FULLTEXT02

larsbjork
  • No tags were found...

FULLTEXT02

– till förmån för en ny tendens mot centraliserad kontroll och övervakning. Iden analysen användes bland annat Gillies (2008) begrepp conduct 3 (’conductupphöjt till tre’). Denna samtida form av styrningsrationalitet, hävdar Gillies,kombinerar liberala diskurser om öppenhet och valfrihet medmaktcentralisering och mediala strategier för att styra opinionsbildningen i deegna politiska syftenas skull. I artikeln hävdas att denna styrningsrationalitettydligt yttrar sig i det analyserade materialet, vilket – sammantaget medperformativitetskulturens potentiellt negativa inverkan på lärandeklimatet –inbjuder till en fortsatt kritisk granskning av de disciplinära åtgärdernaskonkreta följder. 10Publicerad som:Larsson, J.; Löfdahl, A.; Pérez Prieto, H. (2010). Rerouting: Discipline,assessment and performativity in contemporary Swedish educational discourse.Education Inquiry, 1(3), 177–195.Artikel IIArtikel II syftade till att fortsätta den kritiska diskussionen av nydisciplinärskolpolitik i en annan kontext – en filosofisk-pedagogisk, till skillnad från densociologiskt inspirerade diskursanalytiska studien i artikel I. Den ursprungligamotiveringen var att hitta nyanserade förståelser kring (och mellan)dikotomierna disciplin och frihet i utbildningssammanhang – en fråga som varangelägen redan för Dewey (1956/1902) när han levererade sin kritik avtraditionellt disciplinära, såväl som av modernt progressiva pedagogiskametoder.Inför arbetet med artikeln ledde den motiveringen till ett sökande efterfilosofiska och teoretiska resurser som kunde möjliggöra en förståelse av detbegreppsliga landskapet mellan polerna ordning och kaos. Det sökandet10 I samarbetet med artikeln bidrog Löfdahl & Pérez Prieto med utbildningshistoriska ochbarndomssociologiska kontextualiseringar (i avsnittet The setting of educational politics in Sweden),samt, i resultatkapitlet, med avsnittet Discipline of students and teachers. Övrigt material varhuvudsakligen skrivet av Larsson.44

More magazines by this user
Similar magazines