Grävsta detaljplaneprogram - Södertälje kommun

sodertalje.se
  • No tags were found...

Grävsta detaljplaneprogram - Södertälje kommun

VattenstrukturDen nordöstra delen av programområdet liggerinom Skillebyåns avrinningsområde medan densödra delen ligger inom Åbyåns avrinningsområde.I det senare ligger Lillsjön som är en av Sveriges mestövergödda sjöar. Kraftig algblomning och fiskdödkan förekomma i sjön sommartid.Kulturmiljö och fornlämningarHölö socken har en lång bebyggelsekontinuitet medfornlämningstäta områden. Fram till 1500-taletsmitt hette orten ”Höle” vilket betyder kullar.Under 1800-talet rationaliserades jordbruket vilketbland annat gavs uttryck i landskapet genom attsjöar sänktes och marker utdikades i syfte attutvinna mer jordbruksmark. År 1888 genomfördessänkningar av bland annat Lillsjön och Kyrksjön.Inom programområdet finns fornlämningar i denöstra och mittersta delen (se karta nedan).GrönkilOffentlig och kommersiell serviceÖster om programområdet ligger Hölöskolanårskurs F-9, Hölö förskola samt Skogsbrynetsförskola. Vid Hölöskolan finns fotbollsplanoch ishockeyrink vintertid. Ett allaktivitetshushar nyligen uppförts med bl.a. innebandyhalloch fritidsgård. I Hölö ligger även Wijbackensäldreboende och en barnavårdscentral som är enfilial till Järna vårdcentral. Längs Centralvägen iHölö finns dagligvarubutik, pizzeria och en kiosk.GrönstrukturSkogen i södra delen av programområdet ingår i dengröna kil som går från Fruängsberget i söder, förbiMölnbo, fram till Yngern och kommungränsen tillNykvarn, se karta ovan. Genom programområdetsträcker sig sammanhängande stråk avåkermark. Dessa stråk ska bevaras öppna ävenfortsättningsvis.Fornlämningar4


NATUR OCH MARKFÖRHÅLLANDENMarkens beskaffenhetJordmånen varierar mycket inom området (sejordartskarta nedan), det finns mest lera (gul),berg (röd), morän (lila) samt en del organisk jordart(beige).RadonProgramområdet ligger i stort sett på lågriskområdeför markradon. I mitten av området ligger ett områdesom utgör ”högrisk berg”. Detta område kommerinte att föreslås för ny bebyggelse.MarkföroreningarInom området finns inga kända markföroreningar.Det är möjligt att det finns föroreningar utefterbanvallen. Det är vanligt med t.ex. arsenik och PAHi banvallsområden.LandskapetInom programområdet finns ett visuellt tydligt stråkav öppet odlingslandskap (illustrerat med grönt påkarta nedan). Landskapets karaktär pekas även ut iHölö ortsanalys som viktig att bevara.Skogen i området är viktig ur rekreationssynpunkt.Betydelsen av tätortsnära skog har under senare tiduppmärksammats och satts i relation med positivahälsoeffekter.För tillkommande bebyggelse gäller de riktlinjer somutformats i kulturmiljöprogrammet för Södertäljekommun. Bebyggelse utanför tätorten ska anpassastill befintlig bebyggelse både avseende volym, färgvaloch placering i landskapet. Viss tillkommandebebyggelse i skogsbryn med utblickar över detöppna landskapet kan vara acceptabelt, men denlantliga karaktären ska bestå och hela rader av nybebyggelse utanför tätorten är ej önskvärd.JordartskartaDet öppna landskapets utbredning5


PROGRAMFÖRSLAGAllmänt om förslagetÅtta utbyggnadsområden föreslås i varierandestorlekar enligt karta nedan. Totalt föreslås ca 80nya bostäder. Ett bevarande av den småskaligakaraktären har varit utgångspunkten för förslaget.Mer samlad bebyggelse föreslås endast i den östradelen av programområdet, i anslutning till Hölötätort. Planförslaget är indelat i två olika typer avbebyggelseområden. De fyllda områdena föreslås förväg- och tomtmark i sin helhet medan de streckadeområdena endast föreslås för enstaka avstyckningarav tomter. I de sistnämnda områdena är vatten- ochavloppsfrågan samt landskapsbilden av avgörandebetydelse för tillkommande bebyggelse. Områdenai den östra delen kompletterar den befintligabebyggelsen och är att betrakta som en utvidgningav Hölö tätort medan de mer perifera områdenautgör utveckling av tätortsnära landsbygd.Nytt centrumOFör programmets östra områden gäller att en ellerflera detaljplaner kommer att upprättas med dettadetaljplaneprogram som grund. Områden som intepekas ut i programmet avses i princip att bevaras. Nyaavstyckningar kommer att bedömas individuellt,men det befintliga landskapets kvaliteter kommeratt väga tungt vid en prövning.Nytt centrumFrågan om ett nytt centrum i Hölö har diskuteratslänge. I ortsanalysen för Hölö diskuteras delsett läge i Wij-området dels att stationsområdetutvecklas för centrumändamål. I Wij-området finnssedan tidigare en gällande detaljplan som tillåterhandelsetablering. I skrivande stund pågår arbetetmed att ta fram en ny detaljplan för Wij-området.Innan detaljplaner för Grävsta 2:22 m.fl. fastigheteroch för Wij-området antas kommer centrumfråganatt avgöras. I detta detaljplaneprogram lyftsstationsområdet fram som ett möjligt centrumläge.Området föreslås även för återvinningsstation samtny busshållplats.Programförslaget6


Björnäng-LångvallenBjörnäng-Långvallen föreslås inte exploateras inågon större omfattning. En eventuell detaljplanför området kommer snarare att syfta till attfastslå nuvarande markanvändning och därför hakaraktären av en bevarandeplan. V/A-frågan är ävenav stor betydelse för både befintlig och eventuelltillkommande bebyggelse.HammarstuganDetsamma som gäller för Björnängsområdet gälleräven för Hammarstugeområdet. En ny detaljplankommer inte att innehålla mycket ny bebyggelse.En förutsättning för förtätning av området är attavloppsfrågan löses på tillfredsställande sätt.Björnäng-LångvallenBjörnängenHammarstugeområdet7


Västra LidaDessa områden föreslås detaljplaneläggas somkompletteringsbebyggelse i anslutning till Lidaområdet.I det västra området föreslås ca tretomter med trafikmatning från Blockstigen. I detsödra området förlängs befintliga tomtrader meden slutgiltig tomtrad mot sluttningen på andrasidan gångstigen. Befintlig gångstig flyttas någotnorrut för att möjliggöra det västra tomtläget.Bebyggelseområdenas genomförande innebäratt delar av gällande detaljplan i området ändras.Detaljplanen har fortfarande genomförandetidvilket kan innebära att ny detaljplan först kan antasefter det att genomförandetiden gått ut.Västra Lida IIEn grön korridor har bevarats mellan ny ochbefintlig bebyggelse. Korridoren har anpassats eftertopografin på platsen. Små kullar fungerar somnaturliga avgränsare mellan områdena. Bebyggelsenföreslås i den lägre och planare delen. Trafikenföreslås matas norrifrån med en anslutning motbefintlig gata som ansluter mot Stenhuggarvägen.Gröna kilar kommer att finnas mellan några avtomterna. Bullerdämpande åtgärder kommer medall sannolikhet att behöva uppföras för att klaragällande bullerriktvärden. Detta kommer att fastslåsi detaljplaneskedet. Området föreslås för ca 25 nyabostäder i småhus.Hammarstugan östraOmrådet består av ett mindre jordbruksmarksområdesom ligger inbäddat mellan tre mindrekullar och järnvägen. Området föreslås trafikmatasnorrifrån från Västra Lida II (se nedan). Nybebyggelse föreslås omfatta ca tio nya bostäderi småhus. Även här kommer bullerdämpandeåtgärder med all sannolikhet att behöva utföras.Gator och trafikTrafikföringen föreslås utan direktutfarter motde större vägarna (främst Grävstavägen ochLämbonäsvägen) i den östra delen.StenhuggarvägenBlockstigenVästra LidaVästra Lida II och Hammarstugan Östra9


GatunätLämbonäsvägen och Långvallsvägen är huvudvägarinom programområdet. Samtliga vägar inomprogramområdet är samfällda. Förutom ny gatasom ansluter mot Stenhuggarvägen och föreslåssom återvändsgata föreslås ingen större om- ellernybyggnad av väg inom programområdet.Gång- och cykelvägar (gc)Med tanke på den låga trafikintensiteten fungerarde flesta vägarna inom programområdet väl förblandtrafik där gång- cykel- och biltrafikantersamsas om vägarna. Nya gc-vägar kommer attutredas i de östra delarna av området i kommandedetaljplan/er.KollektivtrafikNärmaste busshållplats ligger precis öster omprogramområdet på andra sidan järnvägen.Hållplatsen trafikeras av buss 784 och 785till Södertälje centrum med ca 20 turer/dag ivardera riktning och ca åtta turer på helger. Medmotorvägsbussarna tar man sig snabbt och smidigtbåde till Södertälje och Stockholm.ParkeringDet finns inga gemensamma parkeringsytor inomprogramområdet, utan all parkering sker inom egenfastighet. All ny bebyggelse ska lösa parkeringen påden egna fastigheten.Teknisk försörjningProgramområdet är delvis anslutet till detkommunala spillvattennätet via en samfälld ledningsom anslutits till kommunens ledningsnät. I devästra delarna saknas dock ledningsdragningar.Området är känsligt för utsläpp och hur den tekniskaförsörjningen (spill-, dricks- och dagvatten) lösesska därför klarläggas innan detaljplanen/er antasför tillkommande bebyggelse. En V/A-utredning kandärför bli nödvändig i detaljplaneskedet.DricksvattenFastigheterna i programområdet försörjs dels medegna brunnar dels med vatten via det kommunalavattenledningsnätet. Vattenförsörjningen för deföreslagna nya fastigheterna ansluts huvudsakligentill kommunens vattenledningsnät.DagvattenDagvatten ska tas omhand lokalt inom egen fastighet.I fall det inte går att ordna inom den egna fastighetenska dagvatten tas omhand med gemensam lösninginom programområdet. Dagvatten får inte anslutastill spillvattenledning. En dagvattenutredning kanbli nödvändig i detaljplaneskedet.Spillvatten (avlopp)Inom programområdet finns olika lösningarför spillvatten. Det finns både gemensamhetsanläggningar,enskilda avlopp samt gemensamhetsanläggningarsom är anslutna till det kommunalaV/A-nätet. All ny bebyggelse inom de östra delarnaav programområdet kan komma att ingå i detkommunala verksamhetsområdet. Ny bebyggelse ide västra delarna bör ha kretsloppsanpassade avloppi enlighet med kommunens kretsloppspolicy.Befintliga avloppsanläggningar kan orsakastörningar om den nya bebyggelsen placeras för nära.Ett lämpligt skyddsavstånd kan komma att behövautredas närmare i den fortsatta planprocessen.ElInom programområdet finns högspänningsledningari form av fördelningsledningar (10kV). Ledningarna följer i princip bebyggelseni programområdets västra och södra delar.Luftledningarnas vara eller inte vara kommer attklarläggas i samband med eventuellt kommandedetaljplan/er.VärmeBebyggelsen i området bör inte värmas upp meddirektverkande el.10


BEHOVSBEDÖMNINGPåverkan av förslagetInom programområdet finns åkermark ochkulturhistoriskt intressanta miljöer. Anpassningtill bebyggelsen och landskapet har gjorts för att enså liten påverkan som möjligt på landskapsbildengörs. I de känsligare områdena i västra och södradelen av programområdet föreslås därför mindrebebyggelseområden och förtätningar.Skogen i den västra delen av programområdet ingåri den grönkil som går från Fruängsberget fram tillkommungränsen till Nykvarn, se karta s 4. Denskog som tas i anspråk för ny bebyggelse inomprogramområdet ligger utanför grönkilen.Programområdets lokalisering gör att de boendei stor utsträckning kan komma att använda bil,men möjlighet finns att åka kollektivt. Det gällerdock främst de östra delarna av programområdet.Biltrafiken kommer att passera genom Hölösamhälle.Vägarna kommer inte att ändras mer än att dekan komma att behöva rustas och breddas påvissa sträckor där ny bebyggelse tillkommer.Nya vägar kommer att bli aktuella för vissa avutbyggnadsområdena.Lillsjön och Kyrksjön är några av Sveriges mestövergödda sjöar. Anledningen till detta är den högahalten fosfor som bland annat kommer från intensivjordbruksdrift och enskilda avlopp. I Lillsjönoch Kyrksjön är det kväve som är avgörande förövergödningseffekterna, vilket är mycket ovanligti sjöar. De södra delarna av programområdet liggerinom Åbyåns avrinningsområde vilket innebär atten förutsättning för förtätning med bostäder är atten godtagbar avloppslösning kommer till stånd.Buller och vibrationerProgramområdet ligger i direkt anslutning tillSödra stambanan (järnvägen) i öster. Det passerartotalt 27 tåg (5 st godståg och 22 persontåg) underett vardagsdygn. Föreslagen ny bebyggelse i VästraLida II, Grävsta och Hammarstugan Östra, kommeratt ligga 30 meter ifrån järnvägen som närmast.Åtgärder kommer att krävas på ny bebyggelse där detär nödvändigt för att klara riktvärdena för buller.I tidigare detaljplaner i Hölö-Lida-området finnsett resonemang om att hålla en 25-metersgränsför nya bostäder mot Lämbonäsvägen. Detta gåräven i kommande detaljplaner att uppfylla med såkallad prickmark, mark som inte får bebyggas. Enbullermätning kan behöva göras i detaljplaneskedetför att säkerställa att buller från järnvägen inteöverskrider riktlinjerna. I detaljplanen kan detkomma att införas bestämmelser som reglerarbullerdämpande åtgärder.Farligt godsDet är osäkert om det går något farligt gods påjärnvägen idag och man kan inte utesluta att det kankomma att göra det i framtiden. Generellt hävdarBanverket ett bebyggelsefritt avstånd till järnväg på30 meter utifrån risk med farligt gods och urspårning.Kommunen avser följa detta skyddsavstånd.11TillgänglighetVissa delar av programområdet är kuperade. Nyavägar och bebyggelse ska utformas så att de uppfyllerkraven på tillgänglighet för funktionshindrade.RiksintressenDetaljplaneprogrammet berör riksintresset Södrastambanan. Planprogrammets genomförandebedöms inte få några negativa konsekvenser förSödra stambanan.JordbruksmarkBrukningsvärd jordbruksmark får, enligtMiljöbalken 3 kap. 4 §, tas i anspråk för bebyggelseeller anläggningar endast om det behövs för atttillgodose väsentliga samhällsintressen och dettabehov inte kan tillgodoses på ett från allmänsynpunkt tillfredsställande sätt genom att annanmark tas i anspråk. Planens utbyggnadsområdenföreslås delvis på jordbruksmark. Marken bedömsdock ur jordbrukssynpunkt ha marginell betydelse.Samlad bedömningDetaljplaneprogrammets genomförande bedömsinte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL5:18 och bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen. Enmiljöbedömning behöver därför inte upprättas.


TIDSPLAN OCH FORTSATT PLANPROCESSTidsplanSamråd program 2:a kvartalet 2010Samråd detaljplan 1 4:e kvartalet 2010Utställning detaljplan 1 1:a kvartalet 2011Antagande detaljplan 1 2:a kvartalet 2011Medverkande tjänstemänHenrik Nordström Planarkitekt/projektledareAnders Svensson BygglovshandläggareSara Andersson ExploateringsingenjörAnders Bengs DriftledareAnders Eklind UtredningsingenjörLiselotte Löthagen MiljöstrategElisabeth Öhman Telge Nät V/AAnders Eriksson MiljöinspektörThomas Örn StadsantikvarieSAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET - PlanUrban DahlbergPlanchefSynpunkter lämnas till:Södertälje kommunSamhällsbyggnadskontoret, Plan151 89 SödertäljeHenrik NordströmPlanarkitektVid frågor om förslaget kontakta: Henrik Nordström, 08 523 066 23 eller henrik.nordstrom@sodertalje.se12

More magazines by this user
Similar magazines