Värmemätare - Armatec AB

armatec.se
  • No tags were found...

Värmemätare - Armatec AB

HANDBOKUTGÅVA 1 • 2003Värmemätare


Ett svenskt småhus förbrukar i genomsnitt cirka20 MWh per år. För en fastighetsägare kan värmekostnadensvara för en dryg femtedel av dedirekta fastighetskostnaderna. Vid debiteringsmätningav värmeenergi är det därför av stor viktatt mätningen sker på ett korrekt sätt för en godekonomi. Energileverantörens ekonomiska resultatsåväl som konsumentens enskilda intressengentemot leverantören skall tillvaratas.Mätningens noggrannhet är avhängigt av såvälmätarens egenskaper, installation samt att mätarenär rätt dimensionerad för systemet. Vid investeringav nya värmemätare är det inte bara anskaffningsprisetsom man skall ta hänsyn till. Man måsteäven beakta kostnaden för eventuella reparationeroch olika möjligheter av fjärravläsning m m, vilketutgör en betydande del av totalkostnaden vidköp av värmemätare. Denna handbok syftar tillatt ge dig vägledning i dessa frågor.


I N N E H Å L LMätning av värmeenergiVärmemätareFöreskrift och standardDimensioneringFjärravläsningInstallationApplikationsexempelArmatecs produktprogram461422263442443


M Ä T N I N G A V V Ä R M E E N E R G IEn värmemätare eller energimätare är enanordning för att mäta termisk energi i värmeochkylsystem. Principen för energimätningi fjärrvärmeanslutna fastigheter är att mätavattenflödet i primärkretsen och med täta intervallmultiplicera detta med temperaturdifferensenmellan tillopp- och returledningarna, s k integrering.En annan typ av applikation är en sekundärfördelningsmätning där en summamätareenligt ovan är placerad, för villaområdet ellerfastigheten. Där man sedan internt inom t.ex.en bostadsrättsförening fördelar kostnadernagenom individuell energimätning med en mätareplacerad på sekundärsidan hos varje abonnent.4


V Ä R M E M Ä TA R EEn komplett energimätare för värme eller kylabestår av en flödesmätare och en värmemätardel.Värmemätardelen består av integreringsverk ochtvå temperaturgivare.Flödesmätaren är den del som normalt påverkarden sammanlagda noggrannheten mest. Detfinns ett antal olika lösningar som flödesmätarnabygger sin mätprincip på. Mekaniska flödesmätarehar länge varit det mest etablerade på marknadeninom värmemätning men har mer och mer ersattsav statiska flödesmätare av främst ultraljudstyp.Mekaniska flödesmätareBland de mekaniska flödesmätarna finns variantersom en- och flerstråliga vinghjulsmätare ellerturbinhjulsmätare (Woltmanmätare). Vattenströmmenger vinghjul, alternativt turbinhjul,en mot strömningshastigheten svarande rotationshastighet.Hjulets rotation överförs till ett räkneverk,som registrerar vattenvolymen. Mätarnahar räkneverket helt avskiljt från mätarens våtdelvia en magnet- eller elektronisk koppling,s k torrlöpande mätare. Fördelen med en elektroniskkoppling till rotorn är ett minskat friktionsmotstånd.6


Flödesmätaren har en magnetisk brytkontakt (s.k.Reedkontakt) som registrerar volymen i formav potentialfria pulser. Kallvattenmätare är ofta10-baserad på pulsutgången, dvs. 1 puls/10 liter,1 puls/100 liter eller 1 puls/1000 liter osv. Vidvarm- och hetvattenmätare är pulsutgången ofta4-baserad, dvs. 1 puls/2,5 liter, 1 puls/25 liter eller1 puls/250 liter osv. Integreringsverket skall varaprogrammerat till flödesmätarens specifika pulstalför att få en korrekt beräkning.Vinghjulsmätaren har fördelen att den kräverkorta eller inga raksträckor. Vinghjulsmätaren harockså fördelen att den har ett stort mätområde.Woltmanmätaren har liknande egenskaper menkräver en raksträcka på minst 3 x ledningensdiameter före mätaren.Begränsningar hos båda typerna av mekaniskaflödesmätare finns i noggrannheten vid låga laster,att de har en låg upplösning på pulsutgången samtatt de är känsliga för nedsmutsning och mekanisktslitage. Detta slitage är betydande vid eventuellöverbelastning.7


Magnetisk-induktiv flödesmätare, MIMätprincipen hos magnetisk-induktiva flödesmätarebygger på Faradays induktionslag somsäger, att när en ledare (fluiden) rör sig genomett magnetfält (mätröret) ger detta upphov tillen inducerad spänning. Denna spänning ärdirekt proportionell mot flödet. Den induceradespänningen fångas upp av två elektroder.Mätvärdet behandlas i en signalomvandlare(förstärkare) som beräknar flödet till önskadutsignal. Flödesmätaren består av ett mätrör,helt utan rörliga delar, samt en separat monteradsignalomvandlare.Fördelarna med MI-mätare är att de har myckethög mätnoggrannhet och ett stort mätområde.De är okänsliga för temperaturer och de har intenågot direkt tryckfall.MI-mätare har inga rörliga delar som kan förslitasoch de tål försmutsande vätskor, även om detfinns en viss känslighet för magnetitbeläggningar,speciellt i kopparrör. Mätröret på Armatecs MImätare(AT 7184) är invändigt klätt med teflonför att minska risken för invändiga beläggningar.Mätarna kräver vätskor med ledningsförmåga(konduktivitet på minst 3 μS/cm). Det ärt.ex. ej lämpligt att använda en MI-mätare påtotalavsaltat vatten, eftersom fluiden saknarelektrisk ledningsförmåga. Vidare kräver MImätarenoggrann installation samt väl tilltagnaraksträckor före och efter mätröret.8


UltraljudsmätareUltraljudsmätarens funktionsprincip grundarsig på att en ljudvåg påverkas på olika sätt omvågen går medströms eller motströms i ett flöde.Detta kan utnyttjas för att mäta hastigheten hosvatten som strömmar genom ett rör. Ultraljudetgenereras och detekteras av två piezoelektriskakristaller i varje ända av mätröret vilket fungerarsom både sändare och mottagare.jämföra dessa tidsdifferenser kan ultraljudsmätarennoggrant beräkna flödet, s k löptidsmätare. Våraultraljudsmätare PolluStat E (AT 7500B) och Pollu-Flow (AT 7550) har en snabb mätcykel (samplingfrekvens)på hela 1 Hz (alternativt 8 Hz vidförfrågan). En snabb mätcykel ökar noggrannheten.Det momentana flödet utgör ett medelvärde av ensekvens av mätningar.Instrumentet mäter flöde genom att sändaljud från en sensor till en mottagande sensor.Tidsintervallen mellan sänd och mottagen signalberäknas mycket precist av flödesmätaren. Därefterbyter sensorerna funktion. Den ursprungligtmottagande sensorn blir nu den sändande sensornoch ultraljudssignalen sänds i motsatt riktning.Återigen beräknas tidsintervallen mellan sändoch mottagen signal. Löptiden i flödesriktningenär snabbare än löptiden mot flödet. Genom attMätprincip hos PolluStat E, och PolluFlow q p0,6-10.Mätprincip hos PolluStat E och PolluFlow, q p 15-60.9


Ultraljudsmätare har ett stort mätområde medmycket hög noggrannhet och långtidsstabilitet.De har fördelen att de har ett mycket lågttryckfall. Ultraljudsmätare har inte några rörligadelar som kan förslitas och de är okänsliga förmagnetiter och smuts i rörledningarna.En kompaktvärmemätare motsvarande PolluStat Eär enkel att installera. Man behöver t.ex. intetänka på flödesmätarens pulstal.10


IntegreringsverkIntegreringsverket är den del i värmemätarensom räknar ut energimängden, dvs integrerarvolympulser från flödesmätaren med temperaturdifferensermellan tillopp- och returledningarna.Resultatet samt mätdata och eventuella felkoderkoder som visas i en LC-display. Armatecs separataintegreringsverk PolluTherm (AT 7274B) har motsvarandemenyfunktioner som integeringsverken ikompaktmätarna PolluCom E (AT 7510A) ochPolluStat E (AT 7500B). Det gör det enkelt atthantera mätare inom samma ”familj”.Genom att trycka på verkets stegningstangent kan du bläddra cykliskt mellan displayerna, som delas in i fyra menygrupper:11


Integreringsverket kan enkelt förses med olika plugg-in kort för fjärravläsning med pulsutgång för energi och volym.Alternativt olika typer av datautgångar för vidarekoppling till en DUC (Data Under Central).TemperaturgivareDet är viktigt att temperaturgivarna är paradeför att registrera samma temperatur, då det ärtemperaturdifferensen som mäts.Med parade temperaturgivare av god kvalitet,t.ex. i platinalegering, får man en mycket litenonoggrannhet som bara marginellt påverkarslutresultatet. Idag är Pt 100 och Pt 500 givareetablerade som standard inom termisk energimätning.Pt 500 betyder att resistansen i termometern är500 Ohm vid 0 o C, där olika temperaturer gerolika ökat motstånd enligt en standardiseradDIN-skala. Pt 500 givare har fördelen att de ärnoggrannare samt har en lägre strömförbrukningvid t.ex. batteridrift än motsvarande Pt 100givare. Här avgör integreringsverket vilkentyp av temperaturgivare som skall användas.Armatecs integreringsverk PolluTherm är istandardutförande förberedd för Pt 100 givare.Kompaktmätare PolluCom E och PolluStat E harfärdigmonterade Pt 500 givare.12


Anslutningen mellan temperaturgivare och integreringsverkkan göras på två olika sätt, med tvåellerfyrledarkoppling. Tvåledarekoppling är denvanligaste och innebär att man endast användertvå ledare i anslutningskablarna. Kablarnaskall vara lika långa till temperaturgivarna.Fyrledarekoppling är en billig lösning där manmed minskad kabelresistans kan dra långakablar, upp till 23 meter utöver standardlängden,från integreringsverket till mätpunkterna.Samtidigt som man bibehåller en korrektabsoluttemperatur.Vid montering av temperaturgivare rekommenderasdykrör eller direktmontering i kulventilmed uttag. Detta är främst ur säkerhetssynpunkti system med höga temperaturer. Dykrören ellerkulventilerna underlättar även utbyte, då vattneti ledningarna inte behöver tappas ut. I kylsystemskall dykrören alltid vara av rostfritt stål.13


F Ö R E S K R I F T O C H S TA N D A R DFör att ge slutkunden en korrekt debiteringregleras mätarhanteringen av ett antal lagaroch föreskrifter. De två myndigheter somutfärdar regler om värmemätare är Swedac ochBoverket. Swedac utfärdar ackrediteringar förmätarverkstäder och kontrollorgan, och Boverketär föreskrivande och tillsynsmyndighet.Boverkets FörfattningssamlingBoverkets Författningssamling BFS 1998:25VOV 4 (med ändringar BFS 2002:12 VOV5)är en föreskrift som omfattar alla värmemätareoch nya varmvattenmätare som används för attdebitera privata hushåll. Det gäller även omhushållet ingår som en del i en samdebiteringmed t.ex. kontors- och affärslokaler. Mätarlagenär ett konsumentskydd och syftar till att förstärkakonsumentens rätt mot energileverantören.Mätare som enbart mäter förbrukning i industrier,lokaler, handel och offentlig verksamhet omfattasinte av lagen.En bostadsrätts- eller samfällighetsföreningsom använder mätare för att fördela kostnadermellan de olika hushållen undantas från mätarlagen.Detsamma gäller i hyresfastighet som14


använder mätare för att individuellt fördelaförbrukningskostnader. Däremot innefattas denhuvudmätare som registrerar förbrukningen tillen fastighet av lagreglerna. Det är alltid tryggareatt välja en mätare som är typgodkänd enligtBFS.BFS innehåller utdrag av följande delar:TypgodkännandeVärmemätare, som skall användas till hushållsdebitering,skall vara typgodkända motsvenska nationella regler enligt något av följande:Reglerna är skrivna för att underlätta frihandel inom EES enligt tillämpning avömsesidighetsklausulen, Cassis de Dijon.Övriga mätare, som t.ex. avancerade mätare tillindustrin, kan väljas utan hänsyn till BoverketsFörfattningssamling.UtesittningstiderUnder förutsättning att mätarens felvisning inteöverstiger tillåtna felgränser får de vara i driftunder följande tider innan de revideras ellerskrotas enligt BFS:av Swedac ackrediterat certifieringsorgan, t.ex. SP.motsvarande ackrediterat certifieringsorgan inomEES (EU samt Norge och Island).organ från land inom EES som på annat sätterbjuder motsvarande garantier ifråga omkompetens och oberoende, t.ex. tyska PTB.mätaren skall vara godkänd enligt annat EES landsnationella regler, om de överrensstämmer medBFS 1998:25 både vad gäller krav på mätare ochcertifieringsorgan.Flödesgivare med ett nominellt flöde (q n ) alternativtett permanent flöde (q p ) större än 1,5 m 3 /h,längst 5 år.Övriga flödesgivare med ett permanent flöde (q p )upp till och med 1,5 m 3 /h, längst 10 år.Integreringsverk och temperaturgivarpar, längst10 år.15


Största tillåtna felvisning i %+5+20+2-5Övre felgränsUppmätt felUndre felgränsTryckfall50DP [kPa]250qiFlöde m 3 /hqpqsNoggrannhetskrav för flödesmätare klass 2 enligt SS-EN1434Övre gränsvärde, q s (superior) är det störstaflöde, vid vilket värmemätaren skall fungeraunder korta perioder (


NoggrannhetskravI standarden delas kompletta värmemätare upp inoggrannhetsklasserna 2 och 3, vilket bestäms avflödesgivaren, där klass 2 har störst noggrannhet.Kraven för en klass 1 mätare är idag inte fastställda.Energimätarens största tillåtna felvisning varierarberoende på temperaturdifferens och flöde.Den största tillåtna relativa felvisningen fördelenheterna är:ΔΘ = (”Delta Teta”) aktuell temperaturdifferensi provpunkten, Kq = aktuellt flöde i provpunkten, m 3 /hIntegreringsverkE c = ± (0,5 + ΔΘ min / ΔΘ) % (max felvisning ±0,5 % vid stora temperaturdifferenser)där felvisningen, E c , anger värdet på den visadevärmeenergin i relation till det vedertagna börvärdetför värmeenergi.TemperaturgivarparE t = ± (0,5 + 3 ΔΘ min /ΔΘ) % (max felvisning± 0,5 % vid stora temperaturdifferenser) därfelvisningen, E t , anger det visade värdet irelation till det vedertagna börvärdet mellanutsignalen från temperaturgivarparet och temperaturdifferensen.Förhållandet mellan temperatur och resistansvärdeav varje enskild givare i ett par får inte skilja frånvärdena med mer än motsvarande 2 K.FlödesgivareKlass 2: E f = ± (2 + 0,02 q p / q), men inte merän ± 5 % (max felvisning ± 2 % vid stort flöde)Klass 3: E f = ± (3 + 0,05 q p / q), men inte mer än± 5 % (max felvisning ± 3 % vid stort flöde) därfelvisningen, E t , anger det visade värdet i relationtill det vedertagna börvärdet mellan utsignalen frånflödesgivaren och massa eller volym.19


Den maximalt tillåtna felvisningen är summan avfelvisningen för delenheterna och definieras fören komplett klass 3 mätare som:efter tidigare beskrivna värdena q min och q t(gränsvärde) i tre metrologiska klasser enligtföljande tabell:E=± (4+4 ΔΘ min / ΔΘ + 0,05 q p / q) %För en komplett klass 2 mätare som:E=± (3+4 ΔΘ min / ΔΘ + 0,02 q p / q) %Klass qn < 15 m3/h qn >= 15 m3/hKlass AVärde på qminVärde på qt0,04 qn0,10 qn0,08 qn0,30 qnKlass BVärde på qminVärde på qt0,02 qn0,08 qn0,03 qn0,20 qnKlass CVärde på qminVärde på qt0,01 qn0,015 qn0,006 qn0,015 qnDessa gränser gäller vid test som normalt avser enny produkt. Det är dock lika viktigt att mätarenöver tiden kan hålla snäva toleranser och här ärmätare utan rörliga delar överlägsna.MätområdeUtöver mätnoggrannheten och långtidsstabilitetenär mätområdet väsentligt för mätresultatet.Flödesmätaren för värmedebitering i en villakräver större arbetsområde än motsvarande mätarei flerbostadshus. En och samma mätarstorlek kananvändas i flerbostadshus av varierande storlek.En noggrann mätare med ett metrologisktmätområde på 1:200 är tillräckligt känslig för attregistrera de flesta flöden som förekommer i envillacentral.Hos vissa mekaniska flödesmätare angesen metrologisk klassning. Mätaren indelasI våra produktblad anges även ibland startvärdet(q start ) vilket är det minsta värdet där mätarenregistrerar ett flöde. Detta värde ligger underq i (q min ) och kan därför ligga långt utanförnoggrannhetskraven. Standarden kräver inte attq start anges.Q startQ iQ pQ sQ ix 0,4Q px 2Metrologiskt mätområde 1:200Fullt dynamiskt mätområdeMätområde för ultraljudsmätarePolluStat E och PolluFlow.Armatecs ultraljudsmätare har ett mycket stortdynamiskt mätområde och börjar registrera flödenvid ungefär 40 % av det minsta värdet q i . För enmätare med angivet normflöde av q p =0,6 m 3 /hmotsvarar q start 2,4 liter per timme. Den övremätgränsen q sat (saturation), motsvarar q p x 2,3vid vilket mätaren helt slutar registrera flöden.QsatQ px 2,3Flöde20


Mätinstrumentdirektivet (MID)Under denna Handboks framtagning pågårett arbete inom EU om en ny mätarstandard,Mätinstrumentdirektivet (MID). Denna kommeratt släppas av Europaparlamentet under andrahälften av 2003 och träda i kraft från ochmed januari 2004. Det är sedan upp till varjemedlemsstat att implementera standarden isin lagstiftning inom 24 månader. MID skalltillämpas över hela EES-området 30 månaderefter ikraftträdandet. Detta medför att direktivetkommer att träda i kraft i Sverige senast juli2006. Utöver detta kommer det att vara enövergångsperiod inom olika tidsintervall beroendepå typen av mätare. Våra värmemätare som harett ”obegränsat typgodkännande” kommer att haen övergångsperiod på 10 år.Ett större ansvar, som verifikationer, läggshos tillverkaren där olika kvalitetssystem iform av ”moduler” utgör bedömningen föröverrensstämmelsen enligt MID. Mätarnakommer utöver CE-märkning också att försesmed en metrologisk tilläggsmärkning (”M”och året för märkningen). I framtagandet avstandarden utgår man från tidigare beskrivnaCEN standard EN 1434 med tillägg. Någrakompletteringar mot nuvarande standard är bl.a.att noggrannheten för en klass 1 mätare finnsdefinierad, hållbarheten skall redovisas (baserat pålämpligt prov hos tillverkaren). Miljöklassningenär mer detaljerad i fråga om störningar frånstatiska magnetfält mm.Syftet med det nya direktivet är att ökaharmoniseringen i huvudsak för att underlättahandeln inom EES, men också för att ökakonsumentskyddet. Direktivet medför att snabbatekniska utvecklingar kan lanseras utan att behövabegränsas. Detta förbättrar tillverkarens rollsamtidigt som vi får ett större ansvar.21


D I M E N S I O N E R I N GFjärrvärmecentraler utsätts huvudsakligen förtvå typer av belastning, radiatorlast och tappvarmvattenlast.Dessa belastningar har heltolika egenskaper. Radiatorlasten förändras förhållandevislångsamt. Den är högst på vintern,för att beroende på aktuell breddgrad, minskaeller upphöra helt under sommarhalvåret. Tilldenna säsongsbetonade variation tillkommermindre dygnsvariationer, som förutom rådandeutomhustemperatur, solinstrålning, vindhastighetoch även byggnadens interna värmekällor, kanbero på tekniska ingrepp som t.ex. nattsänkningoch morgonhöjning av radiatortemperatur mm.Tappvarmvattenlasten varierar måttligt med årstiden,under dygnet varierar den däremot kraftigt.Förbrukningen av tappvarmvatten i bostadshus ärstarkt beroende på brukarvanor hos de boende.En viktig faktor när tappvarmvattenlasten analyserasär dess sammanlagring beroende på antalettappställen eller lägenheter som betjänas av en ochsamma fjärrvärmecentral. Sammanlagringen ökarkraftigt så fort antalet lägenheter i ett bostadshusär större än ett och uppnår en mättnad vid ca200 lägenheter. Därav följer att lastdynamiken ien fjärrvärmecentral varierar beroende på denanslutna byggnadens storlek. Mätare för värmeväljs med avseende på följande förutsättningar:22


FlödeFör småhus och mindre flerbostadshus upp till 10-20 lägenheter är flödesbehovet för varmvattnetofta dimensionerande för flödesgivaren.Flödesmätare av ultraljudstyp dimensionerasför normal drift på flödet mellan q p och q s , medhänsyn taget till ett högsta tillåtna tryckfall på 250mbar. Kontroll mot mätarens tryckfallsdiagram ärdärför nödvändigt.För magnetisk-induktiva mätare rekommenderasen dimensionering med flödeshastigheter inom2-6 m/s. Detta för att säkerställa dels en godmätnoggrannhet, dels för att motverka beläggningpå elektroderna och isolationsbeklädnadeni mätröret. Detta ger i allmänhet minst endimension mindre på mätaren än på rörledningen.Detta beror på att flödesmätaren skall arbeta inomett flödesområde med så god mätnoggrannhet sommöjligt. Kontrollera att tryckfallet i nedkoningeninte blir för stor. Lämplig storlek bestäms medhjälp av nedanstående diagram:Mekaniska mätare dimensioneras för normal driftmellan gränsflödet q t och q n (q p ). Mätnoggrannhetenär då ± 3 %. I regel överdimensioneras dessamätare ur driftsäkerhetssynpunkt för att minskarisken för mekaniska skador. En stor mätareinnebär ett högt startflöde som i sin tur medför attlåga flöden inte registreras.EffektFlödesmätare med lägsta q p (q n ) som klarar flödebaserat på effekter och temperaturfall enligtformeln:Q =P x 0,86ΔΘQ = Flöde, m 3 /hP = Effekt, kWΔΘ = Temperaturdifferens, K0,86 Mcal/h = 1 kWdär q p (q n ) < dimensionerat maxflöde.Flödeshastighet / Mätområde1025 40 50 80 100 150 200 DN521Flödeshastighet (m/s)0,50,10,10,51 5 10 50 1003Flöde i m /h500 1000 300023


Som hjälp vid val av mätarstorlek för värmemätare finns även följande tabeller för respektive mätareseffektområde vid olika temperaturfall.Effektområde i kW för ultraljudsflödesmätare PolluStat E (AT 7500B) och PolluFlow(AT 7550). Värden mellan q i, q poch q s(*med hänsyn till max tryckfall på 250 mbar).MätareFlödesområde(q i)q pq s*m 3 hΔΘ=5 KkWΔΘ=10 KkWΔΘ=15 KkWΔΘ=20 KkWΔΘ=30KkWq p = 0,6m 3 h(0,006) 0,6-0,75(0,0) 3,5-4,4(0,1) 7,0-8,7(0,1) 10,5-13,1(0,1)14,0-17,4(0,2)20,9-26,2q p = 1,5m 3 hq p = 2,5m 3 h(0,015) 1,5-1,8(0,025) 2,5-3(0,1) 8,7-10,5(0,1) 14,5-17,4(0,2) 17,4-20,9(0,3) 29,1-34,9(0,3) 26,2-31,4(0,4) 43,6-52,3(0,3) 34,9-41,9(0,6) 58,1-69,8(0,5) 52,3-62,8(0,9) 87,2-107,7q p = 3,5m 3 h(0,035) 3,5-7(0,2) 20,3-40,7(0,4) 40,7-81,4(0,6) 61,0-122,1(0,8) 81,4-162,8(1,2) 122,1-244,2q p = 6m 3 hq p = 10m 3 hq p = 15m 3 hq p = 25m 3 h(0,06) 6-11(0,10) 10-20(0,15) 15-25(0,25) 25-50(0,3) 34,9-65,0(0,6) 58,1-116,3(0,9) 87,2-145,3(1,5) 145,3-290,7(0,7) 69,8-127,9(1,2) 116,3-232,6(1,7) 174,4-290,7(2,9) 290,7-581,4(1,0) 104,7-191,9(1,7) 174,4-348,8(2,6) 261,6-436,0(4,4) 436,0-872,1(1,4) 139,5-255,8(2,3) 232,6-465,1(3,5) 348,8-581,4(5,8) 581,4-1162,8(2,1) 209,3-383,7(3,5) 348,8-697,7(5,2)523,3-872,1(8,7) 872,1-1744,2q p = 40m 3 h(0,40) 40-80(2,3) 232,6-465,1(4,7) 465,1-930,2(7,0) 697,7-1395,3(9,3) 930,2-1860,5(14,0) 1395,3-2790,7q p = 60m 3 h(0,60) 60-120(3,5) 348,8-697,7(7,0) 697,7-1395,3(10,5) 1046,5-2093,0(14,0) 1395,3-2790,7(20,9) 2093,0-4186,0Effektområde i kW för värmemätare med magnetisk induktiv flödesdel (AT 7184).MätareDN100Flödesområdem 3 h50-150ΔΘ=5 KkW290,7-872,1ΔΘ=10 KkW581,4-1744,2ΔΘ=15 KkW872,1-2616,3ΔΘ=20 KkW1162,8-3488,4ΔΘ=30KkW1744,2-5232,6DN150125-400726,7-325,61453,5-4651,22180,2-6976,72907,0-9302,34360,5-13953,5DN200200-7001162,8-4069,82325,6-8139,53488,4-12209,34651,2-19279,16976,7-24418,6Effektområde i kW för värmemätare med mekanisk flödesdel. Värden mellan q min , q t och q max .MätareFlödesområde(q min)q tq nm 3 hΔΘ=10 KkWΔΘ=15 KkWΔΘ=20 KkWΔΘ=30KkWAT 7029-20-1,5(0,03) 0,12-1,5(0,3) 1,4-17,4(0,5) 2,1-26,2(0,3) 2,8-34,9(1,0) 4,2-52,3AT 7029-20-2,5(0,05) 0,2-2,5(0,6) 2,3-29,1(0,9) 3,5-43,6(1,2) 4,7-58,1(1,7) 7,0-87,2AT 7029-25-6(0,12) 0,4-6(1,4) 4,7-69,8(2,1) 7,0-104,7(2,8) 9,3-139,5(4,2) 14,0-209,3AT 7029-40-10(0,20) 0,8-10(2,3) 9,3-116,3(3,5) 14,0-174,4(4,7) 18,6-232,6(7,0) 27,9-348,8AT 7169-50(0,25) 1,5-15(2,9) 17,4-174,4(4,4) 26,2-261,6(5,8) 34,9-348,8(8,7) 52,3-523,3AT 7169-65(0,30)2,5-25(3,5) 29,1-290,7(5,2) 43,6-436,0(7,0) 58,1-581,4(10,5) 87,2-872,1AT 7169-80(0,30)2,5-40(3,5) 29,1-4656,1(5,2) 43,6-697,7(7,0) 58,1-1930,2(10,5) 87,2-1395,3AT 7169-100(0,50) 4-60(5,8) 46,5-697,7(8,7) 69,8-1046,5,7(11,6) 93,0-1395,3(17,4) 139,5-2093,0AT 7169-150(0,80) 12-150(9,3) 139,5-1744,2(14,0) 209,3-2616,3(18,6) 279,1-3488,4(27,9) 418,6-5232,624


Uppvärmd ytaEffekten bestäms av totalytan och schablonmässigtskattat värde på effektbehov per m 2 .Schablonvärden:Nybyggnation 50 W/m 2ROT 60 W/m 2Gammal bebyggelse, 70 W/m 2dåligt isoleratSkall även tappvarmvatteneffekten medräknas,bestäms denna genom att totalytan omräknastill antal lägenheter, varefter sannolikt flöde,baserat på normflöde 0,2 l/s och lägenhet,beräknas. Med hjälp av temperaturfalletför tappvarmvattenberedning tas tappvarmvatteneffektenfram.Antal lägenheterFlödesmätare bestäms på liknande sätt som viduppvärmd yta, men baseras på genomsnittlig ytaper lägenhet på 70-80 m 2 . Uppvärmningsbehovetberäknas till 3,6 kW/lägenhet för nybyggnationoch 5 kW/lägenhet för äldre fastigheter.Exempel på val av ultraljudsflödesmätare PolluStat E (AT 7500B) och PolluFlow (AT 7550) beräknatefter dimensionerat flöde (rad. + vvb) mellan q p och q s med hänsyn till max tryckfall på 250 mbar.Mätare Dim.flödesområde Nya hus 3,6 kW, 60/45 o C Äldre hus 5 kW, 80/60 o CQp = 0,6 m 3 /hQp = 1,5 m 3 /hQp = 2,5 m 3 /hQp = 3,5 m 3 /hQp = 6 m 3 /hQp = 10 m 3 /hQp = 15 m 3 /hQp = 25 m 3 /hupp till 0,75 m 3 /hupp till 1,8 m 3 /hupp till 3,0 m 3 /hupp till 7,0 m 3 /hupp till 11,0 m 3 /hupp till 20,0 m 3 /hupp till 25,0 m 3 /hupp till 50,0 m 3 /hsmåhus upp till 1 lägenhet2 upp till 7 lägenheter8 upp till 12 lägenheter13 upp till 30 lägenheter26 upp till 49 lägenheter45 upp till 90 lägenheter68 upp till 114 lägenheter114 upp till 230 lägenheterQp = 40 m 3 /hQp = 60 m 3 /hupp till 80,0 m 3 /hupp till 120,0 m 3 /h185 upp till 371 lägenheter279 upp till 560 lägenheter_småhus upp till 6 lägenheter7 upp till 12 lägenheter13 upp till 29 lägenheter25 upp till 47 lägenheter43 upp till 87 lägenheter65 upp till 110 lägenheter110 upp till 220 lägenheter178 upp till 356 lägenheter267 upp till 540 lägenheter25


F J Ä R R A V L Ä S N I N GEtt problem vad gäller avläsning är att få tillträdetill själva mätaren, särskilt gäller detta i villor. Idagfinns det flera olika metoder för att minimeradessa manuella och kostsamma avläsningar. Ettantal metoder för automatisk fjärravläsning(AMR-Automatic Meter Reading) finns att tillgåoch kan enkelt kompletteras i integreringsverketmed s.k. plugg-in moduler.PulsPuls är det vanligaste förekommande systemet föranslutning till DUC (Dataundercentral). Pulsenär antingen av typ potentialfri Reed eller enelektronisk Open Collector.Med två pulsutgångar fås flödes- och energipulser,där varje puls motsvarar en viss förbrukning, t.ex.1 puls/liter alternativt 1 puls/10 liter samt 1puls/kWh alternativt 1 puls/10 kWh beroendepå mätarens storlek.Analog signalTill vissa DUCar för fastighetsövervakningönskas en analog 0/4-20 mA signal. ArmatecsMI-flödesmätare har denna utsignal inbyggd iförstärkaren. Ett annat alternativ är vår ultraljudsflödesmätarePolluFlow, (AT 7550) i kombinationmed integreringsverket PolluWatt Duo(AT 7280A) och temperaturgivare för att få enkomplett värmemätare.26


Integreringsverket PolluWatt Duo kan ge treprogrammerbara analoga signaler för exempelvis:StjärntypologiVarje komponent är sammankopplad till en centralFlödeEnergiTilloppstemperaturReturtemperaturTemperaturdifferensprocessorenhet med en egen anslutningslina.Utrustningen kommunicerar sekventiellt eller varför sig. En nackdel med denna typ av system ärdet stora behovet av kabeldragningar.Ring typologiI det här fallet är komponenterna anslutna tillvarandra i en ring och datasignalen överförs frånpunkt till punkt. Den stora nackdelen är att omÖnskas ren flödesmätning med en analog utsignalär en frekvensomvandlare, t.ex. AT 7281FM-1DKen enskild mätare skulle fallera kommer helanätverket att slås ut.ett prisvärt alternativ.Bus typologiBussystemVill man överföra stora datamängder och olikamätparametrar från värmemätaren bör mananvända sig av ett databussystem. De flestalokala datanätverk använder sig av en av följandemetoder (typologier) för att sammankopplasystemet.Komponenterna är sammanslutna till varandragenom en enskild kabel, med resultatet att enbarten mätare åt gången kan sända signal med mätdata.Denna typologi är mycket kostnadseffektiv, denkommer inte att störas om någon mätare falleraroch det tillåter överföring av data från samtligamätpunkter eller en grupp av mätare.Slav 1MasterSlav 1Slav 3Slav 2 MasterSlav 4Slav 2Slav 1MasterSlav 4Slav 3Slav 2Slav 4Slav 3Stjärntypologi Ring typologi Bus typologi27


Ett seriebussystem kan definieras som enöverföringsväg över vilken de anslutna mätarnaöverför sina mätdata seriellt (eller bit förbit) över tiden i motsatt till ett parallellt bussystem där mätarnas databitar tillsammansskapar ett datatelegram. Seriebussystem ärmer kostnadseffektivt samt har en högreöverföringshastighet.Dagens datatelegram är generellt utveckladeutifrån en standard, ”Open Systems InterconnectionReference Model”, som innehålleren komplett uppsättning protokollegenskaper.Dessa klassificeras enligt sju funktionskategoriereller ”lager”. Dessa informationslager utnyttjasmer eller mindre av respektive dataprotokoll hosolika mätarfabrikat. Kontakta Armatec för atterhålla dataprotokollet till våra specifika mätare.M-BusMeterbus har länge varit en använd standard(EN 60870-5) i Europa som utvecklats vid tyskaPaderborn universitetet tillsammans med TechemAG och Texas Instruments i Tyskland. En enkelM-Businstallation är en PC med mjukvara föravkodning av datatelegrammet tillsammansmed en nivåkonverterare som fungerar sommasterenhet. Denna kommunicerar genom etttvåtråds bus med klienterna (mätarna). M-Busprotokollet kan även användas för avläsning avtappvatten och elmätare.M-Bus använder sig av ett hierarkiskt system därkommunikationen kontrolleras av en masterenhetmed ett antal underliggande slavenheter (upptill 250 stycken enskilt adresserade mätare persegment). Slavenheterna är sammankopplade28


parallellt till en tvåtråds anslutningskabel. Dataöverföringensker i digital form från slavarna tillmasterenheten i form av spänningsvariationerkan ökas med en lägre överföringshastighet,tjockare kabel (1,5 mm 2 ) och färre antal slavenheter,t.ex. upp till 3600 meter vid 64 st. slavenheter.mellan 24 V och 36 V som motsvarar ettor ochnollor. Systemet hämtar sin elmatning frånbussystemet och inte från själva mätaren. Kabelnär en vanlig telefonkabel (0,5 mm 2 ). Polaritetenpå anslutningskabeln har ingen betydelse, vilketunderlättar installation. Max avståndet mellan slavochmasterenheten får inte överstiga 380 metervilket motsvarar en kabelresistans på 29 ohm. Dettaavstånd hänsyftar på en standardkonfiguration meden överföringshastighet mellan 300 och 9600 Baudoch maximalt 250 stycken slavenheter. AvståndetM-Bus systemet kan innehålla flera s.k. zoner,vilka har sina egna adressgrupper. Varje zon bestårav segment (slavar) med sin egen repeter och enPC som fungerar som masterenhet. Varje repeterkan omvandla M-Bus signalen till ett läsbartdatatelegram via ett RS232 port för anslutningtill en PC. Datorn i sin tur behöver erforderligprogramvara för att omvandla telegrammet till enenkelt hanterbar information för avläsning, t.ex.mjukvaran DOKOM CS.Armatecs kompaktvärmemätare PolluStat E, PolluCom E och integreringsverk PolluTherm använder sig avsamma M-Busprotokoll där följande parametrar kan avläsas:EnergiMätarens tillverkningsnummerVolymMax effektFlödeMax tillopps- och returtemperaturEffektTariffdataTillopps- och returtemperaturHistoriska data för energi, volym, maxflöde och maxTemperaturdifferensgenomsnittseffekt29


Applikationsexempel 1, M-BusApplikationsexempel 2, M-BusAT 7500BM-BUSP för anslutning av vattenmätaretill värmemätarens M-Bus kort (finns från våren 2004).30


LonWorksLonWorks som har utvecklats av det amerikanskaföretaget Echelon, är ett kommunikationssystemfrämst för byggnadsautomation. Inom enfastighet kan många olika funktioner såsomvärmereglering, ventilation, belysning ochenergimätning integreras. Kommunikationsöverföringensker genom tvåtråds kabel med en längdupp till cirka 2 500 m. Nätverket kan innehållafrån två upp till 32 000 enheter.Mini-BusMini-Bus är en prisvärd och smidig lösning föratt undvika tillträdesproblem till en fastigheteller mätare med svåråtkomlig placering. Eninduktiv avläsningskontakt (MiniPad) placeras påfasaden, max 50 meter från mätaren kopplat medtvåtrådskabel. Avläsningen av förbrukningen samtmätarnummer sker med hjälp av en batteridrivenhandterminal (MiniReader). Mini-Busutgång ärstandard på PolluStat E och PolluTherm och finnssom fabriksmonterat tillval till PolluCom E.Våra integreringsverk och kompaktvärmemätarehar även ett optiskt datagränssnitt för att enkeltkunna läsa av eller ställa in parametrar i mätarenvia en PC eller handdator med erforderlig serviceprogramvara MiniCom.31


FjärröverföringFör att överföra mätaravläsning över längreavstånd finns det flera olika metoder att tillgå. Frånenkla ”walk-by” metoder, där man åker runt i ettområde och med hjälp av en radiomottagare taremot mätareställningarna, till mer kompliceradesystem med automatisk mätaravläsning av M-Bus via modem eller radiolänk till en centralavläsningsplats, t.ex. SACRE-systemet.RadiosändareAvläsning via radio är en enkel och bekvämmetod för områden med ett antal mätare inom enviss begränsad radie. Metoden kräver inte någrastörre installationsinvesteringar.Armatecs radiosystem kan läsa antingen vanligapulser (Reedpulser, open collector pulsereller HRI) från t.ex. en Woltmanmätare, ellerpulser från mätare förberedda med Mini-Busgränssnitt, t.ex. PolluStat E och PolluTherm.Typen av puls avgör vilken sändare som väljs.Sändningsfrekvensen ligger inom det licensfriaISM-bandet.Till radiomottagaren kopplar man en handdator,t.ex. en PSION Workabout. Handdatornlagrar mätarställningen och radiosändarensidentifikationsnummer.Radiosändarens räckvidd är jämförbar med entrådlös telefon. Normalt är räckvidden 150 meterom signalen är obehindrad. Beroende på väggar,elektriska fält och radioskuggor ligger räckviddennärmare 50 till 100 meter.32


TelefonmodemM-Bus modem är ett analogt telefonmodem som klarar långväga dataöverföring av mätvärden från ennivåomvandlare till en dator på annan ort.Applikationsexempel 3,M-Bus modemObservera, att vid eventuell tvist om skilda mätvärden mellan mätareoch ett fjärravläst värde är det alltid mätarens värde som gäller.33


I N S TA L L AT I O NVid energimätning i fjärrvärmesammanhangär flödesmätaren placerad i primärkretsensreturledning. Vanligast är att en energimätare ärgemensam för hela fastigheten.En allt mer förekommande applikation ären sekundär fördelningsmätning där energileverantörenhar summamätare för villaområdeteller hyresfastigheten och där man sedan interntinom t.ex. bosamfälligheten fördelar kostnadernagenom individuell mätning.Vid mätarplaceringen skall hänsyn tagas till attmätningen utförs rätt mättekniskt, samt serviceochavläsningsvänligt. Om fler än en mätare skallinstalleras i samma system, använd motsvarandemätartyp för att få en så likartad mätning sommöjligt.34


FöroreningarAlla typer av föroreningar i vattnet förorsakarmätfel i någon form.Ett smutsfilter (t.ex. AT 4002 eller AT 4048) börmonteras i systemet före mätaren för att minskapartikelsediment i mätaren. Kompletterat meden permanentmagnetinsats minskar även antaletmagnetiter. Systemet skall också vara väl avluftat(t.ex. med automatiska avluftare AT 8050). Detinnebär också att mätaren inte skall placeras påhögpunkter på en rörledning eller på ett annatställe där det kan finnas möjlighet för luftbubblori vattnet att samlas.FlödesmätareVid montering av flödesmätare är det viktig attalltid komma ihåg en generell regel:Flödesmätaren monteras alltid i det kallare flödet,det vill säga returledningen i värmeanläggningaroch tilloppsledningen i kylanläggningar.VärmeanläggningReturledningTilloppsledningReturledningTilloppsledningKall flödesledningVarm flödesledningKylanläggningVarm flödesledningKall flödesledning35


Integreringsverket är kalibrerat för den specifikamassan och entalpin i vatten. Om flödesmätareninstalleras i tilloppsledningen måste även hänsyntas till tilloppstemperaturen vid beräkningen.Felet är beroende av temperaturen på tilloppetenligt följande (med vatten som värmebärare):oTemperatur C Felmätning70-1,5 %90-2,7 %110-3,3 %130-4,4 %Vid t.ex. byten av mätare i en befintlig anläggningkan det vara praktiskt svårt att följa denna regel.Kompaktmätarna PolluStat E och PolluCom Esamt integreringsverket PolluTherm finns ocksåi en s k X-version, där integreringsverket ärkompenserat för placering av flödesmätaren itilloppsledningen, dvs. den varmare ledningen vidvärmeinstallationer.Flödesmätaren monteras i rätt flödesriktningmed hjälp av pilen på mätarhuset. Före och efterflödesmätaren bör avstängningsventiler monterasför att förenkla mätarbyte efter utesittningstidenutan att man behöver tömma hela systemet. Vidförsta installationen användes lämpligen en passbitistället för mätaren då systemet genomspolas föratt få bort skräp.FlödesprofilerMed flödesprofil avses hastighetsfördelningenöver en tvärsnittsyta i en fluid vid strömning i ettrör. Den karaktäristiska hastighetsfördelningen ärfrämst beroende av Reynolds tal. Detta tal angerförhållandet mellan vätskans tröghetskraft ochdess viskösa kraft. Flödesprofilens utseende vidmätstället har stor inverkan på samtliga flödesmätaretyper.Här är avståndet mellan mätaren ochstörkällan av stor betydelse.Mekaniska mätare skall i regel monterashorisontellt och föregås av en raksträcka föratt erhålla en homogen strömningsbild. FörWoltmanmätare krävs en raksträcka på minst 3x DN på ledningen. Efter mätaren krävs ingenraksträcka, dock bör man inte placera någotstryporgan i dess omedelbara närhet.Induktiv flödesmätare får monteras i valfrittinbyggnadsläge, dock skall mätröret alltid varahelt fyllt med vatten och mätarens elektroderbör ligga horisontellt. För MI flödesmätare skallraksträckan vara minst 5 x DN före och 2 x DNefter. Mätaren monteras så att den inre diameternav rörledningen exakt passar ihop med den inrediametern av mätröret och att ingen del avpackningen ”bländar” genomloppet.36


Armatecs flödesmätare av ultraljudstyp kanmonteras horisontellt eller vertikalt utan behovav direkta raksträckor.raksträckor för flödesmätaren på minst 10 x DNframför och 5 x DN efter givaren. Raksträckornaskall vara fria från påstick eller annat som kanstöra flödesprofilen.Raksträckor är dock alltid att föredra oavsettmätare för att minska olika typer av turbulentaflödesprofiler som kan uppkomma efter rörböjar,ventiler, ocentrerade packningar eller förepumpar. Svensk Fjärrvärme rekommenderarVärmesystemets rörledningar före och efterflödesgivaren skall vara ordentligt förankrade.Anslutningsrören mot flödesgivare skall varaförsedda med stöd. Följande principschema visarolika exempel på placering av flödesmätare.ABC DEF G10 x DNABCDEFGLämplig placering för samtliga mätartyper.Lämplig placering för induktiva och ultraljudsmätare. Samt vissa mekaniska mätare.Olämplig placering då det kan bildas luftfickor vid högpunkter i systemet.Olämplig placering för de flesta mekaniska mätare.Ventilen bör inte placeras omedelbart framför en mätare. Avståndet bör vara mellan 3 x DN till 10 x DNmellan ventil och mätare. Ventiler, filter och rörböjar kan ge uppkomst av s k asymmetriska flöden.Mätare bör inte placeras direkt före en pump vilket orsakar s k pulserande flöden.En mätare bör placeras långt från en rörböj i två plan vilket kan orsaka s k roterande flöden.37


KöldbärarsystemVid val av energimätare för värmeåtervinningsellerkylanläggningar måste hänsyn tas delstill temperaturen dels till om det finns någratillsatser i fluiden. Glykolblandningar är iregel inte lämpliga i ultraljudsmätare, menkan användas vid mekaniska- eller magnetiskainduktiva flödesmätare. K-faktorn för t.ex.glykolblandningar skiljer sig från vatten, vilket göratt beräkningen av energin inte blir helt korrekti integreringsverket. Felberäkningen kan ligga påupp till 5-10 %. Varje specifik produkt inom enköldbärarkategori skiljer sig även individuellt,beroende på kemisk sammansättning.Använd följande korrigeringstabell för att kompensera energivärdet för några vanliga frysskyddsmedel.Avläst värde x korrektionsfaktor = verkligt värde.Innehåll Koncentration Temperaturområde KorrektionsfaktorPropylenglykolGlycol20%20 - 50 o C0.963725%4 - 14 o C0,955030%-10 - +10 o C0,929439%6 - 16 o C0,942144%5 - 70 o C0,9096Prophylen44%10 - 90 o C0,922549%0 - 60 o C0,868350%10 - 90 o C0,9044Tyfocor L30%0 - 90 o C0,985235%5 - 20 o C0,940340%5 - 15 o C0,923045%20 - 90 o C0,929050%5 - 75 o C0,9020Antifrogen L30%10 - 90 o C0,971335%6 - 16 o C0,952640%10 -50 o C0,945045%0- 90 o C0,931250%5 - 120 o C0,925760%0 - 90 o C0,8625GlythermninEtylenglykol35%5 - 15 o C0,9612Antifrogen N25%0 - 25 o C0,964130%0 - 30 o C0,941135%-25 - 15 o C0,923640%0 - 50 o C0,910550%5 - 90 o C0,8750Tyfocor N20%5 - 15 o C0,988525%-5 - 12 o C0,971030%0 - 90 o C0,985240%20 - 60 o C0,935044%5 - 90 o C0,9260Organiska salterPecasol62%5 - 15 o C0,971038


Ultraljudsmätare PolluStat E passar utmärktför ett vanligt 6/12 gradigt vattenburet system.Denna fungerar även till ett system medkombinerad värme- och kylväxlare. En temperaturbrytpunktanges i integreringsverketvid vilken temperaturväxlingen sker mellankyla- och värmemätning för tillopp- respektivereturledning (finns från och med våren 2004).I köldbärarsystem handlar det ofta om mycketlåga temperaturdifferenser mellan tillopp ochreturledningen och man bör om möjligt justeraanläggningen så att ΔΘ ej understiger 3 K.Man bör dessutom säkerställa att den ”blå”temperaturgivaren sitter på den lägre temperaturen.Även flödesmätaren skall i de flesta fall sitta påden lägre temperaturen för att kompenseringenför den termiska volymförändringen skall fungerakorrekt.Följande sammanställning över Armatecs mätarevisar PTB-godkänt temperaturområde och installationi ett 6/12 o C kölbärarsystem.Typ Temperaturområde Installation itilloppsledningPolluStat E (AT 7500B)PolluCom E (AT 7510A)AT 7029WPD (AT 7129)WSD (AT 7169)5...130 o C10...90 o C10...130 o C10...130 o C10...130 o CInstallation ireturledningIntegreringsverkPlacera integreringsverket så att avläsningkan genomföras utan svårigheter. Monteraintegreringsverket och övrig elektronik där omgivningstemperaturenej överstiger +55 o C. Våraintegreringsverk är förberedda för väggmontageeller fäste med DIN-skena, t.ex. i apparatskåp.De flesta mekaniska flödesmätare för värmemätninghar en inbyggd pulsgivare i formav en Reedkontakt och kopplas in direkt påintegreringsverkets pulsgivaringång (plint 7och 8), oberoende av polaritet. Vid inkopplingav induktiv flödesmätare eller elektronisk opencollector pulsgivare måste däremot hänsyn tas tillpolariteten.39


Flödesmätarens specifika pulstal skall beaktasoch anges vid beställning av integreringsverket.Pulstalet finns angivet på integeringsverkets locksamt kan även ses i LC-displayen.På kompaktmätare PolluStat E och PolluCom Ebehöver inget pulstal beaktas. Kopplingen mellanflödesdel och integreringsverk är monterad ochkalibrerad på fabrik.TemperaturgivareTemperaturgivare placeras lätt åtkomligt. Temperaturgivaresom installeras i system med högatemperaturer där det finns en risk för skållningskall vara monterade i dykrör, AT 7279. Dykrörenfinns i olika längder om 45 mm, 100 mm och 150mm. Dykrören monteras i R15 rörmuff i tilloppsochreturledning. Rostfria dykrör skall användas ikylsystem. Korta temperaturgivare (27,5 mm och45 mm) kan också monteras direkt i fluiden t.ex.via en kulventil med mätuttag, AT 7278, för ensnabb svarstid av temperaturen.Försäkra att mätområdet på temperaturgivarnastopp är placerad mitt i rörets diameter. Ommöjligt skall den nedre delen monteras snett motströmningsriktningen för maximal snabbhet hosgivaren, enligt principskiss.40


DN 20-40 DN 50-80Min.50 mmMin. 50 mmMin. 50 mmDN 100 - uppåtTemperaturgivarna är märkta enligt följande:rödmärkt givare i ledningen med högstatemperatur och blåmärkt i ledning med den lägretemperaturen. Det är viktigt att temperaturgivarenför den högre temperaturen kopplas in på plintenför tilloppsgivaren och temperaturgivaren förden lägre temperaturen kopplas in på plinten förreturgivaren. Integreringsverket arbetar nämligenendast vid positiva temperaturdifferenser.Integreringsverken kan anslutas till antingen Pt500 eller Pt 100 temperaturgivare. Typen av givaresom verket är anpassat för finns angivet på verketsframsida. Temperaturgivarna ansluts direkt medtvåledarekoppling eller genom fyrledarekoppling.Fyrledarkoppling bör användas vid avstånd längreän 10 meter för temperaturgivarna. Förlängningav temperaturgivarna får maximalt vara 23 meter.Båda kablarna skall vara lika långa.Max. 23 meterFyrledarkopplingKopplingsdosaAT 7277S2 meterBefintligatemp.givareFör en mer detaljerad installationsanvisning hänvisas till respektive produkts användarmanual.41


A P P L I K AT I O N S E X E M P E LUtförande med kompaktvärmemätareav ultraljudstyp PolluStat EUtförande med ultraljudsflödesmätarePolluFlow och integreringsverkför att erhålla 0/4-20 mA signal42


A P P L I K AT I O N S E X E M P E LUtförande med magnetiskinduktivflödesmätareUtförande med mekaniskflödesmätare43


A R M AT E C S P R O D U K T P R O G R A MVi har ett brett sortiment av såväl lösa flödesmätare, integreringsverk som kompletta värmemätare. Du kanockså välja mellan en rad olika tillbehör till våra mätare. Mer detaljerade tekniska specifikationer och tillvalhittar du på vår hemsida www.armatec.com under Produktbok.44


S TAT I S K A F L Ö D E S M Ä TA R EStatisk kompaktvärmemätare av ultraljudstypkomplett med flödesmätare, temperaturgivare och separerbart integreringsverkAT 7500B, PolluStat ETyp av flödesmätare UltraljudsmätareAnvändningsområde Villor, lägenheter och fastigheter med krav på hög mätnoggrannhetoch litet underhållFlödesområde q p0,6-60Anslutning G¾-G1½ alt. DN 20-100TryckklassPN 16/PN 25 (flänsad anslutning)Temperaturområde 5-130 o C, kortvarigt 150 o CInstallation, Hori./Vert. H/VRaksträcka -Noggrannhetsklass 2 enligt EN 1434-1Metrologiskt mätområde 1:200Strömförsörjning 230 V nätdrift alt. LithiumbatteriUtförande Minne för värden de senaste 16 månadernaPt 500 temperaturgivare 1,5 m (2 m), alt. 5m eller 10 mTvå- eller fyrledarekopplingDatagränssnitt: optiskt, Mini-BusTvå kortplatser för 1 st. pulsmodul + 1 st. datafjärravläsningsmodul.Statiskaflödesmätare AT 7550, PolluFlow AT 7184Typ av flödesmätareAnvändningsområdeFlödesområdeAnslutningTryckklassTemperaturområdeInstallation, Hori./Vert.RaksträckaNoggrannhets klassMetrologiskt mätområdeStrömförsörjningUtförandeUltraljudsmätareMätning av medelstora flöden med krav påhög mätnoggrannhet och litet underhåll.q p0,6-60-G¾-G1½ alt. DN 20-100PN 16/PN 25 (flänsad anslutning)5-130 o C, kortvarigt 150 o CH/V-2 enligt EN 1434-11:200230 V nätdriftDatagränssnitt: optiskt, Mini-BusEn kortplats för M-BusPulsutgång med två pulslägen: Normal 10 liter/puls Snabb 1 liter/puls (2,5 liter/puls för q p60)Kan kopplas till integreringsverk PolluWatt Duoeller frekvensomvandlare för att erhålla 0/4-20 mAanalog signal.Magnetisk induktiv mätareMätning av stora flöden med krav på högmätnoggrannhet och litet underhåll.50-600 m 3 /hDN 100-200PN 16-30-160 o CH/V5 x DN före samt 2 x DN efter+- 1,4%/0,5%230 V nätdriftFinns med analog 4-20 mA utgångalt. Open collector puls.45


M E K A N I S K A F L Ö D E S M Ä TA R EMekanisk kompaktvärmemätarekomplett med flödesmätare, temperaturgivare och integreringsverkAT 7510A, PolluCom ETyp av flödesmätareFlerstrålig VinghjulsmätareAnvändningsområdeLägenhetsmätningFlödesområde q n0,6-2,5AnslutningG¾-G1Tryckklass PN 16Temperaturområde10- 90 o C, kortvarigt 110 o CInstallation, Hori./Vert.H/VRaksträcka -Noggrannhetsklass 3Metrologisk klassKlass CStrömförsörjningLithiumbatteriUtförandeMinne för maxvärden de senaste 16 månadernaPt 500 temperaturgivare 1,5 m, alt. 5 m eller 10 mOptiskt gränssnittFinns med ett flertal fabriksmonterade tillval: M-Bus med automatisk avkänning avöverföringshastighet (300 och 2400 baud)Potentialfri puls för kWhMini-BusAlternativ med separerbar displayMekaniskaflödesmätare AT 7029 AT 7129, WP Dynamic AT 7169, WS DynamicTyp av flödesmätareAnvändningsområdeFlödesområdeAnslutningTryckklassTemperaturområdeInstallation, Hori./Vert.RaksträckaNoggrannhets klassMetrologisk klassUtförandeFlerstrålig vinghjulsmätareUtbytesmätare till befintligaanläggningar eller vid medelstoraflöden.q n1,5-10G1-G2 alt. DN 20-40PN 1610-130 o C, kortvarigt 150 o CH/V (stig- eller fallrörsutförandesom tillval)-3Klass CPulsgivare ingår för 1-2,5-10eller 25 l/puls (anges vidbeställning)TurbinhjulsmätareMätning av höga, relativtkonstanta flödenq n15-600DN 50-300PN 1610-130 o C, kortvarigt 150 o CH/V3 x DN3Klass BTurbinhjulsmätareMätning av medelstora flödenmed variabel flödesprofilq n15-150DN 50-150PN 1610-130 o C, kortvarigt 150 o CH/-3 x DN3Klass BPulsgivare för 25 l/puls ingår iAT 7169-..R (kan kopplas om till250 l/puls). DN 150 har 250 l/pulssom standard46


I N T E G R E R I N G S V E R KIntegreringsverk AT 7274B, PolluTherm AT 7280A, PolluWatt DuoAnvändningsområdeIngående pulstal(anges vid beställning)TemperaturområdeTemperaturdifferens1-180 o C3-150 K0-200 o C3-150 KStrömförsörjningUtförandeSeparat integreringsverk, används tillsammansmed separat flödesmätare och temperaturgivare1 / 10 / 100 / 1000 / 10000 /0,25 / 2,5 / 25 / 250 / 2500230 V nätdrift alt. LithiumbatteriMinne för värden de senaste 16månadernaFörberedd för Pt 100 temperaturgivare(alt. Pt 500)Två- eller fyrledarekopplingDatagränssnitt: optiskt, Mini-BusTvå kortplatser för 1 st. pulsmodul+ 1 st. datafjärravläsningsmodulSeparat integreringsverk, används tillsammansmed separat flödesmätare och temperaturgivare1 / 10 / 100 / 1000 /2,5 / 25 / 250 / 2500230 V nätdriftFörberedd för Pt 100 temperaturgivare(alt. Pt 500)Två- eller fyrledarekopplingDatagränssnitt: optiskt, RS-232Tre 0/4-20mA analoga utsignalerPulsutgångM-BusutgångAlarmreläutgångIntegreringsverksats(flödesmätare tillkommer)xx = ingående pulstal AT 7274Bxx-1 AT 7274Bxx-2 AT 7274Bxx-31 st Integreringsverk PolluTherm1 par Temperaturgivare, Pt100, 100 mm2 st Dykrör (rostfria), 100 mm1 st Fjärravläsningsmodul med puls för kWh och m 31 st Fjärravläsningsmodul för M-Bus47


T I L L B E H Ö RKopplingarMätarekopplingPresskopplingFörlängningsstyckeMonteringssatsMonteringssatsBeskrivningG3/4 - G2i koppar G3/4 / 15 mm - G1 / 22 mmför montage av mätare med G3/4 anslutning,bygglängd110 mm. Två stycken ger anslutning G1 ochbygglängd 130 mm.till PolluStat E, inkl. 2 st dykrör (45 mm), passtycke(110 mm alt. 130 mm) och 2 st mätarekopplingarmed packningar G3/4 alt. G1.till PolluCom E inkl. 1 st dykrör (45 mm), passtycke(110 mm alt. 130 mm) och 2 st mätarekopplingarmed packningar G3/4 alt G1.AT art.nr.AT 7056-..AT 7056PR..AT 7055R20-R25AT 7500BG15-SATSAT 7500BG20-SATSAT 7510AG15-SATSAT 7510AG20-SATSTemperaturgivare,dykrör och kulventilerBeskrivning AT art.nr.TemperaturgivareDykrörKulventilKulventilKopplingsdosaparade Pt 100, kabellängd 2 meter, längd 27,5, 45, 100 och 150 mm. Till integreringsverkPolluTherm.till temperaturgivare G1/2 utvändig gänga. Längder: 45 mm (förnicklad mässing) 100 mm (rostfri) 150 mm (rostfri)G1/2-G1 med inv.gänga, förnicklad mässing, mätanslutning M 10x1 för montering av27,5 mm temperaturgivare. För säker och enkel installation och service av temperaturgivare.Temperaturgivarens direktmontage i fluiden medför dessutom snabba svarstider.Till integreringsverk PolluTherm och kompaktmätare PolluStat E (från qp 0,6 till 2,5 medAGFW temperaturgivare, anges vid beställning).G1/2-G3/4 med inv. gänga, förnicklad mässing, för montering av 45 mm temperaturgivare.För säker och enkel installation och service av temperaturgivare. Temperaturgivarens direktmontagei fluiden medför dessutom snabba svarstider. Till kompaktmätare PolluCom E ochPolluStat E (med bygglängd 110 mm).för övergång från befintliga temperaturgivare med tvåledarekoppling till förlängning påmax 23 meter med fyrledarekoppling.AT 7276-27S, AT 7276-45AT 7276-100, AT 7276-150AT 7279-45AT 7279-100AT 7279-150AT 7278-15AT 7278-20AT 7278-25AT 7278A15AT 7278A20AT 7277S48


T I L L B E H Ö RPulsgivare till mekaniska flödesmätarePulsgivarePulsgivareBeskrivningav mekanisk Reedkontakttyp för lågfrekvent pulsgivningtill mekanisk flödesmätare AT 7129 ochAT 7169.av optisk typ med flödesproportionell Namur utsignaltill mekaniska flödesmätare AT 7129 och AT 7169.Namur signalen kräver extern spänning av 8 V DC.Då givaren är av elektronisk typ får den en lång livslängdsamt klarar betydligt högre frekvenser änmekaniska givare.PDY2 inställd för 1 puls/liter (1 puls/10 liter för DN 150)PDY4 för 1 puls/10 liter (1 puls/100 liter för DN 150).AT art.nr.AT 7275RDY2AT 7275PDY2AT 7275PDY4Fjärravläsning(AMR)BeskrivningAT art.nr.Mini-BusRadioavläsningssystemFjärravläsningsmodulerFjärravläsningsmodulerFrekvensomvandlareOptiskt läshuvudTillbehör till M-Businduktiv mätaravläsning för smidig avläsning av mätare med svåråtkomlig placering. MiniReader avläsningsapparat, batteridrift 9 V.MiniPad läshuvud.för mätare med datagränssnitt eller pulsutgång. Räckvidd cirka 150 meter.Används tillsammans med t.ex. en PSION Workabout handdator.MottagarenhetSändare för Mini-Bus datagränssnittSändare för pulsgränssnitt (potentiafri)med pulsutgång. För enkelt montage i integreringsverk PolluTherm och kompaktmätarePolluStat E.kWh och m3enbart kWh till batteridriven mätaremed dataprotokoll. För enkelt montage i integreringsverk PolluTherm, flödesmätarePolluFlow och kompaktmätare PolluStat EM-Bus, enligt EN 1434-3, automatisk avkänning av överföringshastighet(300 occh 2400 baud).M-Bus modul med två pulsingångar för vattenmätare(finns från våren 2004).LonWorks (finns från våren 2004).med display, för omvandling av puls till en analog 0/4-20mA utsignal.för datakommunikation mellan PC RS232C-utgång och mätare med optisktgränssnitt.Vi har ett stort sortiment av bl.a. masterenheter och nivåomvandlare. Kontaktaoss för en separat sortimentsförteckning.AT 7086AT 7086AAT 7087AT 7087DAT 7087PAT7500BPULSAT 7500BPULSBAT 7500BM-BUSAT 7500BM-BUSPAT 7500BLONAT 7281FM-1DKAT 7530-OK001AT 7530-...49


Armatec – helhetstänkande inom värme, kyla och processMed Norden som marknad har Armatec specialiseratsig på tekniska system och produkter inomvärme, kyla och process. Exempel på system ärfjärrvärmerum och ångreduceringsstationer,utvecklade med produkter som vi tillhandahåller.Produkter för bl a automatisering, tryckhållningoch energimätning m m. Våra uppdragsgivarefinns inom bygg & fastighet, energi samt olikaindustrigrenar, och vårt mål är att tillhandahålla demså kompletta lösningar som möjligt.Armatec startade 1 januari 2003, men är inte någotnytt företag. Vi har varit verksamma i branschen i50 år och har samlat på oss en stor kunskapsbas.En av våra styrkor är förmågan att hitta rätt produktför ett specifikt ändamål. Det handlar bådeom material, funktion och dimensionering. Omdu söker mer kunskaper inom ett visst område kandu beställa någon av våra övriga handböcker påwww.armatec.com. Där kan du också hitta tekniskhjälp och hela vår produktkatalog.50


EnhetsomvandlingFlödesenheter1 l/min = 0,06 m 3 /h1 l/s = 3,6 m 3 /hEnergienheter1 MWh = 1000kWh0,1 MW = 100 kWh1 GJ = 278 kWh3,6 MJ = 1 kWh1 MJ = 0,28 kWh859,8 kcal = 1 kWh1 kcal = 0,00116 kWhEffektenheter0,001 MW (J/s) = 1 kW0,86 Mcal/h = 1 kW0,24 kcals/s = 1 kW1 kcal/s = 4,19 kWIdé och manus: Kristoffer Freeman.Grafisk utformning/original samt illustrationer: Peter Lundberg.Foto: Bengt Sahlén.


Kvalitets- och miljöcertifieringTrycksaksnummer T308 3000 ex. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd.Armatec är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9002och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001.Armatec AB (headoffice)Armatec ASArmatec A/SOY Armatec Finland AbBox 9047 SE-400 91 Gothenburg SwedenPostbox 26 Økern NO-0508 Oslo NorwayMjølnersvej 4-8Bultvägen 2Visiting address A. Odhners gata 14 421 30 Västra FrölundaVisiting address Ulvenveien 87DK-2600 Glostrup DenmarkFI-00880 Helsingfors FinlandPhone +46 31 89 01 00 Fax +46 31 45 36 00Phone +47 23 24 55 00 Fax +47 23 24 55 10Phone +45 46 96 00 00 Fax +45 46 96 00 01Phone +358 9 72 69 02 20 Fax +358 9 72 69 02 21E-mail info@armatec.se www.armatec.comE-mail firmapost@armatec.no www.armatec.comE-mail armatec@armatec.dk www.armatec.comwww.armatec.com

More magazines by this user
Similar magazines