Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

Det lätta sättet att spela piano

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning

Snabbguide

När Du använder Performance Assistant tekniken, eller om Du i andra situationer skulle uppleva att tempot känns för

snabbt eller för långsamt för Dig, kan detta ändras enligt önskan. Tryck [TEMPO/TAP] knappen. Tempo visas i displayen

och Du kan använda dataratten, [+] och [–] knapparna eller sifferknapparna [0] – [9] för att ställa tempot till

vilket värde som helst mellan 032 och 280 fjärdedelsslag per minut.

Du kan också ställa tempot genom att helt enkelt slå an [TEMPO/TAP] knappen i önskat tempo — 4 gånger för taktarter

i fyrtakt och 3 gånger för taktarter i tretakt. Du kan ändra tempot under pågående Song uppspelning genom att

slå an knappen endast två gånger.

Du kan återgå till standardtempot genom att samtidigt trycka [+] och [–] knapparna.

Beträffande Beat visningen

Pilarna vid Beat blinkar i takt med rytmen för aktuell Song eller stil.

DGX-205/203 och PSR-295/293 är förprogrammerad med totalt 30 melodier inklusive tre Demo Song:er — lyssna

till de otroligt fina instrumentljuden! Du kan använda Performance Assistant tekniken med demonstrationsmusiken.

1

Ändra Song tempo

Spela Demo Song

Tryck [DEMO] knappen.

Tempo

090 001

090

Aktuellt

tempovärde

Taktens första slag Tredje slaget

Andra slaget Fjärde slaget

Demo Song:erna börjar spela. Song uppspelningen sker i en repeterande sekvens:

001 → 002 → 003 → 001 ...

Du kan när som helst stoppa Demo uppspelningen genom att trycka [START/

STOP] knappen.

DontKnow

001

17

More magazines by this user
Similar magazines