förlust – väckas inomett år. Tiden skall räknasa) vid minskning av eller skada på gods från dagen då godset utlämnadestill mottagaren,b) vid dröjsmål, förlust av hel sändning eller annan skada från dentidpunkt då dröjsmålet, förlusten eller annan skada tidigast hadekunnat konstateras.Denna bestämmelse skall tillämpas när speditören har sitt affärsställe iDanmark, Finland eller Sverige.När avtal träffats med speditören om visst bestämt transportsätt gällerhärvid i stället för sådant transportsätt gällande lagbestämmelser ochallmänt förekommande och godtagna transportvillkor i den mån dessainnehåller avvikelser från vad som stadgas i första stycket av dennaparagraf.SKILJEKLAUSUL (Finland, Norge och Sverige)§ 31FinlandTvister mellan speditören och hans uppdragsgivare får, med nedanangivet undantag, icke hänskjutas till domstol utan skall avgöras enligtfinsk rätt medelst skiljemannaförfarande. Skiljemännen tillsättsav Centralhandelskammarens i Finland skiljenämnd och i skiljemannaförfarandetländer sagda nämnds stadgar till efterrättelse. Skiljemannaförfarandetäger rum i Helsingfors stad. Vidtagande av rättsliga åtgärderför indrivning av ostridiga fordringar innebär inte avkall på skiljeförfarandei fråga om tvistiga motfordringar, vilka sålunda inte får görasgällande genom genkäromål eller kvittning annat än i skiljemannaförfarande.Tvist avseende belopp som ej överstiger värdet av 200 000 FIM ellersom rör förhållande till uppdragsgivare som ingått avtalet huvudsakligenför privat räkning, får dock ej hänskjutas till avgörande medelstskiljemannaförfarande.NorgeTvister mellan speditören och hans uppdragsgivare får, med nedanangivna undantag, icke hänskjutas till domstol utan skall slutligt avgörasgenom skiljedom enligt de regler för förenklat skiljeförfarande somantagits av Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og AlternativTvisteløsning. Detta institut får med beaktande av målets svårighetsgrad,tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämma om deordinarie skiljedomsreglerna skall tillämpas på förfarandet. Vidtagandeav rättsliga åtgärder för indrivning av ostridiga fordringar innebär inteavkall på skiljeförfarande i fråga om tvistiga motfordringar, vilka sålundainte får göras gällande genom genkäromål eller kvittning annat än iskiljeförfarande.Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsningsregler samt norsk lag skall tillämpas, när speditören har sitt affärsställei Norge.Tvist om belopp som ej överstiger 300 000 NOK, eller som rör förhållandetill uppdragsgivare som ingått avtalet huvudsakligen för privaträkning, får dock ej hänskjutas till avgörande av skiljedomstol, såvidaparterna ej bestämt annorlunda.SverigeTvister mellan speditören och hans uppdragsgivare får, med nedanangivet undantag, icke hänskjutas till domstol utan skall avgöras enligtsvensk rätt genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammaresskiljedomsinstituts regler. Reglerna för förenklat skiljeförfarande skallgälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremåletsvärde och övriga omständigheter bestämmer att Institutetsskiljedomsregler skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skallInstitutet också besluta om skiljenämnden skall bestå av en eller treskiljemän.Vidtagande av rättsliga åtgärder för indrivning av ostridiga fordringarinnebär inte avkall på skiljeförfarande i fråga om tvistiga motfordringar,vilka sålunda inte får göras gällande genom genkäromål eller kvittningannat än i skiljeförfarande. Tvist avseende belopp som ej överstiger300 000 SEK, eller som rör förhållande till uppdragsgivare som ingåttavtalet huvudsakligen för privat räkning, får dock ej hänskjutas tillavgörande av skiljedomstol, såvida parterna ej bestämt annorlunda.FORUM VID TVISTER (Danmark)§ 32När speditören har sitt affärsställe i Danmark skall talanmot speditören handläggas av domstol i Danmark och enligt dansk lag.


LIEDGREN DESIGN 2006www.pex.se

More magazines by this user
Similar magazines