roliga! - Östra gymnasiet

twdns.se

roliga! - Östra gymnasiet

Här börjar detroliga!13/14TRÅNGSUND – SKOGÅSwww.ostragymnasiet.seNyhet!Eventteknikför TV, musikoch evenemang.Se sidan 11


Om ÖstraAndrew och MarieUtbytesstudenter på NACorneliaÅk 3 på SABeskriv Östra med 3 ord!Skön, rolig och familjärSkulle du rekommendera Östra tillandra?Absolut! Jag trivs så bra här! Skolan ligger iett lugnt, vackert och fridfullt område. Det ärsköna elever och lärare och trivsam miljö.Har du några råd till eleverna i åk 9?Oavsett vilken skola du väljer så ge skolan enchans. Det kan vara rätt jobbigt när allting ärnytt. Det är ju nya klasskompisar, nya lärare,ny miljö, nya rutiner och inte minst nya ochhögre krav. Själv tycker jag att Östra bara blirbättre och bättre.Vad är bäst med Östra?Människorna! Lärarna och alla som går iskolan tycker jag jättemycket om – alla är såroliga och snälla. Det är ”sköna” människorhär helt enkelt.Lärarna ärjusta och deser oss intebara somelever utansom individer.RodiÅk 2 på EKEmmaÅk 3 på NAVad är bäst med Östra?Stämningen! Den är välkomnande,trygg och positiv. Man känner sig gladnär man är här och man vill verkligengå till skolan. Första året på gymnasietville jag inte ens gå hem från skolan.Hur är arbetsmiljön på Östra?Den är mycket bra! Allt är fräscht och detär lugnt och skönt. Man behöver inte sitta ibiblioteket för att plugga utan det går bra varsom helst – i bibblan, tysta studierum, olikaprogramkorridorer och vid datorerna.Äter du skollunch?Ja, varje dag. Det finns alltid något jag tyckerom. Det finns alltid flera rätter att välja på.Jag gillar fisk så onsdagar är min favoritdag.Då får vi färsk fisk.Pendlar du till skolan?Ja, jag pendlar nästan en timme enkel resvägtill skolan. Det kräver en del planering, mendet är helt klart värt det!Vad hade du velat veta om studiernapå gymnasiet innan du började?Det är jobbigt i början, speciellt pånaturvetenskapsprogrammet. DetHar du några råd till eleverna i åk 9?Börja plugga på en gång! Man får betyg i vissakurser redan i ettan på gymnasiet. Mångakurser är grundkurser som du sedan bygger påmed ytterligare kurser och då är det svårt atthänga med och få bra betyg om du inte jobbarpå med skolarbetet från början.Vad är största skillnaden motgrundskolan?Det ställs högre krav. Man börjar inse allvaretoch man växer mycket som person. Du kännerdig mognare och större – vuxnare helt enkelt.Vad gör du på rasterna?På rasterna är jag mest med mina kompisar.Det är ett medvetet val jag har gjort. Iblandmärks tydligt att det är en stor skillnad frångrundskolan, men man kommer in i det efterett tag.Har du några råd till eleverna iåk 9 inför gymnasievalet?Våga välja med hjärtat! Välj inte skola ellerutbildning utifrån vad kompisarna väljer. Väljnågot som du själv tycker är intressant! Detär bra att hålla på med det man själv tyckerär kul – det är ju trots allt tre år som man gårpå gymnasiet.Skulle du rekommendera skolantill andra?Absolut! Ingen tvekan! Det är en superhärligskola med en skön mix av människor från allamöjliga håll runt om Stockholmsområdet.spelar vi pingis eller fotboll och ibland går jagoch tränar i gymmet.Pendlar du till skolan?Ja, jag bor i en annan kommun. Men Östra liggerjättebra på pendeltågssträckan från där jagbor och det tar inte så lång tid. Det är helt klartvärt att pendla för att få gå på Östra gymnasiet.Beskriv Östra med 3 ord!Lärorikt, familjärt och socialtSkulle du rekommendera skolantill andra?Ja, för man kommer härifrån med mycketkunskap med sig. Man får verkligen de verktygman behöver för att klara högre studier somuniversitet och högskola.Både Marie (Frankrike) och Andrew (USA) harredan i sina hemländer motsvarigheten till studentexamen,men valde ändå att genomföraett gymnasieår på Östra gymnasiet. (Intervjunär genomförd på svenska red.anm).Vad tänkte ni först när ni komtill Östra?Andrew: Att det var så öppet och så mycketfönster. Det var så himla fint och så reageradejag på att det hängde konst på väggarna! Detvar jag inte van vid.Marie: Att det var så stort och annorlundajämfört med i Frankrike. Och att det var väldigtvälorganiserat, från språkintroduktionen isvenska tills det att vi kunde följa med vårgymnasieklass på heltid.Vad tycker ni om lärarna som ni haft?Andrew: På Östra har lärarna mycket merdialog med eleverna. Inte bara för kunskapsutbyte,utan en social dialog. Så jag har lärtkänna mina lärare bättre och på ett annat sättän vad jag gjorde i USA.Marie: Lärarna på Östra är väldigt hjälpsamma.Relationen mellan elever och lärare ärannorlunda här. Man kallar lärarna vid förnamnt.ex. och de är mycket mer ”lättillgängliga”.Vad kommer ni att berätta om Östranär ni kommer ”hem”?Andrew: Jag kommer att berätta om denfantastiska skolan. Att det hänger konst påväggarna och att det finns ett café med enMalinLärare i tyska och historiaVad tycker du är bäst med Östra?Gemenskapen mellan lärare och elever ochstämningen på skolan gör att alla trivs! Lärarnasamarbetar så bra och bra kommunikationoch glädje sprider sig också till eleverna.Varför tror du elever väljer Östra?För att det är en trevlig stämning samtidigtsom det är nytt och fräscht. Det är en platsmed många glada och positiva människor.Dessutom är det duktiga, kompetenta ochengagerade lärare.Vad kännetecknar en bra lärareenligt dig?En bra lärare gillar att undervisa, är kunnigoch brinner för sina ämnen. En bra lärare serflygel där eleverna får spela. Och så kommerjag att berätta om allting som hände påskolan – att det alltid fanns saker att göra, t.ex.danstävlingen, volleybollturneringen och attskolan har ett eget gym.Marie: Vilken bra skola Östra är! Att det händermycket och hela tiden! Att det var roligaevenemang som hängde ihop med undervisningen,t.ex. Nobeldagen och att vi fick göraroliga projekt som teater i Engelska C-kursen.Vad har ni för råd till alla som skabörja på gymnasiet?Andrew: Våga sticka ut! Östra är verkligenen skola med plats för personlighet – ta varapå det!Marie: Var utåtriktad! Du kommer att träffaen massa nya vänner om du är social.dessutom alla elever – inte bara som eleverutan även för deras personlighet.Varför jobbar du som lärare?För att jag gillar att jobba med människoroch kunskap. Jobbet är varierande – ingendag är den andra lik och det trivs jag väldigtbra med.Har du några råd till eleverna i åk 9inför gymnasiet?Sätt igång på en gång! Du läser kurser pågymnasiet och du får betyg redan i årskurs1. Dessa betyg följer sedan med dig till dinexamen i årskurs 3. Välj också ett programsom DU vill gå – tänk inte för mycket på vadkompisarna väljer.Stefan VilkmanRektorVad är det bästa med att vararektor på Östra gymnasiet?Att jag får vara mitt i en bra skola. Jagär närvarande och kan dagligen se personalenengagera sig i varje elev och seeleverna utvecklas. Kommunikationenär ett av våra ledord som vi arbetar efter.Vi pratar mycket med eleverna och vi seren god utveckling hos dem. De går frånlite osäkra nybörjare till positiva ungavuxna med kunskap, utstrålning och etttrevligt sätt.Vad är du mest stolt överi skolan?Personalen, eleverna och miljön bildartillsammans en oslagbar helhet. Våramånga inriktningar och resurser gör attde flesta hittar sitt specialområde somde trivs med. Skolans utveckling harockså varit positiv. Fler och fler fullföljerstudierna med ett komplett slutbetyg ochvi lägger ner mycket jobb på att erbjudaextra hjälp åt elever som fått betyget Feller IG i en kurs.Vad är ditt bästa tips till elevernasom börjar i årskurs 1?Att planera sina hemuppgifter och attgöra saker i rätt tid har visat sig varabland det svåraste för våra nya elever.När man väl lärt sig använda kalenderoch att planlägga sina studier så går detbra. Vi skall hjälpa till så mycket sommöjligt så att alla kommer igång!På vilket sätt skiljer sig Östrafrån andra gymnasieskolor?Östra har sin egen atmosfär, sin egenkänsla. Vi bjuder in eleverna genomöppenhet och deltagande. Och elevernabjuder tillbaka genom glädje,trygghet och trivsel. Man umgås överklassgränser, upphittat lämnas tillbaka,personal och elever samtalar.4 5


DinaStudier på ÖstraFörmåga att ta eget ansvar, varierad undervisning och kontinuerlig uppföljningger goda förutsättningar för lyckade studieresultat. På Östra villvi ge eleverna de rätta verktygen för att ta sig igenom gymnasietiden ochmöta den kommande framtiden väl rustade.Vi ger dig verktygen – du gör jobbet!På Östra gymnasiet arbetar vi medstarkt fokus på resultat. Vid kursstartinformerar läraren om betygskriterieroch kursmål. Dessa diskuteras sedankontinuerligt under kursens gång.Coachen finns tillgänglig underhela skoltiden och guidar på vägen tillexamen. Varje klass har två coacher somträffar klassen minst en gång i veckan.Två gånger per år hålls utvecklingssamtal,då gör coachen en övergripandesammanställning över elevernas prestationeri alla kurser. För elever med storfrånvaro eller studiesvårigheter hållsen konferens där ett åtgärdsprogramfastställs. Detta följs sedan upp kontinuerligtför att se att elevens studierutvecklas i positiv riktning.Vi erbjuder kunskaperVårt mål är att hjälpa varje elev till bästamöjliga resultat, därför har vi tydligakunskapskrav. Vid varje kursstart,inför varje prov och uppgift får du vetavad som krävs för att nå olika mål ochresultat.Vårt mål är att sätta de betyg justdu är värdInte mer och inte mindre. Om du villuppnå ett visst betyg så måste du visaatt du klarar kraven för det betyget.Eftersom vi lägger så stor vikt på att informeraom betygskriterier betyder detatt både lärare och elever blir mycketinsatta i dessa. Det innebär att du somelev på Östra får en rättvis bild av dinakunskaper och kan anpassa din nivå tillfortsatta studier och yrken. I och medatt reformen GY2011 genomförts sågäller betygsskalan A-F.Fronter – för planering och strukturWebbplattformen Fronter användsbland annat för utlämning av kursuppgifter,inlämning av elevarbeten och föratt få feedback från läraren. Frontergör det lätt för dig att komma åt tillexempel kursmaterial och betygs-kriterier hemifrån. Här hittar du ävenditt schema, diverse blanketter ochskolans likabehandlingsplan. Dessutomuppdateras sidan dagligen med viktiginformation. Fronter kommer att bliett av dina viktigaste instrument föratt klara dina studier och för att du skakunna vara uppdaterad under hela dingymnasietid här på Östra gymnasiet.Det är viktigt att vara medveten omatt gymnasiet ger stor frihet och attdu själv, som elev, har det största ochyttersta ansvaret för sina studieresultat.Fantastiska möjligheterGymnasiereformen är nu genomfördoch i och med det en ”ny” skola mednya program, nya inriktningar och nyaprogramfördjupningar. Tillsammansmed individuellt val gör detta att dukan skräddarsy din utbildning för attpassa just dig.I gymnasievalet i åk 9 kommer duatt välja både program och inriktningpå en gång. Och redan nu kan du sevilka programfördjupningar just Östragymnasiet kan erbjuda dig (läs mer omdessa på sidan 10-14). Du får dock etthelt år till på dig att bestämma dig förvilken programfördjupning du vill läsa.Det valet gör du alltså först i årskurs 1här på Östra. Till detta har du självklartindividuellt val som också skaparHan ser litemager ut.Östra erbjuder traditionell lärarleddundervisning, men med variation.Undervisningen ska förbereda elevernaför fortsatt utbildning och arbetsliv.Här varvas lektionsföreläsningarmed projektuppgifter, informationssökning,redovisningar, läsning ochstudiebesök. Målet är att erbjuda envarierad undervisning som är anpassadtill elevernas livsstil, några exempel:• Programdagar. Eleverna arbetarprogramvis och ämnesintegreratmed olika projekt under ett antaltemadagar.• Kunskap och erfarenhet genomresor. Förra läsåret besökte eleverbland annat London, Rom, Istanbuloch Torrevieja.valmöjligheter och chanser till mermeritpoäng.HögskolebehörighetFyra av våra fem olika utbildningsprogramär högskoleförberedande.Genom individuellt val och/ellerprogramfördjupningar kan du läsaextra meritpoäng om du skulle behöva.Om du läser på vårt yrkesprogram,El- och energiprogrammet, leder detdirekt till olika yrkesutgångar och gerdig behörighet till nya yrkeshögskolan.Men vi har också infört en nyhet ochhöjt nivån så att du nu inom ramenför programmet har möjlighet att läsakurser för grundläggande högskolebehörighet– utan att behöva läsanågonting extra.På vårt El- och energiprogramhar du nu möjlighetatt läsa grundläggandehögskolebehörighet utanutökade kurser!Anpassad undervisning med variation• Nobeldagen. Vi uppmärksammarNobeldagen med föreläsningar,teman och den smått berömdaglassen.• Portföljmetodik i svenskundervisningen.Eleven kan själv utvärdera,förbättra och se arbetet utvecklas.• Storföreläsningar i aulan. Detta förberedereleverna för högskolestudieroch frigör tid för arbete i mindregrupper. Förekommer för närvarandei engelska och rättskunskap.• Fronter. Webbplattformen som bådekompletterar och underlättar undervisningenför elever och lärare.• SMP – Student Motivation Program.Hjälper elever att strukturera ochplanera för att kunna klara av sinastudier på bästa sätt.Data och ITVi har cirka 400 stationäradatorer på skolan, och de finnsi både datasalar, bibliotek samti öppna utrymmen på de olikaprogramavdelningarna. Datasalarnaär till för lektioner medanövriga är till för att användas fritttill skolarbete (under raster,luncher och ibland lektioner).Dessutom kan du koppla uppdina egna mobila enheter motdet trådlösa nätverket (Huddingesgästnätverk) på skolan. Omdu inte redan har gått på enHuddingeskola i grundskolan,så får du till skolstarten ettdatainloggningskonto som dukan använda.Varje programkorridor harminst en skrivare som är tillgänglig,för dig som elev, så fort duloggat in dig på en av skolansdatorer. Det går även att skrivaut på skolans kopiator från alladatorer på skolan och denna gåräven att använda, förutom somkopiator, även som scanner. Dåvi jobbar för miljön på skolan såinformerar vi hur viktigt det är atteleverna skriver ut på rätt skrivarefrån början för att spara papper.Förra året hadeÖstra gymnasiet en gruppelever som genomförde ettprojektarbete tillsammansmed Stockholms Universitetom magnetiskt drivna bilar.Ett samarbete med universitetetsom vi hoppaskommer att fortsätta.6 7


Glöm inte att du har möjlighetatt komma som ”elev för en dag” ochtesta på det program du är intresserad av!Bokning gör du genom att ringa08-535 361 55 eller mejlainfo@ostragymnasiet.seViktigadatum!November 2012Torsdag 15/11 kl 19 Informationskväll på ÖstraTorsdag 22/11 kl 9-19 Gymnasiemässa i ÄlvsjöFredag 23/11 kl 9-16 Gymnasiemässa i ÄlvsjöLördag 24/11 kl 9-16 Gymnasiemässa i ÄlvsjöOnsdag 28/11 kl 19 Informationskväll på ÖstraDecember 2012Tisdag 4/12 kl 19 Informationskväll på ÖstraJanuari 2013Tisdag 15/1 kl 19 Informationskväll på ÖstraFredag 25/1 kl 9-11 Öppet hus på ÖstraFebruari 2013Torsdag 7/2 kl 19 Informationskväll på ÖstraFredag 15/2Sista ansökningsdag till gymnasietMars 2013Tisdag 12/3Onsdag 13/3* Exakta datum anges på gymnasieantagningens hemsida: www.gyantagningen.se under hösten.Datum för inträdesprov (för dig som söktmusikinriktningen på NA, SA eller TE)April 2013Fredag 26/4 kl 9-11 Öppet hus på ÖstraSlutet av april*Omvalsperiod börjarMaj 2013Mitten av maj*Torsdag 30/5Omvalsperiod avslutasDatum för inträdesprov (för dig som söktmusikinriktningen på NA, SA eller TE)Juli 20131/7 cirka* Besked om intagningFotografer: Ingemar Lindewall och Ulrica Zwenger. Tryck: Vitt Grafiska. Grafisk form: Real AD, Åsa Polfjärd. Upplaga: 6000 ex.Östra gymnasiet, Kvartettvägen 2–6, 142 63 TrångsundExpedition: 08-535 361 40www.ostragymnasiet.se info@ostragymnasiet.se

More magazines by this user
Similar magazines