Anna Karin - Vinberg-Ljungby pastorat

vinberg.ljungby.se
  • No tags were found...

Anna Karin - Vinberg-Ljungby pastorat

Innehåll2 Anna Karin3 Gospel Bliss 5-årsjubiléum/Ett slag för världens barn4 Sista bokslutet5 Vaktmästarvikarie6 Anslagstavlan8 Gudstjänster10 Vinbergs kyrkliga arbetskretsavslutas efter 90 år11 Döpta12 TelefonlistaOmslagsfoto: ”Kyrkport”Marie-Luise BrinkmannTryck: V-TAB Falkenberg ABRedaktör: Jörgen PeterssonAnsvarig utgivare: Staffan Orrdal2Anna KarinI februari månads sista dagar fick vibudet att vår vän och medarbetareAnna Karin hade lämnat oss.Fastän vi visste att Anna Karin varsjuk, kom dödsbudet så plötsligt ochoväntat för oss. I sorgen och saknadenfinns också de goda minnena av alltdet, som hon gett oss under de år vifått ha henne i vår gemenskap.För 24 år sedan började Anna Karinarbeta i vår församling. Den förstatiden arbetade hon på kyrkogårdenmed skötsel av gravplatser. Sedanhar hon haft många olika uppgifter,bland annat i barnverksamheten.Under de sista åren är det som vaktmästarei Vinbergs kyrka och påkyrkogården, som vi sett Anna Karin.Hennes naturliga sinne för ordningoch reda tillsammans med hennesstora kunskap om såväl kyrkorummetsom det yttre arbetet varväldigt värdefulla. Ändå är det förstoch främst Anna Karins lågmäldasätt och hennes ihärdiga arbete, somgjort starkast intryck på mig.Någon gång, när vädret inte var detbästa för utomhusarbete, träffadesvi vid eftermiddagskaffet. När jag sanågot om att arbeta ute i regn ochblåst, svarade Anna Karin kort ochenkelt: – En får ta på sig. Ibland tänkerjag på vad som ligger i dessa ord;viljan att göra sitt arbete väl utan attklaga, att finnas till hands för andrautan att tänka på sin egen bekvämlighet.Många i vår församling har fåttmöta Anna Karins omsorg om oss iolika sammanhang. Vi tackar Gud förallt det goda som hon fått göra i hanskyrka.Staffan Orrdal


Sista bokslutetSista veckan i april redovisades detsista bokslutet för Vinberg-Ljungbykyrkliga samfällighet för fullmäktige.Det blev samtidigt avslutningen påmin tid som kyrkokamrer i Vinberg,efter nästan fyra och ett halvt årsarbete.Vinberg-Ljungby församling har nuskapat ett bra utgångsläge för enpositiv framtid. Jag vill tacka för enintressant period i mitt liv och föralla positiva möten, under mina årsom kyrkokamrer.Gunnar CarlssonJag har fått vara med om en periodmed stora händelser och många,ofta nödvändiga förändringar. Attarbeta med ekonomi ochadministration i en församling, medtillhörande begravningsverksamhet,fastigheter mm, handlar både omatt hantera vardagliga uppgifteroch att skapa förutsättningar för engod verksamhet på längre sikt. Detviktiga är att ha just verksamhet,som uppskattas av församlingensmedlemmar. Samtidigt ställs sammakrav på en kyrklig organisation,som på alla andra företag ochorganisationer i samhället. Iblandinnebär detta att en kamrer tvingaslyfta fram besvärliga frågor och fåde förtroendevalda att ta ställningtill hur verksamheten ska bedrivasi flera år framåt i tiden.Under de år vi arbetat tillsammans har vi fått hantera flera besvärligafrågor, men också fått känna glädjen över att finna lösningar och nya vägar.Vi säger ett varmt tack till Gunnar för allt det arbete och engagemang hanlagt ner i vår församling och önskar honom allt gott i framtiden.Staffan Orrdal4


VaktmästarvikarieHejsan!Mia (eller eg. Mari J ) Hellqvist heterjag. Jag har fått den stora äran attvikariera som vaktmästare iVinberg-Ljungby församling! Jaghar bott i Vinbergs församling i catjugo år ända fram till nu när jagprecis flyttat till Flädje i Vessigebro.Där bor jag tillsammans med femav mina sex barn i ett litet rött husmed vita knutar.Under de åren som jag boddei Vinberg var jag naturligtvisganska ofta i församlingshemmetmed barnen på vuxen-barngruppoch alla andra härligagrupper som varit för barnenunder alla år. Jag har verkligenhaft många härliga stunder häroch lärt känna många goa vännergenom dessa grupper!Vid ett par tillfällen har jag fått rycka in och sjukvikariera för Agneta bl a idessa barngrupper. Så jag är ganska ”hemma” här i församlingshemmet. Detgjorde att när Bengt-Arne ringde och frågade mig om jag kunde tänka migatt vikariera lite längre tid här var svaret inte alls svårt!Det är ett riktigt gott arbetslag med glada goa människor, precis så som jagvill ha det. Så nu kan ni se mig jobba runt både i församlingshemmet och påkyrkogården.Många goa vårkramar till er alla från vik vaktmästar-Mia5


AnslagstavlanDagledigaVinberg-Ljungby församlingSommaren 2010Om inget annat anges samlas vi i Vinbergsförsamlingshem kl. 14.00.8/6 Skrea strand. Besök hos Inga-Maj Nilsson(ANMÄLAN)22/623/6(ons) Församlingsresa (heldag) till Västergötland3, 17, 31/8 14/915/9 (ons) Utfärd (halvdag) Norra HallandFör närmare program, se Dagboken i Hallands Nyheter ellerring Marie-Luise, tel. 71 82 63 eller 0733-404 222.Onsdag 23 juni 2010FörsamlingsresaVästergötland: Falköping,Brunsbo Gästgiverioch Varnhems klosterFör mer information ochanmälan, ring Marie-Luise,tel. 7182 63 eller 0733-404 222.Onsdag 15 september 2010Hemlig resa tillnorra HallandVi börjar med att äta lunch påett trevligt ställe. Sedan ser vioss omkring lite i norra Halland.Under eftermiddagen blir deteftermiddagskaffe.För mer information ochanmälan, ring Marie-Luise, tel.71 82 63 eller 0733- 404 222.6


Söndag 1 aug. kl.18.00. Ljungby kyrkaRomantisk KyrkomusikMed Ingela Tägil utbildad kolleratursopran (mycket hög sopranröst) vidGöteborgs Musikhögskola. Hon kommer att tillsammans med sin pappaNils att framföra sånger bl.a av Schuman, Mendelsson m.fl. Nils Tägil hararbetet som organist i Ljungby församling i Småland under många år. Vifår lyssna till orgelmusik av bl.a. Max Reger, en fuga över tonerna B A C Hav Schuman.Söndag 8 aug kl.18.00Vinbergs kyrkaMusiken har ordet!Vinbergs & Ljungby kyrkokörer ärnumera EN kör med det nyanamnet:Cantate DominoResimaEn Falkenbergsbaserad trio medMalmö som hemvist. Här studerar alla tre påMusikhögskolan, dock med olika inriktningar och huvudinstrument. Engemensam nämnare för trion är den klassiska musiken inom vilken dealla har sin musikaliska grund. Konsertprogrammet innehåller allt frånbarocksviter, tango, jazz och acappellasång. Resima består av: MariaJanfalk, piano Siri Skansberger, violin och Rebecka Grimberg, flöjt.Söndag 15 aug. kl. 18.00. Ljungby kyrkaGud i schlagernMarie Brandt Wilhelmsson, sångpedagog och kyrkomusiker från ÄngelholmAckompanjatör: Lennart PalmEtt program som växte fram ur kommentaren ”det är för lite schlager ikyrkan”. Kom och sjung med, känn igen och njut av toner och ord duhört förut. Texter med värme, kärlek, glädje och sorg – det vi alla levermed. Sångerna varvas med bibeltexter, dikter och tankar.7


Gudstjänster i våra kyrkorLjungby kyrkaVinbergs kyrka30/5 Heliga trefaldighets dag10.00 Högmässa i Ljungby kyrka18.00 Konsert i Vinbergs kyrka: ”Religiösa hits”6/6 1:a söndagen efter trefaldighet10.00 Gudstjänst i vinbergs kyrka18.00 Kvällsmässa, Ljungby kyrka13/6 2:a söndagen efter trefaldighet10.00 Gudstjänst i Ljungby kyrka18.00 Kvällsmässa i Vinbergs kyrka20/6 3:e söndagen efter trefaldighet10:00 Högmässa i Vinbergs kyrka18:00 Kvällsgudstjänst i Ljungby kyrka25/6 Midsommarafton18:00 Friluftsgudstjänst på gamla kyrkplatsen,Vinbergs kyrka26/6 Midsommardagen18:00 Friluftsgudstjänst vid dammen, Ljungby kyrka27/6 Den Helige Johannes döparens dag10:00 Högmässa i Vinbergs kyrka8


3/7 Lördag14:00 Konfirmation i Vinbergs kyrka4/7 Apostladagen10:00 Högmässa i Vinbergs kyrka18:00 Kvällsgudstjänst i Ljungby kyrka11/7 6:e söndagen efter trefaldighet10:00 Friluftsgudstjänst vid Ljungby Skolan18:00 Kvällsmässa, Vinbergs kyrka18/7 Kristi förklarings dag10:00 Friluftsgudstjänst i Verners hage Tallåsvägen, Tröingeberg18:00 Kvällsmässa, Ljungby kyrka25/7 8:e söndagen efter trefaldighet10:00 Högmässa i Ljungby kyrka18:00 Kvällsgudstjänst i Vinbergs kyrka1/8 9: e söndagen efter trefaldighet10:00 Högmässa i Vinbergs kyrka18:00 Musik i sommarkvällen: Romantisk kyrkomusik i Ljungbykyrka (Se Anslagstavlan)8/8 10: e söndagen efter trefaldighet10:00 Friluftsgudstjänst med dop i Höstena(Hos Inger och Kjell Johansson Höstena 120)18:00 Musik i sommarkvällen: Gud i schlagern i Vinbergs kyrka(Se Anslagstavlan)9


Vinbergs kyrkliga arbetskrets avslutasefter 90 årKretsen bildades under kyrkoherdeSteiers tid hösten 1921. Från börjansamlades man i hemmen i fem olikakretsar; Vinberg, Jonstorp, Töringe,Tröinge samt Tågarp. Medlemstaletvar på 60-talet uppe i som mest 73medlemmar. Folkskollärare HildurKarlsson var under inte mindre än33 år kassör i föreningen. Prästernai församlingen deltog vid träffarna Sista symötetmed andakt och uppbygglig läsningmedan medlemmarna var flitiga och handarbetade inför försäljningarna.Under ett stort antal år har försäljningar och lotterier anordnats. Insamlademedel har gått till olika välgörande organisationer och till behövande iförsamlingen. Åren kring andra världskriget deltog föreningen i insamlingartill Norges barn, Finlands barn, Norrbottens arbetsstugor, Polioinsamlingenmed flera ändamål. Syföreningenhar svarat för klädinsamlingartill IM och Stadsmissionen samtordnat hjälppaket med kläder ochandra förnödenheter som skickatstill Norrland. 1957 vaknadetanken på ett församlingshem.Syföreningen skänkte medel tillförsamlingshemsfonden underSista revisionen för Vinbergs kyrkliga åren 1957-1972, sammanlagt 17arbetskrets499:- kronor. När byggnaden stodklar bidrog kretsen med cirka 19 000:- kronor för inköp av porslin medmera.Då slog man också ihop de olika kretsarna och fortsättningsvis träffadesman i församlingshemmet med sina symöten. Verksamheten avslutades medett samkväm den 5 maj 2010 i Vinbergs prästgård där man en gång startade.10Ingela Olofsson


SommarkyrkaSommarkyrka i Vinberg 5/7 - 14/8Kyrkan är öppen måndag till fredag kl. 12.00 - 17.00. Lördagar kl. 10.00 - 14.00.Guidning och kaffeservering.Sommarkyrka i Ljungby 12/7 - 31/7Kyrkan är öppen måndag till fredag kl. 12.00 - 17.00. Lördagar kl. 10.00 - 14.00.Guidning och kaffeservering.Döpta i Vinberg-Ljungby församling31 januari Lovisa Alma Olivia Österleden 4Meija Ellionora Marley Tågarp Svensgård 136Lova Isabelle Jonstorp Björkhagen 20828 februari Alice Isa Pluringvägen 32 ALova Linné Bigarråvägen 2328 mars Molly Thea Elin Gammels väg 8Oliver JohanStenhuggerivägen 4 AIsac Romeo Helmer Vidablicksvägen 182 maj Malin Matilda Birgers väg 2Nattvard i hemmetoch själavårdssamtalOm du är sjuk eller på något annatsätt är förhindrad att komma tillkyrkan och fira nattvard kommerprästen gärna hem till dig mednattvarden. Kontakta någon avprästerna och bestäm tid.Församlingarnas präster stårockså till förfogande försjälavårdssamtal och bikt.Telefonnummer finns på sistasidan av detta blad.KyrkskjutsHar du svårt att ta digtill kyrkan?Du kan beställa TAXI på telefon144 00, så får du åka gratis tilloch från våra gudstjänster idin egen församlingskyrka ochTräffar för Daglediga.(församlingen betalar).11


TelefonlistaExp.........................................................................71 82 60 (säkrast vardagar 9.30-11.30)Vinbergs kyrkby 112, 311 94 FalkenbergFax 192 50E-post: vinbergs.pastorat@svenskakyrkan.seHemsida: www.vinberg-ljungby.sePräster (träffas säkrast tor och fre 9.00-11.00)Kyrkoherde Staffan Orrdal......................................... 71 82 61, mobil: 070-56 11 868bost. 035-21 76 44, e-post: staffan.orrdal@svenskakyrkan.seKomminister Jörgen Petersson................................ 71 82 62, mobil: 070-681 08 73bost. 0340-62 42 04, e-post: jorgen.petersson@svenskakyrkan.sePastorsadjunkt Johannes Bäckman.........................71 82 68, mobil: 0722-344605e-post: johannes.backman@svenskakyrkan.seKantorerJan-Olow Grimberg ............................................................ 71 82 66, mobil 073-219 31 81e-post: jan-olow.grimberg@svenskakyrkan.seMats Börjesson.................................................................... 71 82 67, mobil 070-379 22 83e-post: mats.borjesson@svenskakyrkan.seDiakon (träffas säkrast ons och fre 9.00-10.00)Marie-Luise Brinkmann..................................................... 71 82 63, mobil 0733-40 42 22e-post: marie-luise.brinkmann@svenskakyrkan.seFörsamlingsassistent /VärdinnaAgneta Klaesson-Wall................................................................................................ 71 82 64Församlingsassistent Maria Nilsson................................................................. 71 82 65Barnverksamhetene-post: maria.n.nilsson@svenskakyrkan.seKyrkvaktmästareVinberg:...........................................................................71 82 70 (exp.tid vard. 9.00-9.30)Bengt-Arne Andersson...................................................... 71 82 73, mobil 070-625 88 29Mia Hellqvist......................................................................... 71 82 74, mobil 0733-40 95 01e-post: bengt-arne.andersson@svenskakyrkan.seLjungby: 220 13 (exp.tid vard. 9.00-9.30)Ingemar Johansson............................................................. 71 82 76, mobil 070-294 39 08e-post: ingemar.b.johansson@svenskakyrkan.seBerit Johnsson...................................................................... 71 82 75, mobil 0733-40 19 66e-post: berit.johnsson@svenskakyrkan.seFax 220 8712

More magazines by this user
Similar magazines