FULLTEXT02

larsbjork
  • No tags were found...

FULLTEXT02

Vårt sammanfattande omdöme blir att det är ett program för dåtiden, inte förframtiden. Det manifesteras inte minst genom alla de ”återupprätta” och ”återinför”som ständigt återkommer. För att beskriva framtidens skola använder fp uttryckensammanlagt 16 gånger, något som visar att partiet har svårt att tänka nytt och hellrehåller fast vid gamla, redan förkastade lösningar.(Preisz, 2005.)En av de åtgärder som Folkpartiet föreslog för att hantera de uppfattadeproblemen med bristande disciplin och eroderad lärarauktoritet var underdenna tid återinförandet av skriftliga ordningsomdömen, vilket kom till ettförsta uttryck genom förslag från Stockholms skolborgarråd Lotta Edholmunder januari 2007 (se Edholm, Brink och Ekelund, 2007). Gentemot dettaförslag uttryckte sig Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, också ikritiska ordalag:Snabba lösningar för att lära barn och unga att veta hut verkar vara det rådandeperspektivet. Man kan undra om de borgerliga politikerna i Stockholms stad önskar sigögontjänande och lätthanterliga personer eller om de egentligen vill uppmuntra tillsjälvständigt tänkande och få eleverna att själva inse värdet av ordning och reda iskolan.(Fjelkner, 2007.)Debatten kring ”ordning & reda” som kulminerade under 2005-2007 var, somcitaten ovan antyder, inte sällan behäftad med en tämligen skarp ochpolariserande retorik. Det var en retorik som manifesterade ett klassiskt tema isvensk skoldebatt: polariseringen ”between a traditional authoritarian teachingstyle and what is called a muddled, woolly and indefinable pedagogy with rootsin the 1970s anti-authoritarian democratic movement” (Lenz Taguchi, 2010, s.123). Att gå bortom sådana polariseringar är, menar Lenz Taguchi, en angelägenfråga för samtidens pedagogik – och det är inte svårt att få syn på nackdelarnamed en fortsatt polarisering mellan auktoritära och antiauktoritära pedagogiskaperspektiv. Att ens beröra ett så pass laddat fält som politisk aktör, somprofessionell i skolan, eller rentav som privatperson, innebär att så gott somomedelbart avkrävas en tydlig åsikt i frågan – och själva polariseringen utgörockså en perfekt grund för fullständig identifikation med någon avytterligheterna. Hur kan man vilja argumentera mot ordning och reda i skolan?Hur kan man inskjuta apropåer gentemot auktoritetsförstärkning i skolan utanatt genast förtjäna det uttjänta epitetet ’flumpedagog’? Hur många skulle inteskriva under påståendet att skolan ska vara en ’kunskapsskola’? I förlängningenmedför ett sådant polariserat fält, i värsta fall, att varje kritik av en nydisciplinär10

More magazines by this user
Similar magazines