Minska risken för överklaganden i plan- och ... - Conductive

conductive.se
  • No tags were found...

Minska risken för överklaganden i plan- och ... - Conductive

Inbjudan till kurs3-4 december 2012 StockholmMinska risken föröverklaganden i planochbyggprocessenDU FÅR LÄRA DIG:• Optimala sätt att handlägga• Hantera intressekonflikter• Modellform för stadsbyggnadsprojekt• Lämplig detaljnivå i detaljplanenLyckas medera detaljplaner!


Minska risken för överklagandeni plan­ och byggprocessenFinns det ett optimalt sätt att handlägga för att minska risken föröverklaganden i plan- och byggprocessen? Hur kommunicerar ni eraplaner till medborgare, byggherrar och andra berörda parter för attsäkerställa en smidig process?Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig strategier för hur du kanmöjliggöra en effektiv plan- och byggprocess i din kommun och på såsätt säkerställa en god stadsutveckling för kommun, medborgare ochbyggherrar.Den här kursen är unik i sin utformning och ger dig möjlighet att inte baravässa de juridiska kunskaperna i PBL utan även jobba med den alltid såviktiga kommunikationen i dina stadsbyggnadsprojekt. På så sätt kan duminska riskerna för överklaganden och därmed även minska kostnader isamband med projekten.Conductive Excellence innebär att kursen håller mycket hög kvalitet i framställning ochinnehåll. Deltagare på Conductives Excellence-kurser tilldelas diplom.Våra kursledare – utbildas av Sveriges främsta leanexperter:Karin MillesÄr stadsarkitekt i Sundbybergs stad med bred erfarenhet av stadsbyggnadsprojekt.Karin strävar efter att hitta alternativa sätt att arbeta med stadsutveckling och att prova nyasamverkansformer där även de som bor i ett område får komma till tals, på ett konstruktivtsätt.Caterina CarremanÄr biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Hon arbetar där både med att hjälpa kommunervid stadsplanering men även med privatpersoner och företag att överklaga detaljplaner.Caterina besitter goda kunskaper i PBL:s praktiska utformning.Sara SjöholmÄr biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Hon arbetar bl.a. med överklagande av lov ochdetaljplaner för privatperson och företag. Sara besitter goda kunskaper i PBL:s praktiskautformning och hur man kan angripa beslut tagna med PBL.Maria HåkanssonÄr lantmätare och doktor i regional planering, arbetar som lärare och forskare vid Urbanaoch regionala studier, KTH. Maria följer just nu uppdraget ”Samverkan om gestaltning avoffentliga miljöer”. Hon undervisar på Samhällsbyggnadsprogrammet KTH om bland annatplaneringsprocessen, kommunikation och kompetenser i samhällsplaneringen.


Framgångsrik medborgardialog som minskar risken för överklagandenUnder den här dagen kommer ni att få ta del av framgångsprojekt från bland annat Sundbybergs staddär man hittat nya kreativa lösningar på hur man kan bedriva kommunikationsprojekt. Du kommeräven att få möjlighet att jobba med praktiska övningar där fiktiva kommunikationsprojekt presenterassom du kan tillämpa i din egen kommun.Pass 1• Hur jobbar Sundbybergs stad med kommunikation på stadsbyggnadskontoret?• Så gör vi för att involvera alla intressenter – medborgare, kommun & byggherrar• Dessa kommunikationsåtgärder har vi bedrivit med goda resultat• Så kan ni jobba i modellform för att utveckla projektenUnder ledning avKarin MillesStadsarkitektSundbybergs stadPass 2• Medborgardialogen – hur förvandlar ni modeordet till en varaktig trend?• Exempel på framgångsrika och mindre framgångsrika strategier för medborgardialog• Vilka effekter har man kunnat se av medborgardialogerna?• Är det verkligen möjligt att minska risken för överklaganden genom dialog?• Exempel på modeller som ni kan använda er av i era projektUnder ledning avMaria HåkanssonBiträdande lektor, urbana och regionala studierKTHJuridikens möjligheter – strategier för hur ni minskar risken för överklaganden i handläggningsfasenFinns det ett optimalt sätt att handlägga? Under detta pass får du som deltagare gå igenom en teoretiskoch en praktisk del för att hitta strategier för hur ni minskar risken för överklaganden.• Vilka formella krav ställer lagen på handläggningen av planer och lov?• Vilken detaljnivå är lämplig i en detaljplan?• Kraven på samråd, MKB, riskanalyser• Vilka krav kan man ställa på t ex en exploatör i en detaljplan?• Hur ska kommunen förhålla sig till planprocessen?• Hur bör kommunen agera när intressekonflikter uppstår?• Vad kan rättspraxis berätta?Under ledning avCaterina Carreman Sara SjöholmBiträdande juristBiträdande juristFoyen Advokatfirma Foyen AdvokatfirmaMÅNDAG 3 DECEMBER 2012 TISDAG 4 DECEMBER 201209:00 Registrering09:30 Kursdagen inleds11:30 Lunch16:30 Kursdagen avslutas09:00 Kursdagen inleds11:30 Lunch16:30 Kursen avslutasVi reserverar oss för eventuella ändringar.


Avsändare:Conductive ABKarlavägen 104115 26 StockholmBMinska risken för överklagandeni plan- och byggprocessenInbjudan till kurs 3-4 december 2012 StockholmKURSLEDAREKarin Milles är stadsarkitekt i Sundbybergs stad med bred erfarenhetav stadsbyggnadsprojekt. Karin strävar efter att hitta alternativa sätt attarbeta med stadsutveckling och att prova nya samverkansformer däräven de som bor i ett område får komma till tals, på ett konstruktivt sätt.Caterina Carreman är biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Honarbetar där både med att hjälpa kommuner vid stadsplanering men ävenmed privatpersoner och företag att överklaga detaljplaner. Caterinabesitter goda kunskaper i PBL:s praktiska utformning.Besök vår hemsidawww.conductive.seför erbjudanden omhotell till förmånligapriser.Sara Sjöholm är biträdande jurist på Foyen Advokatfirma. Hon arbetarbl.a. med överklagande av lov och detaljplaner för privatperson ochföretag. Sara besitter goda kunskaper i PBL:s praktiska utformning ochhur man kan angripa beslut tagna med PBL.Maria Håkansson är lantmätare och doktor i regional planering,arbetar som lärare och forskare vid Urbana och regionala studier, KTH.Maria följer just nu uppdraget ”Samverkan om gestaltning av offentligamiljöer”. Hon undervisar på Samhällsbyggnadsprogrammet KTH ombland annat planeringsprocessen, kommunikation och kompetenser isamhällsplaneringen.PLATS & PRIS3­4 december 2012StockholmGarnisonen konferensKarlavägen 100, StockholmANMÄLANFöre 12 okt Före 9 nov Efter 9 nov6 950 kr 7 950 kr 8 950 krTelefon Bokningslinje 08-670 84 80Internetwww.conductive.seMailbokning@conductive.seTelefax 08-670 84 81AdressKarlavägen 104, 115 26 StockholmKurskod kur90I kurspriset ingår kaffe, lunch ochdokumentation.Obs! Alla priser är exkl. moms.Ovanstående rabatter kan ejkombineras med andraerbjudanden.FörbehållVi reserverar oss för förändringari programmet, prisändringar ochmöjlighet att ställa in planeratseminarium.Avbokning och överlåtelseOm du får förhinder och inte kandeltaga kan du alltid över låta dinplats till en kollega. Du kan ocksåfå pengarna tillbaka för redan betalddeltagarplats förutsatt att dinskriftliga avbok ning är oss tillhandasenast 3 veckor före kurs datum.Fullständiga avbokningsregler sevår hemsida www.conductive.seVi på Conductive har mångårigerfarenhet av att arrangera konferenseroch utbildningar. Medfokus på dig och din fortsattakompetensutveckling jobbar vi för att skapaSveriges bästa konferenser och utbildningar.Vill du veta mer om oss på Conductive ochvåra övriga arrangemang?Gå in på www.conductive.se eller maila osspå info@conductive.se.Vill du tala med oss personligen kan du ringa08-670 84 80.© Copyright AB Conductive.Detta material är författat och produceratav AB Conductive.Upphovsrätten tillprodukten ägs av AB Conductive i enlighetmed Upphovsrättslagen 1960:729.kur90

More magazines by this user
Similar magazines