2003/3

stawford.se
  • No tags were found...

2003/3

Brännpunktenfrom The Höganäs GroupNews 3/2003BetydelsefullleverantörSIDAN 10●Min dag påjobbetSIDAN 8●Invigningi BrasilienSIDAN 2FOTO: Pressens Bild/Paul SlatteryBerget Fuji (3776 m ö.h.) är en symbol för Japan och betraktas fortfarande av mångajapaner som heligt – det himmelska berget i världens mitt – och många vandrar som pilgrimertill dess topp för tillbedjan och rening. Fuji är beläget tio mil från Tokyo där HöganäsJapan K.K. har sitt huvudkontor. Japan är Höganäs näst största enskilda marknad. Hur gårdet för Höganäs i Japan?Höganäs i JapanSidorna 4– 6


Invigningen i Brasilienbra PR för Höganäs…Måndagen den 2 juli invigdesHöganäs Brasil Ltda:s nya fabrik iJacarei, cirka 40 km norr om Mogidas Cruzes där dotterbolaget bl ahar sitt administrativa säte. Drygt90 gäster – kunder, leverantöreroch VIP – hade hörsammat inbjudanoch fick vara med om en invigningsom inramades av workshop och tekniska seminarier.BRASILIENSão PauloBrasiliaRio deJaneiroSten-Åke Kvist, VD för NorthAmerican Höganäs, Inc.(NAH),förrättade invigningen som fullbordadesav att han avtäckte en minnesplattai fabriksväggen. Dessförinnan höll dotterbolagetsVD, José Carlos Pizarro, ettvälkomsttal. Invigningshögtidlighetenhade föregåtts av fyra månaders intensivaförberedelser.Förutom de drygt 90 speciellt inbjudnagästerna deltog flera medarbetarefrån Höganäsgruppen i invigningen.Hans Söderhjelm och Ulf Engström,båda NAH, samt Olle Thornbladoch Per Engdahl från Höganäs ABmedverkade t ex i seminarieprogrammetmedan Mats Strömgren och AndersNydahl, även de Höganäs AB,övervarade invigningen som representanterför projektgruppen.Tekniska seminarierProgrammet indelade dagen i två delardär invigningen förrättades under eftermiddagendå alla inbjudna var samlade.Under förmiddagens seminarium,som hade PM-kunder som deltagare,talade Olle Thornblad om fördelarnamed kundblandningar, Per Engdahl informeradeom SMC-teknologin ochmöjliga applikationsområden medanUlf Engström redogjorde för nya trenderinom PM. De båda lokala medarbetarnaMarcelo Boragini och MárcioCarvalho tolkade talen till portugisiska.Förmiddagen avslutades sedan med enuppskattad Barbecue Buffet.Hans Söderhjelm, NAH:s marknadschef,och Márcio Carvalho, höllunder eftermiddagen en intressant presentationrubricerad ”World marketand Höganäs world business”. Tre externatalare gav därefter sin bild av denbrasilianska fordonsmarknaden. Talarnakom dels från underleverantörsledet,dels från biltillverkaren VW. Därefterförrättades invigningen och deltagarnaindelades i grupper för guidaderundvandringar i fabriken och laboratoriet.Mycket berömVD José Carlos Pizarro hade anledningatt vara nöjd med invigningsdagen. Inbjudnagäster uttryckte uppskattningför den moderna anläggningen och övrigafaciliteter. Fabriken är t ex 165meter lång och förutom den installeradebandugnen finns det plats för ytterligaretvå betydligt större bandugnar.forts sidan 6Brännpunkten 3/2003Höganäs AB:s personaltidning Årgång 61Ansvarig utgivare: Claes Lindqvist.Redaktionskommitté: Anders Andersson, Anita Björk, Sven Augustsson, Industrifacket och Nils Carlbaum, PTK.Produktion: Ordspråket AB, Helsingborg. Tryckeri: Nya Stiltryck AB, Helsingborg. Copyright: Höganäs AB2


Stolta Höganäsmedarbetare i Jacarei.Mer än 90inbjudnakunderoch leverantörerdeltog iHöganäsBrasils fabriksinvigningmåndagenden2 juli.José Carlos Pizarro,VD för Höganäs Brasil,hälsar gäster ochmedarbetare välkomnatill invigningsfestligheterna.I bakgrunden, tillhöger om Pizarro,väntar Sten-ÅkeKvist på att förrättasjälvafabriksinvigningen.Visning av laboratoriet.Den 165 m långa fabriken med sina olika avdelningar för glödgning,utpackning m m rönte stort intresse.Efter work shops ochseminarium väntadeBarbecue Buffet.3


MARKNADSpännande förändringarDen bild massmedia visar omJapan är att Japan är ett land medstora ekonomiska problem. Arbetslöshet,underskott i de offentligautgifterna och en bilindustri somsuccessivt flyttar ut sin produktiontill övriga Asien och Nordamerikahar förstärkt bilden. Inte ens elektronikjättarnaSony och Toshiba harundgått att drabbas. Hur har dettascenario påverkat Höganäs JapanK.K.?– Det pågående förändringsarbetet vidHöganäs Japan har redan varit fruktbärande,säger VD Göran Wastenson.Japan är Höganäs näst största enskildamarknad och Höganäs JapanK.K. utvecklas fortfarande positivt ochvi försvarar våra marknadsandelar. Föratt rätt kunna bedöma dotterbolagets situationmåste man emellertid känna tillde underliggande förändringarna påmarknaden. Vi är nu inne i ett mycketintressant skede, samtidigt som dotterbolagetgenomsyras av ett spännandeförändringsarbete, säger Göran Wastenson,VD för dotterbolaget sedan 1995.Sett över en tioårsperiod har den japanskamarknaden för presspulverstagnerat. Orsaken är den nämnda attjapansk bilindustri flyttat ut sin verksamhettill andra länder. Från att det tidigaretillverkades 15 miljoner personbilarårligen i Japan, tillverkas det nuendast 10 miljoner. Fast fortfarande tillverkarjapansk bilindustri 15 miljonerpersonbilar varje år, men resterande antalproduceras i andra länder än Japan.– Våra kunder etablerar sig nu iThailand, Malaysia, Singapore, Kinaoch USA. Trots utflyttningen av bilindustrinökade vi förra året försäljningenav presspulver kraftigt, säger GöranWastenson.Jämfört med den nordamerikanskabilindustrin tycks inte den japanska gånågra problem till mötes. Att japanskbilindustri fortsätter att vinna terräng ärockså bra för Höganäs Japan K.K. ochHöganäsgruppen i stort.Japan i fokus– Det händer hela tiden mycket inomjapansk bilindustri i hemlandet Japanoch globalt. Japan är dessutom denstörsta potentiella marknaden för SMC(Mjukmagnetiska komponenter). Underdet senaste året har även dotterbolagetstekniska kompetens ökat ytterligareoch vår avdelning för teknisk serviceutgör nu en viktig länk mellan japanska4Yoshinobu Takeda är chef för Teknisk Service.kunder och Höganäs för det utvecklingsarbetesom bedrivs i Sverige.Att den japanska personbilsindustrinär stark kan belysas av att Toyota snarthar gått förbi Ford när det gäller årsproduktion.När det sker – och det ärbara en tidsfråga – blir Toyota världensnäst största biltillverkare. Det går likabra för Honda och Nissan, fortsätterGöran och tillägger att de tre tillverkarnanu söker partners i Kina.Kraftig ökning av högpresteradeprodukter– Produktstrukturen är annars den attHöganäs i Japan ökar mest inom områdetför högförädlade produkter, såsomAstaloyer och Distaloyer, medan lågförädladeprodukter – rena järnpulver –ligger på en konstant nivå. Vår försäljningav Distaloyer och Astaloyer harexempelvis ökat med mer än 50 procentde senaste sex åren, vilket är positivtför dotterbolagets lönsamhet, fortsätterGöran.De tre huvudkonkurrenterna i Japanheter Kobe, JFE (tidigare KawasakiSteel) och Höganäs. Höganäs möts nu


för Höganäs i Japanav en kraftig priskonkurrens från Kobeoch JFE:s sida sedan alla de stora biltillverkarnadeklarerat att de skall skäraned sina inköpskostnader med cirka 20– 30 procent under en treårsperiod.Priskonkurrens– För att få ned kostnaderna pressar bilindustrinsina underleverantörer, exempelviskomponenttillverkarna, som isin tur vänder sig till pulvertillverkarnamed krav på prissänkningar. Våra konkurrenterhar varit mycket generösamed att ge prisrabatter eftersom manhar en stark ambition att stödja sinakunder när de har problem. Eftersomeuron under detta år blivit starkare gentemotden japanska valutan (Yen) hardet inte varit lätt för Höganäs att mötaden här formen av priskonkurrens. Vitror dock nu att konkurrenterna har nåttsmärtgränsen och att priskonkurrenseni framtiden blir mindre framträdande.– Flera japanska komponenttillverkarehar flyttat ut delar av sin verksamhettill USA och vi har hjälpt NorthAmerican Höganäs med stödleveranserav blandningar till två stora kunder iUSA. Det har varit roligt för oss atthjälpa NAH med leveranserna eftersombolaget ännu inte har resurser för attsjälva tillverka de blandningar som efterfrågats.Hade vi inte levererat hadeordern sannolikt gått till någon av vårakonkurrenter. Det är vårt mål att fortsättastödja de av våra kunder som startarproduktion i Asien och Nordamerika.– Den höga efterfrågan på pulverhar gjort att kapacitetsutnyttjandet i vårblandningsstation varit hög, fortsätterHöganäs Japans chef. Resurserna i Saitamaär hårt ansträngda och vi har klaratden höga produktionstakten tackvara bra personal och övertidsarbete.De två senaste månaderna har vi slagitproduktionsrekord.– Vi ser nu över blandningsstationenskapacitet med hjälp av medarbetarefrån avdelning Teknikutveckling iHöganäs.Ny ledningsgruppHöganäs dotterbolag i Japan har 24medarbetare, varav tio arbetar i Saitamaoch resterande på kontoret i Tokyo.En tjänst som försäljningsingenjörskall tillsättas, därefter blir organisationenfulltalig och antalet medarbetareblir 25.Naturliga avgångar som pensioneringarhar inneburit att Höganäs Japansuccessivt förnyat och föryngrat sinNy administrativ chef är Kimiko Sato.ledningsgrupp. Förutom VD GöranWastenson består ledningsgruppen avYoshinobu Takeda, chef teknisk servi-Saitama blandningsstation i Tokyo har nyligen firat 15-årsjubileum samt slagitproduktionsrekord.▲Rekordproduktion i SaitamaBlandningsstationen i Saitama, Tokyo,har nyligen firat 15-årsjubileum. Dettog Saitamaanläggningen elva år att nåmilstolpen 50% av nuvarane produktionsvolym,men bara ytterligare fyraår för att nå 100%. Största delen kundblandningarbestår av produktenSTARMIX.5


ce, Kimiko Sato, administrativ chef,Toshiaki Minami, marknadschef, samtproduktionschef Hideyuki Takahashi.Av dessa är alla utom Wastenson ochTakahashi nya i organisationen ochledningsgruppen.– Den första nya chef som tillsattesvar Yoshinobu Takeda. Han var tidigareforskningschef hos en av våra storakunder. Yoshinobu Takeda är ett aktatoch välkänt namn internationellt ibranschen. Under honom har vi byggtupp en organisation som skall kunnafungera med mindre stöd från Höganäsi Sverige är det tänkt. Vårt mål för tekniskservice och teknisk support är attbli ett tekniskt supportcenter i Asien.Marknadschef Toshiaki Minami tillhör denya i ledningsgruppen.Takeda bistår redan i dag dotterbolageti Korea med teknisk support.– Som första svenska bolag i Japanhar vi anställt en kvinnlig administrativchef. Kimiko Sato är utbildad i USAoch har även arbetat där en tid. Hon ären frisk fläkt i företaget och har tagitmånga bra initiativ som syftar till sänktakostnader för HJKK, säger Höganäsjapanchef och fortsätter:– Vår nye marknadschef efter Takeyama– Toshiaki Minami – är utbildadjurist och har tidigare arbetat sommarknadschef för Philips i Japan. Hanhar en bred bakgrund och även administrativerfarenhet. Toshiaki Minamiblev anställd i maj i år och KimikoSato i december 2002. ProduktionschefHideyuki Takahashi är sedan tidigareett välkänt namn för Brännpunktens läsareoch en av företagets veteraner.– Förre marknadschefen MasatsuneTakeyama och Yoshikuni Mesuda, sombåda är pensionerade (japanska pensionsåldernär 60 år), fortsätter påkonsultbasis i företaget. Takeyama hararbetat länge i branschen och är en viktig”dörröppnare” för oss hos japanskatransplants i hela Asien. Mesuda arbetarmed Coldstreams produkter, vilkethan har erfarenhet av sedan tidigare.FörändringsarbeteGöran Wastenson berättar vidare attdotterbolaget startat en intern utbildningsverksamhetsom bl a syftar tillförändringar i sättet att arbeta. Medhjälp av ett japanskt konsultföretag,som drivit liknande projekt hos andrasvenska dotterbolag i Japan, har redanett övergripande seminarium för samtligamedarbetare hållits. Ytterligarefem seminarier väntar i år, varav ett förledningsgruppen, och eventuellt förläggsnågra utbildningsdagar till våren2004.– Alla medarbetare deltar i utbildningensom bl a syftar till personlig utvecklingoch att stärka teamkänslan iden nya organisationen. Under detförsta seminariet fick vi t ex lära oss attlyssna bättre och ställa frågor. Viktigtär att utbildningen även bekräftar att vibåde är ett japanskt företag samt en delav Höganäs globala organisation, fortsätterGöran och tillägger: För en japanär det inte lika naturligt att ifrågasättaoch ställa frågor, i synnerhet inteom man är ung och motparten betydligtäldre, vilket det är för oss skandinaver.– Det pågående förändringsarbetethar redan varit fruktbärande och personligentycker jag att det är mycketroligt att arbeta under de nya förutsättningarna.Det är en ny anda som sveperin i vårt japanska dotterbolag, sägerGöran Wastenson avslutningsvis. ■forts från sidan 2BrasilienFrån Mogi das Cruzes transporterasvattenatomiserat pulver till den nya anläggningeni Jacarei. Där glödgas,mals, siktas, homogeniseras och packasde olika pulverprodukterna. AvHöganäs Brasils totalt 116 medarbetarearbetar för närvarande 36 i Jacarei.”Fabriken bra för Jacarei”– Myndigheterna i Jacarei är mycketstolta över vår nya anläggning. Vi harhaft ett öppet hus speciellt för de lokalapolitikerna. Stadens borgmästare,Marco Aurélio de Souza, uttryckte storglädje över vad han såg och menade attfabriken kommer att öka intresset förindustrietableringar i regionen, sägerJosé Carlos Pizarro och fortsätter:Tydliga mål– Vårt mål är att med hjälp av den nyafabriken bl a minska produktionskostnadernaoch öka kvaliteten på produkternaså att vi når Höganäs globalakvalitetsmål för produkterna AHC100.29 och ASC 100.29 samt att HöganäsBrasil kommer att bidra till ensnabbare expansion av pulvermetallurgini Sydamerika.– Våra kortsiktiga mål påverkas någotav att personbilstillverkningen iBrasilien minskat under året. Detta inverkaremellertid inte på vår framtidstrooch jag hoppas att vi inom loppetav några år kommer att göra ytterligareinvesteringar i Jacarei i syfte att ökakapacitet och produktivitet. I planernafinns bl a en ny glödgningsugn och enny elektrisk ljusbågsugn, säger JoséCarlos Pizarro avslutningsvis. ■6


MARKNADItaliensk motortillverkaremed fokus på SMC-teknologinPermanentmagnetmotorer är specielltlämpade att konstrueras enligtSMC-teknologin och Höganäs harvarit involverat i flera framgångsrikaprojekt. Brännpunkten har tidigareskrivit (Brännpunkten 2/2002) omden motor som Aisin Seiki i Japankonstruerat för att driva en oljepumpsom ingår i ABS-bromssystem förpersonbilar. Även de europeiskamotortillverkarna har kommit en brabit på väg vad gäller SMC. Exempelvishar det italienska företagetPhase Motion Control startatmassproduktion av servomotorerämnade för direktdrivningsapplikationer.Phase Motion Controllanserade under fjolåretUltract T-serien, som är servomotorerbaserade på enny flerpolig magnetkonstruktion.Servomotorn beskrivssom ultrakort jämförtmed en motsvarandekonventionell laminatbaseradservomotor. Mera exaktär en laminatmotor medsamma prestanda ca tregånger större än Ultract T.- Att SMC-baserade motorerär så mycket mindre i storlekhar stor betydelse för potentiella servomotorkundereftersom tekniskt utförandeofta har högre prioritet än kostnaden,säger Marco Venturini, koncernchefför Phase Motion Control.Marco Venturini tillägger:7Ultract T är betydligt mindre än en laminatmotormed samma prestanda.Unik lindningskonfiguration– Vi har använt SMC-teknologin för attkonstruera de enskilda polkomponenterna,vilka först lindas och sedan monterasi motorn. I en konventionelltbyggd servomotor bär en laminatkomponentalla polerna.– Fördelen med individuella poler äratt man förbättrar lindningstätheten ocherhåller ett högre vridmoment. Detta isin tur möjliggör betydligt mindre, menlika effektiva motorer, säger koncernchefVenturini.Ultract T-motorn är ett resultat av etttvåårigt utvecklingsprojekt vars målsyftade till att öka vridmomentet genomatt använda SMC-teknologin. Detsom bl a bidrog till projektets framgångvar en kombination av en ny lindningskonfigurationoch det SMC-materialsom Höganäs levererat. Höganäshar dessutom delat med sig av sinSMC-erfarenhet till motortillverkarenoch tillhandahållit materialprover tillprototyptillverkning före verktygsfasen.Phase Motion Control, som är ettungt företag (grundades 1985), har sitthögkvarter i Genua och produktionsanläggningari Italien och Kina. Företagetsspecialitet är utveckling av skräddarsyddamotorer och motorstyrningar.Med sina unika egenskaper, förpackadi liten volym, har den nya servomotornhittills marknadsförts för applikationerinom Phase Motion Controls huvudmarknader,vilket bl a är automation,industrirobotar, textil- och maskinverktyg.Koncernchef Marco Venturini avslutar:Vi kommer med all sannolikhetatt använda SMC-teknologin i framtiden.Initialt innebär det att vi skallbredda Ultract T-familjen till att omfattafem servomotorer i storleksordningen1 till 200 Nm.■


PERSONALNamn: Anders NydahlÅlder: 38Arbetar: MTT, Torra processer (avd.Teknikutveckling)Familj: Skild, har två barn som är tiooch sju årBor: Parhus på Rönngatan i HöganäsFavoritmat: Janssons frestelse (läs faktarutan)Fritidsintressen: Huset, geologi samt attvara tillsammans med barnenMin dag på jobbetAnders NydahlMTT, Torra processer, Höganäs ABDe senaste tre åren har inneburitmånga resor för Anders Nydahl.Han var med och byggde uppanläggningen i Stony Creek, USA,men det är framförallt i Brasilien ochmed anläggningen i Jacarei hanarbetat längst.IJacareiprojektet har Anders arbetetmed allt som rör bandugnen, pulvretsefterbehandling, malning ochsiktning samt kvalitetskörning ochuppföljning av analyser. Anders arbetadeåren 1988-2000 i Pulververket iHöganäs, varav tio år som kontrollrumsoperatör.När ugnshall och krosshallblev en arbetsenhet ansvarade hansom försteman i kontrollrummet förproduktionen i hela verket. Denna tidigareerfarenhet har han stor nytta av iJacarei.– I Jacarei arbetar jag mycket mednye produktionschefen Sidney Marcosda Silva. Det är kul att arbeta med Sidney.Vi lär av varandra. Han kan en delsom jag inte har erfarenhet av, medanjag har längre erfarenhet av bandugnsproduktionän han, säger Anderssom helt nyligen kom tillbaka tillHöganäs efter en tvåveckors sejour iBrasilien.– När man kör i gång en ny anläggning,som den i Jacarei, blir det långaarbetsdagar och ibland för lite sömn.Inte heller blir det så mycket tid överför rekreation. Några lediga helger hardet förstås blivit. En avsevärd skillnadmellan projekten i Stony Creek ochJacarei – förutom att Stony Creekprojektetvar betydligt större – är att operatörernai Jacarei i inledningsskedetinte hade den grundläggande bandugnskännedomsom kollegerna i StonyCreek hade vid sin driftstart.- Grabbarna i Jacarei är läraktigaoch kommer, som jag ser det, att skaffasig den rutin och känsla som behövsför att köra ett verk, tillägger Anders.Anders Nydahls fritidsintresse är stenar och fossiler. Det fem ton tunga malmblocket utanförHöganäs laboratoriebyggnad har han ännu inte lyckats ta hem till samlingarna.Resurser och kompetens inomHöganäsAnders tycker om att lösa problem ochser sig därför som en problemlösare iprojektarbetet. Han stortrivs med sittarbete och anser sig ha rejäla resursertill sitt förfogande.– Det finns resurser och kompetensinom företaget. Behöver jag hjälp medett problem eller ha någon att ”bolla”tekniska frågor med finns det mångakunniga arbetskamrater på HöganäsAB. De allra flesta är villiga att dela8


med sig av egna erfarenheter och kunskapersom de inhämtat. Den generositetenär viktig, fortsätter Anders.Storebror lockadeTvå av Anders äldre syskon arbetarockså på bolaget. Storebror Pelle börjadepå Svampverket 1984 och var densom lockade Anders, som är utbildadplåtslagare, att söka jobb på HöganäsAB. Storasyster Pernilla arbetar sommiljöingenjör på MSM (Miljökontoret).Pelle är numera kontrollrumsoperatör(försteman) i Pulververket.En yngre bror arbetar hos B&J, somär ett konsultföretag Höganäs AB anlitar,så i praktiken arbetar även lillbrorsanNiclas inom Höganäs industriområde.Det var i februari 1987 som Andersanställdes på dåvarande HF (gasatomiseradepulver) . Där arbetade han medsiktning och granulering. Drygt ett senarebörjade han på Pulververket.För Anders var det inte svårt attöverge plåtslagerijobbet, där han tycktearbetet mest handlade om snabbhet ochinte att försöka göra så snygga och braarbeten som möjligt. Att jobba treskiftoch ha bra lön lockande därför mera änfortsatt arbete med falshammare ochplåtsax.Arbete som samordnareI samband med sin skilsmässa 1998ville Anders komma från treskiftsarbetet.Han ville också få ett arbete sombättre passade rollen att vara pappa tillKajsa och Felix, som han har hos sigvarannan tvåveckorsperiod. Andersfick anställning som samordnare påPulververket, vilket innebar att han dåoch då även ersatte någon av dåvarandedriftledarna Per Nilsson (produktion)och Stefan Persson (packning).- Jag har märkt under utlandsprojektenvilken oerhörd nytta jag har haft avmina olika arbetsuppgifter på Pulververket,fortsätter Anders.För tre år sedan började Anders arbetapå Produktionsutveckling, en sektionsom i början av det här året ingicki en omorganisation som har till syfteatt samla Höganäs teknikutvecklingsresurserunder ett tak. Hans nuvarandehemvist är därför MTT (Torra processer),som är en av fyra sektioner inomavdelning MT (Teknikutveckling). Anderssäger att han aldrig ångrat att hanbörjat på Höganäs och han ser mycketpositivt på de ansträngningar företagetgör för att höja kompetens – och utbildningsnivånhos sina anställda. Självhar han läst matematik, fysik och kemi.- Jag är stensamlare, fortsätter Anders,och har alltid några stenar medmig från mina utlandsresor. Det finnsett känt område i Brasilien med mineralerav olika slag. Jag hoppas få tillfälleatt komma dit under någon Brasilienresa.Annars är det gott om stenaroch fossiler runtom Höganäs. Kullahalvönoch Bjärehalvön är kända försina fossiler. Mitt intresset för stenarhar medfört att jag skulle vilja studerageologi på akademisk nivå. Om jag nufår tid till det, vill säga?Rollen som pappa– Mitt utlandsarbete går med en delförändringar bra att kombinera medrollen som ensamstående pappa, fortsätterAnders. De två veckor jag harbarnen hos mig försöker jag lägga upparbetet så att jag kan arbeta några färretimmar. De perioder jag inte har barnenhar jag däremot längre arbetsdagar.Vanligtvis fungerar detta mycket bra.– I augusti var barnen med mig påsemesterresa till USA. Resan gick viaIsland, där vi var ett par dagar och bl abadade i varma källor. I USA bodde vihos en ungdomskamrat till mig – PelleAxelsson som numera arbetar som reparatöri Stony Creek.– Pelle arbetade tidigare för B&Joch deltog i Stony Creekprojektet. Bl ahade han hand om utbildningen avNAH:s underhållspersonal. Nu är hangift med en amerikanska och bosatt iSomerset, Pennsylvania, och arbetarhos North American Höganäs.9– Jag tycker om naturen i Pennsylvania,men saknar närheten till havet.Därför skulle jag själv ha mycket svårtför att bosätta mig som Pelle har gjort.För de som är intresserade av jakt finnsdet mycket vilt i dessa områden. Ochjakt och fiske är vad många medarbetarepå NAH i Stony Creek är intresseradeav.Anders, som är uppvuxen i Viken,bor på Hultaboområdet i ett hus sombyggdes år 1910 och först utgjorde arbetarbostäderåt fyra familjer. I dag ärdet ombyggt till parhus och Anders delav huset är 80 kvm fördelat på 1,5 plan.- Hultabo är ett lugnt område. Härfinns ingen genomfartstrafik och dettar mig bara tre-fyra minuter att cyklatill jobbet, säger Anders avslutningsvis.■Janssons frestelseJanssons frestelse är en svenskmatspecialitet och populär vickningsrätt,som även brukar ingå i detsvenska julbordet och smörgåsbordet.Janssons frestelse är en gratineradmaträtt bestående av ansjovis, potatis,lök och grädde. Den har tillskrivitsden svenske operasångaren, PelleJanzon som levde 1844-1889, menmånga matforskare vill härleda maträttentill en svensk film från 1928med samma namn.Det svenska smörgåsbordet är käntutanför landets gränser. Så välkäntatt engelskan har upptagit ordetsmorgasbord i sitt språkbruk. Liksomman gjort med ett annat ord som ocksåhärstammar från Sverige – ordetombudsman.


LEVERANTÖRHolje Trading ett essHögkvalitativ, återvunnen stålskrotär jämsides med slig och nickelHöganäs AB:s viktigaste råvaror.Höganäs använder i sin Halmstadanläggningomkring tio procent avallt återanvänt stålskrot i Sverige.Omkring hälften av skrotet som användsi Halmstad levereras av HoljeTrading i Olofström.John ArvidssonPer-Olof PerdingÅtervinningsföretaget Holje Tradingär ett förhållandevis ungtföretag, som på kort tid även blivit trippelcertifieratav Bureau Veritas QualityInternational enligt Kvalitet ISO 9001,Miljö ISO 14001 och Arbetsmiljö AFS2001 samt klarat kvalitetskraven för attutnämnas till Höganäs s k A-leverantörer.I juni i år lyckades Holje Tradingför andra gången, utan någon som helstavvikelse, klara BVQI:s revision avsina tre ISO-system. Att ett så passungt företag – verksamheten startade ijanuari år 2000 – snabbt har blivit enav Höganäs huvudleverantörer kräveren närmare förklaring.Under många år – fram till år 1999 –köpte Höganäs AB skrot huvudsakligenfrån de två dominerande aktörernai Sverige, nämligen Stena Metall Återvinningoch Gotthard Nilsson. Det senareföretagsnamnet är efter bolagetsgrundare Gotthard Nilsson som år 1906startade skrotrörelse i Älmhult. År 1999gick landets båda ledande återvinningsföretagsamman och bildade StenaGotthard Återvinning som ingår i StenaMetallkoncernen.På Gotthards i Älmhult arbetadeJohn Arvidsson och Per-Olof ”Peo”Perding. De båda arbetskamraternahade sammanlagt omkring 60 års erfarenhetav skrot- och återvinningsverksamhet.De hade god erfarenhet avbranschen i egenskap av inköpare ochförsäljare samt av chefskap för Gotthardsdotterbolag.John och Per-Olof såg därför sammanslagningenmellan de båda jättarnasom rätt tillfälle att starta ett nytt företagi återvinningsbranschen. Tillsammansmed Gotthard Nilssons barnbarn,Peter Ehrnst, förverkligades affärsidénoch Holje Trading bildades. Företagetssäte är i Olofström, där Volvo PersonvagnarAB (ägare Ford) har en stor karosserifabrikmed cirka 3000 anställda.10Olofström hette fram till 1920-taletHolje därav företagsnamnet.– När fusionen mellan Gotthards ochStena Metall Återvinning var klar gickallting mycket snabbt för oss, berättarPer-Olof Perding. Per-Olof och JohnArvidsson delar på ledningsansvaret. Idet löpande arbetet är det John somsköter inköpen och Per-Olof som ärförsäljningsansvarig.– Olofströms kommun är mycket företagarvänligtoch vi kom över ettmarkområde på 20.000 kvm, där vi eftermycket eget, hårt arbete kunde byggaen modern skrotgård, fortsätter han.Unik skrotgårdDe olika typerna av skrot som kommerin på skrotgården bearbetas, sorterasoch lagras på ett miljömässigt riktigtsätt. För detta ändamål finns en stenlagdplatta och takförsedda materialfackmed slutet tanksystem för oljebemängtmaterial. Dessutom finns lagerlokalerför värdefullare material som tex koppar.– För att vi miljömässigt inte skallriskera att påverka vår omgivning negativthar vi även lagt en geoduk underhuvuddelen av tomten. Geoduken – enslags gummiduk – leder alla vätskor vidaretill en oljeavskiljare. Det här hanteringssättetär vi ensamma om i branscheni Sverige. I Tyskland är det destovanligare, fortsätter Per-Olof Perding.Ansvar för Volvos karosserispillHolje Trading, som i huvudsak sysslarmed återvinningsbara restprodukter avjärn- och metallskrot, fungerar som engrossist där 90 procent av leveransernaär s k direktleveranser. Företaget ansvararbl a för internhanteringen av allts k fallande skrot från Volvos karossfabriki Olofström, vilket innebär attföretaget har anställd personal inne iVolvofabriken. Denna verksamhet ut-


när det gäller skrotgör basen i Holje Tradings verksamhet.–Vi är ett litet flexibelt företag medför närvarande åtta anställda och HoljeTrading omsätter drygt 160 MSEK. Vihar valt att ha en liten organisation ochköper därför alla transporter. Holje Tradingskulle exempelvis behöva anställatolv chaufförer om vi skulle hanteraalla leveranser med egen fordonspark.– Våra kunder är stålverk och gjuterieri Sverige och i utlandet. Av vårtmaterial går 30 – 40 procent på export.Flygande startNär företaget startade i januari 2000hade man s k flygande start. Holje Tradinghade avtal med Volvo i Olofströmom att ta hand om deras fallande skrotfrån produktionen samt en köpstarkkund, Höganäs AB.– Första året nådde Holje Trading 50procent över budget och vi fortsätter attväxa samt nå våra mål, fast i en lugnaretakt, tillägger Per-Olof.– Från Olofström går det varje arbetsdagi genomsnitt tio lastbilar medskrot till atomiseringsverket iHalmstad. Det är en trevligt utmaningatt arbeta med Höganäs som är enmycket kvalitetskrävande kund. De köperkvalitetsskrot och lägger ett mycketstort ansvar på oss vad gäller kvalitetoch logistik.– Utvecklingen i dag går också motatt allt fler stålverk och gjuterier harsina egna unika krav på den skrotråvaraman önskar köpa. Det är i dag heltandra kvalitets – och logistikkrav påoss leverantörer jämfört med de kravsom ställdes för 15 – 20 år sedan.Förutom Holje Trading köper Höganäsäven stålskrot av Stena GotthardÅtervinning AB. Det skrotet kommerhuvudsakligen från Volvos stora fabriki Torslanda utanför Göteborg och frånSAAB (ägt av GM) i Trollhättan. Detmesta skrotet Höganäs använder äralltså karosseriplåt – d v s nytt materialsom blivit spill vid karosseritillverkningen– som utgör det absolut bästaskrot som finns.Resurs- och miljövänligt– Återvinning av järnskrot ökar successivtdå det blir en allt viktigare råvarahos stålverken. Av de metaller somåtervinns är aluminium mycket viktig.Det är en av de metaller som kräverlägst energiåtgång, cirka 5 procent, vidomsmältningen jämfört med jungfruligråvara. För oss är aluminium dominerandesom metallskrot, men vi köperoch levererar även andra metaller sombly, koppar, mässing och zink. Att tillvaratajärn- och metallskrot och återanvändadetta är i högsta grad miljö- ochresursvänligt, tillägger Per-Olof.–Tillsammans med Volvo och Höganäsär Holje Trading involverat i ett intressantkretslopp. Alla tre företagenarbetar i eller med bilindustrin. Volvokräver att vi hanterar deras restprodukterpå ett rätt sätt och vår verksamhet ärviktig för Volvo. Höganäs köper restprodukterfrån Volvo av oss och Höganäspresspulver används till komponentersom sitter i deras bilar. Vi förädlarmed andra ord i ett eget kretslopp, avslutarPer-Olof ”Peo” Perding intervjun.– För Höganäs är det strategiskt viktigtatt ha två kvalitetsmedvetna leverantörerav järnskrot, säger HöganäsAB:S inköpschef Börje Torenäs. Vi harett unikt och givande samarbete medVolvo och Holje Trading. Att bådeHöganäs och Volvo har valt Holje Tradingsom samarbetspartner visar att vilitar på företaget. Holje Trading är ettmiljö- kvalitetsmedvetet företag. De levererarbra produkter till vår anläggningi Halmstad och sköter logistikenpå ett bra sätt.Kulturellt samhälleDet lilla samhället Olofström (Olofströmskommun har cirka 16000 invånare),som är beläget i västra Blekinge– ”Sveriges trädgård” – är ett industritättsamhälle där andra stora företag relateradetill bilindustrin också harfabriker.Annars är Olofström känt för att hafostrat två internationellt kända författare,nobelpristagaren Harry Martinson(1904 – 1978) samt Sven Edvin Salje(1914-1998). Martinson som erhöll delatNobelpris i litteratur år 1974 föddesden 6 maj 1904 i den lilla byn Nyteboda.Martinson placerades i unga år iolika fosterhem och de svåra åren soms k sockenbarn skildras bl a i böckernaVägen ut (1931) och Nässlorna blomma(1935).■Holje Tradings satsning på miljö visas på många sätt. All bearbetning sker på en stenbelagdplatta och en nedgrävd geoduk leder alla vätskor vidare till oljeavskiljare. Allt inkommandeoch utgående gods vägs på den högautomatiserade fordonsvåg som ses på bilden.


INVESTERINGALEX ett jättelyftför AstaloytillverkningenAstaloyverket och Distaloyverket (i bakgrunden) sett från söder. Båda verken har försettsmed höga tillbyggnader. Den 27 m höga tillbyggnaden på Distaloyverket rymmer den nyablandningshallenAstaloyer är en av Höganäsproduktgrupper som rönt mycketstor framgång. Nu genomförs enrad åtgärder för att möta den efterfrågansom finns och samtidigt effektiviseraoch anpassa tillverkningenför kommande behov. Höganäsinvesterar under år 2003 omkring150 MSEK i projektet ALEX (AstaloyExpansion).Investeringen ger förutom en kapacitetsökningett effektivt, högautomatisktprocessflöde. Gränserna mellan Astaloy-och Distaloyverket suddas ut. Astaloyverketstyrs och övervakas från Distaloyverketskontrollrum och personalensarbetsområde omfattar båda verken.Astaloyer är en produktgrupp somunder de senaste åren har rönt storaframgångar och där efterfråganstrycketökar, säger Hans Söderhjelm, NorthAmerican Höganäs marknadschef ochfram till augusti 2003 Höganäs AB:smarknadschef för PM-pulver. Hansnämner bl a Astaloy CrM och AstaloyCrL som exempel på Astaloyproduktermed stor potential.– En av marknadssidans viktigasteuppgifter är att fånga upp och tillvaratakunders och slutanvändares synpunkteroch behov så att Höganäs har de mestlämpade produkterna och rätt kapacitetnu och i framtiden. Tiden för att skapanya produkter och anläggningar ärlång. Det gäller att vara ute i god tid,säger Hans Söderhjelm.Projekt ALEXMed tydliga signaler från marknaden,en teknisk förstudie genomförd avMats Strömgren, avdelning Teknikutveckling(MT) och ett beslut i företagsstyrelseni november 2002 startadeprojekt ALEX och Magnus Pettersson,MTT, utsågs till projektledare. ProjektALEX har på många sätt påverkat såvälDistaloyverket som Astaloyverket.Det omfattade byggarbete som utförtshar bl a förändrat exteriören påberörda fabriker. Östra delen av Astaloyverkethar rivits för att ge plats fören 24 m högdel, vilket krävs för att fåplats med de nya automattraverserna.Verkets norra sida, som vetter åt Distaloyverket,har fått en ny tillbyggnad förel/ventilation.– Inne i Astaloyverket har den ugnsom sedan några år används för tillverkningav Astaloy CrM nu fått sällskapav två betydligt större ugnar medhög kapacitet. Det finns även plats fören fjärde ugn, säger projektledare MagnusPettersson.Krossning, malning och siktning avdet tillverkade pulvret i Astaloyverketsker som tidigare. All övrig materialhanteringi Astaloyverket och i den nyablandningshallen sker med hjälp av baskarsom lyfts med automatiska traverser.Transport av pulver till blandningshallensker med obemannade luftkuddeburnatruckar. Den nya, 27 meter högablandningshallen förenar nu Astaloyverketmed Distaloyverket. Utpackningenav färdiga Astaloyprodukter kommersåledes att ske från den ovan nämndablandningshallen i Distaloyverket.Många involverade–Trots en del leveransförseningar harprojekt ALEX i stort följt planerna ochbudget. Förutom byggföretagen NCCoch PEAB har många medarbetare frånProduktionen och konsulter varit involveradei projektet, fortsätter MagnusPettersson.I styrgruppen för ALEX ingår förutomprojektledaren även vice VD UlfHolmqvist, Mats Strömgren, verkschefKjell Paulsson och produktionsingenjörPontus Nilsson.I början av nästa år, när de nya produktionslinjernaär intrimmade, avslutasprojekt ALEX och tillverkningenav Astaloyer får ett jättelyft. ■

More magazines by this user
Similar magazines