Urbana utvecklingsområden - Spacescape

spacescape.se
  • No tags were found...

Urbana utvecklingsområden - Spacescape

1.4. Stadsbyggandets betydelse för socialt hållbar utvecklingFöljande rapport redovisar översiktligt socialaoch geografiska förhållanden i de 15 urbanautvecklingsområdena. Även om de indikatorersom använts i områdesbeskrivningen ger enfingervisning om områdenas olika förutsättningarvisar rapporten också på behovet av merkunskap och mer omfattande analyser för attverkligen klargöra den byggda miljöns betydelseför socialt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling.Med ‘byggd miljö’ menas här byggnader,anläggningar, gator, torg och parker.Stadsbyggnadsforskning har visat att denbyggda miljön har en avgörande roll för stadensgångflöden och i vilken omfattning platseranvänds av såväl boende och besökare frånandra stadsdelar. Exempelvis har bebyggelsetäthetenoch därmed befolkningsunderlaget visatsig vara av stor vikt för den lokala tillgången tillservice och handel. Stadsbyggnadsanalyser ärsåledes avgörande för att förstå hur stadsdelarkan utvecklas på ett mer hållbart sätt.För att exemplifiera behovet av relevantastadsbyggnadsanalyser visar bilderna till högertvå kartor av boendetäthet i Malmö. I denöversta bilden redovisas boendetäthet inomvarje basområde. Här förefaller stadsdelenHerrgården ha ett relativt stort underlag förservice och handel. I den nedre kartan redovisasden “nåbara” boendetätheten inom ettgångavstånd. Avsaknaden av tydliga kopplingari form av gator och gångvägar innebär här attstadsdelens underlag i själva verket är lågt.Exemplet illustrerar hur viktigt det är medrelevanta stadsbyggnadsanalyser för förståelsenav stadsdelarnas behov och möjligheter.Inom ramen för denna utredning har det intevarit möjligt att genomföra analyser på ensådan detaljeringsnivå. Istället har en förenkladbeskrivning av de 15 urbana utvecklingsområdenasförutsättningar gjorts med hjälp avstatistik från SCB och en uppskattning utifrånkartmaterial i Eniro. De sociala förutsättningarnaberör förvärvsfrekvens, gymnasiebehörighetoch inkomstnivå i stadsdelarna. Dessa beskriverbland annat stadsdelarnas sociala utsatthet,humankapital och köpkraft. För att ge en jämförandebild har statistiken också jämförts medrespektive kommunsnitt. De rumsliga förutsättningarnahar beskrivits med hjälp av avståndettill city, boendetäthet, stadsdelens läge i staden(sammanhängande med andra stadsdelar ellerisolerad) och centrumets läge inom stadsdelen.Dessa förutsättningar säger något om stadsdelarnasmöjlighet till socialt och ekonomisktutbyte med andra stadsdelar och underlagetför stadsliv, handel och service.Som kunskapsstöd inför det fortsatta arbetethar en lista på viktiga analyser sammanställtsoch stadsbyggnadsstrategier formulerats. Dessaberör vikten av att så väl utveckla grundläggandestadskvaliteter som förutsättningar förett ökat socialt utbyte.Exempel på områdesstatistikens begränsningar:Stadsdelen Herrgårdens boendetäthet inom basområdetär stort.....men boendetäthet inom gångavstånd lågt ochdärmed också det lokala underlaget för service ochhandel.4

More magazines by this user
Similar magazines