Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

www2.yamaha.co.jp

Yamaha DGX-205/203 - PSR-295/293 Svensk Bruksanvisning

1

2

Inspelningsprocedur

Tryck [SONG] knappen och använd sedan dataratten för att

välja det Song nummer (031 – 035) Du vill spela in på.

031

Välj de(t) spår Du vill spela in och bekräfta Ditt val i displayen.

◆ Spela in ett melodispår och ackompanjemangsspåret samtidigt

Medan [REC] knappen hålles nertryckt, tryck knappen för det melodispår [1] – [5]

Du vill spela in.

Därefter, medan [REC] knappen hålles tryckt, tryck [A] knappen.

De valda spåren blinkar i displayen.

Tryck och håll

◆ Spela in ett melodispår

Medan [REC] knappen hålles nertryckt, tryck knappen för det melodispår [1] – [5]

Du vill spela in.

Det valda spåret blinkar i displayen.

Spela in Ditt eget framförande Snabbguide

User 1 Vrid dataratten för att

User 1

120 001

rEC

User 1

120 001

rEC

välja ett Song nummer

mellan 031 och 035.

FÖRSIKTIGT

• Om Du spelar in på ett spår

som innehåller tidigare inspelad

data kommer denna att

skrivas över och gå förlorad.

OBS

• Det automatiska ackompanjemanget

för Style blir automatiskt

inkopplat när Du väljer spår [A]

för inspelning.

• Det automatiska ackompanjemanget

för Style kan inte kopplas

till eller från under inspelning.

• Om Split ljud valts kommer inte

ljudet nedanför splitpunkten att

spelas in.

OBS

• Om ackompanjemanget är

inkopplat men spår [A] ännu inte

valts för inspelning, kommer

spår [A] att automatiskt bli valt

för inspelning samtidigt som

melodispåret väljes. Om Du

enbart vill spela in ett melodispår

måste Du se till att koppla

bort [A] spåret.

• För att avbryta inspelning till

ett valt spår, tryck knappen för

detta spår ännu en gång.

Det automatiska ackompanjemanget

för Style kan inte kopplas

till eller från under inspelning.

DGX-205/203, PSR-295/293 Bruksanvisning 39

More magazines by this user
Similar magazines