Sammanträdesprotokoll Ärendeförteckning - Sundsvall

rst.sundsvall.se

Sammanträdesprotokoll Ärendeförteckning - Sundsvall

SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 1Tid Kl 09.00PlatsKommunhusetBeslutande s Martin Johansson ordförandes Lena Österlund vice ordförandes Börje Bergströms Berith Johanssons Inga-Lis Sireniusv Kim Ottossonm Eva Lohmanfp Börje Alströmc Linnéa Kjellmanmp Inger Paulssonm Nilsson, MarianneErsättare s Ulf Sjölinderv Lindström, JennifercLena NordstrandFelländerkd Lundin, Karl-ErikÖvriga Arne Näsvik Tf SocialdirektörMats LundahlTF EkonomichefHarald EnglundPersonalchefKarin JonssonBoendechefIngrid SäterbergProjektledareProtokollet omfattar §§ 256 -- 281Justeras 2005-12-22Martin JohanssonOrdförandeMarianne BergmanSekreterareBörje BergströmJusterareTillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits påkommunens anslagstavla 2005-12-23 betygar Marianne Bergman.Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 2§ 256 JusteringAtt jämte ordföranden Martin Johansson justera dagens protokoll utsesBörje Bergström.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 3§ 257 Information och diskussion om placering avbarn och ungaIndivid- och familjeomsorgsutskottet har tidigare under hösten fått eningående redovisning omkring placering av barn och unga. Frågan tasnu upp i socialnämnden för information och diskussion.Punkter som redovisas;• Placeringsstatistik –Riket -Länet - Jämförbara kommunerRedovisning- och diskussionUnder åren 2003 till 2004 såg Sundsvalls kommun en markant ökningav antalet placeringar (ca 20 fler placeringar) på grund av att allt flerföräldrar ”gått under jorden”. Sundsvall har haft en kraftigare ökning änjämförbara kommuner. I övriga kommuner med flyktingförläggningt.ex. Gällivare, finns inte denna problematik. Detta fenomen har numinskat i och med möjligheten till ny prövning av uppehållstillståndetfrån och med november månad 2005. Trots den relativt kraftigaökningen 2003- 2004 avviker inte Sundsvalls kommun beträffandeplaceringar i jämnförbara kommuner.• Hur är situationen i Sundsvall? Hur många placeringar. Hurlånga placeringar. Vilka placeras.Redovisningen visar att problematiken när det gäller placeringar ärsammansatt och många ungdomar har en komplex problembild.• Vilka alternativa placeringar finns. Finns det goda exempelfrån andra kommuner.Företrädare från socialtjänsten har varit på studiebesök i Linköping ochtittat på deras stöd på hemmaplan till tonåringar. Linköping harutvecklat ett stöd för att förkorta placeringstiderna, och har HVB-hem ikommunen samt stödboende. Detta stödboende anser företrädare försocialtjänsten vara ett bra exempel på en ”mellanform”.Socialtjänsten bedömer att 5 ungdomar skulle kunna tas hem frånbehandlingshem om ett stödboende startas.Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 4Nuvarande stödformerFamiljeresursteametFamiljeresursteamet med 4 socionomer med hög kompetens arbetar iteamet med familjer och ett samarbete med barnpsykiatrin ochsamarbete när ungdomar skrivs ut från behandlingshem.ChansenEtt samarbetsprojekt med skolan 10 platser. IV-häst samarbetsprojektmed skolan samarbete med olika inriktning.FramåtHur hittar man rätt, hur hittar man socialtjänstens olika. Marknadsföravad vi har. Kanske en informationstidning (kallas -18) jämför med entidning som riktar sig till pensionär (+65).• UtvecklingsfondenBeslut om medel ur utvecklingsfonden bereds av IFU och beviljas avsocialnämnden. Utvecklingsfonden ska präglas av långsiktighet.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 5Dnr§ 258 Fixar´nBakgrundSocialnämnden beslutade 2005-02-23 att inrätta en så kallad”Fixartjänst” i form av ett projekt under ett år med start april 2005.Fixartjänsten ska bedriva en aktiv uppsökande verksamhet bland äldre.Vid sammanträdet lämnas information om projektet tiden april –november. En person innehar ”Fixartjänsten” och har haft ca 270uppdrag under tiden projektet pågått. Ungefär lika många uppdrag harman var tvungen att tacka nej till. Uppdrag som ”Fixarn” i första handutför är sådana som kan medföra risk för fallskador för äldre personer.Information om tjänsten har lämnat via pensionärsföreningar ochhemtjänstgrupper. ”Fixartjänsten” finns organisatoriskt tillsammansmed Jobbprojektet och Hillsta Center. Efterfrågan är stor ochytterligare fler personer skulle kunna sysselsättas.En utvärdering av projektet kommer senare att behandlas avsocialnämnden.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 6§ 259 Information om Lärandeprojektet –HelaprojektetBakgrundIngrid Säterberg från socialtjänstens personalenhet har varitprojektledare för Lärandeprojektet/Helaprojektet och berättar om deerfarenheter som vunnits genom projektet. Lärandeprojektet hargenomförts som en del av socialtjänstens arbete med att erbjuda allatillsvidareanställda/önskad sysselsättningsgrad. Lärandeprojektetstartade i april 2004 och har pågått till september 2005.Projektet grundar sig på aktuell forskning, en studie där syftet varit attstudera förutsättning och villkor för ett omsorgsinriktande lärande ihemtjänsten. Arbetsmiljöverket har bidragit med 1,9 miljoner tillprojektet.Ingrid Säterberg överlämnar slutrapporten och även en utvärdering somgenomförts av FOU Västernorrland till socialnämndens ledamöter.Erfarenheten av projektet har varit mycket god ochsysselsättningsgraden har ökat markant bland den personal som deltagiti projektet.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 7§ 260 Kraftsamlingsdagar - självstyrande grupperBeslutSocialnämnden beslutarattutse Börje Bergström, Leif Wiklund, Kim Ottosson ochMarianne Nilsson att delta.BakgrundMed anledning av projektet om självstyrande grupper inbjudsledamöter från socialnämnden att delta i en halvdag den 9 januari 2006.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 8§ 261 Frågan är fri - fråga din politikerInga frågor ställs vid dagens sammanträde.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 9Dnr 105/05 041§ 262 Särskilda verksamhetsmål i årsbudget 2006BeslutSocialnämnden beslutarattfastställa förslaget till särskilda verksamhetsmål i årsbudget2206.BakgrundSocialnämnden beslutade 2005-11-16 § 239 dels att fastställa förslagtill budget för 2006 med vissa beloppsmässiga och redaktionellaändringar och dels till socialförvaltningen återremittera de delar avbudgetskrivelsen som avser de särskilda målen för socialtjänsten införkommande verksamhetsår.Socialförvaltningen har nu bearbetat budgetskrivelsen i enlighet medsocialnämndens beslut och lämnar förslag till preciseringar av desärskilda verksamhetsmålen.Socialtjänsten ska inom ramen för en ekonomi i balans1. senast år 2006 tillgodose att all personal skall kunna få önskadsysselsättningsgrad.2. Minska beroendet av försörjningsstöd för unga vuxna upp till 25år.Mål: 2006-12-31 ska antalet unga vuxna upp till 25 år medförsörjningsstöd ha minskat med 15% eller ca 75 personerjämfört med situationen 2005-12-31.3. I samarbete med bl. a familj och skola minska antalet barn ochunga som visar tecken på ogynnsam utveckling.Mål: Under 2006 ska, genom förebyggande insatser, isamarbete med hemmen, genomsnittligt antal placerade barnoch unga minska jämfört med 2005.4. Öka sysselsättning/arbete för psykiskt funktionshindrade.Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 10Mål: 2006-12-31 har antalet personer med sysselsättninggenom olika former av samordnad rehabilitering ökat till 20%av den bedömda målgruppen, eller ca 180 personer.5. Fler funktionshindrade skall erbjudas samhällsplatserMål: Andelen funktionshindrade medsamhällsplats/företagsgrupp ska öka med 20% eller ca 20personer till 2006-12-31.6. Utveckla stödet till anhöriga7. Öka antalet vårdplatser för dementaMål: under 2006 ska ytterligare 15 platser i demensboendetillskapas genom konvertering av somatiska platser.8. Bryta ensamhet och isolering för fler äldreBeslutsunderlag• Särskilda verksamhetsmål i årsbudget 2005-11-22 frånsocialtjänstens ekonomienhet• Miljöpartiets syn på socialnämndens budget 2006 – en strävan motEmpowermentProtokollsanteckningMiljöpartiet lämnar ett budgetförslag vid socialnämndens sammanträde.Efter förslag från ordförande får miljöpartiets budgetförslag följa somen bilaga till de särskilda verksamhetsmålen.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 11Dnr 105/05 041§ 263 Månadsuppföljning november månadsocialtjänstenBeslutSocialnämnden beslutarattlägga rapporten till handlingarna.BakgrundSocialtjänsten redovisar efter 2005 års elva månader en ekonomi ibalans med redovisat överskott på 22,3 miljoner. Prognosen för helaåret 2005 pekar på ett positivt resultat.I delårsbokslut 2005-08-31 bedömdes att överskottet skulle komma attuppgå till 800 000 kr. Nu pekar mycket på att resultatet kan komma attbli bättre än vad som tidigare sagts och bedöms nu kunna uppgå till ca2 miljoner kr. Prognosen för 2005 bygger på att socialnämnden skallåterställa sitt balanserade underskott på 11,8 miljoner kr.Beslutsunderlag• Månadsuppföljning november månad socialtjänsten– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 12Dnr 547/05 045§ 264 Ansökan om internlån för investeringarBeslutSocialnämnden beslutaratt hos kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning ansöka ominternlån för investeringar till ett belopp av 322 833 kronor.BakgrundUnder 2005 har Socialtjänsten gjort inköp av inventarier och maskinerpå driftbudgeten. Dessa inköp har ett värde överstigande prisbasbeloppetoch en ekonomisk livslängd över tre år, vilket innebär att de skallbetraktas som investeringar.Beslutsunderlag• Socialtjänstens förslagsskrivelse, 2005-12-22• Arbetsutskottets förslag till beslut 2005-11-30– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 13Dnr 665/03 701§ 265 Avveckling av SundsamBeslutSocialnämnden beslutaratt konstatera att samverksansprojektet Sundsam kommer attavvecklas,att konstatera att någon grundlig utredning av projektet och underlagför ett avvecklingsbeslut inte föreligger,att uppdra till socialtjänsten att redovisa vilka nya samarbetsformersom kan vara aktuella och inriktade mot den målgrupp somSundsam ursprungligen var tänkt för.BakgrundSundsam är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan,Sundsvalls kommuns förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildningoch integration samt Sundsvalls socialtjänst och harbedrivits sedan 1 oktober 2000.Målgruppen är personer som varit frånvarande från arbetsmarknaden iminst två år, är 25 år eller äldre samt är aktuella hos de berörda myndigheterna.Syftet med projektet har varit att finna arbete eller annanlångsiktig lösning för deltagarna.Projektets styrgrupp uppdrog 2005-10-09 till en utredningsgrupp – medrepresentanter från respektive myndighet – att kort beskriva verksamhetensnuvarande innehåll och omfattning samt att föreslå antingen enavveckling eller en fortsatt verksamhet.Utredningsgruppen konstaterar i sitt yttrande att effektiviteten är låg iförhållande till avsatta resurser. I dagsläget är endast 28 personer inskrivna.Gruppen föreslår att Sundsam avvecklas 2005-12-31 och att depersoner som är inskrivna återgår till respektive myndighet.Styrgruppen beslutade – enligt utredningsgruppens förslag – att föreslårespektive myndighet av avveckla Sundsam.Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 14Beslutsunderlag• Socialtjänstens förslagsskrivelse, 2005-11-22• Arbetsutskottets förslag till beslut 2005-11-30– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 15Dnr 545/05 020§ 266 Personalstrategisk handlingsplan för flertrygga anställningar och ökad andelanställda med omvårdnadsutbildning inomäldreomsorgenBeslutSocialnämnden beslutaratt ärendet återremitteras för komplettering och eventuell revideringbeträffande körkort och förändring av omvårdnadsutbildningen.BakgrundSocialtjänstens personalenhet har av socialnämndens ordförande fått iuppdrag att lägga fram en personalstrategisk handlingsplan som syftartill att, inom äldreomsorgen, skapa fler trygga anställningar och ökadandel anställda med omvårdnadsutbildning.Personalenhetens förslag visar på att det politiska inriktningsmålet attskapa fler trygga anställningar ställer krav på• en kompetent, effektiv och välorganiserad bemanningsenhet• ett utökat samarbete mellan områdeschefer och medarbetare inomboende och hemtjänst• tillsvidareanställning av vikarier, tidigare än vad LAS föreskriver,samt fortsatt satsning på tillsvidareanställning av unga medomvårdnadsutbildningFörslaget visar också på att det politiska inriktningsmålet om ökadandel med omvårdnadsutbildning innebär att• Socialtjänstens långsiktiga mål skall vara att så många som möjligtav de tillsvidareanställda skall ha omvårdnadsutbildning• förverkligandet sker genom validering och intensifierad yrkesutbildning,samt• nya rekryteringsregler införsJusterandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 16YrkandeBörje Alström (fp) yrkar att ärendet återremitteras för kompletteringoch eventuell revidering beträffande körkort och förändring avomvårdnadsutbildningen.Beslutsunderlag• Socialtjänstens förslagsskrivelse, 2005-11-18• Arbetsutskottets förslag till beslut 2005-11-30– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 17Dnr 539/05 730§ 267 Remissvar över promemorian Kommunalbefogenhet att tillhandahålla hushållsnäratjänster åt äldreBeslutSocialnämnden beslutarattsom yttrande över promemorian Kommunal befogenhet atttillhandahålla hushållsnära tjänster åt äldre överlämnaskrivelse 2005-11-28 från socialtjänstens kansli.BakgrundSundsvalls kommun har fått promemorian Kommunal befogenhet atttillhandahålla hushållsnära tjänster åt äldre på remiss.Socialtjänstens kansli har upprättat förslag till yttrande överpromemorian.Beslutsunderlag• Skrivelse 2005-11-28 från socialtjänsten– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 18Dnr 517/05 702§ 268 Förslag till förändringar i de kommunalariktlinjerna för serveringstillstånd enligtalkohollagenBeslutSocialnämnden beslutarattatt hos kommunfullmäktige begära att de kommunalariktlinjerna för serveringstillstånd förändras enligtalkoholenhetens skrivelse 2005-11-30 med följande förändring”Undantag kan göras vid internationella och nationellaarrangemang och jubileum som kräver/förutsätter särskildaskäl”.BakgrundSundsvalls kommuns riktlinjer avseende serveringstillstånd är -förutom alkohollagen - grunden för de beslut som socialnämndensindivid- och familjeomsorgsutskott, alternativt alkoholenhetenshandläggare genom delegation, skall fatta gällande tillstånd tillalkoholservering.Några av de punkter som omnämns i riktlinjerna har varit föremål fördiskussioner vid ett flertal tillfällen, och det har även gjorts avsteg frånriktlinjerna. Dessutom finns behov av förtydligande på någon punkt.Utifrån detta har individ- och familjeomsorgsutskottet uppdragit åtalkoholenheten att lämna förslag till förändringar i riktlinjerna påföljande punkter.• Uteserveringar• Serveringstider• Tillfällig servering till allmänhetenYrkandeLena Österlund (s) yrkar på en ändring av formuleringen där ordetGatufest anges. Kim Ottosson (v) hänvisar till en skrivelseJusterandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 19vänsterpartiet lämnat in tidigare, men motsätter sig inte liggandeförslag till riktlinjerna.Formuleringen under rubriken tillfällig servering till allmänheten skalyda på följande sätt ”Undantag kan göras vid internationella ochnationella arrangemang och jubileum som kräver/förutsätter särskildaskäl”.Beslutsunderlag• Alkoholenhetens skrivelse 2005-11-30• Individ- och familjeomsorgsutskottets förslag till beslut 2005-12-07ProtokollsanteckningLinnea Kjellman (c) önskar en protokollsanteckning om att endiskussion med 03-tider och riskerna med detta bör hållas avsocialnämnden.Socialnämndens planering är att under en förmiddag under 2006diskutera ärenden om serveringstillstånd till restauranger.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 20Dnr 1/03 730§ 269 KvalitetsgarantierBeslutSocialnämnden beslutarattfastställa reviderade kvalitetsgarantier för äldreomsorgen ihemtjänst och äldreboenden enligt socialtjänstens skrivelse2005-12-02.BakgrundKvalitetsgarantierna i hemtjänst och äldreboenden är under revideringoch har diskuterats ingående i arbetsutskottet. KPR har diskuterat detnya förslaget och lämnat synpunkter.Beslutsunderlag• Socialtjänstens förslagsskrivelse, 2005-11-23• Synpunkter från KPR– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 21§ 270 Aktuellt från förvaltningen• KompetensstegenFormellt beslut har nu kommit om kompetensstegen ochsocialtjänsten i Sundsvall har beviljats drygt 12 miljoner kr.• PlusjobbenPlanering pågår och kommer att behandlas av samverkansgrupp19/12.• Mait-raidersFörhandlingarna angående Mait-raiders brukarkooperativ och ettavtal pågår.• Skottsundsbackens golvGolven ska enligt regeringsbeslut bytas ut och planeringen pågårför detta. Flyttning kommer att ske av berörda avdelningar vilketmedför 10 platser färre under renoveringstiden. Därmed kommerstarten för boende av utåtagerande på Granlunda att skjutas upp.Ingen boende på Skottsundsbacken kommer att behöva flytta underrenoveringstiden. Kostnad för mattbytet beräknas till 1 miljon kr,bortfall av avgifter och ökat behov av hemtjänst kan röra sig omlika mycket. Golvbytet kommer att vara klar i maj 2006.– – – –Justerandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 22§ 271 Information• Regeringsbeslut 2005-10-20 om överklagande av Överklagan avArbetsmiljöverkets beslut avseende ytskikt på golv. (Dnr 66/05026)• Ansökan/intresseanmälan, försöksverksamhet barnkriscenter,Sundsvall (Dnr 542/05 751)• Redovisning av domar från läsrätt, kammarrätt, regeringsrätt fr.o.m.2005-11-10 – 2005-12-06 (Dnr 434/05 700)KonferensdeltagandeLena Österlund och Martin Johansson har deltagit i konferens iStockholm 7 dec 2005. Vid konferensen behandlades;- Vem blir psykiskt sjuk? Vad är ett psykiskt funktionshinder?- Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder –slutrapport från en nationell tillsyn 2002-2004- Det dagliga livet- Evidensbaserade metoder – vad vet vi?- Rehabilitering- Brukarinflytande och Brukarnätverket- Psykisk sjukdom och samtidigt missbruk- Neuropsykiatriska funktionshinder- Riskbedömningar- Lagstiftning – knäckfrågor och möjligheterJusterandes signaturUtdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSidaSocialnämnden 2005-12-14 23- Ett beställarperspektiv-Vad gör psykiatrisamordningen?– – – –Paragraferna §§ 272-281 omfattas av sekretess.Justerandes signaturUtdragsbestyrkande

More magazines by this user
Similar magazines