12.07.2015 Views

Historia - Åbolands Folkhögskola Språk och turisminstitutet

Historia - Åbolands Folkhögskola Språk och turisminstitutet

Historia - Åbolands Folkhögskola Språk och turisminstitutet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Åbolands folkhögskolaSpråk- och turisminstitutet(ÅfSTI)Kort historik


Åbolands folkhögskola Språk- och turisminstitutet (ÅfSTI)1890-2006”Vi tror på skolans berättigade plats bland Finlands utbildningsinstitutioner i allmänhetoch bland folkhögskolor i synnerhet.”(s. 51 Lärar –och elevförbundet vid Åbolands folkhögskola 100 år)Starten1890Studentföreningen Västfinska Stammen startade år 1890 en penninginsamling för attåstadkomma en folkhögskola i sydvästra Finland med bistånd av SvenskaBildningens Vänner. En folkhögskolekommitté tillsattes.5.7.1892En delegation bestående av 14 medlemmar beslöt att den blivande folkhögskolanskulle förläggas i Pargas.4.1.1893Beslut om att folkhögskolan skulle inrymmas i Pjukala rusthåll. Ägare var JohanWilhelm Laurén som gjorde denna kulturgärning utgående från sitt brinnandeintresse för folkhögskolidén.5.11.1893Sydvästra Finlands svenska folkhögskola öppnade sina dörrar. Invigningenmåste ske utomhus eftersom antalet deltagare var så stort. Första årskursen hade40 elever. Kapitalet till skolans verksamhet kom under denna tid enbart på frivilligväg.30.4.1894Lärar- och elevförbundet bildades. Stiftande medlemmarvar de elever som utdimitterades 30.4.1894.5.2.1895Lärar- och elevförbundets första egentliga årsmöte.Sommarmöten med program arrangerades ofta i augusti,men de lockade inte så många längre på 60-talet. Mötenaordnades även på andra platser i Åboland.Klassfoto 1895-96Skolbyggnaden1897En byggnadsfond bildades.1902Elevförbundet beslöt att till hösten 1904 på egen bekostnad uppföra ett skolhus.Tomten donerades av familjen Laurén vid stranden i Pjukala.5.11.1904Elevförbundet överlämnade skolhuset till direktionen på skolans 11-årsdag. Det kansägas att skolbyggnaden hade rests med förenade krafter från hela Åboland.


1913-1914Huset förstördes i eldsvåda i juni 1913. Följande år uppfördes en ny byggnad isamma stil ritad av Max Frelander.1964Elevinternatet Kastellet byggdes. Internatet renoverades1996.1992-93Skolans tillbyggnad Skansen med nytt kök/matsal ochundervisningsutrymmen togs i bruk hösten 1992.Skolbyggnaden renoverades 1993.Det första skolhusetUtbildningen vid folkhögskolanSkolan var i början en typisk landsbygdsskola och undervisningen var först ochfrämst tänkt för landsbygdens ungdom; viktiga ämnen var boskapsskötsel, slöjd,vävning, matlagning samt ämnen som anknöt till bildning och samhälleligtmedvetande, modersmål och historia, enligt Grundtvigs folkhögskoleideal.1960-taletMan började arbeta med olika linjer. Den äldsta linjen är turismlinjen med bl.a.guidekunskap, turistgeografi, service, turismlära och språk.Senare startade vårdlinjen, som förberedde för fortsatta studier inomvårdbranschen (finns ej mera) samt språklinjen, som förberedde för akademiskaspråkstudier.2000-taletShowlinjen inledde sin verksamhet år 2000. En medielinje utvecklades men ladesner efter ett år. Under åren har ett ständigt utvecklingsarbete pågått och nyakoncept har prövats. Inför 2007 planeras en livsstilslinje. I samarbete medarbetskraftsbyrån har kurser i svenska, kundbetjäning och IT ordnats. Kortkurser harutgjort en viktig del av verksamheten med tyngdpunkt på språk, IT ochkommunikation. Prepkurser för abiturienter har ordnats årligen.Turismutbildningen1968 Turismlinjen startade1979 2 turistservicelinjer (en för studenter och en för grundskolgångna)1991 2,5 åriga yrkesutbildningen i turism inleddes och man börjar utbildaTuristtjänsteman1995 Tilläggsutbildning i turism för vuxna startade. Utbildningen är enyrkesexamensutbildning med inriktning på guide- och programtjänster.1996 Visionen att ÅfSTI är ” Svenskfinlands turisminstitut” byggdes upp.1997 3½ årig yrkeshögskoleutbildning inleddes. Utbildning: Restonom YH.1998 Det tidigare 2½ åriga institutprogrammet överläts till Yrkeshögskolan Sydväst2001 Andra stadiets utbildning i turism inleddes hösten 2001 och ÅfSTI börjadeutbilda Turisttjänsteman och Producenter av resetjänster2004 Grundexamen i turism för vuxna enligt en flerformsmodell startade.


ÖvrigtSamarbete i regionenSkolorna i Pargas samarbetade på 1990-talet kring ett försök med utbildning påungdomsstadiet. Fortfarande pågår samarbete mellan utbildningsenheterna på andrastadiet, dvs. Pargas Svenska Gymnasium, Åbolands Yrkesinstitut och FinlandsFiskeri- och miljöinstitut. I synnerhet har ÅfSTI:s språkutbud uppskattats lokalt ochregionalt sett.SkoltidningFörsta numret av ”Vänner emellan” utkom redan 1896. Tidningen utkomregelbundet och innehöll bidrag av lärare och elever. Den utkom ännu på 1970-talet.Därefter har olika publikationer och presentationsmaterial sett dagens ljus.Elevantal1893-94 hade Åbolands folkhögskola 40 elever.31.8.1993 inledde 101 elever sin utbildning.Hösten 2005 hade skolan 75 inskrivna studerande.HostelHostel- och försäljningsverksamheten utvecklas kontinuerligt. Skolan är ett populärtställe för konferenser, möten, kalas, etc. Sommartid fungerar skolan som hostel.RektorerKarlsson, Karl Julian 1893 – 1895Lönnbäck, Gustaf 1896 - 1899Stenvall, Aron 1899 - 1937Lönnqvist, Runar 1937 – 1971Stenström, Bo 1971 – 1972Stenbäck, Kurt-Erik 1972 – 1973Staffans, Rainer 1973 – 1975Michelson, Georg 1975 – 1976Ramström, Hans 1976 – 1987Kukkasniemi, Esko 1988 – 1990Helenius, Inger 1990 – 2006Sjöholm, Anita 2006 –Skolan idagSkolans namnSydvästra Finlands svenska folkhögskola 1893-1925Pargas folkhögskola 1926-1938Åbolands folkhögskola 1939-1995Åbolands folkhögskola Språk- och turisminstitutet 1996-Åbolands folkhögskola Språk- och turisminstitutetPjukalavägen 134, 21600 Pargas02-458 0154kansli@folkis.fi www.folkis.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!